Novetats per als desenvolupadors al Dynamics 365 for Customer Engagement, versió 9

Important

Presentació de les notes de la versió del Dynamics 365

Us pregunteu quines són tant les capacitats acabades de publicar com les futures d'alguna de les nostres plataformes o aplicacions de negoci?

Veure les notes de la versió. Hem recopilat tota la informació, que podeu utilitzar per realitzar tasques de planificació.

Estem encantats d'anunciar que el Aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement versió 9.0 està disponible en versió d'avaluació i de compra! Estigueu alerta pel que fa a la informació sobre la data en què podeu actualitzar les vostres organitzacions.

Vegeu també aquests enllaços:

Amb el Dynamics 365, la funcionalitat del Dynamics 365 anterior s'inclou com una part d'un conjunt d'aplicacions de negoci intel·ligents. Les aplicacions que conformen la part corresponent al Customer Relationship Management (CRM) del conjunt es coneixen amb el nom de "Customer Engagement" i inclouen Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation i els seus serveis relacionats.

Dynamics 365 Channel Integration Framework

Channel Integration Framework és un conjunt d'API de JavaScript (mètodes, incidències i protocols) que permet als desenvolupadors i associats crear experiències de comunicació immersives per tal que els ginys de comunicacions de tercers que s'executen als núvols proveïdors de canals puguin interactuar amb el Dynamics 365.

Amb l'aplicació Channel Integration Framework (solució), podeu configurar el canal a l'aplicació Interfície unificada per tal que els vostres agents puguin accedir-hi per prestar el servei als vostres als clients.

Més informació: Channel Integration Framework

Límits d'API

A partir del 19 març de 2018 limitarem el nombre de sol·licituds d'API realitzades per cada usuari en cinc minuts. Quan s'excedeix aquest límit, la plataforma generarà una excepció.

Aquest límit permet assegurar que els usuaris que executen aplicacions molt grans i exigents per als servidors no afectaran altres usuaris. El límit no afectarà els usuaris normals de la plataforma. Només es veuran afectades les aplicacions que realitzen un gran nombre de sol·licituds d'API. Segons l'anàlisi de les dades de telemetria, aquest límit es troba dins dels límits de la majoria de les aplicacions que realitzen un gran nombre de sol·licituds d'API. El límit ajudarà a proporcionar un nivell de protecció en cas d'increments sobtats i aleatoris del volum de sol·licituds que amenacen la disponibilitat i les característiques de rendiment de la plataforma del Dynamics 365.

Més informació: Límits d'API.

Les actualitzacions de seguretat poden requerir una actualització de les aplicacions de client personalitzades

A partir del Aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement versió 9.0, començarem a exigir que les connexions a les aplicacions del Customer Engagement utilitzin una seguretat TLS 1.2 (o superior). Això coincideix amb les polítiques i pràctiques recomanades de seguretat actualitzades de Microsoft i del sector, i és possible que se us demani que realitzeu algunes accions per mantenir la connectivitat a les aplicacions del Customer Engagement del Dynamics 365.

La solució més habitual per a les aplicacions de client personalitzades creades amb .NET Framework 4.5.2 és tornar-les a compilar amb .NET 4.6.2.

Llegiu la publicació del blog: Actualitzacions de la seguretat de connexió del Dynamics 365 Customer Engagement per obtenir informació addicional.

Integrar dades externes amb entitats virtuals

Disposeu d'una nova manera d'integrar dades dels sistemes externs. Sense entitats virtuals, les estratègies comunes per integrar dades externes inclouen el codi de client per recuperar i visualitzar les dades externes o la replicació al servidor i la sincronització de dades externes al Dynamics 365 Customer Engagement. Les entitats virtuals proporcionen una alternativa millor per a molts requisits d'integració de dades del sistema externs.

Més informació: Introducció a les entitats virtuals

Millores de l'API web

Les millores següents estan incloses en aquesta versió de l'API web, el nostre extrem d'OData v4:

 • Hi ha disponibles accions personalitzades que tornen els tipus EntityReference, Entity o EntityCollection.

 • Els canvis en els comportaments de l'API estan disponibles a l'última versió v9.0 del servei. Els comportaments antics segueixen disponibles a la versió v8.x. No heu de canviar el codi quan actualitzeu.

 • Missatges nous: ara, els missatges GrantAccess, ModifyAccess i RetrieveSharedPrincipalsAndAccess estan disponibles mitjançant l'API web.

 • Hem reduït la quantitat de metadades de servei amb l'exclusió per defecte de les anotacions. Si necessiteu les anotacions, podeu utilitzar els paràmetres per tal d'incloure-les.

