Povolení aktualizací od jiných výrobců

Platí pro: Správce konfigurace (aktuální větev)

Uzel Katalogy aktualizací softwaru třetích stran v konzole Správce konfigurace umožňuje přihlásit se k odběru katalogů třetích stran, publikovat jejich aktualizace do bodu aktualizace softwaru (SUP) a pak je nasadit klientům.

Poznámka

Ve verzi 2006 a starší Správce konfigurace tuto funkci ve výchozím nastavení nepou3/4ít. Než ji začnete používat, povolte volitelnou funkci Povolit podporu aktualizací třetích stran u klientů. Další informace najdete v tématu Povolení volitelných funkcí z aktualizací.

Požadavky

 • Dostatek místa na disku v adresáři bodu aktualizace softwaru nejvyšší úrovně pro uložení zdrojového binárního obsahu pro aktualizace WSUSContent softwaru třetích stran.
  • Množství požadovaného úložiště se liší podle dodavatele, typů aktualizací a konkrétních aktualizací, které publikujete pro nasazení.
  • Pokud potřebujete přesunout adresář na jinou jednotku s více volným prostorem, podívejte se na článek Jak změnit umístění, kam služba WSUS ukládá aktualizace WSUSContent místně na blogu.
 • Služba synchronizace aktualizací softwaru třetích stran vyžaduje přístup k internetu.
  • Pro seznam katalogů partnerů je download.microsoft.com přes port HTTPS 443.
  • Přístup k internetu ke katalogům třetích stran a aktualizace souborů obsahu Může být potřeba dalších portů než 443.
  • Aktualizace třetích stran používají stejná nastavení proxy serveru jako sup.

Další požadavky, pokud je sup vzdálená od serveru webu nejvyšší úrovně

 1. Ssl by měl být povolený na sup, když je vzdálený. To vyžaduje ověřovací certifikát serveru vygenerovaný od interní certifikační autority nebo prostřednictvím veřejného poskytovatele.

 2. Když nastavíte konfiguraci podpisového certifikátu služby WSUS na Správce konfigurace, která aktualizuje třetí stranu, spravuje certifikát ve vlastnostech součásti Bod aktualizace softwaru, je nutné provést následující konfigurace, aby bylo možné vytvořit podpisový certifikát služby WSUS podepsaný svým držitelem:

  • Vzdálený registr by měl být povolený na serveru SUP.
  • Účet připojení k serveru SLUŽBY WSUS by měl mít oprávnění ke vzdálenému registru na serveru SUP/WSUS.
 3. Vytvořte následující klíč registru na Správce konfigurace webu:

  • HKLM\Software\Microsoft\Update Services\Server\Setup, vytvořte novou hodnotu DWORD s názvem EnableSelfSignedCertificates s hodnotou 1 .
 4. Povolení instalace podpisového certifikátu služby WSUS podepsaného svým držitelem do úložišť důvěryhodných vydavatelů a důvěryhodných kořenových certifikátů na vzdáleném serveru SUP:

  • Účet připojení k serveru SLUŽBY WSUS by měl mít oprávnění ke vzdálené správě na serveru SUP.

   Pokud tato položka není možná, vyexportujte certifikát z úložiště služby WSUS místního počítače do úložiště důvěryhodných Publisher a důvěryhodných kořenových úložišť.

Poznámka

Účet připojení k serveru SLUŽBY WSUS můžete identifikovat tak, že na kartě Proxy a účet Nastavení vlastnosti role Systému webu sup. Pokud účet není zadaný, použije se účet počítače serveru webu.

Povolení aktualizací od jiných výrobců v systému SUP

Pokud tuto možnost povolíte, můžete se přihlásit k odběru katalogů aktualizací třetích stran v Správce konfigurace konzole. Tyto aktualizace pak můžete publikovat ve službě WSUS a nasadit je do klientů. Následující postup by se měl spustit jednou pro každou hierarchii, aby se tato funkce povolla a nastavila pro použití. Pokud byste někdy nahradili server SLUŽBY WSUS na nejvyšší úrovni, bude možná potřeba tento postup znovu spustit.

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Správa. Rozbalte položku Konfigurace webu a vyberte uzel Weby.

 2. Vyberte web nejvyšší úrovně v hierarchii. Na pásu karet vyberte Konfigurovat součásti webu a vyberte Bod aktualizace softwaru.

 3. Přejděte na kartu Aktualizace třetích stran. Vyberte možnost Povolit aktualizace softwaru třetích stran.

  Snímek obrazovky s vlastnostmi SUP aktualizací od jiných výrobců

Konfigurace podpisového certifikátu služby WSUS

Budete se muset rozhodnout, jestli chcete, Správce konfigurace automaticky spravovat podpisový certifikát služby WSUS třetí strany pomocí certifikátu podepsaného svým držitelem nebo pokud potřebujete certifikát nakonfigurovat ručně.

Automatická správa podpisového certifikátu služby WSUS

Pokud nemáte povinnost používat certifikáty PKI, můžete se rozhodnout automaticky spravovat podpisové certifikáty pro aktualizace třetích stran. Správa certifikátů služby WSUS se provádí v rámci cyklu synchronizace a zaprotokoluje se do rozhraní wsyncmgr.log .

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Správa. Rozbalte položku Konfigurace webu a vyberte uzel Weby.
 2. Vyberte web nejvyšší úrovně v hierarchii. Na pásu karet vyberte Konfigurovat součásti webu a vyberte Bod aktualizace softwaru.
 3. Přejděte na kartu Aktualizace třetích stran. Vyberte možnost Správce konfigurace spravuje certifikát.
 4. Nový certifikát typu Podepisování služby WSUS třetí strany se vytvoří v uzlu Certifikáty v části Zabezpečení v pracovním prostoru Správa.

Ruční správa podpisového certifikátu služby WSUS

Pokud potřebujete certifikát nakonfigurovat ručně, například potřebujete použít certifikát PKI, budete k tomu muset použít System Center Updates Publisher nebo jiný nástroj.

 1. Podpisový certifikát nakonfigurujte pomocí System Center Aktualizace Publisher.
 2. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Správa. Rozbalte položku Konfigurace webu a vyberte uzel Weby.
 3. Vyberte web nejvyšší úrovně v hierarchii. Na pásu karet vyberte Konfigurovat součásti webu a vyberte Bod aktualizace softwaru.
 4. Přejděte na kartu Aktualizace třetích stran. Vyberte možnost Ruční správa certifikátu.

Povolení aktualizací třetích stran u klientů

Povolte aktualizace od jiných výrobců u klientů v nastavení klienta. Toto nastavení nastaví zásadu Windows pro povolit podepsané aktualizace pro intranetovéumístění služby Microsoft Update . Toto nastavení klienta také nainstaluje podpisový certifikát služby WSUS do úložiště důvěryhodných Publisher klienta. Protokolování správy certifikátů je vidět updatesdeployment.log v klientech. Spusťte tento postup pro každé vlastní nastavení klienta, které chcete použít pro aktualizace třetích stran. Další informace najdete v článku o nastavení klienta.

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Správa a vyberte uzel Nastavení klienta.
 2. Vyberte existující vlastní nastavení klienta nebo vytvořte nové.
 3. Na levé straně vyberte kartu Aktualizace softwaru. Pokud tuto kartu nemáte, ujistěte se, že je povolené pole Aktualizace softwaru.
 4. Nastavte Povolit aktualizace softwaru jiných výrobců na Ano.

Přidání vlastního katalogu

Katalogy partnerů jsou katalogy dodavatelů softwaru, které už mají informace zaregistrované u Microsoftu. S katalogy partnerů si je můžete předplatit, aniž byste museli zadat další informace. Katalogy, které přidáte, se nazývají vlastní katalogy. Můžete přidat vlastní katalog od jiného dodavatele aktualizací do Správce konfigurace. Vlastní katalogy musí používat https a aktualizace musí být digitálně podepsané.

 1. Přejděte do pracovního prostoru Knihovna aktualizací softwaru, rozbalte Aktualizace softwaru a vyberte uzel Katalogy aktualizací softwaru třetích stran.

  Snímek obrazovky s uzlem aktualizace od jiných výrobců

 2. na pásu karet vyberte Přidat vlastní katalog.

  Aktualizace třetích stran přidávají vlastní katalog.

 3. Na stránce Obecné zadejte následující položky:

  • Adresa URL ke stažení: Platná adresa HTTPS vlastního katalogu.
  • Publisher: Název organizace, která publikuje katalog.
  • Název: Název katalogu, který se má zobrazit v Správce konfigurace Console.
  • Popis: Popis katalogu.
  • Adresa URL podpory (nepovinné): Platná adresa HTTPS webu, která vám pomůže s katalogem.
  • Kontakt podpory (nepovinný): Kontaktní informace pro získání nápovědy k katalogu.
 4. Výběrem možnosti Další zkontrolujte souhrn katalogu a pokračujte v dokončení Průvodce vlastním katalogem aktualizací softwaru jiných výrobců.

