Migrace dat do účtu rozhraní Table API služby Azure Cosmos DBMigrate your data to Azure Cosmos DB Table API account

V tomto kurzu najdete pokyny k importu dat pro použití s Azure Cosmos DB rozhraní API pro tabulky.This tutorial provides instructions on importing data for use with the Azure Cosmos DB Table API. Pokud máte data uložená ve službě Azure Table Storage, můžete k importu dat do rozhraní Table API služby Azure Cosmos DB použít nástroj pro migraci dat nebo AzCopy.If you have data stored in Azure Table storage, you can use either the Data Migration Tool or AzCopy to import your data to Azure Cosmos DB Table API. Pokud máte data uložená v účtu rozhraní Table API služby Azure Cosmos DB (Preview), musíte k migraci dat použít nástroj pro migraci dat.If you have data stored in an Azure Cosmos DB Table API (preview) account, you must use the Data Migration tool to migrate your data.

Tento kurz se zabývá následujícími úkony:This tutorial covers the following tasks:

 • Import dat pomocí nástroje pro migraci datImporting data with the Data Migration tool
 • Import dat pomocí nástroje AzCopyImporting data with AzCopy
 • Migrace z rozhraní Table API (Preview) na rozhraní Table APIMigrating from Table API (preview) to Table API

PožadavkyPrerequisites

 • Zvýšit propustnost: Doba trvání migrace dat závisí na množství propustnosti, kterou jste nastavili pro jednotlivé kontejnery nebo na sadu kontejnerů.Increase throughput: The duration of your data migration depends on the amount of throughput you set up for an individual container or a set of containers. V případě rozsáhlejších migrací dat nezapomeňte propustnost zvýšit.Be sure to increase the throughput for larger data migrations. Po dokončení migrace propustnost snižte, abyste dosáhli nižších nákladů.After you've completed the migration, decrease the throughput to save costs. Další informace o zvýšení propustnosti na webu Azure Portal najdete v tématu Úrovně výkonu a cenové úrovně ve službě Azure Cosmos DB.For more information about increasing throughput in the Azure portal, see Performance levels and pricing tiers in Azure Cosmos DB.

 • Vytvoření prostředků služby Azure Cosmos DB: Ještě před zahájením migrace dat vytvořte všechny tabulky na webu Azure Portal.Create Azure Cosmos DB resources: Before you start the migrating data, pre-create all your tables from the Azure portal. Pokud provádíte migraci na účet služby Azure Cosmos DB, který má propustnost na úrovni databáze, nezapomeňte při vytváření tabulek Azure Cosmos DB zadat klíč oddílu.If you are migrating to an Azure Cosmos DB account that has database level throughput, make sure to provide a partition key when creating the Azure Cosmos DB tables.

Nástroj pro migraci datData Migration tool

Nástroj příkazového řádku pro migraci dat Azure Cosmos DB (dt.exe) je možné použít k importu stávajících dat ve službě Azure Table Storage do účtu obecně dostupného rozhraní Table API nebo k migraci dat z účtu rozhraní Table API (Preview) do účtu obecně dostupného rozhraní Table API.The command-line Azure Cosmos DB Data Migration tool (dt.exe) can be used to import your existing Azure Table storage data to a Table API GA account, or migrate data from a Table API (preview) account into a Table API GA account. Ostatní zdroje se v současné době nepodporují.Other sources are not currently supported. Nástroj pro migraci dat s uživatelským rozhraním (dtui.exe) se v současné době nepodporuje pro účty rozhraní Table API.The UI based Data Migration tool (dtui.exe) is not currently supported for Table API accounts.

Pokud chcete provést migraci tabulkových dat, proveďte následující úlohy:To perform a migration of table data, complete the following tasks:

 1. Stáhněte si nástroj pro migraci z GitHubu.Download the migration tool from GitHub.

 2. Spusťte dt.exe s použitím argumentů příkazového řádku pro váš scénář.Run dt.exe using the command-line arguments for your scenario. dt.exe přijímá příkaz v následujícím formátu:dt.exe takes a command in the following format:

   dt.exe [/<option>:<value>] /s:<source-name> [/s.<source-option>:<value>] /t:<target-name> [/t.<target-option>:<value>] 
  

Možnosti příkazu jsou:Options for the command are:

/ErrorLog: Optional. Name of the CSV file to redirect data transfer failures
/OverwriteErrorLog: Optional. Overwrite error log file
/ProgressUpdateInterval: Optional, default is 00:00:01. Time interval to refresh on-screen data transfer progress
/ErrorDetails: Optional, default is None. Specifies that detailed error information should be displayed for the following errors: None, Critical, All
/EnableCosmosTableLog: Optional. Direct the log to a cosmos table account. If set, this defaults to destination account connection string unless /CosmosTableLogConnectionString is also provided. This is useful if multiple instances of DT are being run simultaneously.
/CosmosTableLogConnectionString: Optional. ConnectionString to direct the log to a remote cosmos table account. 

Nastavení zdroje na příkazovém řádkuCommand-line source settings

Při definování služby Azure Table Storage nebo rozhraní Table API Preview jako zdroje migrace použijte následující možnosti zdroje.Use the following source options when defining Azure Table Storage or Table API preview as the source of the migration.

/s:AzureTable: Reads data from Azure Table storage
/s.ConnectionString: Connection string for the table endpoint. This can be retrieved from the Azure portal
/s.LocationMode: Optional, default is PrimaryOnly. Specifies which location mode to use when connecting to Azure Table storage: PrimaryOnly, PrimaryThenSecondary, SecondaryOnly, SecondaryThenPrimary
/s.Table: Name of the Azure Table
/s.InternalFields: Set to All for table migration as RowKey and PartitionKey are required for import.
/s.Filter: Optional. Filter string to apply
/s.Projection: Optional. List of columns to select

Pokud chcete načíst zdrojový připojovací řetězec při importu z Azure Table Storage, otevřete Azure Portal a klikněte napřístupové klíče****účtu > úložiště > a pak pomocí tlačítka Kopírovat zkopírujte připojovací řetězec.To retrieve the source connection string when importing from Azure Table storage, open the Azure portal and click Storage accounts > Account > Access keys, and then use the copy button to copy the Connection string.

Snímek obrazovky s možnostmi zdroje HBase

Pokud chcete při importu z účtu Azure Cosmos DB rozhraní API pro tabulky (Preview) načíst zdrojový připojovací řetězec, otevřete Azure Portal, klikněte na Azure Cosmos DB > Account > připojovací řetězec účtu a pomocí tlačítka Kopírovat zkopírujte připojovací řetězec.To retrieve the source connection string when importing from an Azure Cosmos DB Table API (preview) account, open the Azure portal, click Azure Cosmos DB > Account > Connection String and use the copy button to copy the Connection String.

Snímek obrazovky s možnostmi zdroje HBase

Ukázkový příkaz pro Azure Table StorageSample Azure Table Storage command

Ukázkový příkaz pro rozhraní Table API služby Azure Cosmos DB (Preview)Sample Azure Cosmos DB Table API (preview) command

Nastavení cíle na příkazovém řádkuCommand-line target settings

Při definování rozhraní Table API služby Azure Storage jako cíle migrace použijte následující možnosti cíle.Use the following target options when defining Azure Cosmos DB Table API as the target of the migration.

/t:TableAPIBulk: Uploads data into Azure CosmosDB Table in batches
/t.ConnectionString: Connection string for the table endpoint
/t.TableName: Specifies the name of the table to write to
/t.Overwrite: Optional, default is false. Specifies if existing values should be overwritten
/t.MaxInputBufferSize: Optional, default is 1GB. Approximate estimate of input bytes to buffer before flushing data to sink
/t.Throughput: Optional, service defaults if not specified. Specifies throughput to configure for table
/t.MaxBatchSize: Optional, default is 2MB. Specify the batch size in bytes

Ukázkový příkaz: Zdrojem je Azure Table StorageSample command: Source is Azure Table storage

Tady je ukázka příkazového řádku znázorňující provedení importu ze služby Azure Table Storage do rozhraní Table API:Here is a command-line sample showing how to import from Azure Table storage to Table API:

dt /s:AzureTable /s.ConnectionString:DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=<Azure Table storage account name>;AccountKey=<Account Key>;EndpointSuffix=core.windows.net /s.Table:<Table name> /t:TableAPIBulk /t.ConnectionString:DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=<Azure Cosmos DB account name>;AccountKey=<Azure Cosmos DB account key>;TableEndpoint=https://<Account name>.table.cosmosdb.azure.com:443 /t.TableName:<Table name> /t.Overwrite

Ukázkový příkaz: Zdrojem je rozhraní Table API služby Azure Cosmos DB (Preview)Sample command: Source is Azure Cosmos DB Table API (preview)

Tady je ukázka příkazového řádku pro import z rozhraní Table API Preview do obecně dostupného rozhraní Table API:Here is a command-line sample to import from Table API preview to Table API GA:

dt /s:AzureTable /s.ConnectionString:DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=<Table API preview account name>;AccountKey=<Table API preview account key>;TableEndpoint=https://<Account Name>.documents.azure.com; /s.Table:<Table name> /t:TableAPIBulk /t.ConnectionString:DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=<Azure Cosmos DB account name>;AccountKey=<Azure Cosmos DB account key>;TableEndpoint=https://<Account name>.table.cosmosdb.azure.com:443 /t.TableName:<Table name> /t.Overwrite

Migrace dat pomocí AzCopyMigrate data by using AzCopy

Druhou možností, jak migrovat data ze služby Azure Table Storage do rozhraní Table API služby Azure Cosmos DB, je použít nástroj příkazového řádku AzCopy.Using the AzCopy command-line utility is the other option for migrating data from Azure Table storage to the Azure Cosmos DB Table API. Pokud chcete použít AzCopy, je potřeba nejprve data exportovat, jak je popsáno v části Export dat ze služby Table Storage, a pak data importovat do služby Azure Cosmos DB, jak je popsáno v části Rozhraní Table API služby Azure Cosmos DB.To use AzCopy, you first export your data as described in Export data from Table storage, then import the data to Azure Cosmos DB as described in Azure Cosmos DB Table API.

