Vysvětlení faktury za Microsoft AzureUnderstand your Microsoft Azure bill

Pokud chcete porozumět faktuře za Azure, porovnejte svou fakturu se souborem s podrobným denním využitím a sestavami řízení nákladů na webu Azure Portal.To understand your Azure bill, you compare your invoice with the detailed daily usage file and with cost management reports in the Azure portal.

Tento článek se nevztahuje na následující zákazníky:This article doesn't apply to the following customers:

Vysvětlení principů fakturace v programu Azure CSP (Cloud Solution Provider), včetně informací o fakturačním období, cenách a využití, najdete v článku Přehled fakturace Azure CSP.For an explanation of how billing works in the Azure Cloud Solution Provider (Azure CSP) program, including the billing cycle, pricing, and usage, see Azure CSP Billing Overview.

Kontrola poplatkůReview your charges

Pokud máte na faktuře poplatek, ke kterému potřebujete zjistit více informací, můžete porovnat využití a náklady se souborem využití nebo webem Azure Portal.If there's a charge on your invoice that you want more information about, you can compare usage and costs with the usage file or with the Azure portal.

Možnost 1: Porovnání využití a nákladů se souborem využitíOption 1: Compare usage and costs with usage file

Podrobný soubor CSV s využitím zobrazuje vaše poplatky podle fakturačního období a denního využití.The detailed usage CSV file shows your charges by billing period and daily usage. Stažení nebo zobrazení tohoto souboru popisuje článek o získání faktury za Azure a dat o denním využití.To download or view the file, see Get your Azure billing invoice and daily usage data.

Poplatky za využití se zobrazují na úrovni měřiče.Your usage charges are displayed at the meter level. Následující výrazy znamenají totéž na faktuře i v souboru s podrobným využitím.The following terms mean the same thing in both the invoice and the detailed usage file. Například fakturační cyklus na faktuře je totéž jako fakturační období uvedené v souboru s podrobným využitím.For example, the billing cycle on the invoice is the same as the billing period shown in the detailed usage file.

Faktura (PDF)Invoice (PDF) Podrobné využití (CSV)Detailed usage (CSV)
Fakturační cyklusBilling cycle Fakturační obdobíBilling Period
NázevName Kategorie měřeníMeter Category
TypType Podkategorie měřičeMeter Subcategory
ProstředekResource Název měřeníMeter Name
OblastRegion Oblast měřeníMeter Region
SpotřebovanéConsumed Spotřebované množstvíConsumed Quantity
ZahrnujeIncluded Zahrnuté množstvíIncluded Quantity
FakturovatelnéBillable Překročené množstvíOverage Quantity

V sekci Poplatky za využití faktury se zobrazuje celková hodnota za každý měřič spotřebovaná během fakturačního období.The Usage Charges section of your invoice shows the total value for each meter that was consumed during your billing period. Následující obrázek například ukazuje poplatek za využití služby Azure Scheduler.For example, the following image shows a usage charge for the Azure Scheduler service.

Poplatky za využití na faktuře

Stejný poplatek se zobrazuje v sekci Výpis souboru CSV s podrobným využitím.The Statement section of your detailed usage CSV shows the same charge. Částka Spotřebované i Hodnota se shodují s fakturou.Both the Consumed amount and Value match the invoice.

Poplatky za využití v souboru CSV

Denní rozpis poplatků zobrazíte tak, že přejdete do sekce Denní využití souboru CSV.To see a daily breakdown of the charge, go to the Daily Usage section of the CSV file. Ve sloupci Kategorie měřiče vyfiltrujte Scheduler.Filter for Scheduler under Meter Category. Uvidíte, které dny se tento měřič používal a kolik bylo spotřebováno.You can see which days the meter was used and how much was consumed. Pro porovnání se rovněž zobrazují údaje Prostředek a Skupina prostředků.The Resource and Resource group information is also shown for comparison. Hodnoty Spotřebované by měly být sečtené a odpovídat tomu, co je uvedené na faktuře.The Consumed values should add up to and match what's shown on the invoice.

