Nastavení klienta v Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Umožňuje spravovat všechna nastavení klienta v konzole Configuration Manager z uzlu Klient Nastavení v pracovním prostoru Správa. Configuration Manager se dodává se sadou výchozích nastavení. Když změníte výchozí nastavení klienta, tato nastavení se použijí pro všechny klienty v hierarchii. Můžete také nakonfigurovat vlastní nastavení klienta, které přepíše výchozí nastavení klienta, když je přiřadíte ke kolekcím. Další informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení klienta.

V následujících částech jsou podrobněji popsána nastavení a možnosti.

Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS)

Omezení maximální šířky pásma sítě pro přenosy na pozadí služby BITS

Pokud je tato možnost ano, klienti používají omezování šířky pásma služby BITS. Pokud chcete nakonfigurovat další nastavení v této skupině, musíte toto nastavení povolit.

Čas spuštění omezovacího okna

Zadejte místní čas spuštění pro okno omezování služby BITS.

Čas ukončení okna omezování

Zadejte místní koncový čas pro okno omezování služby BITS. Pokud je koncový čas roven času spuštění okna omezování, je omezení služby BITS vždy povoleno.

Maximální přenosová rychlost během okna omezování (Kb/s)

Zadejte maximální přenosovou rychlost, kterou mohou klienti během okna použít.

Povolit stahování služby BITS mimo okno omezování

Umožňuje klientům používat samostatná nastavení služby BITS mimo zadané okno.

Maximální přenosová rychlost mimo okno omezování (Kb/s)

Zadejte maximální přenosovou rychlost, kterou můžou klienti použít mimo okno omezování služby BITS.

Nastavení mezipaměti klienta

Konfigurace služby BranchCache

Nastavte klientský počítač pro Windows BranchCache. Pokud chcete povolit ukládání branchcache do mezipaměti v klientovi, nastavte povolit BranchCache na Ano.

 • Povolení služby BranchCache: Povolí službu BranchCache na klientských počítačích.

 • Maximální velikost mezipaměti Služby BranchCache (procento disku): Procento disku, který službě BranchCache povolíte používat.

Tip

Pokud nastavíte možnost Konfigurovat službu BranchCache na hodnotu Ne, Configuration Manager nenakonfiguruje žádná nastavení služby BranchCache.

Chcete-li zakázat službu BranchCache, nastavte možnost Konfigurovat službu BranchCache na hodnotu Ano a potom nastavte možnost Povolit službu BranchCache na hodnotu Ne.

Konfigurace velikosti mezipaměti klienta

Mezipaměť klienta Configuration Manager na Windows počítačích ukládá dočasné soubory používané k instalaci aplikací a programů. Pokud je tato možnost nastavená na Ne, výchozí velikost je 5 120 MB.

Pokud zvolíte Ano, zadejte:

 • Maximální velikost mezipaměti (MB)
 • Maximální velikost mezipaměti (procento disku): Velikost mezipaměti klienta se zvětší na maximální velikost v megabajtech (MB) nebo na procento disku podle toho, která hodnota je menší.

Povolit jako zdroj sdílené mezipaměti

Povolí mezipaměť peer pro klienty Configuration Manager. Zvolte Ano a pak zadejte port, přes který klient komunikuje s partnerským počítačem.

 • Port pro počáteční síťové vysílání (výchozí UDP 8004): Configuration Manager používá tento port v prostředí Windows PE nebo v úplném Windows operačním systému. Modul pořadí úkolů v prostředí Windows PE odešle všesměrové vysílání, aby před spuštěním pořadí úkolů získal umístění obsahu.

 • Port pro stahování obsahu z partnerského uzlu (výchozí tcp 8003): Configuration Manager automaticky nakonfiguruje pravidla brány firewall Windows, aby tento provoz povolují. Pokud používáte jinou bránu firewall, musíte ručně nakonfigurovat pravidla pro povolení tohoto provozu.

  Další informace naleznete v tématu Porty používané pro připojení.

Minimální doba trvání před odebráním obsahu uloženého v mezipaměti (minuty)

Zadejte minimální dobu, po které má klient Configuration Manager uchovávat obsah uložený v mezipaměti. Toto nastavení klienta definuje minimální dobu, Configuration Manager agent by měl počkat, než bude moct odebrat obsah z mezipaměti pro případ, že bude potřeba více místa.

Ve výchozím nastavení je tato hodnota 1 440 minut (24 hodin). Maximální hodnota pro toto nastavení je 10 080 minut (jeden týden).

Toto nastavení poskytuje větší kontrolu nad mezipamětí klienta na různých typech zařízení. Můžete snížit hodnotu u klientů s malými pevnými disky a nemusíte mít existující obsah před spuštěním jiného nasazení.

Zásady klienta

Interval dotazování zásad klienta (minuty)

Určuje, jak často následující Configuration Manager klienti stahují zásady klienta:

 • Windows počítačů (například stolní počítače, servery, přenosné počítače)
 • Mobilní zařízení, která Configuration Manager zaregistrují
 • Počítače Mac

Tato hodnota je ve výchozím nastavení 60 minut. Snížení této hodnoty způsobí, že klienti budou dotazovat lokalitu častěji. U mnoha klientů může mít toto chování negativní vliv na výkon lokality. Pokyny k velikosti a škálování jsou založené na výchozí hodnotě. Zvýšení této hodnoty způsobí, že se klienti dotazují na lokalitu méně často. Stažení a zpracování všech změn zásad klienta, včetně nových nasazení, trvá déle.

Povolení zásad uživatele u klientů

Když tuto možnost nastavíte na Ano a použijete zjišťování uživatelů, klienti budou přijímat aplikace a programy cílené na přihlášeného uživatele.

Pokud je toto nastavení Ne, uživatelé neobdrží požadované aplikace, které nasadíte uživatelům. Uživatelé také neobdrží žádné další úlohy správy v zásadách uživatele.

Toto nastavení platí pro uživatele, když je jejich počítač v intranetu nebo na internetu. Pokud chcete povolit také zásady uživatelů na internetu, musí být ano .

Povolení požadavků na zásady uživatele od internetových klientů

Tuto možnost nastavte na Ano , aby uživatelé dostávali zásady uživatele na internetových počítačích. Platí také následující požadavky:

Pokud tuto možnost nastavíte na Ne nebo některý z předchozích požadavků není splněný, počítač na internetu obdrží jenom zásady počítače. Pokud je toto nastavení Ne, ale povolit zásady uživatele u klientů je Ano, uživatelé neobdrží zásady uživatelů, dokud počítač není připojený k intranetu.

Poznámka

V případě internetové správy klientů nevyžadují žádosti o schválení aplikace od uživatelů zásady uživatele ani ověřování uživatelů. Brána pro správu cloudu nepodporuje žádosti o schválení aplikací.

Povolení zásad uživatele pro více uživatelských relací

Ve výchozím nastavení je toto nastavení zakázané. I když povolíte zásady uživatelů, klient je ve výchozím nastavení zakáže na libovolném zařízení, které umožňuje více souběžných aktivních uživatelských relací. Například terminálové servery nebo Windows Enterprise více relací ve službě Azure Virtual Desktop.

Klient zakáže zásady uživatele pouze v případě, že zjistí tento typ zařízení během nové instalace. U existujícího klienta tohoto typu, kterého aktualizujete na novější verzi klienta, se předchozí chování zachová. Na existujícím zařízení nakonfiguruje nastavení zásad uživatele, i když zjistí, že zařízení umožňuje více uživatelských relací.

Pokud v tomto scénáři vyžadujete zásady uživatele a akceptujete případný dopad na výkon, povolte toto nastavení klienta.

Cloudové služby

Povolit přístup ke cloudovým distribučním bodům

Pokud chcete, aby klienti získali obsah z cmg s povoleným obsahem, nastavte tuto možnost na Ano . Toto nastavení nevyžaduje, aby zařízení bylo založené na internetu.

Automatická registrace nových zařízení připojených k doméně Windows 10 nebo novějších zařízení s Azure Active Directory

Když nakonfigurujete Azure Active Directory (Azure AD) pro podporu hybridního připojení, Configuration Manager pro tuto funkci nakonfiguruje Windows 10 nebo novější zařízení. Další informace najdete v tématu Konfigurace zařízení připojených k hybridním Azure AD.

Povolení klientům používat bránu pro správu cloudu

Ve výchozím nastavení používají všichni internetoví klienti jakoukoli dostupnou bránu pro správu cloudu. Příkladem, kdy toto nastavení nakonfigurovat na Hodnotu Ne , je určení rozsahu využití služby, například během pilotního projektu nebo úspora nákladů.

Nastavení dodržování předpisů

Povolení vyhodnocení dodržování předpisů u klientů

Pokud chcete nakonfigurovat další nastavení v této skupině, nastavte tuto možnost na Ano .

