Export a zobrazení informací o předplatném nejvyšší úrovněExport and view your top-level Subscription information

Pokud potřebujete zobrazit sadu ID předplatných přidružených k vašim přihlašovacím údajům uživatele, stáhněte si soubor JSON s informacemi o předplatném z Centra účtů Azure.If you need to view the set of subscription IDs associated with your user credentials, download a .json file with your subscription information from the Azure Account Center.

Poznámka

Informace o zobrazení nebo odstranění osobních údajů najdete v tématu věnovaném žádostem subjektů údajů Azure podle GDPR.For information about viewing or deleting personal data, see Azure Data Subject Requests for the GDPR. Další informace o GDPR najdete v sekci GDPR na portálu Service Trust.For more information about GDPR, see the GDPR section of the Service Trust portal.

Stažený soubor JSON poskytuje následující informace:The downloaded .json file provides the following information:

 • Email: E-mailová adresa, která je přidružená vašemu účtu.Email: The email address associated with your account.
 • PUID: Jedinečný identifikátor přidružený vašemu fakturačnímu účtu.Puid: The unique identifier associated with your billing account.
 • SubscriptionIds: Seznam předplatných náležejících k vašemu účtu, která jsou uvedená podle ID předplatného.SubscriptionIds: A list of subscriptions that belong to your account, enumerated by subscription ID.

Ukázka souboru subscriptions.jsonsubscriptions.json sample

{
 "Email":"admin@contoso.com",
 "Puid":"00052xxxxxxxxxxx",
 "SubscriptionIds":[
  "38124d4d-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "7c8308f1-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "39a25f2b-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "52ec2489-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "e42384b2-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "90757cdc-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 ]
}