Referenční informace k deklaracím identit tokenů SAML

Při Microsoft identity platform každého toku ověřování generuje několik typů tokenů zabezpečení. Tento dokument popisuje formát, vlastnosti zabezpečení a obsah tokenů SAML 2.0.

Deklarace identity v tokenech SAML

Name Ekvivalentní deklarace JWT Popis Příklad
Cílová skupina aud Zamýšlený příjemce tokenu. Aplikace, která token obdrží, musí ověřit správnost hodnoty cílové skupiny a odmítnout všechny tokeny určené pro jinou cílovou skupinu. <AudienceRestriction>
<Audience>
https://contoso.com
</Audience>
</AudienceRestriction>
Okamžik ověření Zaznamenává datum a čas, kdy došlo k ověření. <AuthnStatement AuthnInstant="2011-12-29T05:35:22.000Z">
Metoda ověřování amr Určuje, jak byl subjekt tokenu ověřen. <AuthnContextClassRef>
http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/authenticationmethod/password
</AuthnContextClassRef>
Jméno given_name Poskytuje první nebo "dané" jméno uživatele, jak je nastavené u objektu uživatele Azure AD. <Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
<AttributeValue>Frank<AttributeValue>
Skupiny groups Poskytuje ID objektů, které představují členství subjektu ve skupinách. Tyto hodnoty jsou jedinečné (viz ID objektu) a je možné je bezpečně použít ke správě přístupu, jako je vynucování autorizace pro přístup k prostředku. Skupiny zahrnuté v deklaraci identity skupin se konfigurují pro každou aplikaci prostřednictvím vlastnosti groupMembershipClaims manifestu aplikace. Hodnota null vyloučí všechny skupiny, hodnota SecurityGroup bude obsahovat jenom členství ve skupinách zabezpečení Active Directory a hodnota "Vše" bude obsahovat skupiny zabezpečení i distribuční seznamy Microsoft 365 zabezpečení.

Poznámky:
Pokud počet skupin, ve které je uživatel, přesáhnutí limitu (150 pro SAML, 200 pro JWT), přidá se zdroj deklarací identity odkazující na koncový bod Graph obsahující seznam skupin pro uživatele.
<Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/groups">
<AttributeValue>07dd8a60-bf6d-4e17-8844-230b77145381</AttributeValue>
Indikátor nadage skupin groups:src1 Pro požadavky na tokeny, které nejsou omezené na délku, ale jsou pro token příliš velké, bude zahrnut odkaz na úplný seznam skupin pro uživatele. Pro SAML se tato deklarace přidá jako nová deklarace identity místo groups deklarace identity.

