Měření softwaru v Správce konfigurace

Platí pro: Správce konfigurace (aktuální větev)

Toto téma obsahuje odkaz na všechny operace, které můžete provést při Správce konfigurace měření softwaru.

Důležité

Měření softwaru se používá ke sledování Windows desktopových aplikací s názvem souboru končící na.exe. Měření softwaru ne monitoruje moderní Windows aplikací (například ty, které Windows 8).

Předpoklady pro měření softwaru

Měření softwaru nemá žádné externí závislosti, jenom závislosti v produktu.

Závislost Další informace
Nastavení klienta pro měření softwaru Pokud chcete používat měření softwaru, musí být nastavení klienta Povolit měření softwaru u klientů povolené a nasazené do počítačů. Nastavení měření softwaru můžete nasadit do všech počítačů v hierarchii nebo můžete nasadit vlastní nastavení do skupin počítačů. Podívejte se na téma Konfigurace měření softwaru v tomto tématu.
Bod služby Reporting Services Než budete moci zobrazit sestavy měření softwaru, musíte nakonfigurovat bod služby Reporting Services. Další informace najdete v tématu Úvod k vytváření sestav.

Konfigurace měření softwaru

Tento postup slouží ke konfiguraci výchozího nastavení klienta pro měření softwaru a platí pro všechny počítače v hierarchii. Pokud chcete, aby se toto nastavení vztahuje jenom na některé počítače, vytvořte vlastní nastavení klienta zařízení a nasaďte ho do kolekce obsahující počítače, na kterých chcete používat měření softwaru. Další informace o tom, jak vytvořit vlastní nastavení zařízení, najdete v tématu Konfigurace nastavení klienta.

 1. V Správce konfigurace klikněte na Klienta pro > správu Nastavení Výchozí klient > Nastavení.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Vlastnosti na Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Výchozí Nastavení klikněte na Měření softwaru.

 4. V seznamu Nastavení zařízení nakonfigurujte následující:

  • Povolení měření softwaru u klientů: Pokud chcete povolit měření softwaru, vyberte Pravda.

  • Plánování shromažďování dat: Nakonfigurujte, jak často se data měření softwaru shromažďují z klientských počítačů. Použijte výchozí hodnotu každých 7 dnů nebo klikněte na Plán a zadejte vlastní plán.

 5. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Výchozí Nastavení okno.

  Klientské počítače jsou s tímto nastavením nakonfigurované při příštím stažení zásad klienta. Pokud chcete zahájit načítání zásad pro jednoho klienta, podívejte se na stránku Správa klientů.

Vytvoření pravidel měření softwaru

Pomocí průvodce Vytvořit pravidlo měření softwaru můžete vytvořit nové pravidlo měření softwaru pro váš Správce konfigurace webu.

 1. V Správce konfigurace klikněte na Prostředky a měření softwaru > pro dodržování předpisů.

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte ve skupině Create (Vytvořit pravidlo měření softwaru) na Create Software Metering Rule (Vytvořit pravidlo měření softwaru).

 3. Na stránce Obecné v průvodci Vytvořením pravidla měření softwaru zadejte následující informace:

  • Název – název pravidla měření softwaru. Mělo by to být jedinečné a popisné.

   Poznámka

   Pravidla měření softwaru mohou sdílet stejný název, pokud se název souboru obsažený v pravidlech liší.

  • Název souboru : Název souboru programu, který chcete měřovat. Kliknutím na Procházet zobrazíte dialogové okno Otevřít, ve kterém můžete vybrat soubor programu, který chcete použít.

   Poznámka

   Pokud do pole Název souboru napíšete název spustitelného souboru, nejsou provedeny žádné kontroly, které by zjistily, jestli tento soubor existuje nebo jestli obsahuje potřebné informace záhlaví. Pokud je to možné, klikněte na Procházet a vyberte spustitelný soubor, který se má odměřovat.

   Zástupné znaky nejsou v názvu souboru povolené.

   Toto pole je nepovinné, pokud je zadána hodnota původního názvu souboru.

  • Název původního souboru – název spustitelného souboru, který chcete měřovat. Tento název odpovídá informacím v záhlaví souboru, ne samotnému názvu souboru, aby mohl být užitečný v případech, kdy byl spustitelný soubor přejmenován, ale chcete ho odměřit podle původního názvu.

   Poznámka

   V původním názvu souboru nejsou povolené zástupné znaky.

   Toto pole je nepovinné, pokud je zadána hodnota pro Název souboru.

