Kurz: Kontrola jednotlivého vyúčtování AzureTutorial: Review your individual Azure bill

Tento článek vám pomůže pochopit a zkontrolovat vyúčtování Azure.This article helps you understand and review your Azure bill. Pro každé fakturační období obvykle obdržíte fakturu e-mailem.For each billing period, you normally receive an invoice in email. Faktura představuje vyúčtování Azure.The invoice is a representation of your Azure bill. Stejné informace o nákladech jako na faktuře najdete i na webu Azure Portal.The same cost information on the invoice is available in the Azure portal. V tomto kurzu porovnáte svou fakturu se souborem s podrobným denním využitím a s analýzou nákladů na webu Azure Portal.In this tutorial you will compare your invoice with the detailed daily usage file and with cost analysis in the Azure portal.

Tento kurz se týká pouze zákazníků Azure, kteří mají jednotlivé předplatné.This tutorial applies only to Azure customers with an individual subscription. Běžná jednotlivá předplatná jsou předplatná s tarify průběžných plateb zakoupená přímo na webu Azure.Common individual subscriptions are those with pay-as-you-go rates purchased directly from the Azure website.

Pokud potřebujete pomoc s vysvětlením neočekávaných poplatků, přečtěte si téma Analýza neočekávaných poplatků.If you need help understanding unexpected charges, see Analyze unexpected charges. Pokud potřebujete zrušit předplatné Azure, přečtěte si téma Zrušení předplatného Azure.Or, if you need to cancel your Azure subscription, see Cancel your Azure subscription.

V tomto kurzu se naučíte:In this tutorial, you learn how to:

  • Porovnat fakturované poplatky se souborem využitíCompare invoiced charges with usage file
  • Porovnat poplatky a využití v analýze nákladůCompare charges and usage in cost analysis

PožadavkyPrerequisites

Musíte mít placený fakturační účet programu Microsoft Online Services.You must have a paid Microsoft Online Services Program billing account. Tento účet se vytvoří při registraci Azure prostřednictvím webu Azure.The account is created when you sign up for Azure through the Azure website. Taková situace například nastane, když máte účet s tarify průběžných plateb nebo pokud jste odběratelem sady Visual Studio.For example, if you have an account with pay-as-you-go rates or if you are a Visual Studio subscriber.

Faktury pro bezplatné účty Azure se vytvoří, pouze pokud dojde k překročení částky měsíčního kreditu.Invoices for Azure Free Accounts are created only when the monthly credit amount is exceeded.

Od vytvoření vašeho předplatného Azure musí uplynout více než 30 dnů.It must be more than 30 days from the day that you subscribed to Azure. Azure se fakturuje na konci fakturačního období.Azure bills you at the end of your invoice period.

Přihlášení k AzureSign in to Azure

Porovnat fakturované poplatky se souborem využitíCompare invoiced charges with usage file

Prvním krokem při porovnání využití a nákladů je stažení faktury a souboru využití.The first step to compare usage and costs is to download your invoice and usage files. Podrobný soubor CSV s využitím zobrazuje vaše poplatky podle fakturačního období a denního využití.The detailed usage CSV file shows your charges by billing period and daily usage. Nezahrnuje žádné informace o dani.It doesn't include any tax information. Abyste si mohli tyto soubory stáhnout, musíte být správcem účtu nebo mít roli Vlastník.In order to download the files, you must be an account administrator or have the Owner role.

Na webu Azure Portal do vyhledávacího pole zadejte předplatná a potom klikněte na Předplatná.In the Azure portal, type subscriptions in the search box and then click Subscriptions.

Přechod na předplatnáNavigate to subscriptions

V seznamu předplatných klikněte na předplatné.In the list of subscriptions, click the subscription.

V části Fakturace klikněte na Faktury.Under Billing, click Invoices.

