Rozdíly a požadavky pro sítě Azure Stack hubDifferences and considerations for Azure Stack Hub networking

Síť Azure Stack hub má mnoho funkcí poskytovaných službou Azure Networking.Azure Stack Hub networking has many of the features provided by Azure networking. Před nasazením sítě Azure Stack hub byste ale měli porozumět nějakým hlavním rozdílům.However, there are some key differences that you should understand before deploying an Azure Stack Hub network.

Tento článek obsahuje přehled jedinečných důležitých informací o sítích centra Azure Stack a jeho funkcích.This article provides an overview of the unique considerations for Azure Stack Hub networking and its features. Další informace o hlavních rozdílech mezi Azure Stack hub a Azure najdete v článku klíčové důležité informace .To learn about high-level differences between Azure Stack Hub and Azure, see the Key considerations article.

Tahák list: rozdíly v sítíchCheat sheet: Networking differences

SlužbaService FunkceFeature Azure (Global)Azure (global) Azure Stack HubAzure Stack Hub
DNSDNS Víceklientské DNSMulti-tenant DNS PodporovánoSupported Zatím nepodporovánoNot yet supported
Záznamy DNS AAAADNS AAAA records PodporovánoSupported NepodporovánoNot supported
Zóny DNS na předplatnéDNS zones per subscription 100 (výchozí)100 (default)
Lze zvýšit na vyžádání.Can be increased on request.
100100
Sady záznamů DNS na zónuDNS record sets per zone 5000 (výchozí)5000 (default)
Lze zvýšit na vyžádání.Can be increased on request.
50005000
Názvové servery pro delegování zónyName servers for zone delegation Azure poskytuje čtyři názvové servery pro každou vytvořenou zónu uživatele (tenanta).Azure provides four name servers for each user (tenant) zone that is created. Centrum Azure Stack poskytuje dva názvové servery pro každou vytvořenou zónu uživatele (tenanta).Azure Stack Hub provides two name servers for each user (tenant) zone that is created.
Azure FirewallAzure Firewall Služba zabezpečení sítěNetwork security service Azure Firewall je spravovaná cloudová služba síťového zabezpečení, která chrání vaše prostředky ve virtuálních sítích Azure.Azure Firewall is a managed, cloud-based network security service that protects your Azure Virtual Network resources. Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Virtual NetworkVirtual Network Peering virtuálních sítíVirtual network peering Propojit dvě virtuální sítě ve stejné oblasti prostřednictvím páteřní sítě Azure.Connect two virtual networks in the same region through the Azure backbone network. Podporované, protože verze 2008 Virtual Network partnerský vztahSupported since version 2008 Virtual Network peering
IPv6 adresyIPv6 addresses Adresu IPv6 můžete přiřadit jako součást Konfigurace síťového rozhraní.You can assign an IPv6 address as part of the Network Interface Configuration. Podporovaný je jenom protokol IPv4.Only IPv4 is supported.
Plán DDoS ProtectionDDoS Protection Plan PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Konfigurace IP adres sady škálováníScale Set IP Configurations PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Služba privátního přístupu (podsíť)Private Access Services (Subnet) PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Koncové body službyService Endpoints Podporováno pro interní připojení (bez připojení k Internetu) ke službám Azure.Supported for internal (non-Internet) connection to Azure Services. Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Zásady koncového bodu službyService Endpoint Policies PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Tunely službyService Tunnels PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Network Security Groups (Skupiny zabezpečení sítě)Network Security Groups Rozšířená pravidla zabezpečeníAugmented Security Rules PodporovánoSupported Podporuje se.Supported.
Platná pravidla zabezpečeníEffective Security Rules PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Skupiny zabezpečení aplikacíApplication Security Groups PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Protokoly pravidelRule Protocols TCP, UDP, ICMP, jakýkoliTCP, UDP, ICMP, Any Jenom TCP, UDP nebo AnyOnly TCP, UDP or Any
Brány virtuálních sítíVirtual Network Gateways Point-to-Site VPN GatewayPoint-to-Site VPN Gateway PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Brána VNet-to-VNetVnet-to-Vnet Gateway PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Typ Virtual Network brányVirtual Network Gateway Type Azure podporuje VPNAzure Supports VPN
Express RouteExpress Route
Síť Hyper.Hyper Net.
Rozbočovač Azure Stack aktuálně podporuje pouze typ sítě VPN.Azure Stack Hub currently supports only VPN type.
Skladové položky VPN GatewayVPN Gateway SKUs Podpora pro Basic, GW1, GW2, GW3, standard High Performance, Ultra-High výkon.Support for Basic, GW1, GW2, GW3, Standard High Performance, Ultra-High Performance. Podpora pro skladové položky Basic, Standard a High-Performance.Support for Basic, Standard, and High-Performance SKUs.
Typ sítě VPNVPN Type Azure podporuje jak založené na zásadách, tak i směrování.Azure supports both policy-based and route-based. Centrum Azure Stack podporuje pouze směrování.Azure Stack Hub supports route-based only.
Nastavení protokolu BGPBGP Settings Azure podporuje konfiguraci partnerských adres protokolu BGP a váhy partnerského vztahu.Azure supports configuration of BGP Peering Address and Peer Weight. Adresa partnerského vztahu protokolu BGP a váha partnerského vztahu se automaticky konfigurují v Azure Stack hub.BGP Peering Address and Peer Weight are auto-configured in Azure Stack Hub. Neexistuje žádný způsob, jak by uživatel mohl konfigurovat tato nastavení s vlastními hodnotami.There's no way for the user to configure these settings with their own values.