Naplánování vyhodnocení dodržování předpisů

Výběrem možnosti Plán vytvořte výchozí plán pro nasazení standardních hodnot konfigurace. Tato hodnota je konfigurovatelná pro každý směrný plán v dialogovém okně Nasadit standardní hodnoty konfigurace .

Povolení uživatelských dat a profilů

Pokud chcete nasadit položky konfigurace profilů a dat uživatelů, zvolte Ano.

Počítačový agent

Oznámení uživatelů pro požadovaná nasazení

Další informace o následujících třech nastaveních najdete v tématu Oznámení uživatelů pro požadovaná nasazení:

 • Konečný termín nasazení delší než 24 hodin, připomenutí uživatele každých (hodin)
 • Konečný termín nasazení kratší než 24 hodin, připomenutí uživatele každých (hodin)
 • Konečný termín nasazení kratší než 1 hodina, připomenout uživateli každých (minuty)

Starší nastavení pro katalog aplikací

Ve skupině Počítačový agent se stále zobrazují následující nastavení klienta, ale funkce se už nepodporují:

 • Výchozí bod webu Katalog aplikací
 • Přidání výchozího webu Katalogu aplikací do zóny důvěryhodných webů aplikace Internet Explorer
 • Povolit spouštění aplikací Silverlight v režimu zvýšené důvěryhodnosti

Další informace najdete v tématu Odebrané a zastaralé funkce.

Název organizace zobrazený v Centru softwaru

Zadejte název, který se uživatelům zobrazí v Centru softwaru. Tyto informace o brandingu pomáhají uživatelům identifikovat tuto aplikaci jako důvěryhodný zdroj. Další informace o prioritě tohoto nastavení najdete v tématu Branding Software Center.

Použití nového Centra softwaru

Výchozí nastavení je Ano.

Předchozí verze Centra softwaru a katalogu aplikací už nejsou podporované.

Povolení komunikace se službou Health Attestation Service

Pokud chcete, aby Windows 10 nebo novější zařízení používala ověření stavu, nastavte tuto možnost na Ano. Když toto nastavení povolíte, je pro konfiguraci k dispozici také následující nastavení.

Použití místní služby Health Attestation Service

Pokud chcete, aby zařízení používala místní službu, nastavte tuto možnost na Ano . Pokud chcete, aby zařízení používala cloudovou službu Microsoftu, nastavte hodnotu Ne .

Oprávnění k instalaci

Nakonfigurujte, jak můžou uživatelé instalovat software, aktualizace softwaru a pořadí úkolů:

 • Všichni uživatelé: Uživatelé s libovolným oprávněním s výjimkou hosta.

 • Pouze správci: Uživatelé musí být členem místní skupiny Administrators.

 • Pouze správci a primární uživatelé: Uživatelé musí být členem místní skupiny Administrators nebo primárním uživatelem počítače.

 • Žádní uživatelé: Žádný uživatel přihlášený ke klientskému počítači nemůže instalovat software, aktualizace softwaru a pořadí úkolů. Požadovaná nasazení pro počítač se vždy nainstalují v konečné lhůtě. Uživatelé nemůžou instalovat software z Centra softwaru.

Pozastavení záznamu PIN bitlockeru při restartování

Pokud počítače vyžadují zadání kódu PIN bitlockeru, tato možnost obchází požadavek na zadání KÓDU PIN, když se počítač po instalaci softwaru restartuje.

 • Vždy: Configuration Manager nástroj BitLocker dočasně pozastaví po instalaci softwaru, který vyžaduje restartování, a restartuje počítač. Toto nastavení platí jenom v případě, že Configuration Manager restartuje počítač. Toto nastavení pozastaví požadavek na zadání PIN kódu BitLockeru, když uživatel restartuje počítač. Požadavek na zadání KÓDU PIN nástroje BitLocker se obnoví po spuštění Windows.

 • Nikdy: Configuration Manager po instalaci softwaru, který vyžaduje restartování, nástroj BitLocker pozastaví. V tomto scénáři nemůže instalace softwaru dokončit, dokud uživatel nezadá PIN kód, aby dokončil standardní proces spuštění a nenačetl Windows.

Další software spravuje nasazení aplikací a aktualizací softwaru.

Tuto možnost povolte pouze v případě, že platí jedna z následujících podmínek:

 • Použijete řešení dodavatele, které vyžaduje povolení tohoto nastavení.

 • Pomocí sady Configuration Manager Sdk (Software Development Kit) můžete spravovat oznámení klientských agentů a instalaci aplikací a aktualizací softwaru.

Upozornění

Pokud vyberete tuto možnost, když žádná z těchto podmínek neplatí, klient neinstaluje aktualizace softwaru a požadované aplikace. Toto nastavení nezabrání uživatelům v instalaci dostupného softwaru z Centra softwaru, včetně aplikací, balíčků a pořadí úkolů.

Když toto nastavení povolíte, oznámení o novém softwaru nebo požadovaném softwaru se na klientech neprojeví.

Zásady spouštění PowerShellu

Nakonfigurujte, jak můžou klienti Configuration Manager spouštět Windows PowerShell skripty. Tyto skripty můžete použít k detekci v položkách konfigurace pro nastavení dodržování předpisů. Skripty v nasazení můžete také odeslat jako standardní skript.

 • Obejití: klient Configuration Manager obchází konfiguraci Windows PowerShell v klientském počítači, aby se mohly spustit nepodepsané skripty.

 • Omezeno: Klient Configuration Manager používá aktuální konfiguraci PowerShellu na klientském počítači. Tato konfigurace určuje, jestli se můžou spustit nepodepsané skripty.

 • Vše podepsané: Klient Configuration Manager spouští skripty pouze v případě, že je důvěryhodný vydavatel podepsal. Toto omezení platí nezávisle na aktuální konfiguraci PowerShellu na klientském počítači.

Tato možnost vyžaduje alespoň Windows PowerShell verzi 2.0. Výchozí hodnota je Vše podepsané.

Tip

Pokud se nezdaří spuštění nepodepsaných skriptů kvůli tomuto nastavení klienta, Configuration Manager tuto chybu hlásí následujícími způsoby:

 • Pracovní prostor Monitorování v konzole zobrazí ID chyby stavu nasazení 0x87D00327. Zobrazí se také popis skriptu není podepsán.
 • V sestavách se zobrazuje chyba typu Chyba zjišťování. Potom sestavy zobrazí kód chyby 0x87D00327 a popis Skript není podepsaný nebo kód chyby 0x87D00320 a popis Hostitel skriptu ještě nebyl nainstalován. Příkladem sestavy je: Podrobnosti o chybách položek konfigurace v standardních hodnotách konfigurace prostředku.
 • Soubor DcmWmiProvider.log zobrazí zprávu, že skript není podepsaný (chyba: 87D00327; Zdroj: CCM).

Zobrazení oznámení pro nová nasazení

Pokud chcete zobrazit oznámení o nasazeních, která jsou k dispozici méně než týden, zvolte Ano . Tato zpráva se zobrazí při každém spuštění klientského agenta.

Zákaz náhodného nahodilování termínů

Po uplynutí konečného termínu nasazení toto nastavení určuje, jestli klient k instalaci požadovaných aktualizací softwaru používá zpoždění aktivace až dvě hodiny. Ve výchozím nastavení je zpoždění aktivace zakázané.

V případě scénářů infrastruktury virtuálních klientských počítačů (VDI) tato prodleva pomáhá distribuovat zpracování procesoru a přenos dat pro hostitelský počítač s několika virtuálními počítači. I když VDI nepoužíváte, může mít mnoho klientů, kteří instalují stejné aktualizace současně, negativně zvýšit využití procesoru na serveru lokality. Toto chování může také zpomalit distribuční body a výrazně snížit dostupnou šířku pásma sítě.

Pokud klienti musí nainstalovat požadované aktualizace softwaru v termínu nasazení neprodleně, nakonfigurujte toto nastavení na Ano.

Důležité

Zakázání náhodného nasazování se vztahuje pouze na ruční nasazení aktualizací softwaru. Toto nastavení se nevztahuje na pravidla automatického nasazení aktualizací softwaru ani pro jiná nasazení, jako jsou aplikace.

Období odkladu pro vynucení po termínu nasazení (hodiny)

Pokud chcete uživatelům poskytnout více času na instalaci požadovaných nasazení aplikací nebo aktualizací softwaru po uplynutí konečného termínu, nastavte pro tuto možnost hodnotu. Toto období odkladu platí pro počítač, který je delší dobu vypnutý a uživatel musí nainstalovat mnoho nasazení aplikací nebo aktualizací. Toto nastavení je například užitečné, pokud se uživatel vrátí z dovolené a musí dlouho čekat, než klient nainstaluje zpožděná nasazení aplikací.

Nastavte období odkladu od 0 do 120 hodin. Toto nastavení použijte spolu s vlastností nasazení Zpoždění vynucení tohoto nasazení podle uživatelských předvoleb. Další informace najdete v tématu Nasazení aplikací.

