AI v architektuře přechodu na cloudAI in the Cloud Adoption Framework

Projděte si preskriptivní architekturu, která zahrnuje nástroje, programy a obsah (osvědčené postupy, šablony konfigurace a pokyny pro architekturu) pro zjednodušení přijetí AI a postupů nativních pro cloud ve velkém měřítku.Review a prescriptive framework that includes the tools, programs, and content (best practices, configuration templates, and architecture guidance) to simplify adoption of AI and cloud-native practices at scale.

Seznam požadovaných akcí je rozdělený do kategorií podle osob, aby bylo možné zajistit úspěšné nasazení AI v aplikacích, od testování konceptu až po produkční prostředí, a následné škálování a optimalizaci.The list of required actions is categorized by persona to drive a successful deployment of AI in applications, from proof of concept to production, then scaling and optimization.

ZačínámeGet started

V rámci přípravy na tuto fázi životního cyklu přechodu na cloud využijte následující cvičení:To prepare for this phase of the cloud adoption lifecycle, use the following exercises: