Vysvětlení uplatňování slevy za rezervaci ve službě Azure Cosmos DBUnderstand how the reservation discount is applied to Azure Cosmos DB

Když si zakoupíte rezervovanou kapacitu služby Azure Cosmos DB, na prostředky Azure Cosmos DB, které vyhovují rezervovaným atributům a množství, se automaticky uplatňuje sleva za rezervaci.After you buy an Azure Cosmos DB reserved capacity, the reservation discount is automatically applied to Azure Cosmos DB resources that match the attributes and quantity of the reservation. Rezervace se vztahuje na propustnost zřízenou pro prostředky Azure Cosmos DB.A reservation covers the throughput provisioned for Azure Cosmos DB resources. Nevztahuje se na software, sítě, úložiště ani poplatky za předdefinované kontejnery.It doesn’t cover software, networking, storage, or predefined container charges.

Jak se uplatňuje sleva za rezervaciHow reservation discount is applied

Nevyužité slevy se nenahrazují.A reservation discount is "use-it-or-lose-it". Pokud tedy nemáte na každou hodinu odpovídající prostředky, o rezervované množství za danou hodinu přijdete.So, if you don't have matching resources for any hour, then you lose a reservation quantity for that hour. Nevyužité rezervované hodiny vám nemůžeme převést.You can't carry forward unused reserved hours.

Když vypnete určitý prostředek, sleva za rezervaci se automaticky uplatní na další vyhovující prostředek v zadaném rozsahu.When you shut down a resource, the reservation discount automatically applies to another matching resource in the specified scope. Pokud se v zadaném rozsahu nenajdou žádné vyhovující prostředky, o rezervované hodiny přijdete.If no matching resources are found in the specified scope, then the reserved hours are lost.

Sleva na rezervaci uplatňovaná v účtech Azure Cosmos DBReservation discount applied to Azure Cosmos DB accounts

Sleva za rezervaci se na zřízenou propustnost uplatňuje na základě počtu jednotek žádosti za sekundu (RU/s), a to po hodinách.A reservation discount is applied to provisioned throughput in terms of request units per second (RU/s) on an hour-by-hour basis. V případě prostředků Azure Cosmos DB, které neběží celou hodinu, se sleva za rezervaci automaticky uplatní na jiné prostředky Cosmos DB, které vyhovují atributům rezervace.For Azure Cosmos DB resources that don't run the full hour, the reservation discount is automatically applied to other Cosmos DB resources that match the reservation attributes. Sleva se může uplatnit i na prostředky Azure Cosmos DB, které jsou spuštěné souběžně.The discount can apply to Azure Cosmos DB resources that are running concurrently. Pokud nemáte prostředky Cosmos DB, které běží celou hodinu a odpovídají atributům rezervace, nezískáte pro danou hodinu celou výhodu slevy za rezervaci.If you don't have Cosmos DB resources that run for the full hour and that match the reservation attributes, you don't get the full benefit of the reservation discount for that hour.

Slevy mají několik úrovní.The discounts are tiered. Rezervace s vyšším počtem jednotek žádostí poskytují vyšší slevy.Reservations with higher request units provide higher discounts.

Po zakoupení rezervace se slevy uplatňují na všechny oblasti s koeficientem odpovídajícím cenám na vyžádání v příslušné oblasti.The reservation purchase will apply discounts to all regions in the ratio equivalent to the regional on-demand pricing. Koeficienty slev za rezervace pro každou oblast najdete v části Sleva za rezervaci podle oblastí v tomto článku.For reservation discount ratios in each region, see the Reservation discount per region section of this article.

Sleva za rezervaci podle oblastíReservation discount per region

Sleva za rezervaci se uplatňuje na poplatky za propustnost služby Azure Cosmos DB po hodinách.The reservation discount is applied to Azure Cosmos DB throughput costs on an hour-by-hour basis. Používá se buď v rámci jednoho předplatného, nebo v rozsahu určité smlouvy/účtu.It's applied at either the single subscription or the enrolled/account scope. Sleva za rezervaci se na naměřené využití v různých oblastech uplatňuje s následujícími koeficienty:The reservation discount applies to meter usage in different regions in the following ratios:

