Dell EMC PowerEdge – indikátory a kódy taktickéDell EMC PowerEdge Tactical indicators and codes

Funkce popsané v této části jsou stejné jako u hostitele životního cyklu hardwaru a na serverech uzlů škálování jednotky.The features described in this section are the same for the Hardware Lifecycle Host and Scale Unit node servers.

Popisek systémových informacíSystem information label

Následující obrázek ukazuje popisek systémové informace, který je na předním panelu.The following figure shows the system information label, which is on the front panel.

Obrázek 10.Figure 10. Chování INDIKÁTORuLED behavior

Popisek systémových informací pro chování indikátoru LED.

kódy indikátorů LED iDRAC přímýchiDRAC Direct LED indicator codes

Indikátory LED iDRAC s přímým přístupem, které označují, že je port připojený a používá se jako součást podsystému iDRAC.The iDRAC Direct LED indicator lights up to indicate that the port is connected and is being used as a part of the iDRAC subsystem.

IDRAC můžete nakonfigurovat pomocí kabelu USB na Micro-USB (typ AB), který se můžete připojit k přenosnému počítači nebo tabletu.You can configure the iDRAC Direct by using a USB to micro-USB (type AB) cable, which you can connect to your laptop or tablet. Následující tabulka popisuje iDRAC přímou aktivitu, když je aktivní port iDRAC Direct a vysvětluje iDRAC přímé kódy indikátorů LED.The following table describes the iDRAC Direct activity when the iDRAC Direct port is active and explains iDRAC Direct LED indicator codes.

Tabulka 4.Table 4. Kódy indikátoru LEDLED indicator codes

Kódy ukazatelůIndicator codes Condition (Podmínka)Condition
Solid zelená po dobu dvou sekundSolid green for two seconds Indikuje, že je přenosný počítač nebo tablet připojený.Indicates that the laptop or tablet is connected.
Blikající zelená (po dobu dvou sekund a vypnutí po dobu dvou sekund)Flashing green (on for two seconds and off for two seconds) Indikuje, že je počítač připojený k přenosnému počítači nebo tabletu.Indicates that the laptop or tablet connected is recognized.
NeosvětlenéNot illuminated Indikuje, že přenosný počítač nebo tablet je odpojený.Indicates that the laptop or tablet is unplugged.

Levý ovládací panelLeft control panel

Následující obrázek ukazuje levý stav ovládacích panelů a indikátory stavu.The following figure shows the left control panel status and health indicators.

Obrázek 11.Figure 11. Levý ovládací panelLeft control panel

Diagram, který zobrazuje levý stav ovládacích panelů a indikátory stavu.

Následující tabulka popisuje funkce na levém panelu.The following table describes the features on the left panel.

Tabulka 5.Table 5. Stav a indikátory stavu ovládacího panelu PowerEdge vlevoPowerEdge left control panel status and health indicators


PoložkaItem

Indikátor nebo tlačítkoIndicator or button

IkonaIcon

PopisDescription

11

Indikátory LED stavuStatus LED indicators

N/A

Určuje stav systému.Indicates the status of the system. Další informace najdete v tématu indikátory LED pro stav PowerEdge na stránce 61.For more information, see PowerEdge status LED indicators on page 61.

2 a 32 and 3

Indikátory stavu systému a ID systémuSystem health and system ID indicators
Ikona stavu systému
Určuje stav systému.Indicates the system health.

V následující tabulce jsou uvedeny indikátory LED pro stav PowerEdge.The following table lists the PowerEdge status LED indicators.

Poznámka

Indikátory LED stavu jsou vždy vypnuté a při výskytu chyby se změní jenom na plnou žlutou žlutou.The status LED indicators are always off and only change to a solid amber if any error occurs.

Tabulka 6:Table 6. Indikátory LED stavu pro PowerEdgePowerEdge status LED indicators


IkonaIcon

PopisDescription

PodmínkaCondition

Nápravná opatřeníCorrective action

Indikátor jednotkyDrive indicator

Indikátor změní plnou žlutou žlutou, pokud dojde k chybě jednotky.The indicator turns solid amber if there is a drive error.
1. Zkontrolujte protokol událostí systému, abyste zjistili, jestli má jednotka chybu.1. Check the System Event Log to determine if the drive has an error.
2. Spusťte příslušný test online diagnostiky.2. Run the appropriate Online Diagnostics test.
3. restartujte systém a spusťte Embedded Diagnostics (ePSA).3. Restart the system and run embedded diagnostics (ePSA).
4. Pokud jsou jednotky nakonfigurované v poli RAID, restartujte systém a zadejte program konfiguračního nástroje pro konfiguraci hostitelského adaptéru.4. If the drives are configured in a RAID array, restart the system, and enter the host adapter configuration utility program.

Indikátor teplotyTemperature indicator

Indikátor změní plnou žlutou, pokud systém dojde k tepelné chybě (například okolní teplota je mimo rozsah nebo dojde k selhání ventilátoru).The indicator turns solid amber if the system experiences a thermal error (for example, the ambient temperature is out of range or there is a fan failure).
Zajistěte, aby neexistovaly žádné z následujících podmínek:Ensure that none of the following conditions exist:
* Chladicí ventilátor byl odebrán nebo se nezdařil.* A cooling fan has been removed or has failed.
* Systémové pokrytí, vzduchový Shroud, modul pro vyplňování paměti nebo znaková závorka pro zálohování se odeberou.* System cover, air shroud, memory module blank, or back filler bracket is removed.
* Okolní teplota je příliš vysoká.* Ambient temperature is too high.
* Externí tok toků je zablokován.* External airflow is obstructed.

