Monitorování aktualizací softwaru v Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Configuration Manager nabízí mnoho způsobů, jak monitorovat objekty aktualizací softwaru, procesy a informace o dodržování předpisů. K monitorování aktualizací softwaru použijte následující části.

Řídicí panel aktualizace softwaru

(Zavedeno ve verzi 1610)

Od Configuration Manager verze 1610 můžete pomocí řídicího panelu Aktualizace softwaru zobrazit aktuální stav dodržování předpisů u zařízení ve vaší organizaci a rychle analyzovat data, abyste zjistili, která zařízení jsou ohrožená. Pokud chcete řídicí panel zobrazit, přejděte na řídicí panel MonitoringOverviewSecuritySoftware > > > Updates.

Přechod k podrobnostem požadovaných aktualizací

(Zavedeno ve verzi 1906)

Můžete procházet statistiky dodržování předpisů a zjistit, která zařízení vyžadují konkrétní Microsoft 365 Apps aktualizaci softwaru. Pokud chcete zobrazit seznam zařízení, potřebujete oprávnění k zobrazení aktualizací a kolekcí, do nichž zařízení patří. Postup přechodu k podrobnostem v seznamu zařízení:

 1. Přejděte na Software LibrarySoftware > UpdatesVšechny > aktualizace softwaru.
 2. Vyberte libovolnou aktualizaci, kterou vyžaduje alespoň jedno zařízení.
 3. Podívejte se na kartu Souhrn a vyhledejte výsečový graf v části Statistika.
 4. Výběrem hypertextového odkazu Zobrazit požadované vedle výsečového grafu přejděte k podrobnostem seznamu zařízení.
 5. Tato akce vás převede na dočasný uzel v části Zařízení , kde uvidíte zařízení vyžadující aktualizaci. Můžete také provést akce pro uzel, například vytvoření nové kolekce ze seznamu.

Upozornění na aktualizace softwaru

Upozornění pro aktualizace softwaru můžete nakonfigurovat tak, aby administrativním uživatelům oznámila, že úrovně dodržování předpisů pro nasazení aktualizací softwaru jsou nižší než nakonfigurované procento. Upozornění pro nasazení aktualizací softwaru můžete nakonfigurovat v následujících umístěních:

 • Nastavení ADR: Nastavení výstrah můžete nakonfigurovat v Průvodci pravidlem automatického nasazení a ve vlastnostech pravidla automatického nasazení.

 • Nastavení nasazení: Nastavení výstrah můžete nakonfigurovat v Průvodci nasazením aktualizací softwaru a ve vlastnostech nasazení.

Po konfiguraci nastavení výstrahy, pokud dojde k zadaným podmínkám, Configuration Manager vygeneruje výstrahu. Upozornění na aktualizace softwaru můžete zkontrolovat v následujících umístěních:

 1. Zkontrolujte poslední výstrahy v uzlu Aktualizace softwaru v pracovním prostoru Softwarová knihovna .

 2. Spravujte nakonfigurované výstrahy v uzlu Výstrahy v pracovním prostoru Monitorování .

Stav synchronizace aktualizací softwaru

Po zahájení procesu synchronizace můžete monitorovat proces synchronizace z konzoly Configuration Manager pro všechny body aktualizace softwaru v hierarchii. Pomocí následujícího postupu můžete monitorovat proces synchronizace aktualizací softwaru.

Monitorování procesu synchronizace aktualizací softwaru

 • V konzole Configuration Manager přejděte ke stavu synchronizace bodu aktualizace MonitoringOverviewSoftware > > .

  Body aktualizace softwaru v hierarchii Configuration Manager se zobrazí v podokně výsledků. V tomto zobrazení můžete monitorovat stav synchronizace pro všechny body aktualizace softwaru. Chcete-li zobrazit podrobnější informace o procesu synchronizace, můžete zkontrolovat soubor wsyncmgr.log, který je umístěn v <ConfigMgrInstallationPath>\Logs na každém serveru lokality.

Stav nasazení aktualizace softwaru

Po nasazení aktualizací softwaru do skupiny aktualizací softwaru nebo nasazení jednotlivé aktualizace softwaru můžete monitorovat stav nasazení. Pomocí následujícího postupu můžete monitorovat stav nasazení pro skupinu aktualizací softwaru nebo aktualizaci softwaru.

Monitorování stavu nasazení

 1. V konzole Configuration Manager přejděte na MonitoringOverviewDeployments > > .

 2. Klikněte na skupinu aktualizací softwaru nebo aktualizaci softwaru, u které chcete monitorovat stav nasazení.

 3. Na kartě Domů ve skupině Nasazení klikněte na Zobrazit stav.

Tip

 • Od verze 2107 můžete kliknout pravým tlačítkem na stav nasazení a výběrem možnosti Vyhodnotit nasazení aktualizací softwaru odeslat oznámení vybraným zařízením, aby se spustil cyklus vyhodnocení nasazení aktualizací softwaru.
 • Od verze 2203 můžete provádět akce oznámení klienta, včetně spouštění skriptů, ze zobrazení Stav nasazení . K zobrazení akcí oznámení klienta použijte nabídku po kliknutí pravým tlačítkem na skupinu klientů v kategorii nebo jednoho klienta v podokně podrobností o prostředku .