Més informació: Ús de l'API web del Dynamics 365 Customer Engagement

Millores de l'API del client

Amb la incorporació de la Interfície unificada a la versió Aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement versió 9.0, s'han introduït alguns canvis importants a les API de client per garantir que funcionin de manera uniforme a la Interfície unificada i al client web.

Utilitzar el context d'execució per treballar amb formularis i la interfície d'usuari

Un canvi important és que ara podeu utilitzar el contingut d'execució per recuperar el context de formulari en el qual es vol executar l'script, en comptes d'utilitzar l'objecte xrm.Page que ha quedat obsolet en aquesta versió. Més informació: Descripció del model d'objectes de l'API de client

Ús del context global

L'objecte Xrm.Page.context que s'utilitza per fer referència al context del client ha quedat obsolet en aquesta versió. Ara, heu d'utilitzar un nou mètode xrm.Utility.getGlobalContext per recuperar el context global en lloc de revisar el context del formulari. El nou mètode conté un equivalent de tots els mètodes disponibles per a l'objecte Xrm.Page.context obsolet a fi de recuperar la informació específica de l'organització, l'usuari o el client en el qual s'executa l'script.

Noves API de client

En aquesta versió, hem introduït diverses API noves de client.

La llista següent mostra els nous espais de nom d'aquesta versió i conté mètodes nous i alguns d'existents que s'han desplaçat a altres espais de noms per obtenir un disseny millorat de model d'objectes.

Nou espai de nom Descripció
Xrm.Device Proporciona els mètodes per utilitzar les capacitats natives dels dispositius mòbils.
Xrm.Encoding Proporciona mètodes per codificar les cadenes de caràcters.
Xrm.Navigation Proporciona mètodes relacionats amb la navegació.
Xrm.WebApi Proporciona propietats i mètodes per utilitzar l'API web per crear i administrar els registres i executar accions i funcions de l'API web.

Les següents API noves s'han introduït als espais de noms existents:

Espai de nom API noves
formContext.data - Incidència i controladors d'incidències onLoad (addOnLoad i removeOnLoad)
- isValid
- S'ha actualitzat SaveOptions al mètode formContext.data.save per incloure un nou valor anomenat saveMode que permetrà que els controladors d'incidències onSave sàpiguen perquè s'està desant
- Col·lecció d'atributs
formContext.data.entity getEntityReference
isValid
atribut formContext.data.entity isValid
setPrecision
formContext.ui controladors d'incidències per a la incidència OnLoad (addOnLoad i removeOnLoad)
Xrm.Utility getAllowedStatusTransitions
getEntityMetadata
getGlobalContext
getLearningPathAttributeName
getResourceString
invokeProcessAction
lookupObjects
showProgressIndicator
closeProgressIndicator
refreshParentGrid

Deixant de banda aquestes noves API de client, se n'han introduït algunes més per als controls concrets, com ara grids, lookup, optionset i timer. Per obtenir més informació sobre aquestes noves API, vegeu Controls.

API de client que s'han deixat d'utilitzar

Algunes API de client es deixen d'utilitzar i en lloc seu s'han de fer servir les API de client noves o millorades d'aquesta llista: Algunes API de client es deixen d'utilitzar

NOTA: el terme "Obsolet" indica que està previst suprimir l'API de client en alguna futura versió principal del Dynamics 365. L'API de client continuarà funcionant i gaudirà de suport tècnic fins que es retiri oficialment. Una cop eliminada, la característica o capacitat ja no funcionarà. Li ho notifiquem ara perquè tingueu temps suficient per planificar i actualitzar el codi abans que s'elimini la característica o la capacitat.

Compatibilitat a l'API de client amb el nou control de cronologia a la Interfície unificada

El nou control Cronologia mostra els missatges, las activitats i les notes en una visualització unificada. Per obtenir informació sobre les API de client admeses per a aquest tipus de control, vegeu Controls

Crear i administrar aplicacions de negoci personalitzades basades en funcions dissenyades per a finalitats concretes

Les aplicacions de negoci del Dynamics 365 són aplicacions modulars basades en funcions que proporcionen funcionalitat basada en tasques dissenyades per a una àrea específica del negoci, com ara les vendes, el servei i el màrqueting. Aquestes aplicacions de negoci proporcionen als usuaris una experiència simple i intuïtiva que els permet navegar ràpidament per l'aplicació, trobar elements fàcilment i realitzar les tasques amb eficàcia.

A més d'utilitzar el Dissenyador d'aplicacions, ara podeu utilitzar la programació per crear, administrar, validar i publicar aplicacions de negoci. Mentre creeu una aplicació, podeu seleccionar si l'aplicació és per al client web o per a la Interfície unificada.

