Průvodce rozhodováním ohledně předplatnéhoSubscription decision guide

Efektivní návrh předplatného pomáhá organizacím vytvořit strukturu pro uspořádání a správu prostředků v Azure během přechodu na cloud.Effective subscription design helps organizations establish a structure to organize and manage assets in Azure during cloud adoption. Tento průvodce vám pomůže rozhodnout, kdy vytvořit další předplatná a rozšířit hierarchii skupin pro správu v rámci podpory vašich obchodních priorit.This guide will help you decide when to create additional subscriptions and expand your management group hierarchy to support your business priorities.

PožadavkyPrerequisites

Zavádění Azure začíná vytvořením předplatného Azure, jeho přidružením k účtu a nasazením prostředků, jako jsou virtuální počítače a databáze, do tohoto předplatného.Adopting Azure begins by creating an Azure subscription, associating it with an account, and deploying resources like virtual machines and databases to the subscription. Přehled těchto pojmů najdete v článku věnovaném základní koncepci Azure.For an overview of these concepts, see Azure fundamental concepts.

Modelování organizaceModel your organization

Protože každá organizace je jiná, jsou skupiny pro správu Azure navržené tak, aby byly flexibilní.Because every organization is different, Azure management groups are designed to be flexible. Modelování vašich cloudových aktiv tak, aby odráželo hierarchii vaší organizace, pomáhá definovat a aplikovat zásady na vyšších úrovních hierarchie a využívat dědičnost k zajištění toho, že se tyto zásady automaticky uplatní i pro skupiny pro správu, které jsou v hierarchii níž.Modeling your cloud estate to reflect your organization's hierarchy helps you define and apply policies at higher levels of the hierarchy, and rely on inheritance to ensure that those policies are automatically applied to management groups lower in the hierarchy. I když mohou být odběry přesunuty mezi různými skupinami pro správu, je vhodné navrhnout počáteční hierarchii skupin pro správu, která odráží očekávané potřeby organizace.Although subscriptions can be moved between different management groups, it's helpful to design an initial management group hierarchy that reflects your anticipated organizational needs.

Před dokončením návrhu předplatného také zvažte, jak váš návrh můžou ovlivnit aspekty související s konzistencí prostředků.Before finalizing your subscription design, also consider how resource consistency considerations might influence your design choices.

Poznámka

Smlouva Enterprise (EA) pro Azure umožňuje definovat jinou organizační hierarchii pro fakturační účely.An Azure Enterprise Agreement (EA) allows you to define another organizational hierarchy for billing purposes. Tato hierarchie se liší od hierarchie skupin pro správu, která se zaměřuje na zajištění modelu dědičnosti pro snadné využití vhodných zásad a řízení přístupu pro vaše prostředky.This hierarchy is distinct from your management group hierarchy, which focuses on providing an inheritance model for easily applying suitable policies and access control to your resources.

Strategie návrhu předplatnéhoSubscription design strategies

Vezměte v úvahu následující strategie návrhu předplatného, které vám umožní řešit obchodní priority.Consider the following subscription design strategies to address your business priorities.

Strategie oddělení úlohWorkload separation strategy

Když organizace přidává do cloudu nové úlohy, může mít různé vlastnictví nebo základní rozdělení zodpovědností za následek několik předplatných v produkčních i neprodukčních skupinách pro správu.As an organization adds new workloads to the cloud, different ownership of subscriptions or basic separation of responsibility may result in multiple subscriptions in both the production and nonproduction management groups. Přestože tento přístup zajišťuje základní oddělení úloh, nevyužívá významných výhod modelu dědičnosti k automatickému uplatnění zásad napříč podmnožinou předplatných.While this approach does provide basic workload separation, it doesn't take significant advantage of the inheritance model to automatically apply policies across a subset of your subscriptions.

Strategie oddělení úloh

Strategie kategorií aplikacíApplication category strategy

Jak se cloudová stopa organizace zvětšuje, obvykle se vytvářejí další předplatná, a to kvůli zajištění podpory aplikací, které se zásadně liší z hlediska obchodní důležitosti, požadavků na dodržování předpisů, řízení přístupu nebo požadavků na ochranu dat.As an organization's cloud footprint grows, additional subscriptions are typically created to support applications with fundamental differences in business criticality, compliance requirements, access controls, or data protection needs. Na základě počátečních produkčních a neprodukčních předplatných jsou předplatná podporující tyto aplikační kategorie uspořádaná v rámci odpovídající produkční nebo neprodukční skupiny pro správu.Building from the initial production and nonproduction subscriptions, the subscriptions supporting these application categories are organized under either the production or nonproduction management group as applicable. Tato předplatná obvykle vlastní a spravuje provozní personál centrálního IT týmu.These subscriptions are typically owned and administered by the operations staff of a central IT team.