Poznámky:
Rozhraní API služby Azure AD Graph nahrazuje rozhraní API služby Microsoft Graph. Další informace o ekvivalentním koncovém bodu najdete v tématu user: getMemberObjects.
<Attribute Name=" http://schemas.microsoft.com/claims/groups.link">
<AttributeValue>https://graph.windows.net/{tenantID}/users/{userID}/getMemberObjects<AttributeValue>
Zprostředkovatel identity idp Zaznamenává zprostředkovatele identity, který ověřil subjekt tokenu. Tato hodnota je stejná jako hodnota deklarace identity Vystavitel, pokud se uživatelský účet nenachádí v jiném tenantovi než vystavitel. <Attribute Name=" http://schemas.microsoft.com/identity/claims/identityprovider">
<AttributeValue>https://sts.windows.net/cbb1a5ac-f33b-45fa-9bf5-f37db0fed422/<AttributeValue>
IssuedAt iat Ukládá čas, kdy byl token vystaven. Často se používá k měření aktuasti tokenu. <Assertion ID="_d5ec7a9b-8d8f-4b44-8c94-9812612142be" IssueInstant="2014-01-06T20:20:23.085Z" Version="2.0" xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
Vystavitel iss Identifikuje službu tokenů zabezpečení (STS), která token sestaví a vrátí. V tokenech, které vrací Azure AD, je vystavitel sts.windows.net. Identifikátor GUID v hodnotě deklarace identity vystavitele je ID tenanta adresáře Služby Azure AD. ID tenanta je neměnný a spolehlivý identifikátor adresáře. <Issuer>https://sts.windows.net/cbb1a5ac-f33b-45fa-9bf5-f37db0fed422/</Issuer>
Příjmení family_name Poskytuje příjmení, příjmení nebo příjmení uživatele, jak je definováno v objektu uživatele Azure AD. <Attribute Name=" http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname">
<AttributeValue>Miller<AttributeValue>
Name unique_name Poskytuje lidsky čitelnou hodnotu, která identifikuje subjekt tokenu. Tato hodnota nezaručuje jedinečnost v rámci tenanta a je navržená tak, aby se používala pouze pro účely zobrazení. <Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name">
<AttributeValue>frankm@contoso.com<AttributeValue>
ID objektu oid Obsahuje jedinečný identifikátor objektu v Azure AD. Tato hodnota je neměnná a není možné ji znovu přiřadit ani znovu použít. ID objektu použijte k identifikaci objektu v dotazech na Azure AD. <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/identity/claims/objectidentifier">
<AttributeValue>528b2ac2-aa9c-45e1-88d4-959b53bc7dd0<AttributeValue>
Role roles Představuje všechny aplikační role, které subjekt udělil přímo i nepřímo prostřednictvím členství ve skupině a lze je použít k vynucení řízení přístupu na základě role. Aplikační role se definují pro každou aplikaci prostřednictvím appRoles vlastnosti manifestu aplikace. Vlastností value každé aplikační role je hodnota, která se zobrazí v deklaraci identity rolí. <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/role">
Předmět sub Určuje objekt zabezpečení, o kterém token určuje informace, jako je například uživatel aplikace. Tato hodnota je neměnná a není možné ji znovu přiřadit ani znovu použít, takže ji můžete použít k bezpečnému provedení kontrol autorizace. Vzhledem k tomu, že subjekt se v tokenech vždy nachází v problémech s Azure AD, doporučujeme tuto hodnotu použít v systému autorizace pro obecné účely.
SubjectConfirmation není deklarace identity. Popisuje, jak se předmět tokenu ověřuje. Bearer označuje, že subjekt je potvrzen vlastnictvím tokenu.
<Subject>
<NameID>S40rgb3XjhFTv6EQTETkEzcgVmToHKRkZUIsJlmLdVc</NameID>
<SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer" />
</Subject>
ID tenanta tid Neměnný, nepoužitelný identifikátor, který identifikuje tenanta adresáře, který token vydal. Tuto hodnotu můžete použít pro přístup k prostředkům adresáře specifickým pro tenanta v aplikaci s více tenanty. Tuto hodnotu můžete například použít k identifikaci tenanta ve volání rozhraní API Graph API. <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/identity/claims/tenantid">
<AttributeValue>cbb1a5ac-f33b-45fa-9bf5-f37db0fed422<AttributeValue>
Živostnost tokenu nbf, exp Definuje časový interval, ve kterém je token platný. Služba, která token ověřuje, by měla ověřit, že aktuální datum je v rámci životnosti tokenu, jinak by token měla odmítnout. Služba může povolit až pět minut, než je rozsah životnosti tokenu, aby se zohlednil rozdíl ve formátu hodinového času ("nená odchylka času") mezi Službou Azure AD a službou. <Conditions
NotBefore="2013-03-18T21:32:51.261Z"
NotOnOrAfter="2013-03-18T22:32:51.261Z"
>

