Funkce Cloud Center vynikajících funkcí (CCoE)Cloud center of excellence (CCoE) functions

Provozní a technické flexibility představují základní cíle většiny IT organizací.Business and technical agility are core objectives of most IT organizations. Cloudová centra vynikajících funkcí (CCoE) je funkce, která vytváří rovnováhu mezi rychlostí a stabilitou.A cloud center of excellence (CCoE) is a function that creates a balance between speed and stability.

Struktura funkceFunction structure

Model CCoE vyžaduje spolupráci mezi jednotlivými následujícími službami:A CCoE model requires collaboration between each of the following:

 • Přijetí do cloudu (konkrétně architekti řešení)Cloud adoption (specifically solution architects)
 • Strategie cloudu (konkrétně správci programu a projektů)Cloud strategy (specifically the program and project managers)
 • Zásady správného řízení clouduCloud governance
 • Cloudová platformaCloud platform
 • Automatizace clouduCloud automation

Dopad a kulturní změnaImpact and cultural change

Když je tato funkce správně strukturovaná a podporovaná, můžou účastníci zrychlit inovace a migrovat úsilí a zároveň snížit celkové náklady na změnu a zvýšit flexibilitu firmy.When this function is properly structured and supported, the participants can accelerate innovation and migration efforts while reducing the overall cost of change and increasing business agility. Po úspěšné implementaci může tato funkce způsobit výrazné snížení času na uvedení na trh.When successfully implemented, this function can produce noticeable reductions in time-to-market. Jako vyspělé týmové postupy se zlepšují indikátory kvality, včetně spolehlivosti, efektivity výkonu, zabezpečení, udržovatelnosti a spokojenosti zákazníků.As team practices mature, quality indicators will improve, including reliability, performance efficiency, security, maintainability, and customer satisfaction. Tyto zisky v efektivitě, flexibilitě a kvalitě jsou obzvláště důležité, pokud společnost plánuje implementaci úsilí zaměřeného na migraci do cloudu nebo chce Cloud používat k testování inovací spojených s rozlišením trhu.These gains in efficiency, agility, and quality are especially vital if the company plans on implementing large-scale cloud migration efforts or has a desire to use the cloud to drive innovations associated with market differentiation.

Po úspěšném vytvoření se v modelu CCoE vytvoří významný kulturní posun.When successful, a CCoE model will create a significant cultural shift in IT. Základem CCoE přístupu je to, že slouží jako zprostředkovatel, partner nebo zástupce firmy.The fundamental premise of a CCoE approach is that IT serves as a broker, partner, or representative to the business. Tento model je paradigma posunutí od tradičního zobrazení jako jednotka operací nebo abstrakcní vrstva mezi podnikem a IT prostředky.This model is a paradigm shift away from the traditional view of IT as an operations unit or abstraction layer between the business and IT assets.

Následující obrázek poskytuje analogii pro tuto kulturní změnu.The following image provides an analogy for this cultural change. Bez přístupu k CCoE se v zájmu zaměřit na poskytování řízení a centrální zodpovědnosti, která působí jako semafory v průniku.Without a CCoE approach, IT tends to focus on providing control and central responsibility, acting like the stoplights at an intersection. Po úspěšném CCoEi se fokus zaměřuje na svobodu a delegovanou zodpovědnost, která se v průniku podobá Roundabout.When the CCoE is successful, the focus is on freedom and delegated responsibility, which is more like a roundabout at an intersection.

Analogie pro CCoE paradigma Shift

Ani jeden z přístupů zobrazených v analogické imagi není správný nebo špatný, jsou to pouze alternativní zobrazení zodpovědnosti a správy.Neither of the approaches illustrated in the analogy image above is right or wrong, they're just alternative views of responsibility and management. Pokud je žádoucí vytvořit model samoobslužné služby, který obchodním jednotkám umožní učinit svá vlastní rozhodnutí v souladu se sadou pokynů a navázanými, opakujícími se ovládacími prvky, CCoE model by se mohl vejít do strategie technologického postupu.If the desire is to establish a self-service model that allows business units to make their own decisions while adhering to a set of guidelines and established, repeatable controls, then a CCoE model could fit within the technology strategy.

Klíčové zodpovědnostiKey responsibilities

Hlavním clem týmu CCoE je zrychlit přijímání cloudu prostřednictvím nativních nebo hybridních řešení cloudu.The primary duty of the CCoE team is to accelerate cloud adoption through cloud-native or hybrid solutions.