Indikátor elektroinstalaceElectrical indicator

Indikátor změní plnou žlutou, pokud systém dojde k chybě elektrického napájení (například napětí mimo rozsah nebo neúspěšná jednotka napájecího napájení (PSU) nebo regulátor napětí.The indicator turns solid amber if the system experiences an electrical error (for example, voltage out of range, or a failed power supply unit (PSU) or voltage regulator.
1. Prohlédněte si protokol událostí systému nebo systémové zprávy pro konkrétní problém.1. Check the System Event Log or system messages for the specific issue.
2. Pokud protokol indikuje problém s PSU, podívejte se na indikátor LED na PSU.2. If the log indicates a problem with the PSU, check the LED on the PSU.
3. zaPSUte.3. Reseat the PSU.

Indikátor pamětiMemory indicator

Indikátor změní plnou žlutou žlutou, pokud dojde k chybě paměti.The indicator turns solid amber if a memory error occurs.
1. Ověřte protokol událostí systému nebo systémové zprávy pro umístění nezdařené paměti.1. Check the System Event Log or system messages for the location of the failed memory.
2. připraví paměťový modul.2. Reseat the memory module.

Indikátor PCIePCIe indicator

Indikátor změní plnou žlutou, pokud dojde k chybě karty PCIe.The indicator turns solid amber if a PCIe card experiences an error.
1. restartujte systém.1. Restart the system.
2. Aktualizujte všechny požadované ovladače pro kartu PCIe.2. Update any required drivers for the PCIe card.
3. přeinstalujte kartu.3. Reinstall the card.

Kódy indikátorů jednotky zdroje napájeníPower supply unit indicator codes

Jednotky napájení na AC (PSUs) mají světelný průhledný popisovač, který slouží jako ukazatel.AC power supply units (PSUs) have an illuminated translucent handle that serves as an indicator. Řadič domény PSUs má indikátor LED, který slouží jako ukazatel.DC PSUs have an LED that serves as an indicator. Tento indikátor zobrazuje, zda je k dispozici napájení, nebo došlo k chybě napájení.The indicator shows whether power is present or a power fault has occurred.

Na následujícím obrázku vidíte PSU AC.The following figure shows the AC PSU.

Obrázek 12.Figure 12. PSU ACAC PSU

Diagram, který zobrazuje PSU AC s uvedeným indikátorem LED.

Kódy ukazatelů jsou definovány v následující tabulce.The following table defines the indicator codes.

Tabulka 7Table 7. Kódy indikátorů AC PSUAC PSU indicator codes

Kódy indikátoru napájeníPower indicator codes PodmínkaCondition
GreenGreen K PSU je připojen platný zdroj napájení a PSU je funkční.A valid power source is connected to the PSU and the PSU is operational.
Blikající oranžováBlinking amber Označuje problém s PSU.Indicates a problem with the PSU.
NeosvětlenéNot illuminated Napájení není připojeno k PSU.Power is not connected to the PSU.
Blikající zelenáBlinking green Při aktualizaci firmwaru PSU se popisovač PSU blikající zeleně.When the firmware of the PSU is being updated, the PSU handle blinks green.
Neodpojujte napájecí kabel nebo odpojte PSU při aktualizaci firmwaru.Do not disconnect the power cord or unplug the PSU when updating firmware. Pokud je aktualizace firmwaru přerušena, PSUs nefunguje.If firmware update is interrupted, the PSUs do not function.
Blikání zelených a vypnutýchBlinking green and turns off Po připojení PSU se obslužná rutina PSU blikající zeleně o frekvenci 4 Hz a vypne se.When hot-plugging a PSU, the PSU handle blinks green five times at a rate of 4 Hz and turns off. To znamená, že PSU nesouhlasí s ohledem na efektivitu, sadu funkcí, stav nebo podporované napětí.This indicates a PSU mismatch with respect to efficiency, feature set, health status, or supported voltage.

Pokud jsou nainstalovány dvě PSUs, musí mít PSUs stejný typ popisku; například jmenovka s rozšířeným výkonem (EPP).If two PSUs are installed, both the PSUs must have the same type of label; for example, Extended Power Performance (EPP) label. Kombinování PSUs z předchozích generací serverů PowerEdge není podporované, i když PSUs má stejné hodnocení napájení.Mixing PSUs from previous generations of PowerEdge servers is not supported, even if the PSUs have the same power rating. Výsledkem je stav neshody PSU nebo selhání zapnutí systému.This results in a PSU mismatch condition or failure to turn the system on.
Při opravě PSU neshody nahraďte pouze PSU blikajícím indikátorem.When correcting a PSU mismatch, replace only the PSU with the blinking indicator. Výměna PSU, aby mohl spárovat pár, může způsobit chybový stav aSwapping the PSU to make a matched pair can result in an error condition and
neočekávané vypnutí systému.unexpected system shutdown. Chcete-li přejít z vysoké výstupní konfigurace na nízkou výstupní konfiguraci nebo naopak, je nutné vypnout systém.To change from a high output configuration to a low output configuration or vice versa, you must turn off the system.
AC PSUs podporuje vstupní napětí 240 V a 120 V s výjimkou Titan PSUs, která podporuje pouze 240 V. Pokud dvě totožná PSUs obdrží různá vstupní napětí, můžou vycházet z různých příkonů a aktivovat neshodu.AC PSUs support both 240 V and 120 V input voltages with the exception of Titanium PSUs, which support only 240 V. When two identical PSUs receive different input voltages, they can output different wattages, and trigger a mismatch.
Pokud se používají dva PSUs, musí být stejného typu a mít stejný maximální výstupní výkon.If two PSUs are used, they must be of the same type and have the same maximum output power.
Kombinování AC a DC PSUs není podporované a Trigger se neshoduje.Combining AC and DC PSUs is not supported and triggers a mismatch.