Upgrade z TFS 2005 na TFS 2015Upgrade from TFS 2005 to TFS 2015

TFS 2015 | TFS 2013TFS 2015 | TFS 2013

Přímý upgrade na TFS 2015 není podporován pro cokoli starší než 2010, takže pokud chcete upgradovat z TFS 2005, upgradujte nejprve na TFS 2010 a pak na TFS 2015.Direct upgrade to TFS 2015 is not supported for anything older than 2010, so to upgrade from TFS 2005, you'll upgrade first to TFS 2010, then to TFS 2015.

1. zálohování databází1. Backup your databases

Pokud přesouváte na nový hardware, použijete k tomu [zálohy databází TFS .If you're moving to new hardware, you'll use the [backups of your TFS databases to do that. Pokud provádíte upgrade TFS na místě, zálohy jsou k dispozici v případě, že se rozhodnete nedokončit upgrade v tomto okamžiku.If you're upgrading TFS in place, the backups are there in case you decide not to complete the upgrade at this time.

2. upgradujte instanci SQL.2. Upgrade your SQL instance

Vzhledem k tomu, že TFS 2005 podporuje jenom SQL 2005 a TFS 2010 podporuje jenom SQL 2008 a SQL 2008 R2, budete muset upgradovat existující datovou vrstvu nebo nainstalovat podporovanou verzi SQL na novou datovou vrstvu a pak obnovit zálohovanou databáze.Since TFS 2005 only supports SQL 2005 and TFS 2010 only supports SQL 2008 and SQL 2008 R2, you'll have to upgrade your existing data tier, or install a supported version of SQL on a new data tier and then restore your backed up DBs.

3. Nainstalujte TFS 2010 na aplikační vrstvu.3. Install TFS 2010 on the application tier

Jednu z těchto možností:Either:

  • Odinstalujte TFS 2005 z existující aplikační vrstvy a poté nainstalujte TFS 2010 neboUninstall TFS 2005 from your existing application tier and then install TFS 2010 on it, or
  • Nainstalujte TFS 2010 na novou aplikační vrstvu.Install TFS 2010 on a new application tier.

Možnost, kterou tady provedete, může záviset na tom, jaký operační systém chcete mít konečné nasazení TFS 2015.The choice you make here may depend on what operating system you want your final TFS 2015 deployment to be on. Sada TFS 2005 podporuje Server 2003.TFS 2005 supports Server 2003. TFS 2010 také podporuje Server 2003 kromě serveru 2008 a serveru 2008 R2.TFS 2010 also supports Server 2003 in addition to Server 2008 and Server 2008 R2. TFS 2015 podporuje kromě různých klientských operačních systémů také Server 2008 R2, Server 2012 a Server 2012 R2.TFS 2015 supports Server 2008 R2, Server 2012, and Server 2012 R2, in addition to various client operating systems. Takže pokud chcete ve svém nasazení 2015 skončit na serveru 2012 nebo novějším, můžete se vyhnout upgradování operačního systému dvakrát tím, že na serveru TFS zadáte 2003 pro upgrade na 2010.So, if you want to end up on Server 2012 or later in your 2015 deployment, you can avoid upgrading your OS twice by sticking with Server 2003 for your TFS 2010 upgrade. Pokud chcete skončit na serveru 2008 R2, můžete pro upgrade TFS 2010 přejít přímo na něj a potom s ním přidružit upgrade 2015.If you want to end up on Server 2008 R2, you can jump straight to it for your TFS 2010 upgrade and then stick with it for the 2015 upgrade.

4. Upgradujte své databáze na TFS 20104. Upgrade your databases to TFS 2010

Pokud chcete upgradovat vaše databáze, spusťte Průvodce upgradem TFS 2010.Run through the TFS 2010 upgrade wizard to upgrade your databases. Pokud jste nastavili vytváření sestav na serveru TFS 2005, ujistěte se, že je v upgradu TFS 2010 zachována konfigurace.If you had reporting configured in TFS 2005, be sure to keep it configured in your TFS 2010 upgrade.

5. zálohujte databáze znovu5. Backup your databases again

Stejné věci, budete je používat pro přesun na nový hardware nebo pro případ, že se rozhodnete, že upgrade nedokončíte.Same thing, you'll use them for moving to new hardware, or have them in case you decide not to complete the upgrade.

6. upgradujte instanci SQL znovu.6. Upgrade your SQL instance again.

Později budete muset upgradovat instanci SQL, protože TFS 2015 podporuje jenom SQL 2012 SP1 a SQL 2014.You'll need to upgrade your SQL instance again, since TFS 2015 only supports SQL 2012 SP1 and SQL 2014.

Jednu z těchto možností:Either:

  • Upgradujte SQL na stávající datové vrstvě neboUpgrade SQL on your existing data tier, or
  • Nainstalujte podporovanou verzi SQL na novou datovou vrstvu a pak obnovte zálohovanou databáze.Install a supported version of SQL on a new data tier and then restore your backed up DBs.

7. Nainstalujte TFS 2015 na aplikační vrstvu.7. Install TFS 2015 on the application tier

Jednu z těchto možností:Either:

  • Odinstalujte TFS 2010 z existující aplikační vrstvy a poté nainstalujte TFS 2015 neboUninstall TFS 2010 from your existing application tier and then install TFS 2015 on it, or
  • Nainstalujte TFS 2015 na novou aplikační vrstvu.Install TFS 2015 on a new application tier.

8. Upgradujte své databáze na TFS 20158. Upgrade your databases to TFS 2015

Pokud chcete upgradovat vaše databáze, spusťte Průvodce upgradem TFS 2015.Run through the TFS 2015 upgrade wizard to upgrade your databases. Pokud jste nastavili vytváření sestav na serveru TFS 2005, ujistěte se, že je v upgradu TFS 2015 zachována konfigurace.If you had reporting configured in TFS 2005, be sure to keep it configured in your TFS 2015 upgrade.

9. upgrade služby SharePoint9. Upgrade SharePoint

Pokud jste ve svém nasazení TFS 2005 nakonfigurovali SharePoint, budete muset upgradovat instanci služby SharePoint.If you had SharePoint configured in your TFS 2005 deployment, you'll need to upgrade your SharePoint instance. Sada TFS 2005 podporuje SharePoint 2,0.TFS 2005 supported SharePoint 2.0. Sada TFS 2015 podporuje SharePoint 2010 a 2013.TFS 2015 supports SharePoint 2010 and 2013. Po upgradu instance služby SharePoint bude nutné nainstalovat TFS 2015 na něj a nakonfigurovat rozšíření služby SharePoint.After upgrading your SharePoint instance, you'll need to install TFS 2015 on it and configure SharePoint Extensions.

Další informace naleznete v tématu:For more information, see: