Povolení služby správy serveru na jednom virtuálním počítači pro vyhodnoceníEnable server management services on a single VM for evaluation

Naučte se, jak povolit služby správy serveru na jednom virtuálním počítači pro vyhodnocení.Learn how to enable server management services on a single VM for evaluation.

Poznámka

Před implementací služby Azure Management Services na virtuálním počítači vytvořte požadovaný Log Analytics pracovní prostor a Azure Automation účet .Create the required Log Analytics workspace and Azure Automation account before you implement Azure management services on a VM.

Je jednoduché připojit služby pro správu Azure serveru do jednotlivých virtuálních počítačů v Azure Portal.It's simple to onboard Azure server management services to individual virtual machines in the Azure portal. Můžete se seznámit s těmito službami před jejich zprovozněním.You can familiarize yourself with these services before you onboard them. Když vyberete instanci virtuálního počítače, všechna řešení v seznamu nástrojů a služeb pro správu se zobrazí v nabídce operace nebo monitorování .When you select a VM instance, all the solutions on the list of management tools and services appear on the Operations or Monitoring menu. Vyberte řešení a postupujte podle pokynů průvodce a připojte ho.You select a solution and follow the wizard to onboard it.

Snímek obrazovky s nastavením virtuálního počítače v Azure Portal

Další informace o tom, jak tato řešení připojit k jednotlivým virtuálním počítačům, najdete v těchto tématech:For more information about how to onboard these solutions to individual VMs, see:

Další krokyNext steps

Naučte se používat Azure Policy k připojování virtuálních počítačů Azure ve velkém měřítku.Learn how to use Azure Policy to onboard Azure VMs at scale.