Přidání nebo aktualizace platební karty pro AzureAdd or update a credit card for Azure

Tento dokument je určený pro zákazníky, kteří si zaregistrovali Azure online pomocí platební karty.This document applies to customers who signed up for Azure online with a credit card.

Na webu Azure Portal můžete změnit výchozí způsob platby na novou platební kartu a aktualizovat podrobnosti o platebních kartách.In the Azure portal, you can change your default payment method to a new credit card and update your credit card details. Pro provedení těchto změn musíte být správcem účtu nebo musíte mít správná oprávnění MCA.You must be an Account Administrator or you must have the correct MCA permissions to make these changes.

Pokud chcete platební kartu odstranit, přečtěte si téma věnované odstranění způsobu platby pro fakturaci v Azure.If you want to a delete credit card, see Delete an Azure billing payment method.

Podporované způsoby platby pro Microsoft Azure jsou platební karty a šek nebo bezhotovostní převod.The supported payment methods for Microsoft Azure are credit cards and check/wire transfer. Pokud chcete získat schválení pro platbu šekem nebo bezhotovostním převodem, projděte si téma Úhrada předplatných Azure pomocí faktury.To get approved to pay by check/wire transfer, see Pay for Azure subscriptions by invoice.

V případě smlouvy se zákazníkem Microsoftu (MCA) jsou způsoby platby přidružené k fakturačním profilům.With a Microsoft Customer Agreement, your payment methods are associated with billing profiles. Projděte si, jak zkontrolovat přístup ke smlouvě se zákazníkem Microsoftu.Learn how to check access to a Microsoft Customer Agreement. Pokud máte MCA, přejděte ke správě platebních karet pro smlouvu se zákazníkem Microsoftu.If you have an MCA, skip to manage credit cards for a Microsoft Customer Agreement.

Správa platebních karet pro předplatné AzureManage credit cards for an Azure subscription

Následující části se vztahují na zákazníky, kteří mají fakturační účet programu MOSP (Microsoft Online Services Program).The following sections apply to customers who have a Microsoft Online Services Program billing account. Zjistěte, jak zkontrolovat typ vašeho fakturačního účtu.Learn how to check your billing account type. Pokud je váš fakturační účet typu MOSP (Microsoft Online Services Program), jsou způsoby platby přidružené k jednotlivým předplatným Azure.If your billing account type is Microsoft Online Services Program, payment methods are associated with individual Azure subscriptions. Pokud po přidání platební karty dojde k chybě, přečtěte si téma věnované odmítnutí platební karty při registraci do Azure.If you get an error after you add the credit card, see Credit card declined at Azure sign-up.

Změna platební karty pro předplatné (přidání nové platební karty)Change credit card for a subscription by adding a new credit card

Jako výchozí platební kartu pro předplatné Azure můžete zadat novou platební kartu, nebo kartu, kterou jste si už uložili na webu Azure Portal.You can change the default credit of your Azure subscription to a new credit card or previously saved credit card in the Azure portal. Abyste mohli provést změnu platební karty, musíte být správce účtu.You must be the Account Administrator to change the credit card. Pokud má více předplatných stejný aktivní způsob platby, změnou aktivního způsobu platby u kteréhokoli z těchto předplatných zároveň aktualizujete aktivní způsob platby u ostatních předplatných.If multiple subscriptions have the same active payment method, then changing the active payment method on any of the subscriptions also updates the active payment method on the others.

