Rychlý start: Vytvoření zóny Azure DNS a záznam pomocí Azure CLIQuickstart: Create an Azure DNS zone and record using Azure CLI

Tento článek vás provede kroky k vytvoření první zóny a záznamu DNS pomocí Azure CLI, které je dostupné pro Windows, Mac a Linux.This article walks you through the steps to create your first DNS zone and record using Azure CLI, which is available for Windows, Mac and Linux. Tyto kroky můžete provést také pomocí webu Azure Portal nebo Azure PowerShellu.You can also perform these steps using the Azure portal or Azure PowerShell.

K hostování záznamů DNS v určité doméně se používá zóna DNS.A DNS zone is used to host the DNS records for a particular domain. Pokud chcete začít hostovat svou doménu v DNS Azure, musíte vytvořit zónu DNS pro daný název domény.To start hosting your domain in Azure DNS, you need to create a DNS zone for that domain name. Všechny záznamy DNS pro vaši doménu se pak vytvoří v této zóně DNS.Each DNS record for your domain is then created inside this DNS zone. Nakonec, pokud chcete zónu DNS publikovat na internetu, bude potřeba nakonfigurovat pro doménu názvové servery.Finally, to publish your DNS zone to the Internet, you need to configure the name servers for the domain. Jednotlivé kroky jsou popsány níže.Each of these steps is described below.

Azure DNS teď podporuje také privátní zóny DNS (aktuálně ve verzi Public Preview).Azure DNS now also supports private DNS zones (currently in public preview). Další informace o privátních zónách DNS najdete v tématu Použití DNS Azure pro privátní domény.To learn more about private DNS zones, see Using Azure DNS for private domains. Příklad vytvoření privátní zóny DNS najdete v tématu Začínáme s privátními zónami Azure DNS pomocí rozhraní příkazového řádku.For an example on how to create a private DNS zone, see Get started with Azure DNS private zones using CLI.

Otevření služby Azure Cloud ShellOpen Azure Cloud Shell

Azure Cloud Shell je bezplatné interaktivní prostředí, které můžete použít k provedení kroků v tomto článku.Azure Cloud Shell is a free, interactive shell that you can use to run the steps in this article. Ve službě Cloud Shell jsou předinstalované obvyklé nástroje Azure a jsou nakonfigurované pro použití s vaším účtem.Common Azure tools are preinstalled and configured in Cloud Shell for you to use with your account. Stačí vybrat tlačítko Kopírovat a zkopírovat kód, vložit ho do služby Cloud Shell a pak ho spustit stisknutím klávesy Enter.Just select the Copy button to copy the code, paste it in Cloud Shell, and then press Enter to run it. Cloud Shell můžete otevřít několika způsoby:There are a few ways to open Cloud Shell:

Zvolte Vyzkoušet v pravém horním rohu bloku kódu.Select Try It in the upper-right corner of a code block. Cloud Shell v tomto článku
Otevřete Cloud Shell ve vašem prohlížeči.Open Cloud Shell in your browser. https://shell.azure.com/bash
Zvolte Cloud Shell v nabídce v pravém horním rohu webu Azure Portal.Select the Cloud Shell button on the menu in the upper-right corner of the Azure portal. Cloud Shell na portálu

Pokud ještě nemáte předplatné Azure, vytvořte si bezplatný účet před tím, než začnete.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Vytvoření skupiny prostředkůCreate the resource group

Před vytvořením zóny DNS vytvořte skupinu prostředků, která bude obsahovat zónu DNS.Before you create the DNS zone, create a resource group to contain the DNS zone:

az group create --name MyResourceGroup --location "East US"

Vytvoření zóny DNSCreate a DNS zone

Zóna DNS se vytvoří příkazem az network dns zone create.A DNS zone is created using the az network dns zone create command. Pokud chcete zobrazit nápovědu k tomuto příkazu, zadejte az network dns zone create -h.To see help for this command, type az network dns zone create -h.