V seznamu faktur vyhledejte fakturu, kterou chcete stáhnout, a potom klikněte na symbol stažení.In the list of invoices, look for the one that you want to download then click the download symbol. Abyste mohli zobrazit starší faktury, budete možná muset změnit časový interval.You might need to change the timespan to view older invoices. Vygenerování souboru s podrobnostmi o využití a faktury může trvat několik minut.It might take a few minutes to generate the usage details file and invoice.

Snímek obrazovky ukazující fakturační období, možnost stažení a celkové poplatky za každé fakturační období

V okně Stáhnout využití a poplatky klikněte na Stáhnout CSV a Stáhnout fakturu.In the Download Usage + Charges window, click Download csv and Download invoice.

Screenshot zobrazující stránku využití a stažení faktury

Pokud se zobrazí zpráva Není k dispozici, existuje několik důvodů, proč není možné zobrazit podrobnosti o využití nebo fakturu:If it says Not available there are several reasons that you don't see usage details or an invoice:

  • Od vytvoření vašeho předplatného Azure uplynulo méně než 30 dnů.It's less than 30 days from the day you subscribed to Azure.
  • Ve fakturačním období nedošlo k žádnému využití.There's no usage for the billing period.
  • Faktura se zatím nevygenerovala.An invoice isn't generated yet. Počkejte na konec fakturačního období.Wait until the end of the billing period.
  • Nemáte oprávnění k zobrazení faktur.You don't have permission to view invoices. Staré faktury budete moci zobrazit, jen pokud jste správcem účtu.You might not see old invoices unless you're the Account Administrator. Další informace o získání přístupu k fakturačním údajům najdete v článku o správě přístupu k fakturaci Azure pomocí rolí.To learn more about getting access to billing information, see Manage access to Azure billing using roles.
  • Pokud máte bezplatnou zkušební verzi nebo máte v rámci svého předplatného měsíční kredit, který jste ještě nevyčerpali, a zároveň nemáte smlouvu se zákazníkem Microsoftu, nedostanete žádnou fakturu.If you have a Free Trial or a monthly credit amount with your subscription that you didn't exceed, you won't get an invoice unless you have a Microsoft Customer Agreement.

Dále zkontrolujete poplatky.Next, you review the charges. Na faktuře se zobrazují hodnoty daní a poplatky za využití.Your invoice shows values for taxes and your usage charges.

Příklad faktury Azure

Otevřete soubor CSV s informacemi o využití, který jste stáhli.Open the CSV usage file that you downloaded. Na konci souboru sečtěte hodnotu všech položek ve sloupci Náklady.At the end of the file, sum the value for all items in the Cost column.

Ukázkový soubor využití se souhrnnými náklady

Souhrnná hodnota Náklady musí přesně odpovídat poplatkům za využití na faktuře.The summed Cost value should match precisely to the usage charges cost on your invoice.

Poplatky za využití se zobrazují na úrovni měřiče.Your usage charges are displayed at the meter level. Následující výrazy znamenají totéž na faktuře i v souboru s podrobným využitím.The following terms mean the same thing in both the invoice and the detailed usage file. Například fakturační cyklus na faktuře je totéž jako fakturační období uvedené v souboru s podrobným využitím.For example, the billing cycle on the invoice is the same as the billing period shown in the detailed usage file.

Faktura (PDF)Invoice (PDF) Podrobné využití (CSV)Detailed usage (CSV)
Fakturační cyklusBilling cycle BillingPeriodStartDate BillingPeriodEndDateBillingPeriodStartDate BillingPeriodEndDate
NázevName Kategorie měřeníMeter Category
TypType Podkategorie měřičeMeter Subcategory
ProstředekResource MeterNameMeterName
OblastRegion MeterRegionMeterRegion
SpotřebovanéConsumed MnožstvíQuantity
ZahrnujeIncluded Zahrnuté množstvíIncluded Quantity
FakturovatelnéBillable Překročené množstvíOverage Quantity
SazbaRate EffectivePrice (Platná cena)EffectivePrice
HodnotaValue NákladyCost

V sekci Poplatky za využití faktury se zobrazuje celková hodnota (náklady) za každý měřič spotřebovaná během fakturačního období.The Usage Charges section of your invoice shows the total value (cost) for each meter that was consumed during your billing period. Následující obrázek například ukazuje poplatek za využití služby Azure Storage u prostředku Disky P10.For example, the following image shows a usage charge for the Azure Storage service for the P10 Disks resource.