  • Verze – Verze spustitelného souboru, který chcete odměřovat. Zástupný znak ( * ) můžete použít k reprezentaci libovolného řetězce znaků nebo zástupné znaky ( ? ) představující libovolný jeden znak. Pokud chcete použít měření pro všechny verze spustitelného souboru, použijte výchozí hodnotu ( * ).

  • Jazyk – jazyk spustitelného souboru na metr. Výchozí hodnota je aktuální národní prostředí operačního systému, který používáte. Pokud vyberete spustitelný soubor, který se má odměřovat, kliknutím na tlačítko Procházet, toto pole se automaticky vyplní, pokud jsou v záhlaví souboru informace o jazyce. Pokud chcete změřit objem všech jazykových verzí souboru, vyberte v rozevíracím seznamu možnost Libovolná.

  • Popis : Nepovinný popis pravidla měření softwaru.

  • Toto pravidlo měření softwaru použijte pro následující klienty : Vyberte, jestli chcete použít pravidlo měření softwaru pro všechny klienty v hierarchii nebo pro klienty, kteří jsou přiřazeni k webu zadanému v seznamu Web.

 4. Pokud chcete pokračovat, klikněte na Další.

 5. Zkontrolujte a potvrďte nastavení a potom dokončete průvodce a vytvořte pravidlo měření softwaru. Nové pravidlo měření softwaru se zobrazí v uzlu Měření softwaru v pracovním prostoru Prostředky a dodržování předpisů.

Konfigurace pravidel automatického měření softwaru

Můžete nakonfigurovat měření softwaru v Správce konfigurace automaticky vygenerovat zakázaná pravidla měření softwaru z posledních dat inventáře využití, která jsou v databázi webu. Tato data inventáře můžete nakonfigurovat tak, aby se vytvořily jenom aplikace, které se používají v zadaném procentu pravidel měření dat počítačů. Můžete taky zadat maximální počet automaticky generovaných pravidel měření softwaru povolených na webu.

Poznámka

Ve výchozím nastavení jsou pravidla měření softwaru, která se vytvářejí automaticky, zakázána. Abyste mohli začít shromažďovat data o využití z těchto pravidel, musíte je povolit.

 1. V Správce konfigurace klikněte na Assets and Compliance > Software Metering a potom na kartě Domů ve skupině Nastavení klikněte na Vlastnosti měření softwaru.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti měření softwaru nakonfigurujte následující možnosti:

  • Uchovávání dat (ve dnech) – Určuje dobu, po kterou se data vygenerovaná pravidly měření softwaru uchovávají v databázi webu. Výchozí hodnota je 90 dnů.

  • Povolte možnost Automaticky vytvářet zakázaná pravidla měření z posledních dat inventáře využití.

  • Zadejte procento počítačů v hierarchii, které musí program používat před automatickým vytvořením pravidla měření softwaru – výchozí hodnota je 10 procent.

  • Zadejte počet pravidel měření softwaru, která musí být překročena v hierarchii před zakázaným automatickým vytvářením pravidel – výchozí hodnota je 100 pravidel.

 3. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Vlastnosti měření softwaru.

Správa pravidel měření softwaru

V pracovním prostoru Prostředky a dodržování předpisů vyberte Měření softwaru , vyberte pravidlo měření softwaru, které chcete spravovat, a pak vyberte úlohu správy.

V následující tabulce najdete další informace o úkolech správy, které můžou vyžadovat některé informace, než je vyberete.

Úkol správy Podrobnosti
Povolit

Zakázat
Povolí nebo zakáže pravidlo měření softwaru. Toto nastavení se stáhne do klientských počítačů podle intervalu hlasování zásad klienta v části Zásady klienta v nastavení klienta (ve výchozím nastavení každých 60 minut).

Viz Konfigurace nastavení klienta .

Sledování měření softwaru

Měření softwaru v Správce konfigurace obsahuje řadu předdefinových sestav, které umožňují sledovat informace o operacích měření softwaru. Tyto sestavy mají kategorii sestavy Měření softwaru.

Další informace o konfiguraci vytváření sestav v Správce konfigurace najdete v tématu Úvod k vytváření sestav.

Kromě toho můžete vytvářet dotazy a kolekce na základě dat uložených v databázi Správce konfigurace pomocí měření softwaru.

Další informace o kolekcích v Správce konfigurace najdete v tématu Úvod do kolekcí.

