Úspora nákladů na poplatky za Azure Synapse Analytics s využitím rezervované kapacitySave costs for Azure Synapse Analytics charges with reserved capacity

U služby Azure Synapse Analytics můžete ušetřit, když se rozhodnete rezervovat využití jednotek cDWU na dobu jednoho roku nebo tří let.You can save money with Azure Synapse Analytics by committing to a reservation for your cDWU usage for a duration of one or three years. Pokud chcete zakoupit rezervovanou kapacitu služby Azure Synapse Analytics, musíte zvolit oblast Azure a období.To purchase Azure Synapse Analytics reserved capacity, you need to choose the Azure region, and term. Pak do košíku vložíte skladovou položku (SKU) služby Azure Synapse Analytics a zvolíte počet jednotek cDWU, které chcete zakoupit.Then, add the Azure Synapse Analytics SKU to your cart and choose the quantity of cDWU units that you want to purchase.

Když zakoupíte rezervaci, využití služby Azure Synapse Analytics, které odpovídá atributům rezervace, se už nebude účtovat podle sazeb pro průběžné platby.When you purchase a reservation, the Azure Synapse Analytics usage that matches the reservation attributes is no longer charged at the pay-as-you go rates.

Rezervace se nevztahuje na poplatky za úložiště nebo sítě související s využitím služby Azure Synapse Analytics.A reservation doesn't cover storage or networking charges associated with the Azure Synapse Analytics usage.

Když rezervovaná kapacita vyprší, instance služby Azure Synapse Analytics poběží dál, ale budou se fakturovat podle sazeb pro průběžné platby.When the reserved capacity expires, Azure Synapse Analytics instances continue to run but are billed at the pay-as-you go rate. Rezervace se neprodlužují automaticky.Reservations don't renew automatically.

Informace o cenách najdete v nabídce rezervované kapacity služby Azure Synapse Analytics.For pricing information, see the Azure Synapse Analytics reserved capacity offering.

Rezervovanou kapacitu služby Azure Synapse Analytics si můžete koupit na webu Azure Portal.You can buy Azure Synapse Analytics reserved capacity in the Azure portal. Za rezervaci se platí předem nebo prostřednictvím měsíčních plateb.Pay for the reservation up front or with monthly payments. Pro nákup rezervované kapacity platí:To buy reserved capacity:

 • Musíte mít roli vlastníka alespoň pro jedno předplatné se smlouvou Enterprise nebo s průběžnými platbami.You must have the owner role for at least one enterprise or Pay-As-You-Go subscription.
 • U předplatných se smlouvou Enterprise musí být na portálu EA Portal povolená možnost Přidat rezervované instance.For Enterprise subscriptions, the Add Reserved Instances option must be enabled in the EA portal. Pokud je toto nastavení zakázané, musíte být správcem EA.If the setting is disabled, you must be an EA Admin.
 • U programu CSP (Cloud Solution Provider) můžou rezervovanou kapacitu služby Azure Synapse Analytics zakoupit jenom agenti správy nebo agenti prodeje.For the Cloud Solution Provider (CSP) program, only the admin agents or sales agents can purchase Azure Synapse Analytics reserved capacity.

Další informace o tom, jak se zákazníkům se smlouvou Enterprise a zákazníkům s průběžnými platbami účtují poplatky za nákupy rezervací, najdete v tématech s vysvětlením využití rezervace Azure u smlouvy Enterprise a s vysvětlením využití rezervace Azure u předplatného s průběžnými platbami.For more information about how enterprise customers and Pay-As-You-Go customers are charged for reservation purchases, see understand Azure reservation usage for your Enterprise enrollment and understand Azure reservation usage for your Pay-As-You-Go subscription.

Volba správné velikosti před nákupemChoose the right size before purchase

Velikost rezervace služby Azure Synapse Analytics by měla být založená na celkovém množství výpočetních jednotek datového skladu (cDWU), které využíváte.The Azure Synapse Analytics reservation size should be based on the total compute data warehouse units (cDWU) that you consume. Nákupy se provádějí v přírůstcích 100 jednotek cDWU.Purchases are made in 100 cDWU increments.

Předpokládejme například, že vaše celková spotřeba kapacity služby Azure Synapse Analytics je DW3000c.For example, assume your total consumption of Azure Synapse Analytics is DW3000c. Chcete zakoupit rezervovanou kapacitu pro celou tuto spotřebu.You want to purchase reserved capacity for all of it. Měli byste proto zakoupit 30 jednotek rezervované kapacity cDWU.So, you should purchase 30 units of cDWU reserved capacity.