Sekce s denním využitím v souboru CSV

Pokud chcete získat náklady za den, vynásobte částky Spotřebované hodnotou Sazba ze sekce Výpis.To get the cost per day, multiply the Consumed amounts with the Rate value from the Statement section.

Další informace naleznete v tématu:To learn more, see:

Možnost 2: Porovnání využití a nákladů na webu Azure PortalOption 2: Compare the usage and costs in the Azure portal

S ověřením poplatků vám může pomoci také Azure Portal.The Azure portal can also help you verify your charges. Pokud chcete získat rychlý přehled o fakturovaném využití a poplatcích, prohlédněte si grafy řízení nákladů.To get a quick overview of your invoiced usage and charges, view the cost management charts.

 1. Na webu Azure Portal přejděte na Předplatná.In the Azure portal, go to Subscriptions.

 2. Vyberte své předplatné > Analýza nákladů.Select your subscription > Cost analysis.

 3. Nastavte filtr Časový rozsah.Filter by Timespan.

 4. Pokud budeme pokračovat předchozím příkladem, uvidíte poplatek za využití služby Azure Scheduler.To continue the previous example, you see a usage charge for the Azure Scheduler service.

  Zobrazení analýzy nákladů na webu Azure Portal

 5. Výběrem řádku, na kterém je tento poplatek, zobrazíte denní rozpis nákladů.Select the row that shows the charge to see the daily cost breakdown.

  Zobrazení historie nákladů na webu Azure Portal

Další informace najdete v článku Jak zabránit neočekávaným nákladům pomocí fakturace a řízení nákladů Azure.To learn more, see Prevent unexpected costs with Azure billing and cost management.

Externí služby fakturované samostatněExternal services billed separately

Poplatky za externí služby nebo Marketplace se účtují za prostředky, které byly vytvořeny dodavateli softwaru třetích stran.External services or marketplace charges are for resources that have been created by third-party software vendors. Tyto prostředky jsou dostupné z Azure Marketplace.Those resources are available for use from the Azure Marketplace. Například Barracuda Firewall je prostředek z Azure Marketplace nabízený třetí stranou.For example, a Barracuda Firewall is an Azure Marketplace resource offered by a third-party. Všechny poplatky za tuto bránu firewall a její odpovídající měřiče se zobrazují jako poplatky za externí služby.All charges for the firewall and its corresponding meters appear as external service charges.

Poplatky za externí služby se fakturují zvlášť.External service charges are billed separately. Tyto poplatky nejsou uvedené na faktuře za Azure.The charges don't show up on your Azure invoice. Další informace najdete v článku Vysvětlení poplatků za externí služby Azure.To learn more, see Understand your Azure external service charges.

Prostředky fakturované měřiči využitíResources billed by usage meters

Azure se nefakturuje přímo na základě nákladů na určitý prostředek.Azure doesn't directly bill based on the resource cost. Poplatky za prostředek se počítají pomocí jednoho nebo více měřičů.Charges for a resource are calculated by using one or more meters. Měřiče slouží ke sledování využití prostředků během doby jejich života.Meters are used to track a resource’s usage throughout its lifetime. Tyto měřiče se pak použijí k výpočtu faktury.These meters are then used to calculate the bill.

Když například vytvoříte určitý prostředek Azure, například virtuální počítač, vytvoří se u něj jedna nebo více instancí měřiče.For example, when you create a single Azure resource, like a virtual machine, it has one or more meter instances created. Měřiče slouží ke sledování využití prostředku v průběhu času.Meters are used to track the usage of the resource over time. Každý měřič generuje záznamy využití, které Azure používá k výpočtu faktury.Each meter emits usage records that are used by Azure to calculate the bill.

