Nasazení šablony pomocí příkazového řádku v Azure Stack Hub

Pomocí rozhraní příkazového řádku Azure (CLI) můžete Azure Resource Manager šablony Azure Stack Hub. Azure Resource Manager šablony nasadí a nastaví prostředky pro vaši aplikaci v jediné koordinované akci.

Nasazení šablony

  1. Projděte si úložiště AzureStack-QuickStart-Templates a vyhledejte šablonu 101-create-storage-account. Uložte šablonu ( azuredeploy.json ) a soubory parametrů ) do umístění na místním (azuredeploy.parameters.json disku, například C:\templates\
  2. Přejděte do složky, do které jste soubory stáhli.
  3. Nainstalujte a připojte se Azure Stack Hub pomocí Azure CLI.
  4. V následujícím příkazu aktualizujte oblast a umístění. Pokud používáte asdk, jako parametr local umístění použijte . Nasazení šablony:
    az group create --name testDeploy --location local
    az deployment group create --resource-group testDeploy --template-file ./azuredeploy.json --parameters ./azuredeploy.parameters.json
    

Tento příkaz nasadí šablonu do skupiny prostředků testDeploy ve vaší Azure Stack Hub prostředků.

Ověření nasazení šablony

Pokud chcete zkontrolovat skupinu prostředků a účet úložiště, spusťte následující příkazy rozhraní příkazového řádku:

az group list
az storage account list

Další kroky

Naučte se nasazovat šablony pomocí PowerShellu.