Přihlášení k odběru katalogu a aktualizací synchronizace třetích stran

Když se přihlásíte k odběru katalogu třetích stran v konzole Správce konfigurace, metadata pro každou aktualizaci v katalogu se synchronizují do serverů SLUŽBY WSUS pro vaše SUP. Synchronizace metadat umožňuje klientům určit, jestli jsou aktualizace použitelné. Pro každý katalog třetích stran, ke kterým chcete přihlásit odběr, postupujte takto:

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna. Rozbalte Aktualizace softwaru a vyberte uzel Katalogy aktualizací softwaru třetích stran.
 2. Vyberte katalog, který chcete přihlásit k odběru, a pak na pásu karet vyberte Přihlásit se k odběru katalogu. Odběr aktualizací třetích stran k odběru katalogu
 3. Zkontrolujte a schvalte certifikát katalogu na stránce Revize a schválení průvodce.

  Poznámka

  Když se přihlásíte k odběru katalogu aktualizací softwaru jiného výrobce, certifikát, který v průvodci prohlédněte a schválíte, se přidá na web. Tento certifikát je typu Katalog aktualizací softwaru jiných výrobců. Můžete ho spravovat z uzlu Certifikáty v části Zabezpečení v pracovním prostoru Správa.

 4. Pokud je katalog třetích stran v3, budou vám stránky nabídnuty v části Vybrat kategorie a Obsah fáze. Další informace o konfiguraci těchto možností najdete v části Možnosti katalogu v3 jiných výrobců.
 5. Zvolte možnosti na stránce Plán:
  • Jednoduchý plán: Zvolte interval hodiny, dne nebo měsíce. Výchozí nastavení je jednoduchý plán, který se synchronizuje každých 7 dní.
  • Vlastní plán: Nastavte složitý plán.
 6. Zkontrolujte nastavení na stránce Souhrn a dokončete průvodce.
 7. Po stažení katalogu je potřeba synchronizovat metadata produktu z databáze služby WSUS do Správce konfigurace databáze. Pokud chcete synchronizovat informace o produktu, spusťte synchronizaci aktualizací softwaru ručně.
 8. Po synchronizaci informací o produktu nakonfigurujte sup tak, aby synchronizovala požadovaný produkt do Správce konfigurace.
 9. Ručním spuštění synchronizace aktualizací softwaru synchronizujte aktualizace nového produktu do Správce konfigurace.
 10. Po dokončení synchronizace uvidíte aktualizace třetích stran v uzlu Všechny aktualizace. Tyto aktualizace se publikují jako aktualizace jenom pro metadata, dokud se rozhodnete je publikovat.
  • Ikona s modrou šipkou představuje aktualizaci softwaru jen pro metadata. Ikona aktualizace softwaru pouze pro metadata

Publikování a nasazení aktualizací softwaru třetích stran

Jakmile jsou aktualizace třetích stran v uzlu Všechny aktualizace, můžete zvolit, které aktualizace se mají publikovat pro nasazení. Při publikování aktualizace se binární soubory stáhnou od dodavatele a umístí se do adresáře na WSUSContent sup nejvyšší úrovni.

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna. Rozbalte položku Aktualizace softwaru a vyberte uzel Všechny aktualizace softwaru.

 2. Výběrem možnosti Přidat kritéria vyfiltrujte seznam aktualizací. Například přidejte vendor for HP. pro zobrazení všech aktualizací od společnosti HP.

 3. Vyberte aktualizace, které vaše organizace vyžaduje. Vyberte Publikovat obsah aktualizace softwaru třetích stran.

  • Tato akce stáhne binární soubory aktualizace od dodavatele a uloží je do adresáře v bodě aktualizace WSUSContent softwaru nejvyšší úrovně.
 4. Ručním spuštění synchronizace aktualizací softwaru můžete změnit stav publikovaných aktualizací z jenom metadat na nasaditelné aktualizace s obsahem.

  Poznámka

  Při publikování obsahu aktualizace softwaru třetích stran se na web přidávají všechny certifikáty použité k podepsání obsahu. Tyto certifikáty jsou typu Obsah aktualizací softwaru třetích stran. Můžete je spravovat z uzlu Certifikáty v části Zabezpečení v pracovním prostoru Správa.