Při provádění importu do služby Azure Cosmos DB použijte jako referenci následující ukázku.When performing the import into Azure Cosmos DB, refer to the following sample. Všimněte si, že v hodnotě /Dest se používá cosmosdb, a ne core.Note that the /Dest value uses cosmosdb, not core.

Ukázka příkazu pro import:Example import command:

AzCopy /Source:C:\myfolder\ /Dest:https://myaccount.table.cosmosdb.windows.net/mytable1/ /DestKey:key /Manifest:"myaccount_mytable_20140103T112020.manifest" /EntityOperation:InsertOrReplace

Migrace z rozhraní Table API (Preview) na rozhraní Table APIMigrate from Table API (preview) to Table API

Upozornění

Pokud chcete okamžitě začít využívat výhod obecně dostupných tabulek, migrujte své stávající tabulky verze Preview, jak je popsáno v této části. Jinak pro stávající zákazníky verze Preview v nadcházejících týdnech provedeme automatickou migraci. Mějte však na paměti, že pro automaticky migrované databáze verze Preview budou platit určitá omezení, která se na nově vytvořené tabulky vztahovat nebudou.If you want to immediately enjoy the benefits of the generally available tables then please migrate your existing preview tables as specified in this section, otherwise we will be performing auto-migrations for existing preview customers in the coming weeks, note however that auto-migrated preview tables will have certain restrictions to them that newly created tables will not.

Rozhraní Table API je teď obecně dostupné.The Table API is now generally available (GA). Mezi tabulkami verze Preview a obecně dostupnými tabulkami existují rozdíly jak v kódu, který běží v cloudu, tak v kódu, který běží v klientovi.There are differences between the preview and GA versions of tables both in the code that runs in the cloud as well as in code that runs at the client. Proto se nedoporučuje pokoušet se o kombinaci klienta sady SDK verze Preview a účtu obecně dostupného rozhraní Table API a naopak.Therefore it is not advised to try to mix a preview SDK client with a GA Table API account, and vice versa. Zákazníci rozhraní Table API Preview, kteří chtějí i nadále používat své stávající tabulky, ale v produkčním prostředí, musí provést migraci z verze Preview do obecně dostupného prostředí nebo počkat na automatickou migraci.Table API preview customers who want to continue to use their existing tables but in a production environment need to migrate from the preview to the GA environment, or wait for auto-migration. Pokud počkáte na automatickou migraci, dostanete upozornění na omezení migrovaných tabulek.If you wait for auto-migration, you will be notified of the restrictions on the migrated tables. Po migraci budete ve svém stávajícím účtu moct vytvářet nové tabulky bez omezení (omezení se budou vztahovat pouze na migrované tabulky).After migration, you will be able to create new tables on your existing account without restrictions (only migrated tables will have restrictions).

Migrace z rozhraní Table API (Preview) na obecně dostupné rozhraní Table API:To migrate from Table API (preview) to the generally available Table API:

 1. Vytvořte nový účet služby Azure Cosmos DB a nastavte jeho typ rozhraní API na Azure Table, jak je popsáno v části Vytvoření účtu databáze.Create a new Azure Cosmos DB account and set its API type to Azure Table as described in Create a database account.

 2. Upravte klienty tak, aby používali obecně dostupnou verzi sad Table API SDK.Change clients to use a GA release of the Table API SDKs.

 3. Pomocí nástroje pro migraci dat migrujte klientská data z tabulek verze Preview do obecně dostupných tabulek.Migrate the client data from preview tables to GA tables by using the Data Migration tool. Pokyny pro použití nástroje pro migraci dat k tomuto účelu jsou popsané v části Nástroj pro migraci dat.Instructions on using the data migration tool for this purpose are described in Data Migration tool.

Další krokyNext steps

V tomto kurzu jste se naučili:In this tutorial you learned how to:

 • Import dat pomocí nástroje pro migraci datImport data with the Data Migration tool
 • Import dat pomocí nástroje AzCopyImport data with AzCopy
 • Migrace z rozhraní Table API (Preview) na rozhraní Table APIMigrate from Table API (preview) to Table API

Teď můžete pokračovat k dalšímu kurzu, kde zjistíte, jak dotazovat data pomocí rozhraní Table API služby Azure Cosmos DB.You can now proceed to the next tutorial and learn how to query data using the Azure Cosmos DB Table API.