Popis měřičeMeter description OblastRegion KoeficientRatio
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Asie a Tichomoří – jihovýchodAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - AP Southeast Asie a Tichomoří – jihovýchodAP Southeast 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Asie a Tichomoří – východAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - AP East Asie a Tichomoří – východAP East 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Evropa – severAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - EU North Evropa – severEU North 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Korea – jihAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - KR South Korea – jihKR South 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Evropa – západAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - EU West Evropa – západEU West 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Korea – středAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - KR Central Korea – středKR Central 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Velká Británie – jihAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - UK South Velká Británie – jihUK South 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Velká Británie – západAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - UK West Spojené království – západUK West 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Velká Británie – severAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - UK North Velká Británie – severUK North 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Velká Británie – jih 2Azure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - UK South 2 Velká Británie – jih 2UK South 2 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – USA – východ 2Azure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US East 2 USA – východ 2US East 2 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – USA (střed) – severAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US North Central USA (střed) – severUS North Central 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – USA – západAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US West USA – západUS West 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – USA – středAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US Central USA – středUS Central 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – USA – západ 2Azure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US West 2 USA – západ 2US West 2 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – USA – středozápadAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US West Central USA – středozápadUS West Central 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – USA – východAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US East USA – východUS East 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – JAR – severAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - SA North JAR – severSA North 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – JAR – západAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - SA West JAR – západSA West 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Indie – jihAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - IN South Indie – jihIN South 1,03751.0375
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Kanada – východAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - CA East Kanada – východCA East 1.11.1
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Japonsko – východAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - JA East Japonsko – východJA East 1,1251.125
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Japonsko – západAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - JA West Japonsko – západJA West 1,1251.125
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Indie – západAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - IN West Indie – západIN West 1,13751.1375
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Indie – středAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - IN Central Indie – středIN Central 1,13751.1375
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Austrálie – východAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - AU East Austrálie – východAU East 1,151.15
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Kanada – středAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - CA Central Kanada – středCA Central 1.21.2
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Francie – středAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - FR Central Francie – středFR Central 1,251.25
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Brazílie – jihAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - BR South Brazílie – jihBR South 1,51.5
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Austrálie – středAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - AU Central Austrálie – středAU Central 1,51.5
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Austrálie – střed 2Azure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - AU Central 2 Austrálie – střed 2AU Central 2 1,51.5
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Francie – jihAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - FR South Francie – jihFR South 1,6251.625

Scénáře představující uplatňování slevy za rezervaciScenarios that show how the reservation discount is applied

Budeme vycházet z těchto požadavků na rezervaci:Consider the following requirements for a reservation:

  • Požadovaná propustnost: 50 000 RU/sRequired throughput: 50,000 RU/s
  • Použité oblasti: 2Regions used: 2

V tomto případě se budou účtovat celkové poplatky za vyžádaných 500 měřičů po 100 RU/s v těchto dvou oblastech.In this case, your total on-demand charges are for 500 quantity of 100 RU/s meter in these two regions. Celková spotřeba RU/s je 100 000 za hodinu.The total RU/s consumption is 100,000 every hour.

Scénář 1Scenario 1

Předpokládejme, že potřebujete nasazení Azure Cosmos DB v oblastech USA (střed) – sever a USA – západ.For example, assume that you need Azure Cosmos DB deployments in the US North Central and US West regions. Každá oblast má spotřebu propustnosti 50 000 RU/s.Each region has a throughput consumption of 50,000 RU/s. Když zakoupíte rezervaci 100 000 RU/s, zcela pokryje všechny poplatky za vyžádání.A reservation purchase of 100,000 RU/s would completely balance your on-demand charges.

Sleva, kterou rezervace nabízí, se počítá takto: spotřeba_propustnosti * koeficient_slevy_za_rezervaci_pro_danou_oblast.The discount that a reservation covers is computed as: throughput consumption * reservation_discount_ratio_for_that_region. U oblastí USA (střed) – sever a USA – západ se používá koeficient slevy za rezervaci 1.For the US North Central and US West regions, the reservation discount ratio is 1. Celkový počet zlevněných RU/s tedy činí 100 000.So, the total discounted RU/s are 100,000. K této hodnotě dojdeme takto: 50 000 * 1 + 50 000 * 1 = 100 000 RU/s.This value is computed as: 50,000 * 1 + 50,000 * 1 = 100,000 RU/s. Z toho vyplývá, že nemusíte platit žádné další poplatky s běžnými sazbami pro průběžné platby.You don't have to pay any additional charges at the regular pay-as-you-go rates.

Popis měřičeMeter description OblastRegion Spotřeba propustnosti (RU/s)Throughput consumption (RU/s) Sleva za rezervaci uplatněná na RU/sReservation discount applied to RU/s
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – USA (střed) – severAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US North Central USA (střed) – severUS North Central 50 00050,000 50 00050,000
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – USA – západAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US West USA – západUS West 50 00050,000 50 00050,000

Scénář 2Scenario 2

Předpokládejme, že potřebujete nasazení Azure Cosmos DB v oblastech Austrálie – střed 2 a Francie – jih.For example, assume that you need Azure Cosmos DB deployments in the AU Central 2 and FR South regions. Každá oblast má spotřebu propustnosti 50 000 RU/s.Each region has a throughput consumption of 50,000 RU/s. Když zakoupíte rezervaci 100 000 RU/s, uplatní se následujícím způsobem (za předpokladu, že se sleva nejdříve použila na využití v oblasti Austrálie – střed 2):A reservation purchase of 100,000 RU/s would be applicable as follows (assuming that AU Central 2 usage was discounted first):

Popis měřičeMeter description OblastRegion Spotřeba propustnosti (RU/s)Throughput consumption (RU/s) Sleva za rezervaci uplatněná na RU/sReservation discount applied to RU/s
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Austrálie – střed 2Azure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - AU Central 2 Austrálie – střed 2AU Central 2 50 00050,000 50 00050,000
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/hodina – Francie – jihAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - FR South Francie – jihFR South 50 00050,000 15 38415,384

Využití 50 000 jednotek v oblasti Austrálie – střed 2 odpovídá 75 000 RU/s fakturovatelného využití (neboli normalizovaného využití).A usage of 50,000 units in the AU Central 2 region corresponds to 75,000 RU/s of billable usage (or normalized usage). Tato hodnota se vypočítá takto: spotřeba_propustnosti * koeficient_slevy_za_rezervaci_pro_danou_oblast.This value is computed as: throughput consumption * reservation_discount_ratio_for_that_region. Výpočtem dojdeme k výsledku 75 000 RU/s fakturovatelného neboli normalizovaného využití.The computation equals 75,000 RU/s of billable or normalized usage. K této hodnotě dojdeme takto: 50 000 * 1,5 = 75 000 RU/s.This value is computed as: 50,000 * 1.5 = 75,000 RU/s.

Zakoupená rezervace 100 000 RU/s by pokryla celých 75 000 RU/s v oblasti Austrálie – střed 2.The 100,000 RU/s of reservation purchase would offset the 75,000 RU/s in AU Central 2. Pro oblast Francie – jih tak zbude 25 000 RU/s.It leaves 25,000 RU/s to the FR South region. Ze zbylých 25 000 RU/s se na oblast Francie – jih uplatní sleva za rezervaci ve výši 15 384 RU/s.From the remaining 25,000 RU/s, a reservation discount of 15,384 RU/s is applied to the FR South region. K hodnotě slevy dojdeme takto: 25 000 / 1,625 = 15 384 RU/s.The discount value is computed as: 25,000 / 1.625 = 15,384 RU/s. Zbývající 34 616 RU/s v oblasti Francie – jih se naúčtuje podle běžných sazeb pro průběžné platby.The remaining 34,616 RU/s in the FR South region are charged at the normal pay-as-you-go rates.

Fakturační systém Azure přiřadí fakturační výhodu za rezervaci k první zpracovávané instanci, která vyhovuje konfiguraci rezervace.The Azure billing system will assign the reservation billing benefit to the first instance that is processed and that matches the reservation configuration. V tomto případě je to oblast Austrálie – střed 2.For example, it's AU Central 2 in this case.

Vysvětlení a znázornění uplatňování rezervací Azure v sestavách fakturace využití najdete v tématu Vysvětlení využití rezervací Azure.To understand and view the application of your Azure reservations in billing usage reports, see Understand Azure reservation usage.

Potřebujete pomoc?Need help? Kontaktujte nás.Contact us.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, vytvořte žádost o podporu.If you have questions or need help, create a support request.

Další krokyNext steps

Další informace o rezervacích Azure najdete v následujících článcích:To learn more about Azure reservations, see the following articles: