Модерни правила за жизнения цикъл

Първоначално публикувано: 24 август 2016 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Модерните правила за жизнения цикъл обхващат продукти и услуги, които се обслужват и поддържат непрекъснато. Съгласно тези правила продуктът или услугата остава в поддръжка, ако са изпълнени следните критерии:

  1. Клиентите трябва да поддържат актуалност с изискванията за обслужване и към системата, публикувани за продукта или услугата.
  2. Клиентите трябва да бъдат имат лиценз за използване на продукта или услугата.
  3. Microsoft трябва понастоящем да предлага поддръжка за продукта или услугата.

Известие за промяна

Промените за тези продукти и услуги могат да бъдат по-чести и да изискват от клиентите да внимават за предстоящи модификации на своя продукт или услуга.

За продукти и услуги, регулирани от модерните правила за жизнения цикъл, освен ако не е посочено друго, според правилата на Microsoft се предоставя най-малко 30 дни предизвестие, когато клиентите са длъжни да предприемат действия, за да се избегне значително влошаване на нормалната употреба на продукта или услугата.

Посетете тези пътни карти, за да намерите информация за предстоящите функции и издания:

  1. M365: https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap
  2. Azure: https://azure.microsoft.com/updates
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com

Непрекъснатост и миграция

За продукти, регулирани от модерните правила за жизнения цикъл, Microsoft ще предоставя най-малко 12-месечно предизвестие преди края на поддръжката, ако не се предлага заместващ продукт или услуга – с изключение на безплатните услуги или изданията за предварителен преглед.

За продукти, които функционират съгласно съществуващи правила за жизнения цикъл (като например фиксираните правила за жизнения цикъл), Microsoft ще продължи да предоставя обслужване и поддръжка за определен период от време. Продуктите, които вече са стартирали със съществуващите правила за жизнения цикъл, ще продължат да се поддържат в съответствие с публикуваните дати за край на поддръжката.

Вижте ЧЗВ за модерните правила за повече подробности.