Vytvoření plánu přechodu na cloudDevelop a cloud adoption plan

Plány přechodu na cloud převádějí vytyčené cíle strategie přechodu na cloud na akční plán.Cloud adoption plans convert the aspirational goals of a cloud adoption strategy into an actionable plan. Cloudové týmy můžou využít plán přechodu na cloud jako vodítka pro svoje technické úsilí a k zajištění souladu se strategií firmy.The collective cloud teams can use the cloud adoption plan to guide their technical efforts and align them with the business strategy.

Následující cvičení vám pomůžou zdokumentovat vaši technologickou strategii.The following exercises will help you document your technology strategy. Tento přístup zaznamenává úlohy podle priority, což podporuje úsilí o přechod.This approach captures prioritized tasks to drive adoption efforts. Plán přechodu na cloud se potom mapuje na metriky a motivace definované ve strategii přechodu na cloud.The cloud adoption plan then maps to the metrics and motivations defined in the cloud adoption strategy.

     


Digitální aktiva: Inventarizujte a racionalizujte digitální aktiva na základě předpokladů, které jsou v souladu s motivací a obchodními výsledky.Digital estate: Inventory and rationalize your digital estate based on assumptions that align with motivations and business outcomes.


Počáteční sladění organizace: Vytvořte plán pro počáteční stav organizace, který podporuje plán přechodu.Initial organizational alignment: Establish a plan for initial organizational alignment to support the adoption plan.


Plán připravenosti dovedností: Vytvořte plán pro řešení nedostatků v připravenosti dovedností.Skills readiness plan: Create a plan for addressing skills readiness gaps.


Plán přechodu na cloud: Vytvořte plán přechodu na cloud, abyste spravovali změny napříč digitálními aktivy, dovednostmi a organizací.Cloud adoption plan: Develop a cloud adoption plan to manage change across the digital estate, skills, and organization.

Stáhněte si šablonu strategie a plánování a během sestavování vaší strategie přechodu na cloud sledujte výstupy jednotlivých cvičení.Download the strategy and plan template to track the outputs of each exercise as you build out your cloud adoption strategy. Seznamte se také s pěti zásadami cloudové racionalizace, které vám pomůžou sestavit plán přechodu na cloud.Also, learn about the five Rs of cloud rationalization to help build your cloud adoption plan.