Výchozí platební kartu předplatného můžete změnit na novou pomocí následujících kroků:You can change your subscription's default credit card to a new one by following these steps:

 1. Přihlaste se na web Azure Portal jako správce účtu.Sign in to the Azure portal as the Account Administrator.
 2. Vyhledejte položku Správa nákladů a fakturace.Search for Cost Management + Billing.
  Snímek obrazovky znázorňující hledáníScreenshot that shows search
 3. Vyberte předplatné, ke kterému chcete přidat platební kartu.Select the subscription you'd like to add the credit card to.
 4. Vyberte Způsoby platby.Select Payment methods.
  Snímek obrazovky s vybranou možností Spravovat způsoby platbyScreenshot that shows Manage payment methods option selected
 5. V levém horním rohu vyberte + a přidejte kartu.In the top-left corner, select “+” to add a card. Na pravé straně se zobrazí formulář platební karty.A credit card form will appear on the right.
 6. Zadejte údaje platební karty.Enter credit card details.
  Snímek obrazovky znázorňující přidávání nové karty
 7. Pokud chcete tuto kartu nastavit jako aktivní způsob platby, zaškrtněte nad formulářem políčko vedle možnosti Nastavit tento způsob platby jako aktivní.To make this card your active payment method, check the box next to Make this my active payment method above the form. Tato karta se stane aktivním platebním nástrojem pro všechna předplatná využívající stejnou kartu jako vybrané předplatné.This card will become the active payment instrument for all subscriptions using the same card as the selected subscription.
 8. Vyberte Další.Select Next.

Změna platební karty pro předplatné (použití už uložené platební karty)Change credit card for a subscription to a previously saved credit card

Výchozí platební kartu vašeho předplatného můžete také změnit na kartu, kterou jste si už ve vašem účtu uložili, a to pomocí následujících kroků:You can also change your subscription's default credit card to a one that is already saved to your account by following these steps:

 1. Přihlaste se na web Azure Portal jako správce účtu.Sign in to the Azure portal as the Account Administrator.
 2. Vyhledejte položku Správa nákladů a fakturace.Search for Cost Management + Billing.
  Snímek obrazovky znázorňující hledáníScreenshot that shows search
 3. Vyberte předplatné, ke kterému chcete přidat platební kartu.Select the subscription you'd like to add the credit card to.
 4. Vyberte Způsoby platby.Select Payment methods. Snímek obrazovky s vybranou možností Spravovat způsoby platbyScreenshot that shows Manage payment methods option selected
 5. Zaškrtněte políčko vedle karty, kterou chcete nastavit jako aktivní způsob platby.Select the box next to the card you'd like to make the active payment method.
 6. Vyberte Nastavit jako aktivní.Select Set active. Snímek obrazovky znázorňující vybranou platební kartu a její nastavení jako aktivníScreenshot that shows credit card selected and set active

Zadání údajů platební kartyEdit credit card details

Pokud dojde k obnovení vaší platební karty a její číslo zůstane stejné, můžete aktualizovat údaje stávající platební karty, jako je datum vypršení platnosti.If your credit card gets renewed and the number stays the same, update the existing credit card details like the expiration date. Pokud se číslo vaší karty změní, třeba z důvodu ztráty, krádeže nebo vypršení platnosti karty, postupujte podle návodu v části Přidání platební karty jako způsobu platby.If your credit card number changes because the card is lost, stolen, or expired, follow the steps in the Add a credit card as a payment method section. Kód CVV není nutné aktualizovat.You don't need to update the CVV.

 1. Přihlaste se na web Azure Portal jako správce účtu.Sign in to the Azure portal as the Account Administrator.
 2. Vyhledejte položku Správa nákladů a fakturace.Search for Cost Management + Billing. Snímek obrazovky znázorňující hledáníScreenshot that shows search
 3. Vyberte Způsoby platby.Select Payment methods. Snímek obrazovky s vybranou možností Spravovat způsoby platbyScreenshot that shows Manage payment methods option selected
 4. Vyberte platební kartu, kterou chcete upravit.Select the credit card that you'd like to edit. Na pravé straně se zobrazí formulář platební karty.A credit card form will appear on the right. Snímek obrazovky s vybranou platební kartouScreenshot that shows credit card selected
 5. Aktualizujte údaje platební karty.Update the credit card details.
 6. Vyberte Uložit.Select Save.

Správa platebních karet pro smlouvu se zákazníkem MicrosoftuManage credit cards for a Microsoft Customer Agreement

Následující části se vztahují na zákazníky, kteří mají smlouvu se zákazníkem Microsoftu a zaregistrovali si Azure online pomocí platební karty, a na zákazníky, kteří mají správná oprávnění MCA.The following sections apply to customers who have a Microsoft Customer Agreement and signed up for Azure online with a credit card and to those that have the correct MCA permissions. Další informace o postupu při kontrole, jestli máte smlouvu se zákazníkem Microsoftu.Learn how to check if you have a Microsoft Customer Agreement.

Změna výchozí platební kartyChange default credit card

Pokud máte smlouvu se zákazníkem Microsoftu, je vaše platební karta přidružená k fakturačnímu profilu.If you have a Microsoft Customer Agreement, your credit card is associated with a billing profile. Způsob platby pro určitý fakturační profil může změnit jenom osoba, která provedla registraci v Azure a vytvořila fakturační účet, nebo osoba se správnými oprávněními MCA.To change the payment method for a billing profile, you must be the person who signed up for Azure and created the billing account or you must have the correct MCA permissions.

Pokud chcete jako výchozí způsob platby pro váš fakturační profil nastavit šek nebo bezhotovostní převod, projděte si téma Úhrada předplatných Azure pomocí faktury.If you'd like to change your billing profile's default payment method to check/wire transfer, see Pay for Azure subscriptions by invoice.

Pokud chcete změnit platební kartu, postupujte podle následujících kroků:To change your credit card, follow these steps:

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. Vyhledejte Cost Management a fakturace.Search on Cost Management + Billing.
 3. V nabídce nalevo vyberte Fakturační profily.In the menu on the left, select Billing profiles.
 4. Vyberte fakturační profil.Select a billing profile.
 5. V nabídce na levé straně vyberte Způsoby platby.In the menu on the left, select Payment methods.
  Snímek obrazovky s možností Způsoby platby v nabídceScreenshot that shows payment methods in menu
 6. V části Výchozí způsob platby vyberte Nahradit.In the Default payment method section, select Replace.
  Snímek obrazovky s možností nahrazení
 7. V nové oblasti napravo buď vyberte existující kartu z rozevíracího seznamu, nebo přidejte novou výběrem modrého odkazu Přidat nový způsob platby.In the new area on the right, either select an existing card from the drop-down or add a new one by selecting the blue Add new payment method link.

Úprava platební kartyEdit a credit card

Podrobnosti o platební kartě (například aktualizace data vypršení platnosti) můžete upravit na portálu Azure Portal.You can edit credit card details (such as updating the expiration date) in the Azure portal.

Pokud chcete upravit platební kartu, postupujte podle následujících kroků:To edit a credit card, follow these steps:

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. Vyhledejte Cost Management a fakturace.Search on Cost Management + Billing.
 3. V nabídce nalevo vyberte Fakturační profily.In the menu on the left, select Billing profiles.
 4. Vyberte fakturační profil.Select a billing profile.
 5. V nabídce na levé straně vyberte Způsoby platby.In the menu on the left, select Payment methods.
  Snímek obrazovky s možností Způsoby platby v nabídceScreenshot that shows payment methods in menu
 6. V části Vaše platební karty vyhledejte platební kartu, kterou chcete upravit.In the Your credit cards section, find the credit card you want to edit.
 7. Vyberte tři tečky (...) na konci příslušného řádku.Select the ellipsis (...) at the end of the row.
  Snímek obrazovky ukazující tři tečky
 8. Pokud chcete upravovat podrobnosti platební karty, v místní nabídce vyberte Upravit.To edit your credit card details, select Edit from the context menu.

Řešení potížíTroubleshooting

Azure nepodporuje virtuální ani předplacené karty.Azure doesn't support virtual or prepaid cards. Pokud při přidávání nebo aktualizaci platné platební karty dochází k chybám, zkuste otevřít prohlížeč v privátním režimu.If you're getting errors when adding or updating a valid credit card, try opening your browser in private mode.