 5. Zkontrolujte průběh v SMS_ISVUPDATES_SYNCAGENT.log. Protokol se nachází v bodu aktualizace softwaru nejvyšší úrovně ve složce Protokoly systému webu.

 6. Nasaďte aktualizace pomocí procesu Nasazení aktualizací softwaru.

 7. Na stránce Umístění pro stažení v Průvodci nasazením aktualizací softwaru vyberte výchozí možnost Stáhnout aktualizace softwaru z internetu. V tomto scénáři je obsah už publikovaný v bodě aktualizace softwaru, který se používá ke stažení obsahu balíčku nasazení.

 8. Klienti budou muset spustit kontrolu a vyhodnotit aktualizace, než uvidíte výsledky dodržování předpisů. Tento cyklus můžete ručně aktivovat z ovládacího Správce konfigurace klienta spuštěním akce Cyklus kontroly aktualizací softwaru.

Možnosti katalogu v3 jiných výrobců

Katalogy V3 umožňují aktualizace zařazené do kategorií. Při použití katalogů, které obsahují aktualizace zařazené do kategorií, můžete nakonfigurovat synchronizaci tak, aby zahrnovala jenom určité kategorie aktualizací, aby se zabránilo synchronizaci celého katalogu. Když máte jistotu, že kategorii nasadíte, můžete katalogy zařazené do kategorií nakonfigurovat tak, aby se automaticky stahovávali a publikovávali do služby WSUS.

Důležité

Tato možnost je dostupná jenom pro katalogy aktualizací třetích stran v3, které podporují kategorie aktualizací. Tyto možnosti jsou zakázané pro katalogy, které nejsou publikované ve formátu v3.

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna. Rozbalte Aktualizace softwaru a vyberte uzel Katalogy aktualizací softwaru třetích stran.

 2. Vyberte katalog, který chcete přihlásit k odběru, a na pásu karet vyberte Přihlásit se k odběru katalogu.

 3. Zvolte možnosti na stránce Vybrat kategorie:

  • Synchronizace všech kategorií aktualizací (výchozí)

   • Synchronizuje všechny aktualizace v katalogu aktualizací třetích stran do Správce konfigurace.
  • Výběr kategorií pro synchronizaci

   • Vyberte kategorie a podřízené kategorie, které se mají synchronizovat Správce konfigurace.

   Vyberte aktualizovat kategorie, které chcete synchronizovat do Správce konfigurace

 4. Zvolte, jestli chcete aktualizovat obsah katalogu. Při fázi obsahu se všechny aktualizace ve vybraných kategoriích automaticky stáhnou do vašeho bodu aktualizace softwaru nejvyšší úrovně, což znamená, že před nasazením nemusíte zajistit, aby se už stáhly. Obsah aktualizací byste měli automaticky stageovat jenom u aktualizací, které je pravděpodobně nasadíte, abyste se vyhnuli nadměrným požadavkům na šířku pásma a úložiště.

  • Neskenujte obsah, synchronizovat jenom pro skenování (doporučeno)
   • Nestahovat žádný obsah pro aktualizace v katalogu třetích stran
  • Automatická fáze obsahu pro vybrané kategorie
   • Zvolte kategorie aktualizací, které automaticky stáhnou obsah.
   • Obsah pro aktualizace ve vybraných kategoriích se stáhne do adresáře obsahu služby WSUS na nejvyšší úrovni. Výběr kategorie aktualizací pro obsah fáze
 5. Nastavte plán synchronizace katalogu a dokončete průvodce.

Úprava stávajícího předplatného

Předplatné a stávající předplatné můžete upravit tak, že na pásu karet nebo v nabídce pravým tlačítkem myši vyberete Vlastnosti.

Důležité

Některé možnosti jsou dostupné jenom pro katalogy aktualizací třetích stran v3, které podporují kategorie aktualizací. Tyto možnosti jsou zakázané pro katalogy, které nejsou publikované ve formátu v3.

