Vytvoření aplikace ASP.NET Core v kontejneru Docker v App Service z Azure Container Registry

Tento ukázkový skript vytvoří skupinu prostředků, plán App Service pro Linux a aplikaci. Pak pomocí kontejneru Dockeru nasadí aplikaci ASP.NET Core ze služby Azure Container Registry.

Pokud ještě nemáte předplatné Azure,vytvořte si bezplatný účet před tím, než začnete.

Potřebujete Azure CLI verze 2.0.52 nebo novější. Verzi zjistíte spuštěním příkazu az --version. Pokud potřebujete instalaci nebo upgrade, přečtěte si téma Instalace rozhraní příkazového řádku Azure CLI.

Ukázkový skript

# Create a resource group.
az group create --name myResourceGroup --location westus

# Create an Azure Container Registry.
az acr create --name <registry_name> --resource-group myResourceGroup --location westus --sku basic --admin-enabled true --query loginServer --output tsv

# Show ACR credentials.
az acr credential show --name <registry_name> --resource-group myResourceGroup --query [username,passwords[?name=='password'].value] --output tsv

# Before continuing, save the ACR credentials and registry URL. You will need this information in the commands below.

# Pull from Docker.
docker login <acr_registry_name>.azurecr.io -u <registry_user>
docker pull <registry_user/container_name:version>

# Tag Docker image.
docker tag <registry_user/container_name:version> <acr_registry_name>.azurecr.io/<container_name:version>

# Push container image to Azure Container Registry.
docker push <acr_registry_name>.azurecr.io/<container_name:version>

# Create an App Service plan.
az appservice plan create --name AppServiceLinuxDockerPlan --resource-group myResourceGroup --location westus --is-linux --sku S1

# Create a web app.
az webapp create --name <app_name> --plan AppServiceLinuxDockerPlan --resource-group myResourceGroup --deployment-container-image-name <acr_registry_name>.azurecr.io/<container_name:version>

# Configure web app with a custom Docker Container from Azure Container Registry.
az webapp config container set --resource-group myResourceGroup --name <app_name> --docker-registry-server-url http://<acr_registry_name>.azurecr.io --docker-registry-server-user <registry_user> --docker-registry-server-password <registry_password>

Vyčištění nasazení

Po spuštění ukázkového skriptu můžete pomocí následujícího příkazu odebrat skupinu prostředků a všechny k ní přidružené prostředky.

az group delete --name myResourceGroup

Vysvětlení skriptu

Tento skript k vytvoření skupiny prostředků, App Service aplikace a všech souvisejících prostředků používá následující příkazy. Každý příkaz v tabulce odkazuje na příslušnou část dokumentace.

Příkaz Poznámky
az group create Vytvoří skupinu prostředků, ve které se ukládají všechny prostředky.
az appservice plan create Vytvoří plán služby App Service.
az webapp create Vytvoří aplikaci App Service.
az webapp config container set Nastaví kontejner Docker pro aplikaci App Service.

Další kroky

Další informace o Azure CLI najdete v dokumentaci k Azure CLI.

Další ukázkové skripty rozhraní příkazového řádku pro službu App Service najdete v dokumentaci ke službě Azure App Service.