Povolení shromažďování dat analýzy koncových bodů

Povolí místní shromažďování dat v klientovi pro nahrání do analýzy koncových bodů. Pokud chcete nakonfigurovat zařízení pro shromažďování místních dat, nastavte na Ano . Pokud chcete shromažďování místních dat zakázat, nastavte danou možnost na Ne. Další informace najdete v tématu Registrace Configuration Manager zařízení do analýzy koncových bodů.

Restartování počítače

Další informace o těchto nastaveních najdete v tématu Oznámení o restartování zařízení.

Optimalizace doručení

Skupiny hranic Configuration Manager slouží k definování a regulaci distribuce obsahu v podnikové síti a vzdálených kancelářích. Windows Optimalizace doručení je cloudová technologie peer-to-peer pro sdílení obsahu mezi Windows zařízeními. Nakonfigurujte optimalizaci doručení tak, aby při sdílení obsahu mezi partnerskými uzly používala skupiny hranic.

Poznámka

 • Optimalizace doručení je dostupná jenom u klientů Windows 10 nebo novějších.
 • Přístup k internetu ke cloudové službě Optimalizace doručení je požadavek na využití jeho funkcí peer-to-peer. Informace o potřebných internetových koncových bodech najdete v nejčastějších dotazech k optimalizaci doručení.
 • Pokud pro úložiště obsahu používáte cmg, obsah pro aktualizace třetích stran se do klientů nestahuje, pokud je povolené nastavení stažení rozdílového obsahu.

Použití skupin hranic Configuration Manager pro ID skupiny optimalizace doručení

Zvolte Ano , pokud chcete identifikátor skupiny hranic použít jako identifikátor skupiny optimalizace doručení na klientovi. Když klient komunikuje s cloudovou službou Optimalizace doručení, použije tento identifikátor k vyhledání partnerských uzlů s obsahem. Povolení tohoto nastavení také nastaví režim stahování Optimalizace doručení na možnost Skupina (2) u cílových klientů.

Poznámka

Společnost Microsoft doporučuje klientovi povolit konfiguraci tohoto nastavení prostřednictvím místních zásad místo zásad skupiny. To umožňuje nastavit identifikátor skupiny hranic jako identifikátor skupiny optimalizace doručení v klientovi. Další informace naleznete v tématu Optimalizace doručení.

Povolení zařízení spravovaných Configuration Manager používat servery Microsoft Connected Cache ke stažení obsahu

Pokud chcete klientům povolit stahování obsahu z místního distribučního bodu, který povolíte jako server Microsoft Connected Cache, zvolte Ano . Další informace najdete v tématu Microsoft Connected Cache v Configuration Manager.

Endpoint Protection

Tip

Kromě následujících informací najdete podrobnosti o použití nastavení klienta Endpoint Protection v ukázkovém scénáři: Použití Endpoint Protection k ochraně počítačů před malwarem.

Správa klienta Endpoint Protection na klientských počítačích

Pokud chcete spravovat existující Endpoint Protection a Windows Defender klienty na počítačích ve vaší hierarchii, zvolte Ano.

Tuto možnost vyberte, pokud jste už nainstalovali klienta Endpoint Protection a chcete ho spravovat pomocí Configuration Manager. Tato samostatná instalace zahrnuje skriptovaný proces, který používá Configuration Manager aplikaci nebo balíček a program. Windows 10 nebo novější zařízení nemusí mít nainstalovaného agenta Endpoint Protection. Tato zařízení ale budou na klientských počítačích dál potřebovat klienta spravovat Endpoint Protection.

Instalace klienta Endpoint Protection na klientské počítače

Zvolte Ano, pokud chcete nainstalovat a povolit klienta Endpoint Protection na klientských počítačích, na kterých ještě není spuštěný klient. Windows 10 nebo novější klienti nemusí mít nainstalovaného agenta Endpoint Protection.

Poznámka

Pokud je klient Endpoint Protection už nainstalovaný, výběrem možnosti Ne klienta Endpoint Protection neodinstalujete. Chcete-li odinstalovat klienta Endpoint Protection, nastavte možnost Spravovat klienta Endpoint Protection na klientských počítačích na hodnotu Ne. Potom nasaďte balíček a program pro odinstalaci klienta Endpoint Protection.

Povolte Endpoint Protection instalaci klienta a restartuje se mimo časové intervaly údržby. Časová období údržby musí být pro instalaci klienta minimálně 30 minut dlouhá.

Pokud chcete přepsat typické chování instalace pomocí časových období údržby, nastavte tuto možnost na Ano . Toto nastavení splňuje obchodní požadavky na prioritu údržby systému pro účely zabezpečení.

U Windows zařízení Embedded s filtry zápisu potvrďte Endpoint Protection instalaci klienta (vyžaduje restartování).

Zvolte Ano, pokud chcete zakázat filtr zápisu na zařízení Windows Embedded, a restartujte zařízení. Tato akce potvrdí instalaci na zařízení.

Pokud zvolíte Ne, klient se nainstaluje do dočasného překrytí, které se vymaže při restartování zařízení. V tomto scénáři se klient Endpoint Protection plně nenainstaluje, dokud se v zařízení nezmění jiná instalace. Tato konfigurace je výchozí.

Potlačit všechna požadovaná restartování počítače po instalaci klienta Endpoint Protection

Pokud chcete potlačit restartování počítače po instalaci klienta Endpoint Protection, zvolte Ano.

Důležité

Pokud klient Endpoint Protection vyžaduje restartování počítače a toto nastavení je Ne, počítač se restartuje bez ohledu na nakonfigurovaná časová období údržby.

Povolená doba, po kterou můžou uživatelé odložit požadované restartování a dokončit instalaci Endpoint Protection (hodiny)

Pokud je restartování nutné po instalaci klienta Endpoint Protection, určuje toto nastavení počet hodin, po které mohou uživatelé požadované restartování odložit. Toto nastavení vyžaduje zakázání následujícího nastavení: Potlačit všechna požadovaná restartování počítače po instalaci klienta Endpoint Protection.

Zakažte alternativní zdroje (například Microsoft služba Windows Update, Microsoft Windows Server Update Services nebo sdílené složky UNC) pro počáteční aktualizaci definic v klientských počítačích.

Pokud chcete, aby Configuration Manager na klientské počítače nainstalovala pouze počáteční aktualizaci definic, zvolte Ano. Toto nastavení může být užitečné, pokud se během počáteční instalace aktualizace definice vyhnete zbytečným síťovým připojením a snížíte šířku pásma sítě.

Zápisu

Interval dotazování pro starší verze klientů mobilních zařízení

Výběrem možnosti Nastavit interval určete dobu v minutách nebo hodinách, po kterou se starší mobilní zařízení dotazují na zásady. Mezi tato zařízení patří macOS.

Interval dotazování pro moderní zařízení (minuty)

Zadejte počet minut, po které se moderní zařízení dotazují na zásady. Toto nastavení je určené pro Windows zařízení, která se spravují prostřednictvím místní správy mobilních zařízení (MDM).

Povolit uživatelům registraci mobilních zařízení a počítačů Mac

Pokud chcete povolit registraci starších zařízení na základě uživatele, nastavte tuto možnost na Ano a nakonfigurujte následující nastavení:

Povolit uživatelům registraci moderních zařízení

Pokud chcete povolit registraci moderních zařízení na základě uživatele, nastavte tuto možnost na Ano a nakonfigurujte následující nastavení:

Inventář hardwaru

Povolení inventáře hardwaru v klientech

Ve výchozím nastavení je toto nastavení Ano. Další informace najdete v tématu Úvod do inventáře hardwaru.

Plán inventáře hardwaru

Vyberte Plán a upravte frekvenci, kterou klienti spouštějí cyklus inventáře hardwaru. Ve výchozím nastavení k tomuto cyklu dochází každých sedm dní.

Maximální náhodné zpoždění (minuty)

Zadejte maximální počet minut, po který má klient Configuration Manager náhodně naskládat cyklus inventáře hardwaru z definovaného plánu. Tato náhodnost napříč všemi klienty pomáhá vyrovnává zatížení při zpracování inventáře na serveru lokality. Můžete zadat libovolnou hodnotu v rozsahu 0 až 480 minut. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavená na 240 minut (4 hodiny).

Maximální vlastní velikost souboru MIF (kB)

Zadejte maximální velikost v kilobajtech (KB) povolenou pro každý vlastní soubor MIF (Management Information Format), který klient shromažďuje během cyklu inventáře hardwaru. Agent inventáře hardwaru Configuration Manager nezpracuje žádné vlastní soubory MIF, které tuto velikost překračují. Můžete zadat velikost 1 kB až 5 120 kB. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavená na 250 kB. Toto nastavení nemá vliv na velikost běžného datového souboru inventáře hardwaru.

Poznámka

Toto nastavení je k dispozici pouze ve výchozím nastavení klienta.

