Vydání úlohRelease workloads

Kolekci úloh a jejich podpůrných prostředků je po nasazení do cloudu potřeba připravit na vydání.After a collection of workloads and their supporting assets have been deployed to the cloud, it must be prepared before it can be released. V této fázi migrace se provádí zátěžové testování kolekce úloh a její ověření v rámci firmy.In this phase of the migration effort, the collection of workloads are load tested and validated with the business. Pak se úlohy optimalizují a dokumentují.They're then optimized and documented. Jakmile obchodní a IT týmy zkontrolují nasazení úloh a schválí je, je možné tyto úlohy vydat nebo předat týmům zásad správného řízení a zabezpečení a provoznímu týmu, které zajistí průběžný provoz.Once the business and IT teams have reviewed and signed off on workload deployments, those workloads can be released or handed off to governance, security, and operations teams for ongoing operations.

Cílem vydání úloh je připravit migrované úlohy k převedení do fáze produkčního využití.The objective of "release workloads" is to prepare migrated workloads for promotion to production usage.

Definice dokončeníDefinition of done

Proces optimalizace je hotový ve chvíli, kdy úloha je správně nakonfigurovaná, má správnou velikost a je nasazená v produkčním prostředí.The optimization process is complete when a workload has been properly configured, sized, and deployed to production.

Odpovědnost během optimalizaceAccountability during optimization

Za celý proces optimalizace odpovídá tým přechodu na cloud.The cloud adoption team is accountable for the entire optimization process. Za aktivity v rámci tohoto procesu by ale také měli odpovídat členové týmu cloudové strategie, týmu cloudového provozu a týmu zásad správného řízení v cloudu.However, members of the cloud strategy team, the cloud operations team, and the cloud governance team should also be responsible for activities within this process.

Povinnosti během optimalizaceResponsibilities during optimization

Kromě odpovědnosti na nejvyšší úrovni existují akce, za které musí nést přímou odpovědnost určitý jednotlivec nebo skupina.In addition to the high-level accountability, there are actions that an individual or group needs to be directly responsible for. Následuje několik aktivit, které vyžadují přiřazení k odpovědné straně:The following are a few activities that require assignments to responsible parties:

  • Obchodní testování:Business testing. Vyřešte případné problémy s kompatibilitou, které brání dokončení migrace úlohy do cloudu.Resolve any compatibility issues that prevent the workload from completing its migration to the cloud.
    • Do testování migrované úlohy by se měli v rámci firmy významně zapojit zkušení uživatelé.Power users from within the business should participate heavily in testing of the migrated workload. V závislosti na stupni požadované optimalizace se může vyžadovat několik testovacích cyklů.Depending on the degree of optimization attempted, multiple testing cycles may be required.
  • Plán obchodních změn:Business change plan. Vývoj plánu pro přijetí ze strany uživatelů, změny obchodních procesů a úpravy klíčových ukazatelů výkonu nebo metrik učení v důsledku migrace.Development of a plan for user adoption, changes to business processes, and modification to business KPIs or learning metrics as a result of the migration effort.
  • Srovnávací testy a optimalizace:Benchmark and optimize. Studie obchodního testování a automatizovaného testování s cílem porovnat výkon.Study of the business testing and automated testing to benchmark performance. Tým přechodu na cloud na základě využití zpřesní velikost nasazených prostředků s cílem vyvážit náklady a výkon na jedné straně a očekávané produkční požadavky na straně druhé.Based on usage, the cloud adoption team refines sizing of the deployed assets to balance cost and performance against expected production requirements.
  • Připravenost pro produkční prostředí:Ready for production. Připravte úlohu a prostředí tak, aby se zajistila podpora průběžného produkčního využití úlohy.Prepare the workload and environment for the support of the workload's ongoing production usage.
  • Zvýšení úrovně:Promote. Na migrovanou a optimalizovanou úlohu přesměrujte produkční provoz.Redirect production traffic to the migrated and optimized workload. Tato aktivita představuje dokončení cyklu vydání.This activity represents the completion of a release cycle.

Kromě základních aktivit existuje také několik paralelních aktivit, které vyžadují specifická přiřazení a realizační plány:In addition to core activities, there are a few parallel activities that require specific assignments and execution plans:

  • Vyřazení z provozu:Decommission. Obecně platí, že úspory nákladů v souvislosti s migrací se dají realizovat, když se předchozí produkční prostředky vyřadí z provozu a vhodným způsobem zlikvidují.Generally, cost savings can be realized from a migration, when the previous production assets are decommissioned and properly disposed of.
  • Retrospektiva:Retrospective. Každé vydání vytváří příležitost pro hlubší poučení vzdělávání a změnu způsobu myšlení se zaměřením na růst.Every release creates an opportunity for deeper learning and adoption of a growth mindset. Po dokončení každého cyklu vydání by tým přechodu na cloud měl vyhodnotit procesy využité během migrace a identifikovat možná zlepšení.When each release cycle is completed, the cloud adoption team should evaluate the processes used during migration to identify improvements.

Další krokyNext steps

Když máte obecný přehled o procesu optimalizace, jste připraveni zahájit tento proces vytvořením plánu obchodních změn pro kandidátskou úlohu.With a general understanding of the optimization process, you're ready to begin the process by establishing a business change plan for the candidate workload.