Nejčastější dotazyFrequently asked questions

V následujících částech najdete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se změny údajů platebních karet.The following sections answer commonly asked questions about changing your credit card information.

Proč se mi pořád zobrazuje zpráva „Vypršela platnost relace přihlášení.Why do I keep getting "Your login session has expired. Pokud se chcete znovu přihlásit, klikněte sem“?Please click here to log back in"?

Pokud se vám pořád zobrazuje tato chybová zpráva, i když se odhlásíte a znovu přihlásíte, zkuste to znovu, tentokrát pomocí relace anonymního prohlížení.If you keep getting this error message even if you've already logged out and back in, try again with a private browsing session.

Jak nastavím pro každé ze svých předplatných jinou kartu?How do I use a different card for each subscription I have?

Pokud už vaše předplatná používají stejnou kartu, bohužel je nemůžete rozdělit, aby každé používalo jinou kartu.Unfortunately, if your subscriptions are already using the same card, it's not possible to separate them to use different cards. Když si ale zaregistrujete nové předplatné, můžete si pro toto předplatné zvolit nový způsob platby.However, when you sign up for a new subscription, you can choose to use a new payment method for that subscription.

Jak se provádějí platby?How do I make payments?

Pokud jako způsob platby nastavíte platební kartu, po uplynutí každého fakturačního období vám z karty automaticky strhneme příslušné poplatky.If you set up a credit card as your payment method, we automatically charge your card after each billing period. Vy nemusíte dělat nic.You don't need to do anything.

Pokud platíte pomocí faktury, zašlete svoji platbu na adresu uvedenou ve spodní části faktury.If you're paying by invoice, send your payment to the location listed at the bottom of your invoice.

Jak změním DIČ?How do I change the tax ID?

Pokud chcete přidat nebo aktualizovat DIČ, aktualizujte svůj profil na webu Azure Portal a vyberte Daňové záznamy.To add or update tax ID, update your profile in the Azure portal, then select Tax record. Toto DIČ slouží k výpočtu slevy na dani a zobrazí se na vaší faktuře.This tax ID is used for tax exemption calculations and appears on your invoice.

Ověření typu účtuCheck the type of your account

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.

 2. Vyhledejte Cost Management a fakturace.Search on Cost Management + Billing.

  Snímek obrazovky znázorňující hledání položky Cost Management + Billing na webu Azure Portal

 3. Pokud máte přístup jenom k jednomu rozsahu fakturace, vyberte na levé straně Vlastnosti.If you have access to just one billing scope, select Properties from the left-hand side.

  Snímek obrazovky zobrazující smlouvu se zákazníkem Microsoftu na stránce vlastnosti

  Typ fakturačního účtu na stránce Vlastnosti určuje typ vašeho účtu.The Billing account type on the properties page determines the type of your account. Může to být program Microsoft Online Service, smlouva Enterprise, smlouva se zákazníkem Microsoftu nebo smlouva s partnerem Microsoftu.It can be Microsoft Online Service Program, Enterprise Agreement, Microsoft Customer Agreement, or Microsoft Partner Agreement. Další informace o typu fakturačních účtů najdete v tématu věnovaném zobrazení fakturačních účtů na webu Azure Portal.To learn more about the type of billing accounts, see View your billing accounts in Azure portal.

 4. Pokud máte přístup k více rozsahům fakturace, ověřte typ ve sloupci Typ fakturačního účtu.If you have access to multiple billing scopes, check the type in the Billing account type column.

  Snímek obrazovky zobrazující smlouvu se zákazníkem Microsoftu na stránce seznamu fakturačních účtů

Potřebujete pomoc?Need help? Kontaktujte nás.Contact us.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, vytvořte žádost o podporu.If you have questions or need help, create a support request.

Další krokyNext steps