Třídy inventáře hardwaru

Výběrem možnosti Nastavit třídy rozšiřte informace o hardwaru, které shromažďujete od klientů, aniž byste museli ručně upravovat soubor sms_def.mof. Další informace najdete v tématu Konfigurace inventáře hardwaru.

Shromažďování souborů MIF

Pomocí tohoto nastavení můžete určit, jestli se mají shromažďovat soubory MIF z Configuration Manager klientů během inventáře hardwaru.

Aby se soubor MIF shromažďoval inventářem hardwaru, musí být na klientském počítači ve správném umístění. Ve výchozím nastavení se soubory nacházejí v následujících cestách:

 • Soubory IDMIF by měly být ve složce Windows\System32\CCM\Inventory\Idmif.

 • Soubory NOIDMIF by měly být ve složce Windows\System32\CCM\Inventory\Noidmif.

Poznámka

Toto nastavení je k dispozici pouze ve výchozím nastavení klienta.

Připojení k internetu účtovaná podle objemu dat

Umožňuje spravovat způsob, jakým Windows 8 a novější počítače používají internetová připojení účtovaná podle objemu dat ke komunikaci s Configuration Manager. Poskytovatelé internetu si někdy účtují poplatky podle objemu odesílaných a přijímaných dat, když používáte připojení k internetu účtované podle objemu dat.

Poznámka

Nakonfigurované nastavení klienta se nepoužije v následujících scénářích:

 • Pokud je počítač na datovém připojení roamingu, klient Configuration Manager neprovádí žádné úlohy, které vyžadují přenos dat do Configuration Manager lokalit.
 • Pokud jsou vlastnosti síťového připojení Windows nakonfigurované jako neměřené, klient Configuration Manager se chová, jako by připojení nebylo měřeno, a tak přenáší data do lokality.

Komunikace klienta s internetovými připojeními účtovanými podle objemu dat

Pro toto nastavení zvolte jednu z následujících možností:

 • Povolit: Veškerá komunikace klientů je povolená přes internetové připojení účtované podle objemu dat, pokud klientské zařízení nepoužívá roamingové datové připojení.

 • Limit: Klient komunikuje pouze přes internetové připojení účtované podle objemu dat pro následující chování:

  • Stažení zásad klienta

  • Odesílání zpráv o stavu klienta

  • Vyžádání instalací softwaru z Centra softwaru

  • Stažení dalších zásad a obsahu pro požadovaná nasazení v termínu instalace

   Poznámka

   V nasazení aplikace povolte možnost Povolit klientům na internetovém připojení účtovaném podle objemu dat stahovat obsah po uplynutí konečného termínu instalace. Tato možnost je dostupná jenom pro nasazení s účelem Povinné. Další informace najdete v tématu Nasazení aplikací.

  Pokud klient dosáhne limitu přenosu dat pro internetové připojení účtované podle objemu dat, klient už s lokalitou nekomunikuje.

 • Blok: Pokud je zařízení na internetovém připojení účtovaném podle objemu dat, Configuration Manager klient se s lokalitou nepokouší komunikovat. Tato možnost je výchozí.

Důležité

Klient vždy povoluje instalace softwaru z Centra softwaru bez ohledu na nastavení měřeného připojení k internetu. Pokud uživatel požádá o instalaci softwaru, když je zařízení v síti účtované podle objemu dat, Centrum softwaru respektuje záměr uživatele.

Instalace a aktualizace klienta fungují při konfiguraci tohoto nastavení klienta na možnost Povolit nebo Omezit. Toto chování umožňuje klientovi zůstat aktuální, ale stále spravovat komunikaci klienta v měřené síti. Toto chování můžete řídit při instalaci klienta pomocí parametru /AllowMeteredccmsetup . Další informace naleznete v tématu O parametrech a vlastnostech instalace klienta.

Řízení spotřeby

Povolit řízení spotřeby zařízení

Pokud chcete povolit řízení spotřeby u klientů, nastavte tuto možnost na Ano . Další informace najdete v tématu Úvod do řízení spotřeby.

Povolit uživatelům vyloučit zařízení z řízení spotřeby

Výběrem možnosti Ano umožníte uživatelům centra softwaru vyloučit počítač z nakonfigurovaných nastavení řízení spotřeby.

Povolit probuzení ze sítě

Když toto nastavení povolíte, klient nakonfiguruje nastavení napájení v počítači tak, aby síťový adaptér mohl zařízení probudit. Pokud toto nastavení zakážete, síťový adaptér počítače nemůže zařízení probudit.

Povolení proxy probuzení

Pokud chcete přidat nastavení Wake On LAN webu, pokud je nakonfigurované pro pakety jednosměrového vysílání, zadejte Ano.

Další informace o proxy probuzení najdete v tématu Plánování probuzení klientů.

Upozornění

Nepovolujte proxy probuzení v produkční síti, aniž by nejprve porozuměli tomu, jak funguje, a vyhodnocujte ho v testovacím prostředí.

Potom podle potřeby nakonfigurujte následující další nastavení:

 • Číslo portu proxy probuzení (UDP): Číslo portu, které klienti používají k odesílání paketů probuzení do počítačů v režimu spánku. Ponechte výchozí port 25536 nebo změňte číslo na hodnotu podle svého výběru.

 • Wake On LAN číslo portu (UDP): Ponechte výchozí hodnotu 9, pokud jste nezměnili číslo portu Wake On LAN (UDP) na kartě Porty ve vlastnostech lokality.

  Důležité

  Toto číslo musí odpovídat číslu ve vlastnostech webu. Pokud toto číslo změníte na jednom místě, na druhém místě se automaticky neaktualizuje.

 • Firewall v programu Windows Defender výjimka pro proxy probuzení: Klient Configuration Manager automaticky nakonfiguruje číslo portu proxy probuzení na zařízeních, na kterých běží Firewall v programu Windows Defender. Výběrem možnosti Konfigurovat určete profily brány firewall.

  Pokud klienti používají jinou bránu firewall, nakonfigurujte ji ručně tak, aby povolil číslo portu proxy probuzení (UDP).

 • Předpony IPv6, pokud se vyžadují pro DirectAccess nebo jiná síťová zařízení, která zasahují. Zadání více položek pomocí čárky: Zadejte potřebné předpony IPv6, aby proxy probuzení fungovalo ve vaší síti.

Vzdálené nástroje

Povolení vzdáleného řízení u klientů a profilů výjimek brány firewall

Výběrem možnosti Konfigurovat povolíte funkci vzdáleného řízení Configuration Manager. Volitelně můžete nakonfigurovat nastavení brány firewall tak, aby na klientských počítačích fungovalo vzdálené řízení.

Vzdálené řízení je ve výchozím nastavení zakázané.

Důležité

Pokud nastavení brány firewall nenakonfigurujete, vzdálené řízení nemusí fungovat správně.

Uživatelé můžou změnit nastavení zásad nebo oznámení v Centru softwaru.

Zvolte, jestli uživatelé můžou měnit možnosti vzdáleného řízení z Centra softwaru.

Povolit vzdálené řízení bezobslužného počítače

Zvolte, jestli může správce použít vzdálené řízení pro přístup ke klientskému počítači, který je odhlášený nebo uzamčený. Pokud je toto nastavení zakázané, dá se vzdáleně řídit jenom přihlášený a odemčený počítač.

Vyzvat uživatele k zadání oprávnění vzdáleného řízení

Před povolením relace vzdáleného řízení zvolte, jestli se na klientském počítači zobrazí zpráva s žádostí o oprávnění uživatele.

Vyzvat uživatele k zadání oprávnění k přenosu obsahu ze sdílené schránky

Před přenosem obsahu ze sdílené schránky v relaci vzdáleného řízení povolte uživatelům možnost přijímat nebo odepřít přenosy souborů. Uživatelé musí udělit oprávnění pouze jednou pro každou relaci. Prohlížeč si nemůže udělit oprávnění k přenosu souboru.

Udělení oprávnění vzdáleného řízení místní skupině Administrators

Zvolte, jestli místní správci na serveru, který spouští připojení vzdáleného řízení, můžou navázat relace vzdáleného řízení pro klientské počítače.

Povolená úroveň přístupu

Zadejte úroveň přístupu vzdáleného řízení, která se má povolit. Vyberte si z následujících nastavení:

 • Žádný přístup
 • Pouze zobrazení
 • Úplné řízení

Povolené prohlížeče vzdáleného řízení a vzdálené pomoci

Výběrem možnosti Nastavit prohlížeče určete názvy Windows uživatelů, kteří mohou navázat relace vzdáleného řízení pro klientské počítače.

Zobrazit ikonu oznámení relace na hlavním panelu

Nakonfigurujte toto nastavení na Ano, aby se na hlavním panelu klienta na Windows zobrazila ikona označující aktivní relaci vzdáleného řízení.

Zobrazit panel připojení relace

Tuto možnost nastavte na Ano , pokud chcete na klientech zobrazit panel připojení relace s vysokou viditelností, který označuje aktivní relaci vzdáleného řízení.

