Způsob uplatňování slev za rezervaci na služby Azure SQL DatabaseHow a reservation discount is applied to Azure SQL Database

Když si zakoupíte rezervovanou kapacitu služby Azure SQL Database, na databáze SQL, které vyhovují příslušným atributům a množství rezervace, se automaticky uplatňuje sleva za rezervaci.After you buy an Azure SQL Database reserved capacity, the reservation discount is automatically applied to SQL databases that match the attributes and quantity of the reservation. Rezervace se vztahuje na náklady na výpočetní prostředky SQL Database, včetně primární repliky a veškerých fakturovatelných sekundárních replik.A reservation applies to the compute costs of your SQL Database, including the primary replica and any billable secondary replicas. Poplatky za software, úložiště a sítě se vám budou účtovat za použití normálních sazeb.You're charged for software, storage, and networking at the normal rates. Licenční náklady na SQL Database můžete pokrýt pomocí Zvýhodněného hybridního využití Azure.You can cover the licensing costs for SQL Database with Azure Hybrid Benefit.

Upozorňujeme, že slevy za rezervace se nevztahují na bezserverovou variantu Azure SQL Database.Note that reservation discounts do not apply to Azure SQL Database serverless.

Informace o rezervovaných instancích virtuálních počítačů najdete v tématu Vysvětlení slevy za rezervované instance virtuálních počítačů Azure.For Reserved Virtual Machine Instances, see Understand Azure Reserved VM Instances discount.

Jak se uplatňuje sleva za rezervaciHow reservation discount is applied

Nevyužité slevy se nenahrazují.A reservation discount is "use-it-or-lose-it". Pokud tedy nemáte na každou hodinu odpovídající prostředky, o rezervované množství za danou hodinu přijdete.So, if you don't have matching resources for any hour, then you lose a reservation quantity for that hour. Nevyužité rezervované hodiny vám nemůžeme převést.You can't carry forward unused reserved hours.

Když vypnete určitý prostředek, sleva za rezervaci se automaticky uplatní na další vyhovující prostředek v zadaném rozsahu.When you shut down a resource, the reservation discount automatically applies to another matching resource in the specified scope. Pokud se v zadaném rozsahu nenajdou žádné vyhovující prostředky, o rezervované hodiny přijdete.If no matching resources are found in the specified scope, then the reserved hours are lost.

Sleva uplatněná na spuštěné databáze SQLDiscount applied to running SQL databases

Sleva za rezervovanou kapacitu SQL Database se na spuštěné databáze SQL uplatňuje po hodinách.The SQL Database reserved capacity discount is applied to running SQL databases on an hourly basis. Rezervace, kterou si zakoupíte, se přiřadí k využívání výpočetních prostředků spuštěnými databázemi SQL.The reservation that you buy is matched to the compute usage emitted by the running SQL databases. V případě databází SQL, které neběží celou hodinu, se rezervace automaticky využije pro ostatní databáze SQL odpovídající atributům rezervace.For SQL databases that don't run the full hour, the reservation is automatically applied to other SQL databases matching the reservation attributes. Tato sleva se použije také pro databáze SQL, které běží současně.The discount can apply to SQL databases that are running concurrently. Pokud nemáte databáze SQL, které běží celou hodinu a odpovídají atributům rezervace, nezískáte pro danou hodinu celou výhodu slevy za rezervaci.If you don't have SQL databases that run for the full hour that match the reservation attributes, you don't get the full benefit of the reservation discount for that hour.

Následující příklady ukazují, jak se sleva za rezervovanou kapacitu služby SQL Database uplatňuje v závislosti na počtu zakoupených jader a na tom, kdy jsou tato jádra spuštěná.The following examples show how the SQL Database reserved capacity discount applies depending on the number of cores you bought, and when they're running.

  • Scénář 1: Zakoupíte si rezervovanou kapacitu služby SQL Database pro databázi SQL s 8 jádry.Scenario 1: You buy a SQL Database reserved capacity for an 8 core SQL Database. Spustíte službu SQL Database se 16 jádry, která vyhovuje všem zbývajícím atributům rezervace.You run a 16 core SQL Database that matches the rest of the attributes of the reservation. Naúčtuje se vám průběžná platba za 8 jader využití výpočetních prostředků služby SQL Database.You're charged the pay-as-you-go price for 8 cores of SQL Database compute usage. Na jednu hodinu získáte slevu za rezervaci využití výpočetních prostředků pro databázi SQL s 8 jádry.You get the reservation discount for one hour of 8 core SQL Database compute usage.

U ostatních příkladů předpokládejme, že si zakoupíte rezervovanou kapacitu SQL Database pro databázi SQL se 16 jádry a spuštěné databáze SQL vyhovují všem zbývajícím atributům rezervace.For the rest of these examples, assume that the SQL Database reserved capacity you buy is for a 16 core SQL Database and the rest of the reservation attributes match the running SQL databases.

  • Scénář 2: Spustíte dvě databáze SQL, které mají každá 8 jader a běží jednu hodinu.Scenario 2: You run two SQL databases with 8 cores each for an hour. Na využití výpočetních prostředků pro obě databáze SQL s 8 jádry se uplatní sleva za rezervaci 16 jader.The 16 core reservation discount is applied to compute usage for both the 8 cores SQL databases.
  • Scénář 3: Od 13:00 do 13:30 máte spuštěnou jednu databázi SQL se 16 jádry.Scenario 3: You run one 16 core SQL Database from 1 pm to 1:30 pm. Od 13:30 do 14:00 spustíte jinou databázi SQL se 16 jádry.You run another 16 core SQL Database from 1:30 to 2 pm. Na obě se bude vztahovat sleva za rezervaci.Both are covered by the reservation discount.
  • Scénář 4: Od 13:00 do 13:45 máte spuštěnou jednu databázi SQL se 16 jádry.Scenario 4: You run one 16 core SQL Database from 1 pm to 1:45 pm. Od 13:30 do 14:00 spustíte jinou databázi SQL se 16 jádry.You run another 16 core SQL Database from 1:30 to 2 pm. Za 15 minut, kdy se doba chodu obou databází překrývá, zaplatíte průběžnou platbu.You're charged the pay-as-you-go price for the 15-minute overlap. Po zbytek doby se na využití výpočetních prostředků uplatňuje sleva za rezervaci.The reservation discount applies to the compute usage for the rest of the time.
  • Scénář 5: Spustíte jednu 4jádrovou databázi SQL Hyperscale se třemi sekundárními replikami, z nichž každá má 4 jádra.Scenario 5: You run one 4 core SQL Hyperscale database with three secondary replicas, each having 4 cores. Rezervace se vztahuje na využití výpočetních prostředků primární repliky a všech sekundárních replik.The reservation applies to compute usage for the primary and for all secondary replicas.

Vysvětlení a znázornění uplatňování rezervací Azure v sestavách fakturace využití najdete v tématu Vysvětlení využití rezervací Azure.To understand and view the application of your Azure Reservations in billing usage reports, see Understand Azure reservation usage.

Potřebujete pomoc?Need help? Kontaktujte násContact us

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, vytvořte žádost o podporu.If you have questions or need help, create a support request.

Další krokyNext steps

Další informace o rezervacích Azure najdete v následujících článcích:To learn more about Azure Reservations, see the following articles: