Co je rozhraní API pro jazykovou analýzu?What is the Linguistic Analysis API? (Preview)(Preview)

Důležité

Dne 9. srpna 2018 došlo k vyřazení jazykové analýzy ve verzi Preview z provozu.The Linguistic Analysis preview was decommissioned on August 9, 2018. Ke zpracování a analýze textu doporučujeme používat moduly analýzy textu služby Azure Machine Learning.We recommend using Azure Machine Learning text analytics modules for text processing and analysis.

Rozhraní API pro jazykovou analýzu poskytuje přístup k nástrojům pro zpracování přirozeného jazyka, které identifikují strukturu textu.The Linguistic Analysis API provides access to natural language processing (NLP) tools that identify the structure of text. Aktuální vydaná verze poskytuje tři druhy analýzy:The current release provides three types of analysis:

ZačínámeGetting Started

Až se seznámíte s výše uvedenými hlavními typy analýzy, můžete se podívat do koncového bodu se seznamem dostupných analyzátorů a způsobem jejich pojmenování a potom do koncového bodu pro analýzu nového vstupu.Once you've familiarized yourself with the major types of analysis listed above, you can look into the endpoint for getting the list of available analyzers and how they are named, and then the endpoint for analyzing new input.