Přehrání zvuku v klientovi

Tuto možnost nastavte tak, aby používala zvuk k označení, kdy je relace vzdáleného řízení na klientském počítači aktivní. Vyberte jednu z následujících možností:

 • Žádný zvuk
 • Začátek a konec relace (výchozí)
 • Opakovaně během relace

Správa nastavení nevyžádané vzdálené pomoci

Nakonfigurujte toto nastavení na Ano, aby Configuration Manager mohli spravovat nevyžádané relace vzdálené pomoci.

V relaci nevyžádané vzdálené pomoci si uživatel v klientském počítači nepožádá o pomoc se spuštěním relace.

Správa nastavení vyžádané vzdálené pomoci

Pokud chcete Configuration Manager spravovat relace vyžádané vzdálené pomoci, nastavte tuto možnost na Ano.

V relaci vyžádané vzdálené pomoci odeslal uživatel v klientském počítači žádost správci o vzdálenou pomoc.

Úroveň přístupu pro vzdálenou pomoc

Zvolte úroveň přístupu, kterou chcete přiřadit relacím vzdálené pomoci, které jsou spuštěny v konzole Configuration Manager. Vyberte jednu z následujících možností:

 • Žádné (výchozí)
 • Vzdálené zobrazení
 • Úplné řízení

Poznámka

Uživatel v klientském počítači musí vždy udělit oprávnění pro relaci vzdálené pomoci.

Správa nastavení vzdálené plochy

Nastavením této možnosti na Ano umožníte Configuration Manager spravovat relace vzdálené plochy pro počítače.

Povolení připojení povolených diváků pomocí připojení ke vzdálené ploše

Pokud chcete přidat uživatele zadané v seznamu povolených prohlížečů do místní skupiny uživatelů Vzdálené plochy na klientech, nastavte tuto možnost na Ano .

Vyžadovat ověřování na úrovni sítě na počítačích s operačním systémem Windows Vista a novějšími verzemi

Tuto možnost nastavte na Ano , pokud chcete použít ověřování na úrovni sítě (NLA) k navázání připojení ke vzdálené ploše ke klientským počítačům. NLA zpočátku vyžaduje méně prostředků vzdáleného počítače, protože před vytvořením připojení ke vzdálené ploše dokončí ověření uživatele. Použití NLA je bezpečnější konfigurace. NLA pomáhá chránit počítač před uživateli se zlými úmysly nebo softwarem a snižuje riziko útoků do služby.

Centrum softwaru

Výběr uživatelského portálu

Pokud nasadíte Portál společnosti do spoluspravovaných zařízení, nakonfigurujte toto nastavení tak, aby Portál společnosti. Toto nastavení zajistí, že oznámení z Configuration Manager i Intune spustí Portál společnosti. Pokud je oznámení Configuration Manager určené pro scénář, který Portál společnosti nepodporuje, výběrem oznámení se spustí Centrum softwaru.

Pokud nainstalujete Portál společnosti na spoluspravované zařízení, ale nakonfigurujete toto nastavení na Software Center, oznámení z Configuration Manager spustit Centrum softwaru. Oznámení z Intune spustí Portál společnosti. Toto chování může být pro uživatele matoucí při interakci s různými portály.

Chování Portál společnosti závisí na konfiguraci úloh spolusprávy. Další informace najdete v tématu Použití aplikace Portál společnosti na společně spravovaných zařízeních.

Výběrem těchto nových nastavení určíte informace o společnosti.

Nastavte tuto možnost na Ano a pak výběrem možnosti Přizpůsobit nakonfigurujte nastavení Centra softwaru pro vaši organizaci. Tato akce otevře okno Přizpůsobení Centra softwaru .

Nastavení Centra softwaru

Přizpůsobení Centra softwaru – obecné

 • Název společnosti: Zadejte název organizace, který se uživatelům zobrazí v Centru softwaru.

 • Barevné schéma centra softwaru: Vyberte primární barvu, kterou centrum softwaru používá. Můžete si vybrat ze 48 základních barev nebo definovat vlastní barvu. Ve výchozím nastavení je tato barva microsoftově modrá (červená: 0, zelená: 120, modrá: 212).

 • Barva popředí pro Centrum softwaru: Počínaje verzí 2103 nakonfigurujte vlastní barvu písma popředí. Ve výchozím nastavení je tato barva bílá (červená: 255, zelená: 255, modrá: 255). U některých zákazníků barva značky nefunguje dobře s výchozí barvou bílého písma pro vybranou položku. Toto nastavení lépe podporuje tyto zákazníky a zlepšuje přístupnost.

 • Vyberte logo centra softwaru: Povolte toto nastavení a pak na webu Procházet vyberte obrázek, který se má zobrazit v Centru softwaru. Logo centra softwaru má následující požadavky:

  • Soubor JPG, PNG nebo BMP.
  • Rozměry 400 x 100 pixelů.
  • Maximální velikost souboru 750 kB.
  • V názvu souboru nejsou žádné mezery.
 • Vyberte logo pro oznámení: Počínaje verzí 2111 povolte toto nastavení, aby se na zařízeních s Windows 10 nebo novějším zobrazilo logo s oznámeními. Vzhledem k tomu, jak se obrázek používá, je oddělený od loga Centra softwaru. Logo oznámení má následující požadavky:

  • Soubor JPG, PNG nebo BMP.
  • Čtvercový poměr stran. Například 100 x 100 pixelů.
  • Maximální velikost souboru 2 MB.
  • V názvu souboru nejsou žádné mezery.
 • Skrýt neschválené aplikace v Centru softwaru: Pokud tuto možnost povolíte, budou aplikace dostupné pro uživatele, které vyžadují schválení, v Centru softwaru skryté.

 • Skrýt nainstalované aplikace v Centru softwaru: Když tuto možnost povolíte, aplikace, které už jsou nainstalované, se už nebudou zobrazovat na kartě Aplikace . Tato možnost je ve výchozím nastavení povolená. Nainstalované aplikace jsou stále k dispozici ke kontrole na kartě Stav instalace .

 • Skrýt odkaz Katalog aplikací v Centru softwaru: Povolte toto nastavení. Katalog aplikací už není podporovaný. Tento odkaz se zobrazí na kartě Stav instalace v Centru softwaru.

Přizpůsobení Centra softwaru – karty

Zvolte, které karty se mají zobrazit v Centru softwaru. Pokud chcete přesunout kartu do seznamu viditelných karet , vyberte Přidat. Pokud ho chcete přesunout do seznamu Skrytých karet , vyberte Odebrat. Pokud chcete změnit pořadí karet v Centru softwaru, vyberte Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Výchozí karty:

 • Aplikace
 • Aktualizace
 • Operační systémy
 • Stav instalace
 • Dodržování předpisů zařízením
 • Možnosti

Můžete také přidat až pět vlastních karet:

 1. Vyberte kartu Přidat.
 2. Zadejte název karty a adresu URL obsahu vlastní karty. Configuration Manager tuto adresu URL neověřuje.

Pokud chcete odebrat vlastní kartu, vyberte Odstranit kartu. Pokud chcete změnit konfiguraci vlastní karty, vyberte kartu Upravit .

Důležité

Některé funkce webu nemusí na vlastní kartě v Centru softwaru fungovat. Před nasazením do klientů nezapomeňte výsledky otestovat.

Při přidávání vlastní karty zadejte pouze adresy důvěryhodných nebo intranetových webů.

Zobrazení vlastních karet pomocí modulu runtime Microsoft Edge WebView2

Platí pro verzi 2103 a novější.

Povolte tuto možnost, aby Centrum softwaru používalo ovládací prvek prohlížeče Microsoft Edge WebView2. Ovládací prvek prohlížeče WebView2 poskytuje lepší zabezpečení a uživatelské prostředí. S těmito vlastními kartami by například měly pracovat další weby bez zobrazování chyb skriptu nebo upozornění zabezpečení.

Pokud ještě není nainstalovaný, klient Configuration Manager nainstaluje na zařízení modul runtime Microsoft Edge WebView2 (pevná verze). Velikost instalačního programu je větší než 100 MB. Pokud potřebujete toto nastavení povolit u velkého počtu klientů a máte obavy z vlivu využití sítě, nasaďte modul runtime WebView2 předem jako aplikaci. Pomocí funkcí distribuce softwaru Configuration Manager můžete lépe řídit distribuci obsahu a načasování instalace softwaru.

Poznámka

 • Pokud na klientském zařízení není spuštěno rozhraní .NET Framework verze 4.6.2 nebo novější, vrátí se zpět k použití ovládacího prvku prohlížeče Internet Explorer. Od verze 2107 klient vyžaduje .NET verze 4.6.2 a doporučuje se verze 4.8. Další informace najdete v tématu Požadavky pro nasazení klientů do Windows počítačů.
 • Při použití vlastních karet za určitých okolností může dojít k následující výjimce: Could not load type 'System.Runtime.InteropServices.Architecture' from assembly 'mscorlib Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'. Chcete-li tento problém vyřešit, aktualizujte rozhraní .NET Framework na verzi 4.7.1 nebo novější pro klienta.