Koupit rezervovanou kapacitu Azure Synapse AnalyticsBuy Azure Synapse Analytics reserved capacity

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. Vyberte Všechny služby > Rezervace.Select All services > Reservations.
 3. Vyberte předplatné.Select a subscription. K výběru předplatného, které se použije k placení rezervované kapacity, použijte seznam předplatných.Use the Subscription list to choose the subscription that's used to pay for the reserved capacity. Náklady na rezervovanou kapacitu se účtují pomocí způsobu platby zvoleného pro předplatné.The payment method of the subscription is charged the costs for the reserved capacity. Musí se jednat o předplatné se smlouvou Enterprise (číslo nabídky: MS-AZR-0017P nebo MS-AZR-0148P) nebo předplatné s průběžnými platbami (číslo nabídky: MS-AZR-0003P nebo MS-AZR-0023P).The subscription type must be an enterprise agreement (offer numbers: MS-AZR-0017P or MS-AZR-0148P) or Pay-As-You-Go (offer numbers: MS-AZR-0003P or MS-AZR-0023P).
  • V případě předplatného se smlouvou Enterprise se poplatky strhávají ze zůstatku Azure Prepaymentu (dřív označovaný jako peněžní závazek) v rámci dané registrace nebo se účtují jako nadlimitní využití.For an enterprise subscription, the charges are deducted from the enrollment's Azure Prepayment (previously called monetary commitment) balance or charged as overage.
  • V případě předplatného s průběžnými platbami se poplatky účtují na platební kartu nebo pomocí způsobu platby faktur určeného v předplatném.For Pay-As-You-Go subscription, the charges are billed to the credit card or invoice payment method on the subscription.
 4. Vyberte rozsah.Select a scope. K výběru rozsahu předplatného použijte seznam Rozsah.Use the Scope list to choose a subscription scope.
  • Rozsah Jedna skupina prostředků – sleva za rezervaci se uplatní jenom u odpovídajících prostředků ve vybrané skupině prostředků.Single resource group scope — Applies the reservation discount to the matching resources in the selected resource group only.
  • Rozsah Jedno předplatné – sleva za rezervaci se uplatní u odpovídajících prostředků ve vybraném předplatném.Single subscription scope — Applies the reservation discount to the matching resources in the selected subscription.
  • Rozsah Sdílený – sleva za rezervaci se uplatní u odpovídajících prostředků v oprávněných předplatných v kontextu fakturace.Shared scope — Applies the reservation discount to matching resources in eligible subscriptions that are in the billing context. U zákazníků se smlouvou Enterprise je kontextem fakturace prováděcí smlouva.For Enterprise Agreement customers, the billing context is the enrollment. U jednotlivých předplatných se sazbami pro průběžné platby jsou rozsahem fakturace všechna oprávněná předplatná vytvořená správcem účtu.For individual subscriptions with pay-as-you-go rates, the billing scope is all eligible subscriptions created by the account administrator.
  • U zákazníků se smlouvou Enterprise je kontextem fakturace prováděcí smlouva EA.For enterprise customers, the billing context is the EA enrollment.
  • U zákazníků s průběžnými platbami jsou v rozsahu Sdílený všechna předplatná s průběžnými platbami vytvořená správcem účtu.For Pay-As-You-Go customers, the shared scope is all Pay-As-You-Go subscriptions created by the account administrator.
 5. Vyberte oblast Azure, která je pokrytá rezervovanou kapacitou.Select a region to choose an Azure region that's covered by the reserved capacity.
 6. Zvolte množství.Choose a quantity. Množství zadejte ve stovkách výpočetních jednotek datového skladu (cDWU), které chcete koupit.Enter the quantity of 100 Data Warehouse units (cDWU) that you want to purchase.
  Například množství 30 vám poskytne 3 000 jednotek cDWU rezervované kapacity každou hodinu.For example, a quantity of 30 would give you 3,000 cDWU of reserved capacity every hour.
 7. V části Poplatky se podívejte, jaké budou náklady na rezervaci kapacity služby Azure Synapse Analytics.Review the Azure Synapse Analytics reserved capacity reservation cost in the Costs section.
 8. Vyberte Koupit.Select Purchase.
 9. Stav nákupu zobrazíte tak, že vyberete Zobrazit tuto rezervaci.Select View this Reservation to see your purchase status.

Zrušení, výměna nebo refundace rezervacíCancel, exchange, or refund reservations

Rezervace je možné s určitými omezeními zrušit, vyměnit nebo refundovat.You can cancel, exchange, or refund reservations with certain limitations. Další informace najdete v tématu Samoobslužné výměny a vrácení peněz za rezervace Azure.For more information, see Self-service exchanges and refunds for Azure Reservations.

Sleva za rezervaci se automaticky uplatní na počet instancí Azure Synapse Analytics, které odpovídají rozsahu a oblasti rezervované kapacity Azure Synapse Analytics.A reservation discount is applied automatically to the number of Azure Synapse Analytics instances that match the Azure Synapse Analytics reserved capacity scope and region. Rozsah rezervované kapacity Azure Synapse Analytics můžete aktualizovat prostřednictvím webu Azure Portal, PowerShellu, rozhraní příkazového řádku nebo rozhraní API.You can update the scope of the Azure Synapse Analytics reserved capacity with the Azure portal, PowerShell, CLI or through the API.

Potřebujete pomoc?Need help? Kontaktujte násContact us

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, vytvořte žádost o podporu.If you have questions or need help, create a support request.

Další krokyNext steps