 1. V uzlu Katalogy aktualizací softwaru třetích stran klikněte pravým tlačítkem na katalog a vyberte Vlastnosti nebo na pásu karet vyberte Vlastnosti.
 2. Na kartě Obecné můžete aktualizovat následující informace:
  • Stáhnout adresu URL (nelze upravit): Adresa HTTPS vlastního katalogu.
  • Publisher: Název organizace, která publikuje katalog.
  • Název: Název katalogu, který se má zobrazit v Správce konfigurace Console.
  • Popis: Popis katalogu.
  • Adresa URL podpory (nepovinné): Platná adresa HTTPS webu, která vám pomůže s katalogem.
  • Kontakt podpory (nepovinný): Kontaktní informace pro získání nápovědy k katalogu.
 3. Zvolte možnosti na kartě Vybrat kategorie.
  • Synchronizace všech kategorií aktualizací (výchozí)
   • Synchronizuje všechny aktualizace v katalogu aktualizací třetích stran do Správce konfigurace.
  • Výběr kategorií pro synchronizaci
   • Vyberte kategorie a podřízené kategorie, které se mají synchronizovat Správce konfigurace.
 4. Zvolte možnosti pro kartu Obsah aktualizace fáze.
  • Neskenujte obsah, synchronizovat jenom pro skenování (doporučeno)
   • Nestahovat žádný obsah pro aktualizace v katalogu třetích stran
  • Automatická fáze obsahu pro vybrané kategorie
   • Zvolte kategorie aktualizací, které automaticky stáhnou obsah.
   • Obsah pro aktualizace ve vybraných kategoriích se stáhne do adresáře obsahu služby WSUS na nejvyšší úrovni.
 5. Na kartě Plán vyberte, jak často se má katalog synchronizovat.
  • Jednoduchý plán: Zvolte interval hodiny, dne nebo měsíce.
  • Vlastní plán: Nastavte složitý plán.

Zrušení odběru katalogu a odstranění vlastních katalogů

V uzlu Katalogy aktualizací softwaru třetích stran klikněte pravým tlačítkem myši na katalog a vyberte Zrušit odběr, abyste zastavili synchronizaci katalogu. Můžete taky použít možnost Zrušit odběr na pásu karet. Když se z katalogu odhlásíte, odebere se schválení pro podepisování katalogu a aktualizace certifikátů obsahu. Stávající aktualizace se odebrané nejsou, ale možná je nebudete moct nasadit. U vlastních katalogů máte také možnost ho po odhlášení odběru odstranit. Na pásu karet nebo v nabídce katalogu klikněte pravým tlačítkem myši na Odstranit vlastní katalog. Odstraněním vlastního katalogu se odebere z zobrazení v uzlu Katalogy aktualizací softwaru třetích stran.

Sledování průběhu aktualizací softwaru třetích stran

Synchronizace aktualizací softwaru třetích stran je zpracována komponentou SMS_ISVUPDATES_SYNCAGENT na výchozím bodu aktualizace softwaru na nejvyšší úrovni. Můžete zobrazit zprávy o stavu z této součásti nebo zobrazit podrobnější stav v SMS_ISVUPDATES_SYNCAGENT.log. Tento protokol je v bodu aktualizace softwaru nejvyšší úrovně ve složce Protokoly systému webu. Ve výchozím nastavení je tato cesta C:\Program Files\Microsoft Správce konfigurace\Logs. Další informace o sledování procesu správy obecných aktualizací softwaru najdete v tématu Sledování aktualizací softwaru.

Seznam dalších katalogů aktualizací třetích stran

Pokud chcete najít vlastní katalogy, které můžete importovat pro aktualizace softwaru třetích stran, najdete stránku dokumentace s odkazy na poskytovatele katalogu. Od Správce konfigurace 2107 můžete na pásu karet v uzlu Katalogy aktualizací softwaru jiných výrobců zvolit Další katalogy. Po kliknutí pravým tlačítkem na uzel Katalogy aktualizací softwaru jiných výrobců se zobrazí položka nabídky Další katalogy. Výběrem možnosti Další katalogy se otevře odkaz na stránku dokumentace obsahující seznam dalších poskytovatelů katalogu aktualizací softwaru jiných výrobců.

Snímek obrazovky s uzlem Katalogy aktualizací softwaru třetích stran s ikonou Další katalogy na pásu karet

