Vydání úloh (testování, optimalizace a předání)Release workloads (test, optimize, and handoff)

Další fází po migraci vašich služeb do Azure je kontrola řešení a hledání možností jeho optimalizace.Now that you have migrated your services to Azure, the next phase includes reviewing the solution for possible areas of optimization. Toto úsilí může zahrnovat kontrolu návrhu řešení, nastavení správné velikosti služeb a analýzu nákladů.This effort could include reviewing the design of the solution, right-sizing the services, and analyzing costs.

Tato fáze také nabízí příležitost k optimalizaci prostředí a případně k jeho transformaci.This phase is also an opportunity to optimize your environment and perform possible transformations of the environment. Například jste mohli provést migraci, která spočívala ve změně hostitele. Teď, když máte služby spuštěné v Azure, můžete překontrolovat konfiguraci řešení nebo konfiguraci používaných služeb, případně provést refaktoring, abyste modernizovali nebo zvýšili funkčnost svého řešení.For example, you may have performed a "rehost" migration, and now that your services are running on Azure you can revisit the solutions configuration or consumed services, and possibly perform some "refactoring" to modernize and increase the functionality of your solution.

Zbývající část tohoto článku se zaměřuje na nástroje pro optimalizaci migrovaných úloh.The remainder of this article focuses on tools for optimizing the migrated workload. Po dosažení vhodné rovnováhy mezi výkonem a náklady je úloha připravená pro produkční prostředí.When the proper balance between performance and cost has been reached, a workload is ready to be promoted to production. Pokud hledáte další informace o možnostech zvýšení úrovně, projděte si články věnované vylepšování procesů v části věnované optimalizaci a zvýšení úrovně.For guidance on promotion options, see the process improvement articles on optimize and promote.

Všem službám Azure, které nabízejí nákladový model založený na využití, můžete změnit velikost. Můžete k tomu použít Azure Portal, CLI nebo PowerShell.All Azure services that provide a consumption-based cost model can be resized through the Azure portal, CLI, or PowerShell. Prvním krokem při nastavování správné velikosti služby je kontrola metrik využití.The first step in correctly sizing a service is to review its usage metrics. Přístup k těmto metrikám nabízí služba Azure Monitor.The Azure Monitor service provides access to these metrics. Pro analyzovanou službu pravděpodobně budete muset nakonfigurovat kolekci metrik a pak nějakou dobu počkat, až se na základě způsobu používání úloh shromáždí vypovídající data.You may need to configure the collection of the metrics for the service you're analyzing, and allow an appropriate time to collect meaningful data based on your workload patterns.

 1. Přejděte na Sledovat.Go to Monitor.
 2. Vyberte Metriky a nakonfigurujte graf, aby zobrazoval metriky analyzované služby.Select Metrics and configure the chart to show the metrics for the service to analyze.

Níže jsou nejčastější služby, které umožňují změnu velikosti.The following are some common services that you can resize.

Změna velikosti virtuálního počítačeResize a virtual machine

Azure Migrate provádí v rámci předběžné vyhodnocovací fáze analýzu správné velikosti služby. Pokud k migraci virtuálních počítačů použijete tento nástroj, bude jejich velikost pravděpodobně založena na vašich předběžných požadavcích před migrací.Azure Migrate performs a right-sizing analysis as part of its pre-migration assessment phase, and virtual machines migrated with this tool will likely already be sized based on your pre-migration requirements.

Pokud jste k vytvoření nebo migraci virtuálních počítačů použili jiný způsob nebo pokud chcete požadavky na migrované virtuální počítače upravit, bude pravděpodobně potřeba velikost virtuálních počítačů zpřesnit.However, for virtual machines created or migrated using other methods, or in cases where your post-migration virtual machine requirements need adjustment, you may want to further refine your virtual machine sizing.

 1. Přejděte na Virtuální počítače.Go to Virtual machines.
 2. Ze seznamu vyberte požadovaný virtuální počítač.Select the desired virtual machine from the list.
 3. Vyberte Velikost a ze seznamu vyberte požadovanou novou velikost.Select Size and the desired new size from the list. K vyhledání potřebné velikosti možná budete muset upravit filtry.You may need to adjust the filters to find the size you need.
 4. Vyberte Změnit velikost.Select Resize.

Změna velikosti virtuálních počítačů v produkčním prostředí může způsobit přerušení služby.Resizing production virtual machines can cause service disruptions. Proto se pokuste nastavit správnou velikost virtuálních počítačů, než je nasadíte do ostrého provozu.Try to apply the correct sizing for your VMs before you promote them to production.

Změna velikosti účtu úložištěResize a storage account

 1. Přejděte na Účty úložiště.Go to Storage accounts.
 2. Vyberte požadovaný účet úložiště.Select the desired storage account.
 3. Vyberte Konfigurovat a upravte vlastnosti účtu úložiště podle svých požadavků.Select Configure and adjust the properties of the storage account to match your requirements.
 4. Vyberte Uložit.Select Save.

Změna velikosti databáze SQLResize a SQL database

 1. Přejděte na Databáze SQL nebo na SQL Servery a vyberte server.Go to either SQL databases, or SQL servers, then select the server.
 2. Vyberte požadovanou databázi.Select the desired database.
 3. Vyberte Konfigurovat a pak vyberte novou požadovanou úroveň služby.Select Configure and the desired new service tier size.
 4. Vyberte Použít.Select Apply.