Pokud tuto možnost nepovolíte, centrum softwaru použije Windows integrovaný ovládací prvek prohlížeče Internet Explorer.

Přizpůsobení Centra softwaru – výchozí nastavení

 • Nakonfigurujte výchozí filtr aplikace jako všechny nebo jenom požadované aplikace. Ve výchozím nastavení se zobrazují všechny aplikace.

  Centrum softwaru vždy používá výchozí nastavení. Uživatelé můžou tento filtr změnit, ale Centrum softwaru nezachovají své preference.

 • Nastavte výchozí zobrazení aplikace jako zobrazení dlaždice nebo zobrazení seznamu. Ve výchozím nastavení používá zobrazení dlaždic.

  Pokud uživatel změní tuto konfiguraci, služba Software Center v budoucnu zachová předvolby uživatele.

Další informace o vzhledu těchto nastavení najdete v uživatelské příručce k Centru softwaru.

Nasazení softwaru

Naplánování opětovného vyhodnocení nasazení

Nakonfigurujte plán, kdy Configuration Manager přehodnocuje pravidla požadavků pro všechna nasazení. Výchozí hodnota je každých sedm dní.

Důležité

Toto nastavení je invazivnější pro místního klienta než pro síť nebo server lokality. Agresivnější plán přehodnocení negativně ovlivňuje výkon sítě a klientských počítačů. Microsoft nedoporučuje nastavovat nižší hodnotu, než je výchozí hodnota. Pokud tuto hodnotu změníte, pečlivě monitorujte výkon.

Spusťte tuto akci z klienta následujícím způsobem: na Configuration Manager ovládacích panelech na kartě Akce vyberte Zkušební cyklus nasazení aplikace.

Inventář softwaru

Povolení inventáře softwaru v klientech

Tato možnost je ve výchozím nastavení nastavená na Ano . Další informace najdete v tématu Úvod do inventáře softwaru.

Plánování inventáře softwaru a shromažďování souborů

Výběrem možnosti Plán upravte frekvenci, po kterou klienti spouštějí cykly inventáře softwaru a shromažďování souborů. Ve výchozím nastavení k tomuto cyklu dochází každých sedm dní.

Podrobnosti generování sestav inventáře

Zadejte jednu z následujících úrovní informací o souborech do inventáře:

 • Pouze soubor
 • Pouze produkt
 • Úplné podrobnosti (výchozí)

Inventarizace těchto typů souborů

Pokud chcete určit typy souborů, které chcete inventarizovat, vyberte Nastavit typy a nakonfigurujte následující možnosti:

Poznámka

Pokud se na počítač použije více vlastních nastavení klienta, inventář, který každé nastavení vrátí, se sloučí.

 • Výběrem možnosti Nový přidáte do inventáře nový typ souboru. V dialogovém okně Vlastnosti inventarizovaných souborů zadejte následující informace:

  • Název: Zadejte název souboru, který chcete inventarizovat. Zástupný znak hvězdičky (*) slouží k reprezentaci libovolného řetězce textu a otazník (?), který představuje libovolný jeden znak. Pokud například chcete inventarizovat všechny soubory s příponou .doc, zadejte název *.docsouboru .

  • Umístění: Výběrem možnosti Nastavit otevřete dialogové okno Vlastnosti cesty . Nakonfigurujte inventář softwaru tak, C:\Folderaby hledal zadaný soubor na všech pevných discích klienta, hledal zadanou cestu (například) nebo hledal zadanou proměnnou (například %windir%). Můžete také prohledávat všechny podsložky v zadané cestě.

  • Vyloučení zašifrovaných a komprimovaných souborů: Pokud zvolíte tuto možnost, nebudou inventarizovány žádné komprimované nebo šifrované soubory.

  • Vyloučit soubory ve složce Windows: Pokud vyberete tuto možnost, nebudou inventarizovány žádné soubory ve složce Windows a jejích podsložkách.

  Výběrem tlačítka OK zavřete dialogové okno Vlastnosti inventarizovaných souborů . Přidejte všechny soubory, které chcete inventarizovat, a pak kliknutím na OK zavřete dialogové okno Konfigurovat nastavení klienta .

Shromažďování souborů

Pokud chcete shromažďovat soubory z klientských počítačů, vyberte Nastavit soubory a nakonfigurujte následující nastavení:

Poznámka

Pokud se na počítač použije více vlastních nastavení klienta, inventář, který každé nastavení vrátí, se sloučí.

 • V dialogovém okně Konfigurovat nastavení klienta vyberte Možnost Nový a přidejte soubor, který se má shromáždit.

 • V dialogovém okně Vlastnosti shromážděného souboru zadejte následující informace:

  • Název: Zadejte název souboru, který chcete shromáždit. Zástupný znak hvězdičky (*) slouží k reprezentaci libovolného řetězce textu a otazník (?), který představuje libovolný jeden znak.

  • Umístění: Výběrem možnosti Nastavit otevřete dialogové okno Vlastnosti cesty . Nakonfigurujte inventář softwaru tak, C:\Folderaby na všech pevných discích klienta hledal soubor, který chcete shromáždit, vyhledat zadanou cestu (například) nebo vyhledat zadanou proměnnou (například %windir%). Můžete také prohledávat všechny podsložky v zadané cestě.

  • Vyloučení zašifrovaných a komprimovaných souborů: Pokud zvolíte tuto možnost, neshromažďují se žádné komprimované nebo šifrované soubory.

  • Zastavit shromažďování souborů, když celková velikost souborů překročí (KB): Zadejte velikost souboru v kilobajtech (kB), po kterém klient přestane shromažďovat zadané soubory.

  Poznámka

  Server lokality shromažďuje pět naposledy změněných verzí shromážděných souborů a ukládá je do <ConfigMgr installation directory>\Inboxes\Sinv.box\Filecol adresáře. Pokud se soubor od posledního cyklu inventáře softwaru nezměnil, soubor se znovu neshromažďuje.

  Inventář softwaru neshromažďuje soubory větší než 20 MB.

  Hodnota Maximální velikost všech shromážděných souborů (KB) v dialogovém okně Konfigurovat nastavení klienta zobrazuje maximální velikost všech shromážděných souborů. Po dosažení této velikosti se kolekce souborů zastaví. Všechny soubory, které už byly shromážděny, se zachovají a odesílají na server lokality.

  Důležité

  Pokud nakonfigurujete inventář softwaru tak, aby shromažďovaly mnoho velkých souborů, může tato konfigurace negativně ovlivnit výkon sítě a serveru lokality.

  Informace o tom, jak zobrazit shromážděné soubory, naleznete v tématu How to use Resource Explorer to view software inventory.

  Výběrem tlačítka OK zavřete dialogové okno Collected File Properties (Vlastnosti shromážděného souboru ). Přidejte všechny soubory, které chcete shromáždit, a pak kliknutím na OK zavřete dialogové okno Konfigurovat nastavení klienta .

Nastavit názvy

Agent inventáře softwaru načte názvy výrobců a produktů z informací v hlavičce souboru. Tyto názvy nejsou vždy standardizované v informacích záhlaví souboru. Při zobrazení inventáře softwaru v Průzkumníku prostředků se můžou zobrazit různé verze stejného výrobce nebo názvu produktu. Pokud chcete tyto zobrazované názvy standardizovat, vyberte Nastavit názvy a nakonfigurujte následující nastavení:

 • Typ názvu: Inventář softwaru shromažďuje informace o výrobci i produktech. Zvolte, jestli chcete nakonfigurovat zobrazované názvy pro výrobce nebo produkt.

 • Zobrazovaný název: Zadejte zobrazovaný název, který chcete použít místo názvů v seznamu Inventarizovaných názvů . Pokud chcete zadat nový zobrazovaný název, vyberte Nový.

 • Inventarizovaný název: Pokud chcete přidat inventarizovaný název, vyberte Nový. Tento název se v inventáři softwaru nahradí názvem zvoleným v seznamu Zobrazovaný název . Můžete přidat více názvů, které chcete nahradit.

Monitorování míry využívání softwaru

Povolení monitorování míry využívání softwaru u klientů

Toto nastavení je ve výchozím nastavení nastavené na Ano . Další informace najdete v tématu Monitorování míry využívání softwaru.

Naplánování shromažďování dat

Vyberte Plán a upravte frekvenci, kterou klienti spouštějí cyklus monitorování míry využívání softwaru. Ve výchozím nastavení k tomuto cyklu dochází každých sedm dní.

Aktualizace softwaru

Povolení aktualizací softwaru v klientech

Pomocí tohoto nastavení povolíte aktualizace softwaru u klientů Configuration Manager. Když toto nastavení zakážete, Configuration Manager z klientů odebere existující zásady nasazení. Když toto nastavení znovu povolíte, klient stáhne aktuální zásady nasazení.