Strategie kategorií aplikací

Každá organizace si volí jiný způsob kategorizace aplikací a předplatná často rozděluje v závislosti na konkrétních aplikacích nebo službách nebo podle archetypů aplikací.Each organization will categorize their applications differently, often separating subscriptions based on specific applications or services or along the lines of application archetypes. Tato kategorizace je často navržená tak, aby podporovala úlohy, u kterých se předpokládá využití většiny limitů prostředků předplatného, nebo aby oddělila klíčové úlohy s cílem zajistit, že v rámci těchto limitů nebudou soupeřit s jinými úlohami.This categorization is often designed to support workloads that are likely to consume most of the resource limits of a subscription, or separate mission-critical workloads to ensure they don't compete with other workloads under these limits. Mezi úlohy, u kterých by mohlo být odůvodnitelné použití samostatného předplatného, patří:Some workloads that might justify a separate subscription include:

  • Klíčové úlohyMission-critical workloads.
  • Aplikace, které jsou součástí nákladů prodaného zboží (COGS) ve vaší společnostiApplications that are part of cost of goods sold (COGS) within your company. Každá instance widgetu vyrobeného společností například obsahuje modul Azure IoT, který odesílá telemetrii.For example, every widget manufactured by a company contains an Azure IoT module that sends telemetry. To může vyžadovat vyhrazené předplatné pro účely účtování nebo zásad správného řízení v rámci COGS.This may require a dedicated subscription for accounting or governance purposes as part of COGS.
  • Aplikace podléhající zákonným požadavkům, jako je HIPAA nebo FedRAMP.Applications subject to regulatory requirements such as HIPAA or FedRAMP.

Funkční strategieFunctional strategy

Funkční strategie organizuje předplatná a účty podle jejich funkcí, jako jsou finance, prodej nebo IT podpora, a to s využitím hierarchie skupin pro správu.The functional strategy organizes subscriptions and accounts along functional lines, such as finance, sales, or IT support, using a management group hierarchy.

Strategie obchodních jednotekBusiness unit strategy

Strategie obchodních jednotek na základě hierarchie skupin pro správu seskupuje předplatná a účty podle kategorie zisků a ztrát, obchodní jednotky, oddělení, centra zisku nebo podobné obchodní struktury.The business unit strategy groups subscriptions and accounts based on profit and loss category, business unit, division, profit center, or similar business structure using a management group hierarchy.

Geografická strategieGeographic strategy

Pro organizace fungující v globálním měřítku geografická strategie na základě hierarchie skupin pro správu seskupuje předplatná a účty podle geografických oblastí.For organizations with global operations, the geographic strategy groups subscriptions and accounts based on geographic regions using a management group hierarchy.

Kombinace strategií předplatnýchMix subscription strategies

Hierarchie skupin pro správu mohou mít až šest úrovní.Management group hierarchies can be up to six levels deep. Máte tak možnost flexibilně vytvářet hierarchie, které kombinují několik těchto strategií tak, aby vyhovovaly potřebám vaší organizace.This provides you with the flexibility to create a hierarchy that combines several of these strategies to meet your organizational needs. Například následující diagram znázorňuje organizační hierarchii, která kombinuje strategii obchodních jednotek s geografickou strategií.For example, the following diagram shows an organizational hierarchy that combines a business unit strategy with a geographic strategy.

Strategie smíšených předplatných

Další krokyNext steps

Návrh předplatného je pouze jedna ze základních komponent infrastruktury, která během přechodu na cloud vyžaduje rozhodování na úrovni architektury.Subscription design is just one of the core infrastructure components requiring architectural decisions during a cloud adoption process. Navštivte přehled průvodců rozhodováním ohledně architektury, kde se dozvíte o dalších strategiích používaných při rozhodování o návrzích pro jiné typy architektur.Visit the architectural decision guides overview to learn about additional strategies used when making design decisions for other types of infrastructure.