Známé problémy

 • Počítač, na kterém je konzole spuštěná, se používá ke stažení aktualizací ze služby WSUS a jeho přidání do balíčku aktualizací. Podpisový certifikát služby WSUS musí být v počítači konzoly důvěryhodný. Pokud tomu tak není, může se při stahování aktualizací třetích stran zobrazit problémy s ověřením podpisu.
 • Služba synchronizace aktualizací softwaru třetích stran nemůže publikovat obsah do aktualizací jen pro metadata, které do služby WSUS přidala jiná aplikace, nástroj nebo skript, například SCUP. Akce publikování obsahu aktualizace softwaru jiných výrobců se u těchto aktualizací nezdaří. Pokud potřebujete nasadit aktualizace třetích stran, které tato funkce zatím nepodporuje, použijte k nasazování těchto aktualizací stávající proces v plném rozsahu.
 • Správce konfigurace má novou verzi pro formát souboru CAB katalogu. Nová verze obsahuje certifikáty binárních souborů dodavatele. Po schválení a důvěryhodnosti katalogu se tyto certifikáty přidávají do uzlu Certifikáty v části Zabezpečení v pracovním prostoru Správa.
  • Starší verzi souboru CAB katalogu můžete používat, pokud je adresa URL ke stažení https a aktualizace jsou podepsané. Obsah se nepodaří publikovat, protože certifikáty pro binární soubory nejsou v souboru cab a už jsou schváleny. Tento problém můžete vyřešit tak, že najdete certifikát v uzlu Certifikáty, odblokujete ho a pak aktualizaci znovu publikujete. Pokud publikujete více aktualizací podepsaných různými certifikáty, budete muset odblokovat každý použitý certifikát.
  • Další informace najdete v tabulkách stavových zpráv 11523 a 11524.
 • Pokud služba synchronizace aktualizací softwaru třetí strany v bodě aktualizace softwaru nejvyšší úrovně vyžaduje proxy server pro přístup k internetu, může selhat kontrola digitálního podpisu. Pokud chcete tento problém zmírnit, nakonfigurujte nastavení proxy serveru WinHTTP v systému webu. Další informace najdete v tématu Příkazy Netsh pro WinHTTP.
 • Pokud používáte cmg pro ukládání obsahu, obsah pro aktualizace třetích stran se klientům nestáhne, pokud je povolené nastavení Stáhnout rozdílový obsah v případě, že je k dispozici klient.
 • Pokud poskytovatel katalogu změnil podpisový certifikát katalogu od posledního schválení nebo přihlášení k odběru, synchronizace katalogu se nezdaří, dokud nebude certifikace schválena v uzlu Certifikáty. Další informace najdete v článku MessageID 11508 v tabulce stavových zpráv.

Zprávy o stavu

ID zprávy Závažnost Popis Možná příčina Možné řešení
11508 Error Při kontrole podpisu pro název katalogu < katalogu> službě WSUS. Ujistěte se, že je katalog odebíraný a certifikát certifikátu < katalogu> není zablokovaný. Další SMS_ISVUPDATES_SYNCAGENT v souboru SMS_ISVUPDATES_SYNCAGENT.log. Podpisová certifikace v katalogu se možná změnila, protože byla původně předplatná nebo naposledy schválena. Zkontrolujte a schvalte certifikát v uzlu Certifikáty, aby se katalog synchronizoval.
11516 Error Nepodařilo se publikovat obsah pro aktualizaci "ID aktualizace", protože je nepodepsaný. Publikovat se může jenom obsah s platnými podpisy. Správce konfigurace nepovoluje publikování nepodepsaných aktualizací. Publikujte aktualizaci alternativním způsobem.

Podívejte se, jestli je od dodavatele dostupná podepsaná aktualizace.
11523 Upozornění: Katalog "X" neobsahuje certifikáty podepisování obsahu, pokusy o publikování aktualizačního obsahu pro aktualizace z tohoto katalogu mohou být neúspěšné, dokud se certifikáty podepisování obsahu nepřidá a neschválí. K této zprávě může dojít při importu katalogu, který používá starší verzi formátu souboru CAB. Požádejte poskytovatele katalogu o aktualizovaný katalog, který obsahuje podpisové certifikáty obsahu.

Certifikáty pro binární soubory nejsou zahrnuté v souboru CAB, takže se obsah nepodaří publikovat. Tento problém můžete vyřešit tak, že najdete certifikát v uzlu Certifikáty, odblokujete ho a pak aktualizaci znovu publikujete. Pokud publikujete více aktualizací podepsaných různými certifikáty, budete muset odblokovat každý použitý certifikát.
11524 Error Nepodařilo se publikovat aktualizaci "ID" kvůli chybějícím metadatům aktualizace. Aktualizace byla možná synchronizována se službou WSUS mimo Správce konfigurace. Synchronizujte aktualizaci s Správce konfigurace před pokusem o publikování obsahu.

Pokud se k publikování aktualizace použil externí nástroj jenom jako Metadata, použijte stejný nástroj k publikování aktualizačního obsahu.

Práce s videem o aktualizacích od jiných výrobců

PowerShell

Pomocí následujících rutin PowerShellu můžete automatizovat správu aktualizací třetích stran v Správce konfigurace:

Další krok