Co je rozhraní API pro rozpoznávání emocí?What is the Emotion API?

Důležité

Rozhraní API pro rozpoznávání emocí se přestane používat 15. února 2019.The Emotion API will be deprecated on February 15, 2019. Funkce rozpoznávání emocí je teď obecně dostupná v rámci rozhraní API pro rozpoznávání tváře.The emotion recognition capability is now generally available as part of the Face API.

Vítá vás rozhraní API Microsoftu pro rozpoznávání emocí, které vám umožní vytvářet lépe přizpůsobené aplikace s využitím cloudových algoritmů Microsoftu pro rozpoznávání emocí.Welcome to the Microsoft Emotion API, which allows you to build more personalized apps with Microsoft’s cloud-based emotion recognition algorithm.

Rozpoznávání emocíEmotion Recognition

Beta verze rozhraní API pro rozpoznávání emocí přijímá jako vstup obrázek a s využitím rozhraní API pro rozpoznávání tváře vrací pro každý obličej na obrázku míru pravděpodobnosti výskytu celé řady emocí a rámeček ohraničující konkrétní obličej.The Emotion API beta takes an image as an input and returns the confidence across a set of emotions for each face in the image, as well as a bounding box for the face from the Face API. Rozpoznávanými emocemi jsou štěstí, smutek, překvapení, hněv, strach, opovržení, odpor a neutrální pocity.The emotions detected are happiness, sadness, surprise, anger, fear, contempt, disgust, or neutral. Tyto emoce jsou univerzální a v různých kulturách se vyznačují stejnými základními výrazy tváře, které rozhraní API pro rozpoznávání emocí identifikuje.These emotions are communicated cross-culturally and universally via the same basic facial expressions, where are identified by Emotion API.

Interpretace výsledků:Interpreting Results:

Při interpretaci výsledků z rozhraní API pro rozpoznávání emocí by se rozpoznaná emoce měla interpretovat jako emoce s nejvyšším skóre, protože všechna skóre se normalizují, aby jejich celkový součet byl 1.In interpreting results from the Emotion API, the emotion detected should be interpreted as the emotion with the highest score, as scores are normalized to sum to one. Uživatelé můžou podle svých potřeb ve své aplikaci nastavit vyšší prahovou hodnotu spolehlivosti.Users may choose to set a higher confidence threshold within their application, depending on their needs.

Další informace o rozpoznávání emocí najdete v referenčních informacích k rozhraní API:For more information about emotion detection, see the API Reference:

  • Basic: Pokud uživatel již volal rozhraní API pro rozpoznávání tváře, může jako vstup odeslat obdélník tváře a použít úroveň Basic.Basic: If a user has already called the Face API, they can submit the face rectangle as an input and use the basic tier. Referenční materiály k rozhraní APIAPI Reference
  • Standard: Pokud uživatel neodešle obdélník tváře, měl by použít standardní režim.Standard: If a user does not submit a face rectangle, they should use standard mode. Referenční materiály k rozhraní APIAPI Reference

Ukázku interpretace streamovaného videa pomocí rozhraní API pro rozpoznávání emocí najdete v tématu Analýza videí v reálném čase.For a sample on how to interpret streaming video with Emotion API, see How to Analyze Videos in Real Time.