Důležité

Když toto nastavení zakážete, zásady dodržování předpisů, které spoléhají na aktualizace softwaru, už nebudou fungovat.

Plán kontroly aktualizací softwaru

Výběrem možnosti Plán určete, jak často klient spustí kontrolu posouzení dodržování předpisů. Tato kontrola určuje stav aktualizací softwaru v klientovi (například povinné nebo nainstalované). Další informace o posouzení dodržování předpisů najdete v tématu Posouzení dodržování předpisů aktualizací softwaru.

Ve výchozím nastavení tato kontrola používá jednoduchý plán, který se spouští každých sedm dní. Můžete vytvořit vlastní plán. Můžete zadat přesný počáteční den a čas, použít univerzální koordinovaný čas (UTC) nebo místní čas a nakonfigurovat interval opakování pro konkrétní den v týdnu.

Poznámka

Pokud zadáte interval kratší než jeden den, Configuration Manager automaticky nastaví jeden den.

Upozornění

Skutečný čas spuštění na klientských počítačích je počáteční čas plus náhodné množství času až do dvou hodin. Tato náhodná náhoda brání klientským počítačům v zahájení kontroly a současném připojení k aktivnímu bodu aktualizace softwaru.

Naplánování opětovného vyhodnocení nasazení

Výběrem možnosti Plán nakonfigurujte, jak často klientský agent aktualizací softwaru přehodnocuje stav instalace na klientských počítačích Configuration Manager. Pokud se již dříve nainstalované aktualizace softwaru v klientech nenalezly, ale jsou stále vyžadovány, klient znovu nainstaluje aktualizace softwaru.

Upravte tento plán na základě zásad společnosti pro dodržování předpisů aktualizací softwaru a na tom, jestli uživatelé můžou odinstalovat aktualizace softwaru. Výsledkem každého cyklu opětovného vyhodnocení nasazení je aktivita procesoru sítě a klientského počítače. Ve výchozím nastavení toto nastavení používá jednoduchý plán ke spuštění kontroly opětovného vyhodnocení nasazení každých sedm dní.

Poznámka

Pokud zadáte interval kratší než jeden den, Configuration Manager automaticky nastaví jeden den.

Povolit proxy serveru uživatelů pro kontroly aktualizací softwaru

(Zavedeno ve verzi 2010)

Počínaje kumulativní aktualizací ze září 2020 budou servery WSUS založené na protokolu HTTP ve výchozím nastavení zabezpečené. Klient, který vyhledá aktualizace pro službu WSUS založenou na protokolu HTTP, už nebude moct ve výchozím nastavení využívat proxy serveru uživatele. Tuto možnost nastavte na Ano , pokud chcete povolit tato připojení, pokud vyžadujete proxy serveru uživatele bez ohledu na kompromisy zabezpečení. Ve výchozím nastavení je toto nastavení nastaveno na Ne. Další informace o změnách kontroly služby WSUS najdete v tématu změny ze září 2020, které zlepšují zabezpečení pro Windows zařízení, která prohledá službu WSUS. Pokud chcete zajistit, aby byly zavedeny nejlepší protokoly zabezpečení, důrazně doporučujeme k zabezpečení infrastruktury aktualizací softwaru použít protokol TLS/SSL.

Vynucení připnutí certifikátu TLS pro klienta služba Windows Update pro zjišťování aktualizací

(Zavedeno ve verzi 2103)

Dále zvyšte zabezpečení kontrol HTTPS ve službě WSUS vynucením připnutí certifikátu. Pokud chcete použít připnutí certifikátu, ujistěte se, že je na serveru WSUS povolený protokol TLS/SSL, a přidejte certifikáty pro servery WSUS do nového WindowsServerUpdateServices úložiště certifikátů na vašich klientech. Další informace o připnutí certifikátu pro zařízení, která kontrolovali servery WSUS nakonfigurované protokolem HTTPS, najdete v tématu zabezpečení infrastruktury aktualizací softwaru. Od verze Configuration Manager 2103 jsou k dispozici následující nastavení:

 • Ne: Nepovolovat vynucení připnutí certifikátu TLS pro kontrolu wsus
 • Ano: Umožňuje vynucování připnutí certifikátu TLS pro zařízení během kontroly wsus (výchozí nastavení).

Po dosažení konečného termínu nasazení aktualizace softwaru nainstalujte všechna ostatní nasazení aktualizací softwaru s konečným termínem v zadaném časovém období.

Pokud chcete nainstalovat všechny aktualizace softwaru z požadovaných nasazení s konečnými termíny v zadaném časovém období, nastavte tuto možnost na Ano . Když požadované nasazení aktualizace softwaru dosáhne konečného termínu, klient spustí instalaci aktualizací softwaru v nasazení. Toto nastavení určuje, jestli se mají instalovat aktualizace softwaru z jiných požadovaných nasazení, která mají konečný termín v zadaném čase.

Pomocí tohoto nastavení můžete urychlit instalaci požadovaných aktualizací softwaru. Toto nastavení má také potenciál zvýšit zabezpečení klienta, snížit počet oznámení pro uživatele a snížit počet restartování klienta. Ve výchozím nastavení je toto nastavení nastaveno na Ne.

Doba, po kterou se nainstalují také všechna čekající nasazení s konečným termínem v této době

Pomocí tohoto nastavení můžete určit časové období předchozího nastavení. Můžete zadat hodnotu od 1 do 23 hodin a od 1 do 365 dnů. Ve výchozím nastavení je toto nastavení nakonfigurované na sedm dní.

Povolit klientům stahovat rozdílový obsah, pokud je k dispozici

Pokud chcete klientům povolit používání rozdílových souborů obsahu, nastavte tuto možnost na Ano . Toto nastavení umožňuje agentovi služba Windows Update na zařízení určit, jaký obsah je potřeba, a selektivně ho stáhnout.

 • Před povolením tohoto nastavení klienta se ujistěte, že je optimalizace doručení správně nakonfigurovaná pro vaše prostředí. Další informace najdete v tématu Windows optimalizace doručení a nastavení klienta Optimalizace doručení.

 • Toto nastavení klienta nahrazuje možnost Povolit instalaci instalačních souborů Express na klienty. Pokud chcete klientům povolit použití souborů expresní instalace, nastavte tuto možnost na Ano . Další informace najdete v tématu Správa souborů expresní instalace pro aktualizace Windows 10.

 • Když je tato možnost nastavená, rozdílové stahování se používá pro všechny Windows aktualizovat instalační soubory, nejen soubory expresní instalace.

  Pokud pro úložiště obsahu používáte cmg, obsah pro aktualizace třetích stran se do klientů nestahuje, pokud je povolené nastavení stažení rozdílového obsahu .

Port, který klienti používají k přijímání požadavků na rozdílový obsah

Toto nastavení nakonfiguruje místní port pro naslouchací proces HTTP pro stahování rozdílového obsahu. Ve výchozím nastavení je nastavená na hodnotu 8005. Tento port nemusíte otevírat v bráně firewall klienta.

Poznámka

Toto nastavení klienta nahrazuje port používaný ke stahování obsahu pro instalační soubory Expressu.

Pokud je obsah z distribučních bodů v aktuální skupině hranic nedostupný, okamžitě se přepnuto k sousedovi nebo výchozímu nastavení lokality

(Zavedeno ve verzi 2010)

Pokud rozdílový obsah není k dispozici z distribučních bodů v aktuální skupině hranic, můžete povolit okamžitou zálohu na sousední nebo výchozí distribuční body skupiny hranic lokality. Toto nastavení je užitečné při použití rozdílového obsahu pro aktualizace softwaru, protože nastavení časového limitu pro úlohu stahování je 5 minut. Dostupné jsou následující možnosti:

 • Ano: U rozdílového obsahu se klient nečeká, až dosáhne náhradního času (v minutách) definovaného vztahem skupiny hranic. Klienti se okamžitě vrátí k sousedovi nebo výchozím distribučním bodům obsahu lokality, pokud jsou splněny obě následující podmínky: - Rozdílový obsah není dostupný z distribučních bodů v aktuální skupině hranic. - Nasazení aktualizace softwaru umožňuje použití náhradní lokality.

 • Ne (výchozí): Klient respektuje náhradní čas (v minutách) definovaný vztahem skupiny hranic , pokud je v nasazení aktualizace softwaru povolený. Rozdílový obsah stahování může selhat s vypršením časového limitu, i když je obsah aktualizace dostupný u souseda nebo výchozí skupiny distribučních bodů lokality.

Poznámka

Toto nastavení je určené pouze pro rozdílový obsah.

Povolení správy klientského agenta Office 365

Když tuto možnost nastavíte na Ano, povolí se konfigurace nastavení instalace Microsoft 365 Apps. Umožňuje také stahovat soubory z Office sítě CDN (Content Delivery Networks) a nasazovat soubory jako aplikaci v Configuration Manager. Další informace najdete v tématu Správa Microsoft 365 Apps.