Další informace o dotazech v Správce konfigurace najdete v tématu Úvod k dotazům.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů pro měření softwaru

Problémy se zabezpečením pro měření softwaru

Útočník by mohl poslat neplatné informace o měření softwaru Správce konfigurace, které bude akceptovat bod správy, i když je nastavení klienta měření softwaru zakázané. To může mít za následek velký počet pravidel měření, která se replikují v celé hierarchii, což způsobí odmítnutí služby v síti a Správce konfigurace serverů webu.

Vzhledem k tomu, že útočník může vytvořit neplatná data měření softwaru, nepovažte informace o měření softwaru za autoritativní.

Měření softwaru je ve výchozím nastavení povolené jako nastavení klienta.

Informace o ochraně osobních údajů pro měření softwaru

Měření softwaru sleduje využití aplikací v klientských počítačích. Měření softwaru je ve výchozím nastavení povolené. Je nutné nakonfigurovat, které aplikace se mají měřovat. Informace o měření se ukládají do Správce konfigurace databáze. Informace se zašifrují během přenosu do bodu správy, ale nejsou uložené v zašifrované podobě v Správce konfigurace databázi.

Tyto informace se v databázi zachovají, dokud je nezmizou úkoly údržby webu: Odstraňte zastaralá data měření softwaru (každých pět dní) a Odstraňte zastaralá souhrnná data měření softwaru (každých 270 dní). Interval odstranění můžete nakonfigurovat. Informace o měření se microsoftu neposílat.

Než nakonfigurujete měření softwaru, zvažte požadavky na ochranu osobních údajů.

Příklad scénáře pro používání měření softwaru

V této části vytvoříte příklad pravidla měření softwaru, které vám pomůže vyřešit následující obchodní požadavky:

 • Určení počtu kopií konkrétní aplikace ve vaší společnosti

 • Zjištění nepoužívaných kopií aplikace

 • Určení, kteří uživatelé pravidelně používají určitou aplikaci

  Woodgrove Bank nasadila Microsoft Office 2010 jako standardní sadu office pro zvýšení produktivity. Pokud ale chcete podporovat starší aplikaci, musí některé počítače dál Microsoft Office Wordu 2003. It oddělení chce snížit náklady na podporu a licencování odebráním těchto kopií Wordu 2003, pokud už starší aplikace není používána. Help desk také chce zjistit, kteří uživatelé používají starší aplikaci.

  Woodgrove Bank it systems manager používá software měření v Správce konfigurace k dosažení těchto obchodních cílů. Správce provede následující akce:

 • Zkontroluje předpoklady pro měření softwaru a potvrdí, že je bod služby Reporting Services nainstalovaný a funkční.

 • Nakonfiguruje výchozí nastavení klienta pro měření softwaru:
  Správce umožňuje měření softwaru a používá výchozí plán shromažďování dat jednou za sedm dní.
  Správce nakonfiguruje inventář softwaru na soubory inventáře, které mají příponu .exe, a to tak, že nakonfiguruje nastavení klienta inventáře softwaru Inventář těchto typů souborů.
  Správce přidá nové pravidlo měření softwaru s názvemwoodgrove.exe, které bude sledovat starší aplikaci.

 • Čeká sedm dní, po které klientské počítače začnou hlásit údaje o využitíwoodgrove.exe spustitelného souboru.

 • Správce používá sestavu Správce konfigurace instalace pro všechny softwarové programy měřené podle objemu dat a zobrazí, které počítače mají načtenouwoodgrove.exe aplikace.

 • Po šesti měsících správce spustí sestavu Počítače, které mají nainstalovaný program s měřením dat, ale od určitého data program nespouštěli , a určí pravidlo měření softwaru a datum šest měsíců v minulosti. Tato sestava identifikuje 120 počítačů, které v posledních šesti měsících program nespouštěly.

 • Správce provede některé další kontroly, aby potvrdil, že na identifikovaných počítačích není starší aplikace povinná. Správce pak z těchto počítačů odinstaluje starší aplikaci a kopii Wordu 2003.
  Správce spustí sestavu Uživatelé, kteří spouštěli určitý softwarový program měřené podle objemu dat, aby mohli poskytovat nápovědě seznam uživatelů, kteří starší aplikaci dál používají.

 • Správce bude dál kontrolovat sestavy měření softwaru týdně a v případě potřeby bude provést nápravu.

  V důsledku tohoto průběhu se náklady na podporu IT a licencování sníží odebráním aplikací, které už nejsou potřeba. Kromě toho teď má help desk seznam, který si přáli uživatelé, kteří spouštěl starší aplikaci.