ScrollToRequestedEventArgs Třída

Definice

Argumenty události, které jsou vyvolány při požadavku na posunutí.

public class ScrollToRequestedEventArgs : EventArgs, Xamarin.Forms.ITemplatedItemsListScrollToRequestedEventArgs
type ScrollToRequestedEventArgs = class
    inherit EventArgs
    interface ITemplatedItemsListScrollToRequestedEventArgs
Dědičnost
ScrollToRequestedEventArgs
Implementuje

Vlastnosti

Element

Prvek, na který se má přejít

Mode

Určuje, zda se má posouvat podle prvku nebo podle pozice.

Position

Hodnota výčtu, která popisuje, na kterou část prvku se má přejít.

ScrollX

Pozice X, na kterou se má přejít

ScrollY

Pozice Y, na kterou se má přejít

ShouldAnimate

Získá hodnotu, která určuje, zda by měla být operace posouvání animovaná.

Explicitní implementace rozhraní

ITemplatedItemsListScrollToRequestedEventArgs.Group

Tato metoda je určena pro interní použití nástrojem pro vykreslování platforem.

ITemplatedItemsListScrollToRequestedEventArgs.Item

Vnitřních.

Platí pro