Co je rozhraní API pro rozpoznávání emocí?What is Emotion API?

Důležité

30. října 2017 se přestala nabízet rozhraní API pro rozpoznávání emocí.Emotion API was deprecated on October 30, 2017. Funkce je teď součástí API pro rozpoznávání tváře.The functionality is now part of Face API.

Vítá vás rozhraní API pro rozpoznávání Emocí Microsoft, které umožňuje vytvářet víc personalizované aplikace s algoritmem rozpoznávání emocí založené na cloudu od Microsoftu.Welcome to the Microsoft Emotion API, which allows you to build more personalized apps with Microsoft’s cloud-based emotion recognition algorithm.

Rozpoznávání emocíEmotion Recognition

Beta verze rozhraní API pro rozpoznávání Emocí přijímá jako vstup image a vrací sadu pro každou tvář na obrázku, jakož i rámeček ohraničující konkrétní obličej z rozhraní API pro rozpoznávání tváře.The Emotion API beta takes an image as an input and returns the confidence across a set of emotions for each face in the image, as well as a bounding box for the face from the Face API. Rozpoznávanými emocemi jsou štěstí, smutek, překvapení, hněv, strach, opovržení, znechucení nebo neutrální.The emotions detected are happiness, sadness, surprise, anger, fear, contempt, disgust, or neutral. Tyto pocity se předávají napříč kulturami a univerzálně prostřednictvím stejné základní výrazů tváře, kde se identifikují pomocí rozhraní API pro rozpoznávání Emocí.These emotions are communicated cross-culturally and universally via the same basic facial expressions, where are identified by Emotion API.

Interpretace výsledků:Interpreting Results:

Při interpretaci výsledky z rozhraní API pro rozpoznávání Emocí, pro rozpoznávání emocí zjistil by měl být interpretován jako pro rozpoznávání emocí s nejvyšším skóre, jako jsou normalizovány skóre, které se mají sečíst do jednoho.In interpreting results from the Emotion API, the emotion detected should be interpreted as the emotion with the highest score, as scores are normalized to sum to one. Uživatelé se můžou rozhodnout nastavit prahovou hodnotu vyšší spolehlivosti do své aplikace podle jejich potřeb.Users may choose to set a higher confidence threshold within their application, depending on their needs.

Další informace o rozpoznávání emocí z výrazu najdete v referenci rozhraní API:For more information about emotion detection, see the API Reference:

  • Základní: Pokud uživatel již volal rozhraní API pro rozpoznávání tváře, mohou jako vstup obličejový obdélník odeslat a použít na úrovni basic.Basic: If a user has already called the Face API, they can submit the face rectangle as an input and use the basic tier. Referenční materiály k rozhraní APIAPI Reference
  • Standard: Pokud uživatel není odeslat obdélníku pro rozpoznávání tváře, musí používat standardní režim.Standard: If a user does not submit a face rectangle, they should use standard mode. Referenční materiály k rozhraní APIAPI Reference

Příklad o tom, jak interpretovat streamování videa s rozhraním API pro rozpoznávání Emocí, naleznete v tématu jak analyzovat videa v reálném čase.For a sample on how to interpret streaming video with Emotion API, see How to Analyze Videos in Real Time.