Následující příklad vytvoří zónu DNS s názvem contoso.com ve skupině prostředků MyResourceGroup.The following example creates a DNS zone called contoso.com in the resource group MyResourceGroup. Nahraďte hodnoty vlastními a použijte tento příklad k vytvoření zóny DNS.Use the example to create a DNS zone, substituting the values for your own.

az network dns zone create -g MyResourceGroup -n contoso.com

Vytvoření záznamu DNSCreate a DNS record

K vytvoření záznamu DNS použijte příkaz az network dns record-set [record type] add-record.To create a DNS record, use the az network dns record-set [record type] add-record command. Nápovědu k záznamům A najdete v tématu azure network dns record-set A add-record -h.For help on A records, see azure network dns record-set A add-record -h.

Následující příklad vytvoří záznam s relativním názvem „www“ v zóně DNS „contoso.com“ ve skupině prostředků „MyResourceGroup“.The following example creates a record with the relative name "www" in the DNS Zone "contoso.com" in the resource group "MyResourceGroup". Plně kvalifikovaný název sady záznamů je „www.contoso.com“.The fully-qualified name of the record set is "www.contoso.com". Typ záznamu je A a používá se IP adresa 1.2.3.4 a výchozí hodnota TTL 3600 sekund (1 hodina).The record type is "A", with IP address "1.2.3.4", and a default TTL of 3600 seconds (1 hour).

az network dns record-set a add-record -g MyResourceGroup -z contoso.com -n www -a 1.2.3.4

Zobrazení záznamůView records

K výpisu záznamů DNS ve vaší zóně použijte následující příkaz:To list the DNS records in your zone, run:

az network dns record-set list -g MyResourceGroup -z contoso.com

Aktualizace názvových serverůUpdate name servers

Jakmile budete spokojení se správným nastavením zóny a záznamů DNS, bude potřeba nakonfigurovat váš název domény tak, aby používal názvové servery Azure DNS a umožňoval ostatním uživatelům internetu vyhledání vašich záznamů DNS.Once you are satisfied that your DNS zone and records have been set up correctly, you need to configure your domain name to use the Azure DNS name servers enabling other users on the Internet to find your DNS records.

Názvové servery vaší zóny můžete zobrazit příkazem az network dns zone show.The name servers for your zone are given by the az network dns zone show command. Chcete-li zobrazit názvy názvových serverů, použijte výstup ve formátu JSON, jak je ukázáno v následujícím příkladu.To see the name server names, use JSON output, as shown in the following example.

az network dns zone show -g MyResourceGroup -n contoso.com -o json

{
 "etag": "00000003-0000-0000-b40d-0996b97ed101",
 "id": "/subscriptions/a385a691-bd93-41b0-8084-8213ebc5bff7/resourceGroups/myresourcegroup/providers/Microsoft.Network/dnszones/contoso.com",
 "location": "global",
 "maxNumberOfRecordSets": 5000,
 "name": "contoso.com",
 "nameServers": [
  "ns1-01.azure-dns.com.",
  "ns2-01.azure-dns.net.",
  "ns3-01.azure-dns.org.",
  "ns4-01.azure-dns.info."
 ],
 "numberOfRecordSets": 3,
 "resourceGroup": "myresourcegroup",
 "tags": {},
 "type": "Microsoft.Network/dnszones"
}

Tyto názvové servery by měly být nakonfigurované u registrátora názvu domény (u kterého jste zakoupili název domény).These name servers should be configured with the domain name registrar (where you purchased the domain name). Registrátor vám nabídne možnost nastavit názvové servery pro doménu.Your registrar will offer the option to set up the name servers for the domain. Další informace najdete v tématu kurz: hostování domény v Azure DNS.For more information, see Tutorial: Host your domain in Azure DNS.

Odstranění všech prostředkůDelete all resources

Pokud už nejsou potřeba, můžete všechny prostředky vytvořené v rámci tohoto rychlého startu odstranit odstraněním této skupiny prostředků:When no longer needed, you can delete all resources created in this quickstart by deleting the resource group:

az group delete --name MyResourceGroup

Další postupNext steps

Teď, když jste vytvořili svoji první zónu a záznam DNS pomocí Azure CLI, můžete vytvořit záznamy pro webovou aplikaci ve vlastní doméně.Now that you've created your first DNS zone and record using Azure CLI, you can create records for a web app in a custom domain.