Ukázkový token SAML

Toto je ukázka typického tokenu SAML.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<t:RequestSecurityTokenResponse xmlns:t="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/trust">
  <t:Lifetime>
    <wsu:Created xmlns:wsu="https://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2014-12-24T05:15:47.060Z</wsu:Created>
    <wsu:Expires xmlns:wsu="https://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2014-12-24T06:15:47.060Z</wsu:Expires>
  </t:Lifetime>
  <wsp:AppliesTo xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy">
    <EndpointReference xmlns="https://www.w3.org/2005/08/addressing">
      <Address>https://contoso.onmicrosoft.com/MyWebApp</Address>
    </EndpointReference>
  </wsp:AppliesTo>
  <t:RequestedSecurityToken>
    <Assertion xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" ID="_3ef08993-846b-41de-99df-b7f3ff77671b" IssueInstant="2014-12-24T05:20:47.060Z" Version="2.0">
      <Issuer>https://sts.windows.net/b9411234-09af-49c2-b0c3-653adc1f376e/</Issuer>
      <ds:Signature xmlns:ds="https://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:SignedInfo>
          <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="https://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
          <ds:SignatureMethod Algorithm="https://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
          <ds:Reference URI="#_3ef08993-846b-41de-99df-b7f3ff77671b">
            <ds:Transforms>
              <ds:Transform Algorithm="https://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
              <ds:Transform Algorithm="https://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
            </ds:Transforms>
            <ds:DigestMethod Algorithm="https://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
            <ds:DigestValue>cV1J580U1pD24hEyGuAxrbtgROVyghCqI32UkER/nDY=</ds:DigestValue>
          </ds:Reference>
        </ds:SignedInfo>
        <ds:SignatureValue>j+zPf6mti8Rq4Kyw2NU2nnu0pbJU1z5bR/zDaKaO7FCTdmjUzAvIVfF8pspVR6CbzcYM3HOAmLhuWmBkAAk6qQUBmKsw+XlmF/pB/ivJFdgZSLrtlBs1P/WBV3t04x6fRW4FcIDzh8KhctzJZfS5wGCfYw95er7WJxJi0nU41d7j5HRDidBoXgP755jQu2ZER7wOYZr6ff+ha+/Aj3UMw+8ZtC+WCJC3yyENHDAnp2RfgdElJal68enn668fk8pBDjKDGzbNBO6qBgFPaBT65YvE/tkEmrUxdWkmUKv3y7JWzUYNMD9oUlut93UTyTAIGOs5fvP9ZfK2vNeMVJW7Xg==</ds:SignatureValue>
        <KeyInfo xmlns="https://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
          <X509Data>
            <X509Certificate>MIIDPjCCAabcAwIBAgIQsRiM0jheFZhKk49YD0SK1TAJBgUrDgMCHQUAMC0xKzApBgNVBAMTImFjY291bnRzLmFjY2Vzc2NvbnRyb2wud2luZG93cy5uZXQwHhcNMTQwMTAxMDcwMDAwWhcNMTYwMTAxMDcwMDAwWjAtMSswKQYDVQQDEyJhY2NvdW50cy5hY2Nlc3Njb250cm9sLndpbmRvd3MubmV0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAkSCWg6q9iYxvJE2NIhSyOiKvqoWCO2GFipgH0sTSAs5FalHQosk9ZNTztX0ywS/AHsBeQPqYygfYVJL6/EgzVuwRk5txr9e3n1uml94fLyq/AXbwo9yAduf4dCHTP8CWR1dnDR+Qnz/4PYlWVEuuHHONOw/blbfdMjhY+C/BYM2E3pRxbohBb3x//CfueV7ddz2LYiH3wjz0QS/7kjPiNCsXcNyKQEOTkbHFi3mu0u13SQwNddhcynd/GTgWN8A+6SN1r4hzpjFKFLbZnBt77ACSiYx+IHK4Mp+NaVEi5wQtSsjQtI++XsokxRDqYLwus1I1SihgbV/STTg5enufuwIDAQABo2IwYDBeBgNVHQEEVzBVgBDLebM6bK3BjWGqIBrBNFeNoS8wLTErMCkGA1UEAxMiYWNjb3VudHMuYWNjZXNzY29udHJvbC53aW5kb3dzLm5ldIIQsRiM0jheFZhKk49YD0SK1TAJBgUrDgMCHQUAA4IBAQCJ4JApryF77EKC4zF5bUaBLQHQ1PNtA1uMDbdNVGKCmSp8M65b8h0NwlIjGGGy/unK8P6jWFdm5IlZ0YPTOgzcRZguXDPj7ajyvlVEQ2K2ICvTYiRQqrOhEhZMSSZsTKXFVwNfW6ADDkN3bvVOVbtpty+nBY5UqnI7xbcoHLZ4wYD251uj5+lo13YLnsVrmQ16NCBYq2nQFNPuNJw6t3XUbwBHXpF46aLT1/eGf/7Xx6iy8yPJX4DyrpFTutDz882RWofGEO5t4Cw+zZg70dJ/hH/ODYRMorfXEW+8uKmXMKmX2wyxMKvfiPbTy5LmAU8Jvjs2tLg4rOBcXWLAIarZ</X509Certificate>
          </X509Data>
        </KeyInfo>
      </ds:Signature>
      <Subject>
        <NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent">m_H3naDei2LNxUmEcWd0BZlNi_jVET1pMLR6iQSuYmo</NameID>
        <SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer" />
      </Subject>
