Rozsahy a fakturační účty na webu Azure PortalBilling accounts and scopes in the Azure portal

Když se zaregistrujete do Azure, vytvoří se vám fakturační účet.A billing account is created when you sign up to use Azure. Ten slouží ke správě faktur a plateb a sledování nákladů.You use your billing account to manage your invoices, payments, and track costs. Přístup můžete mít k více fakturačním účtům.You can have access to multiple billing accounts. Může to být třeba v situaci, kdy se zaregistrujete do Azure, abyste mohli pracovat na svých osobních projektech,For example, you might have signed up for Azure for your personal projects. ale současně máte přístup i prostřednictvím smlouvy Enterprise vaší organizace nebo smlouvy se zákazníkem Microsoftu.You could also have access through your organization's Enterprise Agreement or Microsoft Customer Agreement. Pro každý z těchto scénářů tak máte samostatný fakturační účet.For each of these scenarios, you would have a separate billing account.

Azure Portal podporuje následující typ fakturačních účtů:Azure portal supports the following type of billing accounts:

 • Program MOSP (Microsoft Online Services Program): Fakturační účet pro program MOSP (Microsoft Online Services Program) se vytvoří při registraci do Azure prostřednictvím webu Azure.Microsoft Online Services Program: A billing account for a Microsoft Online Services Program is created when you sign up for Azure through the Azure website. Může to být třeba tehdy, když si zaregistrujete bezplatný účet Azure, účet s průběžnými platbami nebo účet pro předplatitele sady Visual Studio.For example, when you sign up for an Azure Free Account, account with pay-as-you-go rates or as a Visual studio subscriber.

 • Smlouva Enterprise: Fakturační účet pro smlouvu Enterprise se vytvoří, když vaše organizace uzavře smlouvu Enterprise (EA) na používání Azure.Enterprise Agreement: A billing account for an Enterprise Agreement is created when your organization signs an Enterprise Agreement (EA) to use Azure. V rámci smlouvy Enterprise můžete mít maximálně 2000 předplatných.You can have a maximum of 2000 subscriptions in an Enterprise Agreement.

 • Smlouva se zákazníkem Microsoftu: Fakturační účet pro smlouvu se zákazníkem Microsoftu se vytvoří tehdy, když vaše organizace uzavře smlouvu se zákazníkem Microsoftu prostřednictvím zástupce Microsoftu.Microsoft Customer Agreement: A billing account for a Microsoft Customer Agreement is created when your organization works with a Microsoft representative to sign a Microsoft Customer Agreement. Fakturační účet pro smlouvu se zákazníkem Microsoftu mohou mít i někteří zákazníci ve vybraných oblastech, kteří si prostřednictvím webu Azure zaregistrují účet s průběžnými platbami nebo bezplatný účet Azure.Some customers in select regions, who sign up through the Azure website for an account with pay-as-you-go rates or an Azure Free Account may have a billing account for a Microsoft Customer Agreement as well. V rámci Smlouvy se zákazníkem Microsoftu můžete mít maximálně 20 předplatných.You can have a maximum of 20 subscriptions in a Microsoft Customer Agreement. Další informace najdete v tématu Začínáme s fakturačními účty pro smlouvu se zákazníkem Microsoftu.For more information, see Get started with your billing account for Microsoft Customer Agreement.

 • Smlouva s partnerem Microsoftu: Fakturační účty pro smlouvu s partnerem Microsoftu se vytváří pro partnery CSP (Cloud Solution Provider), aby mohli spravovat své zákazníky v novém komerčním prostředí.Microsoft Partner Agreement: A billing account for a Microsoft Partner Agreement is created for Cloud Solution Provider (CSP) partners to manage their customers in the new commerce experience. Aby mohli partneři spravovat svůj fakturační účet na webu Azure Portal, musí mít nejméně jednoho zákazníka s plánem Azure.Partners need to have at least one customer with an Azure plan to manage their billing account in the Azure portal. Další informace najdete v tématu Začínáme s fakturačními účty pro smlouvu s partnerem Microsoftu.For more information, see Get started with your billing account for Microsoft Partner Agreement.

Pokud chcete zjistit, jaký typ fakturačního účtu máte, přejděte do části Ověření typu fakturačního účtu.To determine the type of your billing account, see Check the type of your billing account.

Rozsahy pro fakturační účtyScopes for billing accounts

Rozsah je uzel v rámci fakturačního účtu, pomocí kterého zobrazujete a spravujete fakturaci.A scope is a node within a billing account that you use to view and manage billing. Právě tady spravujete fakturační údaje, platby a faktury a provádíte všeobecnou správu účtu.It is where you manage billing data, payments, invoices, and conduct general account management.

Program MOSP (Microsoft Online Services Program)Microsoft Online Services Program

Snímek obrazovky znázorňující hierarchii MOSP

RozsahScope DefiniceDefinition
Fakturační účetBilling account Představuje smlouvu, kterou zákazník přijímá, aby mohl využívat Azure.Represents an agreement that a customer accepts to use Azure. Obsahuje jedno nebo několik předplatných.It contains one ore more subscriptions.
PředplatnéSubscription Představuje seskupení prostředků Azure.Represents a grouping of Azure resources. V tomto rozsahu se generují faktury.Invoice is generated at this scope. K tomuto rozsahu jsou přidružené další fakturační informace, jako jsou způsoby platby a adresa využití.Other billing information such as payment methods and usage address is associated to this scope.

Smlouva EnterpriseEnterprise Agreement

Snímek obrazovky znázorňující hierarchii EA

RozsahScope DefiniceDefinition
Fakturační účetBilling account Představuje registraci smlouvy Enterprise.Represents an Enterprise Agreement enrollment. Obsahuje jeden nebo více oddělení a účtů.It contains one or more departments and accounts. V tomto rozsahu se generují faktury.Invoice is generated at this scope.
OdděleníDepartment Volitelné seskupení účtů pro rozdělení nákladů do logických skupin a nastavení rozpočtů.Optional grouping of accounts to segment costs into logical groupings and set budget.
ÚčetAccount Představuje vlastníka jednoho účtu.Represents a single account owner. Vlastníci účtu mají oprávnění k vytváření a správě předplatných Azure, která se účtují na příslušnou registraci.Account owners have permissions to create and manage Azure subscriptions that are billed to the enrollment.

Smlouva se zákazníkem MicrosoftuMicrosoft Customer Agreement

Snímek obrazovky znázorňující hierarchii MCA

RozsahScope ÚlohyTasks
Fakturační účetBilling account Představuje smlouvu, kterou zákazník přijímá, aby mohl využívat služby a produkty Microsoftu.Represents an agreement that a customer accepts to use Microsoft products and services. Obsahuje jeden nebo několik fakturačních profilů.It contains one or more billing profiles.
Fakturační profilBilling profile Představuje fakturu a související fakturační informace, jako jsou způsoby platby a fakturační adresa.Represents an invoice and the related billing information such as payment methods and billing address. Obsahuje jeden nebo několik oddílů faktur.It contains one or more invoice sections.
Oddíl fakturyInvoice section Představuje seskupení nákladů na faktuře.Represents a grouping of costs in an invoice. K tomuto rozsahu jsou přidružená předplatná Azure a další nákupy, například na Azure Marketplace a App Source.Azure subscriptions and other purchases such as Azure Marketplace and App source products are associated to this scope.

Smlouva s partnerem MicrosoftuMicrosoft Partner Agreement

Snímek obrazovky znázorňující hierarchii MPA

RozsahScope ÚlohyTasks
Fakturační účetBilling account Představuje partnerskou smlouvu pro správu produktů a služeb Microsoftu pro zákazníky v novém komerčním prostředí.Represents a partner agreement to manage customers' Microsoft products and services in the new commerce experience. Obsahuje jeden nebo několik fakturačních profilů a zákazníků.It contains one or more billing profiles and customers.
Fakturační profilBilling profile Představuje fakturu pro konkrétní měnu.Represents an invoice for a currency.
ZákazníkCustomer Představuje zákazníka pro partnera CSP (Cloud Solution Provider).Represents a customer for a Cloud Solution Provider (CSP) partner. K tomuto rozsahu jsou přidružená předplatná Azure a další nákupy, například na Azure Marketplace a App Source.Azure subscriptions and other purchases such as Azure Marketplace and App source products are associated to this scope.
ProdejceReseller Prodejce, který poskytuje služby zákazníkům.Reseller that provides services to a customer. Toto pole pro předplatné je volitelné a vztahuje se jenom na nepřímé prodejce ve dvouúrovňovém modelu CSP.It is an optional field for a subscription and is applicable only for Indirect providers in the CSP two-tier model.

Změna rozsahu fakturace na webu Azure PortalSwitch billing scope in the Azure portal

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.

 2. Vyhledejte Cost Management a fakturace.Search for Cost Management + Billing.

  Snímek obrazovky znázorňující hledání na webu Azure Portal

 3. Na stránce s přehledem vyberte Přepnout rozsah.In the overview page, select Switch scope.

  Snímek obrazovky s rozsahy fakturace

  Poznámka

  Pokud máte přístup jenom k jednomu rozsahu, možnost Přepnout rozsah se vám nezobrazí.You will not see Switch scope if you only have access to one scope.

 4. Výběrem určitého oboru zobrazíte podrobnosti.Select a scope to view details.

  Snímek obrazovky s rozsahy fakturace

Ověření typu účtuCheck the type of your account

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.

 2. Vyhledejte Cost Management a fakturace.Search on Cost Management + Billing.

  Snímek obrazovky znázorňující hledání na webu Azure Portal

 3. Pokud máte přístup jenom k jednomu rozsahu fakturace, vyberte na levé straně Vlastnosti.If you have access to just one billing scope, select Properties from the left-hand side.

  Snímek obrazovky zobrazující smlouvu se zákazníkem Microsoftu na stránce vlastnosti

  Typ fakturačního účtu na stránce Vlastnosti určuje typ vašeho účtu.The Billing account type on the properties page determines the type of your account. Může to být program Microsoft Online Service, smlouva Enterprise, smlouva se zákazníkem Microsoftu nebo smlouva s partnerem Microsoftu.It can be Microsoft Online Service Program, Enterprise Agreement, Microsoft Customer Agreement, or Microsoft Partner Agreement. Další informace o typu fakturačních účtů najdete v tématu věnovaném zobrazení fakturačních účtů na webu Azure Portal.To learn more about the type of billing accounts, see View your billing accounts in Azure portal.

 4. Pokud máte přístup k více rozsahům fakturace, ověřte typ ve sloupci Typ fakturačního účtu.If you have access to multiple billing scopes, check the type in the Billing account type column.

  Snímek obrazovky zobrazující smlouvu se zákazníkem Microsoftu na stránce seznamu fakturačních účtů

Potřebujete pomoc?Need help? Kontaktujte nás.Contact us.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, vytvořte žádost o podporu.If you have questions or need help, create a support request.

Další krokyNext steps