Cílem CCoE je:The objective of the CCoE is to:

 • Pomůžete vytvořit moderní organizaci IT prostřednictvím agilních přístupů k zachycení a implementaci podnikových požadavků.Help build a modern IT organization through agile approaches to capture and implement business requirements.
 • Použijte opakovaně použitelné balíčky pro nasazení, které odpovídají zásadám zabezpečení, dodržování předpisů a správy služeb.Use reusable deployment packages that align with security, compliance, and service management policies.
 • Udržujte funkční platformu Azure v souvislosti s provozními postupy.Maintain a functional Azure platform in alignment with operational procedures.
 • Zkontrolujte a schvalte používání cloudových nativních nástrojů.Review and approve the use of cloud-native tools.
 • V průběhu času, standardizace a automatizace běžně potřebných komponent a řešení pro platformu.Over time, standardize and automate commonly needed platform components and solutions.

Tempo schůzkyMeeting cadence

CCoE je funkce, kterou si zaměstnanci připracovali čtyřmi týmy pro vysokou poptávku.The CCoE is a function staffed by four high demand teams. Je důležité zajistit ekologickou spolupráci a sledovat růst prostřednictvím společného úložiště nebo katalogu řešení.It is important to allow for organic collaboration and track growth through a common repository/solution catalog. Maximalizujte přirozené interakce, ale minimalizujte schůzky.Maximize natural interactions, but minimize meetings. Když je tato funkce vyspělá, týmy by se měly snažit omezit vyhrazené schůzky.When this function matures, the teams should try to limit dedicated meetings. Účast na opakovaných schůzkách, jako jsou schůzky vydané verze hostované týmem pro přijetí v cloudu, bude poskytovat vstupy dat.Attendance at recurring meetings, like release meetings hosted by the cloud adoption team, will provide data inputs. Paralelně může schůze po každém plánu vydaných verzí poskytnout minimální dotykový bod pro tento tým.In parallel, a meeting after each release plan is shared can provide a minimum touch point for this team.

Řešení a ovládací prvkySolutions and controls

Každý člen CCoEu se vystavuje pomocí porozumění potřebným omezením, rizikům a ochranám, které vedly k aktuální sadě ovládacích prvků IT.Each member of the CCoE is tasked with understanding the necessary constraints, risks, and protections that led to the current set of IT controls. Kolektivní úsilí služby CCoE by mělo toto porozumění do nativních nebo hybridních řešení nebo ovládacích prvků, které umožňují požadované výsledky samoobslužné služby, zapínat.The collective efforts of the CCoE should turn that understanding into cloud-native (or hybrid) solutions or controls, which enable the desired self-service business outcomes. Při vytváření řešení se sdílí s různými týmy ve formě ovládacích prvků nebo automatizovaných procesů, které slouží jako guardrails pro různé úsilí.As solutions are created, they're shared with various teams in the form of controls or automated processes that serve as guardrails for various efforts. Tyto guardrailsy usnadňují směrování aktivit v oblasti bezplatného toku různých týmů a zároveň přiděluje zodpovědnost účastníkům v různých případech migrace nebo inovace.Those guardrails help to route the free-flowing activities of various teams, while delegating responsibilities to the participants in various migration or innovation efforts.

Příklady tohoto přechodu:Examples of this transition:

ScenarioScenario Řešení před CCoEPre-CCoE solution Řešení po CCoEPost-CCoE solution
Zřízení produkčního SQL ServerProvision a production SQL Server Týmy sítě, IT a datové platformy zřídí různé komponenty v průběhu dnů nebo dokonce týdnů.Network, IT, and data platform teams provision various components over the course of days or even weeks. Tým, který vyžaduje, aby server nasadil instanci PaaS Azure SQL Database.The team requiring the server deploys a PaaS instance of Azure SQL Database. Alternativně můžete použít předschválenou šablonu k nasazení všech prostředků IaaS do cloudu v hodinách.Alternatively, a preapproved template could be used to deploy all of the IaaS assets to the cloud in hours.
Zřízení vývojového prostředíProvision a development environment Týmy sítě, IT, vývoje a DevOps souhlasí s specifikací a nasazením prostředí.Network, IT, development, and DevOps teams agree to specs and deploy an environment. Vývojový tým definuje své vlastní specifikace a nasadí prostředí na základě přiděleného rozpočtu.The development team defines their own specs and deploys an environment based on allocated budget.
Aktualizace bezpečnostních požadavků pro zlepšení ochrany datUpdate security requirements to improve data protection Sítě, IT a týmy zabezpečení aktualizují různá síťová zařízení a virtuální počítače v různých prostředích a přidávají tak ochranu.Networking, IT, and security teams update various networking devices and VMs across multiple environments to add protections. Nástroje zásad správného řízení cloudu se používají k aktualizaci zásad, které se dají okamžitě použít pro všechny prostředky ve všech cloudových prostředích.Cloud governance tools are used to update policies that can be applied immediately to all assets in all cloud environments.

HájíNegotiations

V kořenu jakéhokoli úsilí CCoE je probíhající proces vyjednávání.At the root of any CCoE effort is an ongoing negotiation process. Tým CCoE se domlouvá se stávajícími funkcemi IT, aby se snížil střed ovládacího prvku.The CCoE team negotiates with existing IT functions to reduce central control. Kompromisy pro podnikání v tomto jednání jsou svobodu, flexibilita a rychlost.The trade-offs for the business in this negotiation are freedom, agility, and speed. Hodnota kompromisů pro stávající IT týmy je dodávána jako nová řešení.The value of the trade-off for existing IT teams is delivered as new solutions. Nová řešení poskytují stávajícímu týmu IT s jednou nebo více následujícími výhodami:The new solutions provide the existing IT team with one or more of the following benefits:

 • Možnost automatizovat běžné problémy.Ability to automate common issues.
 • Vylepšení konzistence (snížení v každodenním frustrations).Improvements in consistency (reduction in day-to-day frustrations).
 • Možnost učit se a nasazovat nová technická řešeníOpportunity to learn and deploy new technical solutions.
 • Snížení incidentů s vysokou závažností (méně rychlých oprav nebo zpožděných odpovědí s mimořádnými nočními poplatky).Reductions in high severity incidents (fewer quick fixes or late-night pager-duty responses).
 • Možnost rozšířit svůj technický rozsah a řešit širší témata.Ability to broaden their technical scope, addressing broader topics.
 • Účast na obchodních řešeních vyšší úrovně, které řeší dopad technologie.Participation in higher-level business solutions, addressing the impact of technology.
 • Snížení úloh údržby menialReduction in menial maintenance tasks.
 • Zvyšte strategii a automatizaci technologie.Increase in technology strategy and automation.

V systému Exchange pro tyto výhody může stávající funkce IT proměňovat následující hodnoty, ať už reálné, nebo vnímané:In exchange for these benefits, the existing IT function may be trading the following values, whether real or perceived:

 • Smyslem řízení z procesu ručního schválení.Sense of control from manual approval processes.
 • Smysl stability od řízení změn.Sense of stability from change control.
 • Smysl zabezpečení úlohy od dokončení nezbytných úloh, které se ještě opakují.Sense of job security from completion of necessary yet repetitive tasks.
 • Smysl konzistence, která přichází z hlediska dodržování stávajících dodavatelů řešení IT.Sense of consistency that comes from adherence to existing IT solution vendors.

V zdravých společnostech předávaných v cloudu je tento proces vyjednávání dynamická konverzace mezi partnerskými a partnerskými týmy IT.In healthy cloud-forward companies, this negotiation process is a dynamic conversation between peers and partnering IT teams. Technické podrobnosti můžou být složité, ale dají se spravovat, když rozumí cíli a podporují CCoE úsilí.The technical details may be complex, but are manageable when IT understands the objective and is supportive of the CCoE efforts. Pokud je menší než podpora, následující část týkající se povolení úspěchu CCoE může pomoci překonat kulturní blokování.When IT is less than supportive, the following section on enabling CCoE success can help overcome cultural blockers.

Povolit úspěch CCoEEnable CCoE success

Než budete pokračovat v tomto modelu, je důležité vzít v úvahu toleranci společnosti pro růst místo a jejich úroveň pohodlí s uvolňováním centrálních zodpovědností.Before proceeding with this model, it is important to consider the company's tolerance for a growth mindset and IT's comfort level with releasing central responsibilities. Jak je uvedeno výše, účelem CCoE je vyměňovat si řízení flexibility a rychlosti.As mentioned above, the purpose of a CCoE is to exchange control for agility and speed.

Tento typ změny přebírá čas, experimentování a vyjednávání.This type of change takes time, experimentation, and negotiation. V rámci tohoto procesu maturation se budou nastavovat a vracet.There will be bumps and set backs during this maturation process. Pokud ale tým zůstane pečlivé vylaďování a z experimentu se nedoporučuje, existuje vysoká pravděpodobnost úspěchu v vylepšení flexibility, rychlosti a spolehlivosti.But if the team stays diligent and isn't discouraged from experimentation, there is a high probability of success in improving agility, speed, and reliability. Jedním z největších faktorů, které úspěch nebo neúspěch služby CCoE, je podpora vedoucích a klíčových zúčastněných stran.One of the biggest factors in success or failure of a CCoE is support from leadership and key stakeholders.

