Co je Translator Text API?What is Translator Text API?

Službu Translator Text API můžete snadno integrovat do svých aplikací, webů, nástrojů a služeb.The Translator Text API is easy to integrate in your applications, websites, tools, and solutions. Umožní vám přidat vícejazyčná uživatelská prostředí ve více než 60 jazycích a můžete ji použít k překladu jazyka z textu do textu na jakékoli hardwarové platformě s jakýmkoli operačním systémem.It allows you to add multi-language user experiences in more than 60 languages, and can be used on any hardware platform with any operating system for text-to-text language translation.

Translator Text API je součástí kolekce rozhraní API služeb Azure Cognitive Services obsahující algoritmy strojového učení a umělé inteligence v cloudu a je připravená k použití ve vašich vývojových projektech.The Translator Text API is part of the Azure Cognitive Services API collection of machine learning and AI algorithms in the cloud, and is readily consumable in your development projects.

Informace o službě Microsoft TranslatorAbout Microsoft Translator

Microsoft Translator je cloudová služba pro strojový překlad.Microsoft Translator is a cloud-based machine translation service. Hlavní službou je Translator Text API, která se využívá v řadě produktů a služeb Microsoftu a v aplikacích a pracovních postupech tisíců firem po celém světě, kde umožňuje šíření obsahu k cílové skupině po celém světě.The core service is the Translator Text API, which powers a number of Microsoft products and services, and is used by thousands of businesses worldwide in their applications and workflows, which allows their content to reach a global audience.

Překlad řeči s využitím služby Translator Text API je k dispozici také prostřednictvím služby Microsoft Speech.Speech translation, powered by the Translator Text API, is also available through the Microsoft Speech Service. Tato jednotná a plně přizpůsobitelná služba v sobě kombinuje funkce ze služeb Translator Speech API, Zpracování řeči Bingu a Custom Speech (Preview).It combines functionality from the Translator Speech API, Bing Speech API, and Custom Speech Service (preview) into a unified and fully customizable service. Služba Speech nahrazuje službu Translator Speech API, která se 15. října 2019 vyřadí z provozu. Speech Service is replacing the Translator Speech API, which will be decommissioned on October 15, 2019.

Podpora jazykůLanguage support

Microsoft Translator nabízí podporu více jazyků pro překlad, transkripci, rozpoznávání jazyka a slovníky.Microsoft Translator provides multi-language support for translation, transliteration, language detection, and dictionaries. Úplný seznam podporovaných jazyků najdete v tématu věnovaném podpoře jazyků nebo ho můžete zobrazit programově pomocí rozhraní REST API.See language support for a complete list, or access the list programmatically with the REST API.

Přizpůsobení jazykaLanguage customization

Ve spojení se službou Translator Text API je možné použít rozšíření Custom Translator základní služby Microsoft Translator, které vám pomůže přizpůsobit neuronový překladový systém a zlepšit překlad pro vaši specifickou terminologii a styl.An extension of the core Microsoft Translator service, Custom Translator can be used in conjunction with the Translator Text API to help you customize the neural translation system and improve the translation for your specific terminology and style.

S rozšířením Custom Translator můžete vytvářet překladové systémy, které si poradí s terminologií používanou ve vaší firmě nebo oboru.With Custom Translator, you can build translation systems that handle the terminology used in your own business or industry. Váš přizpůsobený překladový systém se pak snadno integruje do stávajících aplikací, pracovních postupů a webů na různých typech zařízení prostřednictvím normální služby Microsoft Translator Text API s použitím parametru kategorie.Your customized translation system will then easily integrate into your existing applications, workflows, and websites, across multiple types of devices, through the regular Microsoft Translator Text API, by using the category parameter.

Další informace o přizpůsobení jazykaLearn more about language customization

Neuronový strojový překlad služby Microsoft TranslatorMicrosoft Translator Neural Machine Translation

Neuronový strojový překlad (NMT) představuje nový standard pro vysoce kvalitní strojové překlady s využitím AI.Neural Machine Translation (NMT) is the new standard for high-quality AI-powered machine translations. Nahrazuje starší technologii statistického strojového překladu (SMT), která dosáhla stabilní úrovně kvality přibližně v polovině roku 2010.It replaces the legacy Statistical Machine Translation (SMT) technology that reached a quality plateau in the mid-2010s.

NMT poskytuje lepší překlady než SMT nejen z hlediska prostého hodnocení kvality překladu, ale také proto, že překlady budou znít plynuleji a lidštěji.NMT provides better translations than SMT not only from a raw translation quality scoring standpoint but also because they will sound more fluent and human. Hlavním důvodem této plynulosti je, že NMT při překladu slov využívá úplný kontext věty.The key reason for this fluidity is that NMT uses the full context of a sentence to translate words. Technologie SMT využívala pouze bezprostřední kontext několika slov před a za každým slovem.SMT only took the immediate context of a few words before and after each word.

Modely NMT jsou v jádru rozhraní API a nejsou viditelné pro koncové uživatele.NMT models are at the core of the API and are not visible to end users. Jediným patrným rozdílem je zlepšení kvality překladu, zejména pro jazyky jako čínština, japonština a arabština.The only noticeable difference is improved translation quality, especially for languages such as Chinese, Japanese, and Arabic.

Další informace o tom, jak NMT fungujeLearn more about how NMT works

Další postupNext steps

Další informace najdete v tématechSee also