Například u jednoho virtuálního počítače vytvořeného v Azure se mohou vytvořit následující měřiče sledující jeho využití:For example, a single virtual machine (VM) created in Azure may have the following meters created to track its usage:

 • Výpočetní hodinyCompute Hours
 • Hodiny IP adresyIP Address Hours
 • Přenos příchozích datData Transfer In
 • Přenos odchozích datData Transfer Out
 • Spravovaný disk úrovně StandardStandard Managed Disk
 • Operace spravovaných disků úrovně StandardStandard Managed Disk Operations
 • Standardní V/V – diskStandard IO-Disk
 • Standardní V/V – čtení objektů blob blokuStandard IO-Block Blob Read
 • Standardní V/V – zápis objektů blob blokuStandard IO-Block Blob Write
 • Standardní V/V – odstranění objektů blob blokuStandard IO-Block Blob Delete

Po vytvoření virtuálního počítače začne každý měřič generovat záznamy o využití.When the VM is created, each meter begins emitting usage records. Toto využití a cena z měřiče se sledují v měřicím systému Azure.This usage and the meter's price is tracked in the Azure metering system.

Úhrada fakturyPay your bill

Pokud jako způsob platby nastavíte platební kartu, strhne se platba automaticky do 10 dnů od skončení fakturačního období.If you set up a credit card card as your payment method, the payment is charged automatically within 10 days after the billing period ends. Ve výpisu platební karty by na řádkové položce bylo uvedeno MSFT Azure.On your credit card statement, the line item would say MSFT Azure.

Pokud chcete změnit platební kartu, ze které se mají strhávat poplatky, přečtěte si článek Přidání, aktualizace nebo odebrání platební karty v Azure.To change the credit card that's charged, see Add, update, or remove a credit card for Azure.

Pokud platíte pomocí faktury, zašlete svoji platbu na adresu uvedenou ve spodní části faktury.If you pay by invoice, send your payment to the location listed at the bottom of your invoice.

Pokud chcete zjistit stav platby, vytvořte lístek podpory.To check the status of your payment, create a support ticket.

Tipy pro řízení nákladůTips for cost management

Kontrola přístupu k zákaznické smlouvě MicrosoftuCheck access to a Microsoft Customer Agreement

Zkontrolujte typ smlouvy, abyste zjistili, jestli máte přístup k fakturačnímu účtu pro smlouvu se zákazníkem Microsoftu.Check the agreement type to determine whether you have access to a billing account for a Microsoft Customer Agreement.

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.

 2. Vyhledejte Cost Management a fakturace.Search on Cost Management + Billing.

  Snímek obrazovky znázorňující hledání na webu Azure Portal

 3. Pokud máte přístup jenom k jednomu rozsahu fakturace, vyberte na levé straně Vlastnosti.If you have access to just one billing scope, select Properties from the left-hand side. Pokud je typ fakturačního účtu Smlouva se zákazníkem Microsoftu, máte přístup k fakturačnímu účtu smlouvy se zákazníkem Microsoftu.You have access to a billing account for a Microsoft Customer Agreement if the billing account type is Microsoft Customer Agreement.

  Snímek obrazovky zobrazující smlouvu se zákazníkem Microsoftu na stránce vlastnosti

 4. Pokud máte přístup k více rozsahům fakturace, ověřte typ ve sloupci fakturačního účtu.If you have access to multiple billing scope, check the type in the billing account column. Pokud je typ fakturačního účtu pro jakýkoli rozsah Smlouva se zákazníkem Microsoftu, máte přístup k fakturačnímu účtu smlouvy se zákazníkem Microsoftu.You have access to a billing account for a Microsoft Customer Agreement if the billing account type for any of the scopes is Microsoft Customer Agreement.

  Snímek obrazovky zobrazující smlouvu se zákazníkem Microsoftu na stránce seznamu fakturačních účtů

Potřebujete pomoc?Need help? Kontaktujte nás.Contact us.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, vytvořte žádost o podporu.If you have questions or need help, create a support request.

Další informaceLearn more