Výchozí lokalita brányDefault Gateway Site Azure podporuje konfiguraci výchozího webu pro vynucené tunelování.Azure supports configuration of a default site for forced tunneling. Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Změna velikosti brányGateway Resizing Azure podporuje změnu velikosti brány po nasazení.Azure supports resizing the gateway after deployment. Změna velikosti se nepodporuje.Resizing not supported.
Konfigurace dostupnostiAvailability Configuration Aktivní/aktivníActive/Active Aktivní/pasivníActive/Passive
UsePolicyBasedTrafficSelectorsUsePolicyBasedTrafficSelectors Azure podporuje selektory přenosu založené na zásadách s připojeními bran založenými na trasách.Azure supports using policy-based traffic selectors with route-based gateway connections. Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Monitorování a výstrahyMonitoring and Alerts Azure používá Azure Monitor k tomu, aby poskytovala možnost nastavit výstrahy pro prostředky sítě VPN.Azure uses Azure Monitor to provide the ability to set up alerts for VPN resources. Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Nástroj pro vyrovnávání zatíženíLoad balancer SKUSKU Podporují se základní a standardní nástroje pro vyrovnávání zatížení.Basic and Standard Load Balancers are supported Podporuje se jenom základní Load Balancer.Only the Basic Load Balancer is supported.
Vlastnost SKU není podporována.The SKU property is not supported.
Nástroj pro vyrovnávání zatížení Basic SKU podporuje 10 konfigurací front-endové IP adresy pro verze 1807-1906 a 200 konfigurace front-endové IP adresy pro vydané verze 1907 a novější na Vyrovnávání zatížení.The Basic SKU load balancer supports 10 front-end IP configurations for releases 1807-1906 and 200 front-end IP configurations for releases 1907 and above per load balancer.
ZónyZones Zóny dostupnosti jsou podporovány.Availability Zones are Supported. Zatím nepodporovánoNot yet supported
Podpora pravidel příchozího překladu adres (NAT) pro koncové body službyInbound NAT Rules support for Service Endpoints Azure podporuje určení koncových bodů služby pro pravidla příchozího překladu adres (NAT).Azure supports specifying Service Endpoints for Inbound NAT rules. Centrum Azure Stack ještě nepodporuje koncové body služby, takže je nejde zadat.Azure Stack Hub doesn't yet support Service Endpoints, so these can't be specified.
ProtokolProtocol Azure podporuje určení protokolu GRE nebo ESP.Azure Supports specifying GRE or ESP. Třída protokolu není v centru Azure Stack podporována.Protocol Class isn't supported in Azure Stack Hub.
Veřejná IP adresaPublic IP Address Verze veřejné IP adresyPublic IP Address Version Azure podporuje IPv6 i IPv4.Azure supports both IPv6 and IPv4. Podporovaný je jenom protokol IPv4.Only IPv4 is supported.
SKUSKU Azure podporuje základní a standardní.Azure supports Basic and Standard. Podporovaná je jenom základní.Only Basic is supported.
Síťové rozhraníNetwork Interface Získat efektivní směrovací tabulkuGet Effective Route Table PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Získání efektivních seznamů ACLGet Effective ACLs PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Povolit akcelerované síťové službyEnable Accelerated Networking PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Předávání IPIP Forwarding Ve výchozím nastavení zakázáno.Disabled by default. Lze povolit.Can be enabled. Přepnutí tohoto nastavení se nepodporuje.Toggling this setting isn't supported. Ve výchozím nastavení zapnuto.On by default.
Skupiny zabezpečení aplikacíApplication Security Groups PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Popisek interního názvu DNSInternal DNS Name Label PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Verze privátní IP adresyPrivate IP Address Version Podporují se protokoly IPv6 i IPv4.Both IPv6 and IPv4 are supported. Podporovaný je jenom protokol IPv4.Only IPv4 is supported.
Statická adresa MACStatic MAC Address NepodporovánoNot supported NepodporovánoNot supported. Každý systém Azure Stack hub používá stejný fond adres MAC.Each Azure Stack Hub system uses the same MAC address pool.
Network WatcherNetwork Watcher Network Watcher možnosti monitorování sítě klientaNetwork Watcher tenant network monitoring capabilities PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
CDNCDN Profily Content Delivery NetworkContent Delivery Network profiles PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Application GatewayApplication gateway Vyrovnávání zatížení vrstvy 7Layer-7 load balancing PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Traffic ManagerTraffic Manager Směrování příchozího provozu za účelem optimálního výkonu a spolehlivosti aplikací.Route incoming traffic for optimal application performance and reliability. PodporovánoSupported Zatím se nepodporuje.Not yet supported.
Express RouteExpress Route Nastavte si rychlé privátní připojení ke cloudovým službám Microsoftu z vaší místní infrastruktury nebo zařízení v rámci umístění.Set up a fast, private connection to Microsoft cloud services from your on-premises infrastructure or colocation facility. PodporovánoSupported Podpora připojení centra Azure Stack k okruhu Express Route.Support for connecting Azure Stack Hub to an Express Route circuit.

Verze rozhraní APIAPI versions

Sítě centra Azure Stack podporují následující verze rozhraní API:Azure Stack Hub Networking supports the following API versions:

 • 2018-11-012018-11-01
 • 2018-10-012018-10-01
 • 2018-08-012018-08-01
 • 2018-07-012018-07-01
 • 2018-06-012018-06-01
 • 2018-05-012018-05-01
 • 2018-04-012018-04-01
 • 2018-03-012018-03-01
 • 2018-02-012018-02-01
 • 2018-01-012018-01-01
 • 2017-11-012017-11-01
 • 2017-10-012017-10-01

Další krokyNext steps

DNS v centru Azure StackDNS in Azure Stack Hub