Poplatky za využití na faktuře

V souboru CSV s využitím vyfiltrujte MeterName pro odpovídající prostředek zobrazený na faktuře.In your CSV usage file, filter by MeterName for the corresponding Resource shown on you invoice. Potom sečtěte hodnotu Náklady položek ve sloupci.Then, sum the Cost value for items in the column. Tady je příklad se zaměřením na název měřiče (disky P10), který odpovídá stejné položce řádku na faktuře.Here's an example that focuses on the meter name (P10 disks) that corresponds to the same line item on the invoice.

Souhrnná hodnota pro MeterName v souboru využití

Souhrnná hodnota Náklady musí přesně odpovídat poplatkům za využití jednotlivých prostředků uvedeným na faktuře.The summed Cost value should match precisely to the usage charges cost for the individual resource charged on your invoice.

Další informace najdete v tématu Vysvětlení faktury za Azure a Vysvětlení podrobného využití Azure.For more information, see Understand your Azure invoice and Understand your Azure detailed usage.

Porovnání poplatků a využití v analýze nákladůCompare charges and usage in cost analysis

S ověřením poplatků vám může pomoci také analýza nákladů na webu Azure Portal.Cost analysis in the Azure portal can also help you verify your charges. Pokud chcete získat rychlý přehled fakturovaného využití a poplatků, vyberte předplatné na stránce Předplatná na webu Azure Portal.To get a quick overview of your invoiced usage and charges, select your subscription from the Subscriptions page in the Azure portal. Dále klikněte na Analýza nákladů a potom v seznamu zobrazení klikněte na Podrobnosti o faktuře.Next, click Cost analysis and then in the views list, click Invoice details.

Příklad znázorňující výběr možnosti Podrobnosti o faktuře

Dále v seznamu rozsahů dat vyberte časové období faktury.Next, in the date range list, select a time period for you invoice. Přidejte filtr čísla faktury a potom vyberte číslo faktury, které odpovídá číslu na vaší faktuře.Add a filter for invoice number and then select the InvoiceNumber that matches the one on your invoice. Analýza nákladů zobrazí podrobnosti nákladů fakturovaných položek.Cost analysis shows cost details for your invoiced items.

Příklad znázorňující podrobnosti fakturovaných nákladů v analýze nákladů

Náklady v analýze nákladů musí přesně odpovídat poplatkům za využití pro jednotlivé prostředky naúčtované na faktuře.Costs shown in cost analysis should match precisely to the usage charges cost for the individual resource charged on your invoice.

Poplatky za využití na faktuře

Externí služby fakturované samostatněExternal services billed separately

Poplatky za externí služby nebo Marketplace se účtují za prostředky, které byly vytvořeny dodavateli softwaru třetích stran.External services or marketplace charges are for resources that have been created by third-party software vendors. Tyto prostředky jsou dostupné z Azure Marketplace.Those resources are available for use from the Azure Marketplace. Například Barracuda Firewall je prostředek z Azure Marketplace nabízený třetí stranou.For example, a Barracuda Firewall is an Azure Marketplace resource offered by a third-party. Všechny poplatky za tuto bránu firewall a její odpovídající měřiče se zobrazují jako poplatky za externí služby.All charges for the firewall and its corresponding meters appear as external service charges.