Povolení oznámení o aktualizaci z Microsoft 365 Apps

(Zavedeno ve verzi 2111)

Pro aktualizace Microsoft 365 Apps můžete nakonfigurovat prostředí pro koncové uživatele. Toto nastavení klienta umožňuje povolit nebo zakázat oznámení z Microsoft 365 Apps pro tyto aktualizace. Pro nastavení jsou k dispozici následující možnosti:

 • Ne: Nezobrazuje Microsoft 365 Apps oznámení o aktualizacích z Microsoft 365 Apps (výchozí)
 • Ano: Zobrazí oznámení o aktualizacích Microsoft 365 Apps z Microsoft 365 Apps

Oznámení o aktualizacích pro Microsoft 365 Apps se uživateli zobrazují také podle nastavení pro oznámení o nasazení z Centra softwaru. Pokud jsou oznámení uživatelů nasazení z Centra softwaru zakázaná (najdete je na stránce Uživatelské prostředí pro nasazení), koncový uživatel neobdrží žádná oznámení z Centra softwaru ani Microsoft 365 Apps bez ohledu na to, jak se nastavují oznámení z Microsoft 365 Apps. Pokud jsou povolená oznámení z Centra softwaru i Microsoft 365 Apps, bude koncový uživatel dostávat oznámení z Centra softwaru a Microsoft 365 Apps. Níže je graf, ve kterém se koncovým uživatelům zobrazují oznámení o aktualizacích Microsoft 365 Apps pro tato nastavení:

  Zobrazení oznámení Centra softwaru pro jednotlivá nasazení Skrytí oznámení centra softwaru pro jednotlivá nasazení
Povolení oznámení o aktualizaci z Microsoft 365 Apps: Ano Uživatel obdrží oznámení z Centra softwaru.

Uživatel obdrží oznámení od Microsoft 365 Apps
Žádná oznámení z Centra softwaru

Žádná oznámení z Microsoft 365 Apps
Povolení oznámení o aktualizaci z Microsoft 365 Apps: Ne Uživatel obdrží oznámení z Centra softwaru.

Žádná oznámení z Microsoft 365 Apps
Žádná oznámení z Centra softwaru

Žádná oznámení z Microsoft 365 Apps

Povolení instalace aktualizací softwaru v okně údržby Všechna nasazení, pokud je k dispozici časové období údržby Aktualizace softwaru

Když tuto možnost nastavíte na Ano a klient má definované alespoň jedno časové období údržby Aktualizace softwaru, nainstalují se aktualizace softwaru během časového období údržby Všechna nasazení.

Ve výchozím nastavení je toto nastavení nastaveno na Ne. Tato hodnota používá stejné chování jako předtím: pokud existují oba typy, ignoruje okno.

Poznámka

Toto nastavení platí také pro časové intervaly údržby, které nakonfigurujete tak, aby se použily pro pořadí úkolů.

Pokud má klient k dispozici pouze okno Všechna nasazení , nadále instaluje aktualizace softwaru nebo pořadí úkolů v daném okně.

Příklad časového období údržby

Můžete například nakonfigurovat následující časové intervaly údržby:

 • Veškeré nasazení: 02:00–04:00
 • Aktualizace softwaru: 04:00 - 06:00

Ve výchozím nastavení klient instaluje aktualizace softwaru pouze během druhého časového období údržby. Ignoruje časové období údržby pro všechna nasazení v tomto scénáři. Když toto nastavení změníte na Ano, klient nainstaluje aktualizace softwaru mezi 02:00 a 06:00.

Určení priority vlákna pro aktualizace funkcí

Prioritu, se kterou podporovaní verze Windows 10 nebo novějších klientů instalují aktualizaci funkcí, můžete upravit prostřednictvím Windows údržby. Toto nastavení nemá žádný vliv na pořadí úkolů místního upgradu Windows.

Toto nastavení klienta nabízí následující možnosti:

 • Nenakonfigurováno: Configuration Manager nastavení nezmění. Správci mohou předem připravit vlastní setupconfig.ini soubor. Tato hodnota je výchozí.

 • Normální: Windows instalační program používá více systémových prostředků a aktualizace rychleji. Využívá více času procesoru, takže celková doba instalace je kratší, ale výpadek uživatele je delší.

  Nakonfiguruje soubor setupconfig.ini na zařízení pomocí /Priority Normal možnosti příkazového řádku Windows setup.

 • Nízká: Můžete pokračovat v práci na zařízení, zatímco se stahuje a aktualizuje na pozadí. Celková doba instalace je delší, ale výpadek uživatele je kratší. Možná budete muset zvýšit maximální dobu běhu aktualizace, abyste se vyhnuli vypršení časového limitu při použití této možnosti.

  /Priority Odebere možnost příkazového řádku Windows setup ze souboru setupconfig.ini.

Povolení aktualizací softwaru třetích stran

Když tuto možnost nastavíte na Ano, nastaví zásadu pro Povolit podepsané aktualizace pro umístění intranetové služby Microsoft Update a nainstaluje podpisový certifikát do úložiště důvěryhodných Publisher v klientovi.

Povolení dynamické aktualizace pro aktualizace funkcí

Toto nastavení použijte ke konfiguraci dynamické aktualizace pro Windows. Dynamická aktualizace nainstaluje jazykové sady, funkce na vyžádání, ovladače a kumulativní aktualizace během instalace Windows tím, že klienta nasměruje ke stažení těchto aktualizací z internetu. Pokud je toto nastavení nastaveno na Ano nebo Ne, Configuration Manager upraví soubor setupconfig, který se používá při instalaci aktualizace funkcí.

 • Nenakonfigurováno – výchozí hodnota. V souboru setupconfig nejsou provedeny žádné změny.
  • Dynamická aktualizace je ve výchozím nastavení povolená ve všech podporovaných verzích Windows 10 nebo novějších.
   • U Windows 10 verze 1803 a starších dynamická aktualizace zkontroluje, jestli server WSUS zařízení neschválila dynamické aktualizace. V Configuration Manager prostředích se dynamické aktualizace nikdy přímo neschválují na serveru WSUS, takže je tato zařízení neinstalují.
   • Počínaje Windows 10 verze 1809 používá dynamická aktualizace k získání dynamických aktualizací ze služby Microsoft Update připojení k internetu zařízení. Tyto dynamické aktualizace se nepublikují pro použití wsus.
 • Ano – povolí dynamickou aktualizaci.
 • Ne – zakáže dynamickou aktualizaci.

Microsoft Zasílání zpráv stavu

Cyklus generování sestav stavové zprávy (minuty)

Určuje, jak často klienti hlásí stavové zprávy. Toto nastavení je ve výchozím nastavení 15 minut.

Spřažení uživatelů a zařízení

Prahová hodnota využití spřažení uživatelských zařízení (minuty)

Zadejte počet minut před tím, než Configuration Manager vytvoří mapování spřažení uživatelských zařízení. Ve výchozím nastavení je tato hodnota 2880 minut (dva dny).

Prahová hodnota využití spřažení uživatelských zařízení (dny)

Zadejte počet dní, po které klient měří prahovou hodnotu pro spřažení zařízení na základě využití. Ve výchozím nastavení je tato hodnota 30 dnů.

Poznámka

Například zadáte prahovou hodnotu využití spřažení uživatelských zařízení (minuty) jako 60 minut a prahovou hodnotu využití spřažení uživatelských zařízení (dny) jako 5 dnů. Uživatel pak musí zařízení používat po dobu 60 minut po dobu 5 dnů, aby se vytvořilo automatické spřažení se zařízením.

Automatická konfigurace spřažení uživatelských zařízení z dat o využití

Zvolte Ano, pokud chcete vytvořit automatické spřažení uživatelských zařízení na základě informací o využití, které Configuration Manager shromažďuje.

Povolit uživateli definovat svá primární zařízení

Pokud je toto nastavení Ano, můžou uživatelé v Centru softwaru identifikovat svá vlastní primární zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce centra softwaru.

Poznámka

Výchozí hodnoty jsou:

 • Prahová hodnota využití spřažení uživatelských zařízení (minuty): 2880
 • Prahová hodnota využití spřažení uživatelských zařízení (dny): 30
 • Automatická konfigurace spřažení uživatelských zařízení z dat o využití: Ne
 • Povolit uživateli definovat primární zařízení: Ne

Windows diagnostická data

Důležité

Tato skupina se dříve označovala jako Windows Analytics. 31. ledna 2020 společnost Microsoft službu Windows Analytics vyřadila z provozu. Další informace najdete v článku kb 4521815: Windows Analytics vyřazení 31. ledna 2020.

Desktop Analytics je vývoj Windows Analytics. Pomocí Desktop Analytics můžete spravovat nastavení Windows diagnostických dat. Další informace najdete v tématu Co je Desktop Analytics.