Més informació: Crear i administrar aplicacions de negoci personalitzades al Customer Engagement mitjançant codi

Nou tipus d'atribut: conjunt d'opcions de selecció múltiple

Ara, els personalitzadors poden definir un nou tipus d'atribut que permet la selecció de diverses opcions. En aquesta feina s'inclouen uns nous operadors de condició de consulta per escriure consultes que permetin recuperar dades en funció de les opcions seleccionades. Més informació: Atributs de llista de selecció múltiple

Compatibilitat amb els conjunts d'opcions de selecció múltiple als scripts de formularis

Els conjunts d'opcions de selecció múltiple estan disponibles per a la Interfície unificada i el client web. Els conjunts d'opcions de selecció múltiple estan disponibles per als següents tipus de formularis: Principal, Creació ràpida i Cerca ràpida. Els conjunts d'opcions de selecció múltiple no estan admesos als formularis heretats.

Els conjunts d'opcions de selecció múltiple admeten totes les API de client compatibles amb els atributs i controls dels conjunts d'opcions. L'única diferència és que el valor retornat per alguns mètodes serà una matriu en comptes d'un sol valor.

També podeu definir el valor dels camps del conjunt d'opcions de selecció múltiple per als nous registres especificant valors enters per a les opcions de l'adreça URL que s'utilitza per obrir el formulari. Més informació: Exemple: Definir el valor dels camps de conjunt d'opcions de selecció múltiple

Integració amb el WebHooks

Podreu utilitzar el WebHooks per integrar dades del Dynamics 365 Customer Engagement al vostre propi codi personalitzat allotjades a serveis externs. Utilitzeu l'eina de registre de complements per configurar quan s'han d'enviar dades del Customer Engagement a un servei extern. El WebHooks és un patró HTTP lleuger per connectar serveis i API web amb un model de publicació/subscripció. Els remitents del WebHooks envien als receptors les notificacions sobre incidències realitzant sol·licituds als extrems dels receptors amb informació sobre les incidències. Amb el model del WebHooks, podeu protegir l'extrem utilitzant una capçalera d'autenticació o claus de paràmetre de consulta. Això proporciona una alternativa al model d'autenticació SAS que probablement utilitzeu ara per a la integració amb el Bus de servei de l'Azure.

Més informació: Utilitzar el Webhooks per crear controladors externs per a incidències de servidor

Recursos web d'imatge vectorial

Utilitzeu les imatges vectorials per a qualsevol icona que es mostri a l'aplicació. Les imatges vectorials es defineixen com a Gràfic vectorial escalable (SVG), un format d'imatge vectorial basat en XML. L'avantatge de les imatges vectorials sobre altres recursos web d'imatge és que són escalables. Podeu definir una imatge vectorial i reutilitzar-la en comptes de proporcionar diverses mides d'imatges. Podeu utilitzar aquest recurs web per definir un sola icona per a una entitat en lloc d'imatges amb diferents mides.

Més informació: Recursos web d'imatge

Compatibilitat per a solucions traduïbles

Podeu utilitzar els recursos web de RESX per emmagatzemar les cadenes de caràcters traduïdes per a les solucions. El format XML de RESX s'utilitza sovint per definir recursos traduïts de tal manera que hi hagi eines comunes disponibles per treballar amb aquest tipus de fitxer, i els proveïdors de traducció estaran familiaritzats treballant amb elles. Podeu associar els recursos web de RESX amb qualsevol recurs web de JavaScript que els utilitzi per tal que pugueu utilitzar una nova API de client per accedir a les cadenes de caràcters traduïdes en temps d'execució.

Més informació: Recursos web de cadenes (RESX)

Dependències de recursos web de JavaScript

Els recursos web de JavaScript han d'interactuar sovint amb altres recursos que poden ser altres biblioteques de JavaScript, imatges, valors d'atribut o el nou recurs web de RESX per a les cadenes de caràcters traduïdes. Ara podeu configurar un recurs web de JavaScript per associar-lo amb els recursos dependents, de manera que el recurs estarà disponible quan sigui necessari.

Quan un recurs web de JavaScript s'associa a un altre tipus de recurs web, aquest recurs web es carrega automàticament quan el recurs web de JavaScript se sol·licita a l'aplicació. Quan un recurs web de JavaScript utilitzat en un script de formulari s'associa a un atribut per a una entitat específica, aquest atribut de l'entitat estarà disponible per a l'script encara que no s'hagi inclòs al formulari un camp per a aquest atribut.