Poplatky za externí služby se fakturují zvlášť.External service charges are billed separately. Tyto poplatky nejsou uvedené na faktuře za Azure.The charges don't show up on your Azure invoice. Další informace najdete v článku Vysvětlení poplatků za externí služby Azure.To learn more, see Understand your Azure external service charges.

Prostředky fakturované měřiči využitíResources billed by usage meters

Azure se nefakturuje přímo na základě nákladů na určitý prostředek.Azure doesn't directly bill based on the resource cost. Poplatky za prostředek se počítají pomocí jednoho nebo více měřičů.Charges for a resource are calculated by using one or more meters. Měřiče slouží ke sledování využití prostředků během doby jejich života.Meters are used to track a resource’s usage throughout its lifetime. Tyto měřiče se pak použijí k výpočtu faktury.These meters are then used to calculate the bill.

Když vytvoříte určitý prostředek Azure, například virtuální počítač, vytvoří se u něj jedna nebo více instancí měřiče.When you create a single Azure resource, like a virtual machine, it has one or more meter instances created. Měřiče slouží ke sledování využití prostředku v průběhu času.Meters are used to track the usage of the resource over time. Každý měřič generuje záznamy využití, které Azure používá k výpočtu faktury.Each meter emits usage records that are used by Azure to calculate the bill.

Například u jednoho virtuálního počítače vytvořeného v Azure se mohou vytvořit následující měřiče sledující jeho využití:For example, a single virtual machine (VM) created in Azure may have the following meters created to track its usage:

  • Výpočetní hodinyCompute Hours
  • Hodiny IP adresyIP Address Hours
  • Přenos příchozích datData Transfer In
  • Přenos odchozích datData Transfer Out
  • Spravovaný disk úrovně StandardStandard Managed Disk
  • Operace spravovaných disků úrovně StandardStandard Managed Disk Operations
  • Standardní V/V – diskStandard IO-Disk
  • Standardní V/V – čtení objektů blob blokuStandard IO-Block Blob Read
  • Standardní V/V – zápis objektů blob blokuStandard IO-Block Blob Write
  • Standardní V/V – odstranění objektů blob blokuStandard IO-Block Blob Delete

Po vytvoření virtuálního počítače začne každý měřič generovat záznamy o využití.When the VM is created, each meter begins emitting usage records. Toto využití a cena z měřiče se sledují v měřicím systému Azure.This usage and the meter's price is tracked in the Azure metering system.

Na měřiče, které byly použity k výpočtu faktury, se můžete podívat v souboru CSV s údaji o využití (stejně jako v předchozím příkladu).You can see the meters that were used to calculate your bill in the usage CSV file, like in the earlier example.

Úhrada fakturyPay your bill

Pokud jako způsob platby nastavíte platební kartu, strhne se platba automaticky do 10 dnů od skončení fakturačního období.If you set up a credit card as your payment method, the payment is charged automatically within 10 days after the billing period ends. Ve výpisu platební karty by na řádkové položce bylo uvedeno MSFT Azure.On your credit card statement, the line item would say MSFT Azure.

Pokud chcete změnit platební kartu, ze které se mají strhávat poplatky, přečtěte si článek Přidání, aktualizace nebo odebrání platební karty v Azure.To change the credit card that's charged, see Add, update, or remove a credit card for Azure.

Pokud platíte pomocí faktury, zašlete svoji platbu na adresu uvedenou ve spodní části faktury.If you pay by invoice, send your payment to the location listed at the bottom of your invoice.

Pokud chcete zjistit stav platby, vytvořte lístek podpory.To check the status of your payment, create a support ticket.

Další krokyNext steps

V tomto kurzu jste se naučili:In this tutorial, you learned how to:

  • Porovnat fakturované poplatky se souborem využitíCompare invoiced charges with usage file
  • Porovnat poplatky a využití v analýze nákladůCompare charges and usage in cost analysis

Dokončete rychlý start, abyste mohli začít používat analýzu nákladů.Complete the quickstart to start using cost analysis.