Klíčové účastníkyKey stakeholders

Vedoucí oddělení IT je první a nejvíce zjevný účastník.IT leadership is the first and most obvious stakeholder. Manažeři IT budou hrát důležitou část.IT managers will play an important part. V průběhu tohoto procesu ale je potřeba podporovat CIO a další vedoucí pracovníky v úrovni Executive.But the support of the CIO and other executive-level IT leaders is needed during this process.

Méně zřejmější je nutnost obchodních zúčastněných stran.Less obvious is the need for business stakeholders. Flexibilita firmy a doba uvedení na trh jsou klíčové motivace pro vytváření CCoE.Business agility and time-to-market are key motivations for CCoE formation. V takovém případě by měly mít hlavní účastníci v těchto oblastech svěřený zájem.As such, the key stakeholders should have a vested interest in these areas. Příklady obchodních účastníků zahrnují obchodní vedoucí pracovníky, finanční ředitele, vedoucí pracovníky a vlastníky obchodních produktů.Examples of business stakeholders include line-of-business leaders, finance executives, operations executives, and business product owners.

Podpora obchodních účastníkůBusiness stakeholder support

CCoE úsilí se dá urychlit díky podpoře od obchodních účastníků.CCoE efforts can be accelerated with support from the business stakeholders. Většina zaměření na CCoE úsilí je zaměřená na vytváření dlouhodobých vylepšení flexibility a rychlosti firmy.Much of the focus of CCoE efforts is centered around making long-term improvements to business agility and speed. Definování vlivu aktuálních operačních modelů a zvýšení hodnoty je užitečné jako průvodce a nástroj pro vyjednávání pro CCoE.Defining the impact of current operating models and the value of improvements is valuable as a guide and negotiation tool for the CCoE. Pro podporu CCoE je navržena dokumentace k následujícím položkám:Documenting the following items is suggested for CCoE support:

 • Vytvořte sadu obchodních výsledků a cílů, které se očekávají v důsledku flexibility a rychlosti podniku.Establish a set of business outcomes and goals that are expected as a result of business agility and speed.
 • Jasně definujte bolesti, které vytváří aktuální IT procesy (například rychlost, flexibilitu, stabilitu a problémy s náklady).Clearly define pain points created by current IT processes (such as speed, agility, stability, and cost challenges).
 • Jasně definujte historický dopad těchto bolestních bodů (například ztracené podíly na trhu, zisk konkurence v funkcích a funkcích, špatné zkušenosti zákazníků a zvýšení rozpočtu).Clearly define the historical impact of those pain points (such as lost market share, competitor gains in features and functions, poor customer experiences, and budget increases).
 • Definujte příležitosti pro zlepšení obchodu blokované aktuálními a provozními modely.Define business improvement opportunities that are blocked by the current pain points and operating models.
 • Navažte časové osy a metriky týkající se těchto příležitostí.Establish timelines and metrics related to those opportunities.

Tyto datové body nezpůsobují útok.These data points are not an attack on IT. Místo toho se jim postará o CCoEi a navázat reálné nevyřízené položky a naplánujte zlepšení.Instead, they help CCoE learn from the past and establish a realistic backlog and plan for improvement.

Průběžná podpora a zapojení: CCoE týmy můžou Ukázat rychlé návratnosti v některých oblastech.Ongoing support and engagement: CCoE teams can demonstrate quick returns in some areas. Ale cíle vyšší úrovně, jako je například flexibilita firmy a doba uvedení na trh, můžou trvat mnohem déle.But the higher-level goals, like business agility and time-to-market, can take much longer. Během maturation existuje vysoké riziko, že CCoE se nedoporučuje ani nebudete muset se soustředit na jiné úsilí v oblasti IT.During maturation, there is a high risk of the CCoE becoming discouraged or being pulled off to focus on other IT efforts.

V průběhu prvních šesti až devíti měsíců CCoEho úsilí doporučujeme, aby obchodní účastníci přidělili čas k tomu, aby splnili každý měsíc a CCoE.During the first six to nine months of CCoE efforts, we recommend that business stakeholders allocate time to meet monthly with the IT leadership and the CCoE. K těmto schůzkám není potřeba formální procedury.There is little need for formal ceremony to these meetings. Pouhým zobrazením CCoE členů a jejich vedoucím z hlediska důležitosti tohoto programu se můžete setkat s tím, jak CCoE úspěch.Simply reminding the CCoE members and their leadership of the importance of this program can go along way to driving CCoE success.

