Co je rozhraní API služby Entity Linking Intelligence Service?What is the Entity Linking Intelligence Service API?

Vítá vás služba Entity Linking Intelligence Service, webová služba, která má vývojářům pomoci s úlohami souvisejícími se spojováním entit.Welcome to the Entity Linking Intelligence Service, a web service created to help developers with tasks relating to entity linking.

Entity LinkingEntity Linking

Někdy se může stát, že jedno slovo je v různých kontextech v konkrétní větě použito jako pojmenovaná entita, sloveso nebo v jiném tvaru.Sometimes in different contexts, a word might be used as a named entity, a verb, or other word form within a given sentence. Například v případě, kdy je „times“ pojmenovaná entita, stále se může vztahovat ke dvěma samostatně odlišitelným entitám, například „New York Times“ nebo „Times Square“.For example, in the case where “times” is a named entity, it still may refer to two separately distinguishable entities, such as “The New York Times” or “Times Square”. V konkrétním odstavci v dokumentu může služba Entity Linking Intelligence Service rozpoznat a identifikovat každou samostatnou entitu na základě jejího kontextu.Given a specific paragraph within a document, the Entity Linking Intelligence Service will recognize and identify each separate entity based on its context.

Následující obrázek ukazuje příklad spojování entit.The illustration below shows an example of entity linking. Konkrétně při použití Wikipedie služba Entity Linking Intelligence Service zjistí všechny entity zmíněné v rámci vstupního textu a spojí je do relevantních referenčních bodů podle ID stránky.Specifically, when using Wikipedia, the Entity Linking Intelligence Service detects all entities mentioned within the input text and links them to relevant reference points according to the page ID.

Ukázka spojování entit pro Mars

ZačínámeGet Started

Pokud si chcete rychle projít základní funkce služby Entity Linking a proces předplatného, podívejte se na náš úvodní kurz.To quickly go through the Entity Linking basic functionalities and subscription process, refer to our getting started tutorial. Začínáme s rozhraním API služby Entity Linking v C#Getting Started with Entity Linking API in C#