Més informació: Dependències de recursos web

Millores del Centre de serveis interactius

Aquests són els canvis realitzats al Centre de serveis interactius:

 • El Centre de serveis interactius s'anomena ara Centre d'atenció al client i està disponible com a aplicació de la Interfície unificada.

 • L'aplicació del Centre d'atenció al client utilitza el tipus de formulari Principal en comptes del tipus de formulari Principal: experiència interactiva. Si actualitzeu des d'una versió anterior del Dynamics 365 Customer Engagement, tots els tipus de formularis Principal: experiència interactiva es convertiran al tipus de formulari Principal. Tots els tipus de formularis Principal: experiència interactiva es definiran en inactius durant l'actualització, i els formularis convertits s'han d'habilitar després de l'actualització per utilitzar-los. A més, tots els tipus de formulari Principal: experiència interactiva convertits al tipus de formulari Principal estaran per sota del tipus de formulari Principal a la classificació per evitar conflictes d'ordre de formularis. Això garanteix que es mostrarà als usuaris el formulari adient a l'actualització de publicacions del client web.

 • Totes les entitats estan ara habilitades per a l'experiència interactiva a l'aplicació Centre d'atenció al client. Això vol dir que la propietat EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, que indica que una entitat es pot habilitar per a l'experiència interactiva, ja no és rellevant. La configuració corresponent per a aquesta propietat a l'eina Personalització, Habilita per a l'experiència interactiva, se suprimeix de la versió actual i la propietat EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled se suprimirà de la versió futura del SDK del Dynamics 365 for Customer Engagement.

Substituir el comportament obert per defecte de les files de dades en una quadrícula enllaçada a l'entitat

Actualment, quan es realitza alguna de les accions següents en una fila de dades d'una quadrícula enllaçada, el registre d'entitat s'obre per defecte:

 • Fer doble clic a la fila de dades o fer clic a l'enllaç de l'atribut principal a la fila.

 • Seleccionar una fila de dades i prémer RETORN.

 • Seleccionar una fila de dades en un dispositiu tàctil.

És possible que hi hagi situacions en les quals no vulgueu que el registre d'entitat s'obri; per exemple, per als registres d'administració de documents, potser voleu obrir un lloc del SharePoint en comptes de mostrar el registre. Ara podeu substituir el comportament per defecte per definir un comportament personalitzat propi.

Ara podeu crear una definició d'ordre per a una entitat amb Mscrm.OpenRecordItem com a valor de l'atribut Id (<CommandDefinition> (RibbonDiffXml)) i definir una acció personalitzada per a l'ordre <Actions> (RibbonDiffXml). El Customer Engagement cercarà aquest identificador de l'ordre per a una entitat quan s'intenti obrir un registre de la quadrícula enllaçada a l'entitat i, si el troba, executarà l'acció personalitzada en comptes d'obrir el registre d'entitat (comportament per defecte).

Nota

Aquesta característica està admesa només per a la Interfície unificada.

Millores del flux del procés de negoci

Els fluxos del procés de negoci s'han millorat amb els següents canvis:

 • A la Interfície unificada, el mètode setDisplayState permet definir un control de procés de negoci en estat "floating", a més dels estats “expanded” i "collapsed". De la mateixa manera, el mètode getDisplayState pot tornar "floating", "expanded" o "collapsed" segons l'estat del control de procés de negoci. L'estat "floating" no és aplicable al client web.

 • Ara podeu executar les accions de procés mitjançant una nova API de client: Xrm.Utility.invokeProcessAction. La capacitat d'executar accions de procés mitjançant programació amb la nova API de client s'inclou com a característica preliminar en aquesta versió. Al client web, podeu executar qualsevol acció de procés mitjançant la nova API de client. Tanmateix, a la Interfície unificada, només les accions de procés que estan disponibles per executar-se com a passos del procés de negoci es poden executar utilitzant la nova API de client.

 • Aconseguiu i definiu el progrés d'un pas d'acció de procés utilitzant les noves API de client: getProgress i setProgress. Els passos d'acció de procés són botons de les fases de procés de negoci en els quals els usuaris poden fer clic per activar una acció o un flux de treball segons demanda. Pas d'acció de procés és una característica de visualització prèvia que s'ha afegit a la versió Aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement versió 9.0. Més informació: vegeu la secció Automatització de fluxos de procés de negoci amb passos d'acció a Bloc: Noves característiques d'automatització i visualització per a fluxos de procés de negoci (visualització prèvia pública).

  Nota

  Les API de client getProgress i setProgress no estan admeses per al pas de dades del procés.

Vegeu també

Novetats del Unified Service Desk per a desenvolupadors i personalitzadors

Guia del desenvolupador per al Dynamics 365 Customer Engagement