      <Conditions NotBefore="2014-12-24T05:15:47.060Z" NotOnOrAfter="2014-12-24T06:15:47.060Z">
        <AudienceRestriction>
          <Audience>https://contoso.onmicrosoft.com/MyWebApp</Audience>
        </AudienceRestriction>
      </Conditions>
      <AttributeStatement>
        <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/identity/claims/objectidentifier">
          <AttributeValue>a1addde8-e4f9-4571-ad93-3059e3750d23</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/identity/claims/tenantid">
          <AttributeValue>b9411234-09af-49c2-b0c3-653adc1f376e</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name">
          <AttributeValue>sample.admin@contoso.onmicrosoft.com</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname">
          <AttributeValue>Admin</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
          <AttributeValue>Sample</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/groups">
          <AttributeValue>5581e43f-6096-41d4-8ffa-04e560bab39d</AttributeValue>
          <AttributeValue>07dd8a89-bf6d-4e81-8844-230b77145381</AttributeValue>
          <AttributeValue>0e129f4g-6b0a-4944-982d-f776000632af</AttributeValue>
          <AttributeValue>3ee07328-52ef-4739-a89b-109708c22fb5</AttributeValue>
          <AttributeValue>329k14b3-1851-4b94-947f-9a4dacb595f4</AttributeValue>
          <AttributeValue>6e32c650-9b0a-4491-b429-6c60d2ca9a42</AttributeValue>
          <AttributeValue>f3a169a7-9a58-4e8f-9d47-b70029v07424</AttributeValue>
          <AttributeValue>8e2c86b2-b1ad-476d-9574-544d155aa6ff</AttributeValue>
          <AttributeValue>1bf80264-ff24-4866-b22c-6212e5b9a847</AttributeValue>
          <AttributeValue>4075f9c3-072d-4c32-b542-03e6bc678f3e</AttributeValue>
          <AttributeValue>76f80527-f2cd-46f4-8c52-8jvd8bc749b1</AttributeValue>
          <AttributeValue>0ba31460-44d0-42b5-b90c-47b3fcc48e35</AttributeValue>
          <AttributeValue>edd41703-8652-4948-94a7-2d917bba7667</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/identity/claims/identityprovider">
          <AttributeValue>https://sts.windows.net/b9411234-09af-49c2-b0c3-653adc1f376e/</AttributeValue>
        </Attribute>
      </AttributeStatement>
      <AuthnStatement AuthnInstant="2014-12-23T18:51:11.000Z">
        <AuthnContext>
          <AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password</AuthnContextClassRef>
        </AuthnContext>
      </AuthnStatement>
    </Assertion>
  </t:RequestedSecurityToken>
  <t:RequestedAttachedReference>
    <SecurityTokenReference xmlns="https://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:d3p1="https://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-wssecurity-secext-1.1.xsd" d3p1:TokenType="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-saml-token-profile-1.1#SAMLV2.0">
      <KeyIdentifier ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-saml-token-profile-1.1#SAMLID">_3ef08993-846b-41de-99df-b7f3ff77671b</KeyIdentifier>
    </SecurityTokenReference>
  </t:RequestedAttachedReference>
  <t:RequestedUnattachedReference>
    <SecurityTokenReference xmlns="https://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:d3p1="https://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-wssecurity-secext-1.1.xsd" d3p1:TokenType="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-saml-token-profile-1.1#SAMLV2.0">
      <KeyIdentifier ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-saml-token-profile-1.1#SAMLID">_3ef08993-846b-41de-99df-b7f3ff77671b</KeyIdentifier>
    </SecurityTokenReference>
  </t:RequestedUnattachedReference>
  <t:TokenType>http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-saml-token-profile-1.1#SAMLV2.0</t:TokenType>
  <t:RequestType>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/trust/Issue</t:RequestType>
  <t:KeyType>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/NoProofKey</t:KeyType>
</t:RequestSecurityTokenResponse>

Další kroky