Sestavy aktualizací softwaru

Stavové zprávy pro aktualizace softwaru poskytují informace o dodržování předpisů aktualizací softwaru a o stavu vyhodnocení a vynucování nasazení aktualizací softwaru. Tyto stavové zprávy můžete zobrazit spuštěním sestav aktualizací softwaru. K dispozici je více než 30 předdefinovaných sestav aktualizací softwaru. Jsou uspořádané do několika kategorií a dají se použít k hlášení konkrétních informací o aktualizacích softwaru a nasazeních. Kromě použití předkonfigurovaných sestav můžete také vytvářet vlastní sestavy aktualizací softwaru podle potřeb vašeho podniku. Další informace najdete v tématu Operace a údržba pro vytváření sestav.

Tady jsou některé sestavy, které jsou užitečné při identifikaci potenciálních problémů:

Dodržování předpisů 9 – Celkový stav a dodržování předpisů (od verze 1806)

Sestava obsahuje následující části:

 • Klienti v pořádku a celkový počet klientů: Tento pruhový graf porovnává klienty v pořádku, kteří komunikovali s lokalitou v zadaném časovém období, s celkovým počtem klientů v zadané kolekci.
 • Přehled dodržování předpisů: Tento výsečový graf zobrazuje celkový stav dodržování předpisů pro konkrétní skupinu aktualizací softwaru na aktivních klientech v zadané kolekci.
 • Top 5 Non-Compliant by Article ID: This bar chart displays the top five software updates in the specified group that are non-compliant on active clients in the specified collection.
 • V dolní části sestavy je tabulka s dalšími podrobnostmi, která uvádí aktualizace softwaru v zadané skupině.

Správa 2 – aktualizace jsou povinné, ale nejsou nasazené

Tato sestava zobrazuje aktualizace softwaru specifické pro dodavatele v konkrétní klasifikaci aktualizací, které byly zjištěny jako požadované u klientů, ale nebyly nasazeny do konkrétní kolekce.

Řešení potíží 2 – Chyby nasazení

Tato sestava vrátí chyby nasazení v lokalitě a počet počítačů, u kterých dochází k jednotlivým chybám.

Monitorování obsahu

Obsah v konzole Configuration Manager můžete monitorovat a zkontrolovat stav všech typů balíčků ve vztahu k přidruženým distribučním bodům. To může zahrnovat stav ověření obsahu obsahu v balíčku, stav obsahu přiřazeného ke konkrétní skupině distribučních bodů, stav obsahu přiřazeného distribučnímu bodu a stav volitelných funkcí pro každý distribuční bod (ověřování obsahu, TECHNOLOGIE PXE a vícesměrové vysílání).

Monitorování stavu obsahu

Uzel Stav obsahu v pracovním prostoru Monitorování poskytuje informace o balíčcích obsahu. Můžete zkontrolovat obecné informace o balíčku, stavu distribuce balíčku a podrobné informace o stavu balíčku. Stav obsahu zobrazíte pomocí následujícího postupu.

Monitorování stavu obsahu

 1. V konzole Configuration Manager přejděte na MonitoringOverviewDistribution > > StatusContent > Status. Zobrazí se balíčky.

 2. Vyberte balíček, pro který chcete zobrazit podrobné informace o stavu.

 3. Na kartě Domů klikněte na Zobrazit stav. Zobrazí se podrobné informace o stavu balíčku.

Stav skupiny distribučních bodů

Uzel Stav skupiny distribučních bodů v pracovním prostoru Monitorování poskytuje informace o skupinách distribučních bodů. Můžete zkontrolovat obecné informace o skupině distribučních bodů, jako je stav skupiny distribučních bodů a míra dodržování předpisů, a také podrobné informace o stavu skupiny distribučních bodů. Pomocí následujícího postupu zobrazíte stav skupiny distribučních bodů.

Monitorování stavu skupiny distribučních bodů

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do části MonitoringOverviewDistribution > > StatusDistribution > Point Group Status. Zobrazí se skupiny distribučních bodů.

 2. Vyberte skupinu distribučních bodů, pro kterou chcete zobrazit podrobné informace o stavu.

 3. Na kartě Domů klikněte na Zobrazit stav. Zobrazí se podrobné informace o stavu skupiny distribučních bodů.

Stav konfigurace distribučního bodu

Uzel Stav konfigurace distribučního bodu v pracovním prostoru Monitorování poskytuje informace o distribučním bodu. Můžete zkontrolovat, které atributy jsou pro distribuční bod povolené, například PXE, vícesměrové vysílání a ověřování obsahu. Můžete také zobrazit podrobné informace o stavu distribučního bodu. Pomocí následujícího postupu zobrazíte stav konfigurace distribučního bodu.

Monitorování stavu konfigurace distribučního bodu

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do stavu konfigurace monitorovacího bodu Distribuce > StatusDistribution > . > Zobrazí se distribuční body.

 2. Vyberte distribuční bod, pro který chcete zobrazit informace o stavu distribučního bodu.

 3. V podokně výsledků klikněte na kartu Podrobnosti . Zobrazí se informace o stavu distribučního bodu.

Další kroky