Kromě toho doporučujeme, aby zúčastněné obchodní strany informovaly o průběhu a blokování, ke kterým má tým CCoE zkušenosti.Additionally, we recommend that the business stakeholders stay informed of the progress and blockers experienced by the CCoE team. Mnohé z jejich snahy se jeví jako technické minutiae.Many of their efforts will seem like technical minutiae. Je ale důležité, aby obchodní účastníci porozuměli pokroku v plánu, aby se mohli zapojit do situace, kdy tým ztratí páry nebo se může odvolávat jinými prioritami.But it is important for business stakeholders to understand the progress of the plan, so they can engage when the team loses steam or becomes distracted by other priorities.

Podpora účastníků ITIT stakeholder support

Podpora vize: Úspěšné CCoE úsilí vyžaduje Skvělé vyjednávání se stávajícími členy IT týmu.Support the vision: A successful CCoE effort requires a great deal of negotiation with existing IT team members. Pokud to bude hotové, přispívá se k řešení a má jistotu, že se změna nehodí.When done well, all of IT contributes to the solution and feels comfortable with the change. V takovém případě se může stát, že někteří členové stávajícího IT týmu budou chtít, aby na základě různých důvodů měli na řídicí mechanismy.When this is not the case, some members of the existing IT team may want to hold on to control mechanisms for various reasons. Podpora zúčastněných stran IT bude zásadní pro úspěch CCoE, když dojde k těmto situacím.Support of IT stakeholders will be vital to the success of the CCoE when those situations occur. Povzbuzování a posílení celkových cílů CCoE je důležité k překladu blokování na správné vyjednávání.Encouragement and reinforcement of the overall goals of the CCoE is important to resolve blockers to proper negotiation. Ve výjimečných případech můžou účastníci IT dokonce ještě potřebovat krokování a přerušit zablokování nebo vázaný hlas, aby CCoE pokrok.On rare occasions, IT stakeholders may even need to step in and break up a deadlock or tied vote to keep the CCoE progressing.

Zachovat fokus: CCoE může být významným závazkem pro libovolný tým, který je omezený na prostředky.Maintain focus: A CCoE can be a significant commitment for any resource-constrained IT team. Odebrání silných architektů z krátkodobých projektů za účelem soustředění na dlouhodobé zisky může vytvořit problémy pro členy týmu, kteří nejsou součástí CCoEu.Removing strong architects from short-term projects to focus on long-term gains can create difficulty for team members who aren't part of the CCoE. Je důležité, aby vedoucí oddělení IT a jeho zúčastněné strany zaměřily na cíle CCoE.It is important that IT leadership and IT stakeholders stay focused on the goal of the CCoE. Podpora vedoucích IT a zúčastněných stran je nutná k tomu, aby bylo možné snížit prioritu přerušení každodenních operací ve prospěch CCoEch cel.The support of IT leaders and IT stakeholders is required to deprioritize the disruptions of day-to-day operations in favor of CCoE duties.

Vytvořit vyrovnávací paměť: Tým CCoE bude experimentovat s novými přístupy.Create a buffer: The CCoE team will experiment with new approaches. Některé z těchto přístupů nebudou správně zarovnány se stávajícími operacemi nebo technickými omezeními.Some of those approaches won't align well with existing operations or technical constraints. Existuje reálné riziko, že při selhání experimentů dochází k CCoEům nebo jiným týmům.There is a real risk of the CCoE experiencing pressure or recourse from other teams when experiments fail. Důležitá je podpora a ukládání do vyrovnávací paměti týmu z důsledků možností učení "rychlé selhání".Encouragement and buffering the team from the consequences of "fast fail" learning opportunities is important. Je stejně důležité, aby měl tým účet k růstu místo a zajistil, že se z těchto experimentů učí a vyhledává lepší řešení.It's equally important to hold the team accountable to a growth mindset, ensuring that they're learning from those experiments and finding better solutions.

Další krokyNext steps

Model CCoE vyžaduje funkce cloudové platformy a funkce cloudového automatizace.A CCoE model requires cloud platform functions and cloud automation functions. Dalším krokem je zarovnání funkcí cloudové platformy.The next step is to align cloud platform functions.

Přečtěte si další informace:Learn more about: