Začínáme s DNS Azure pomocí Azure CLI 2.0Get started with Azure DNS using Azure CLI 2.0

Tento článek vás provede kroky k vytvoření první zóny a záznamu DNS pomocí Azure CLI 2.0 pro různé platformy, které je dostupné pro Windows, Mac a Linux.This article walks you through the steps to create your first DNS zone and record using the cross-platform Azure CLI 2.0, which is available for Windows, Mac and Linux. Tyto kroky můžete provést také pomocí webu Azure Portal nebo Azure PowerShellu.You can also perform these steps using the Azure portal or Azure PowerShell.

K hostování záznamů DNS v určité doméně se používá zóna DNS.A DNS zone is used to host the DNS records for a particular domain. Pokud chcete začít hostovat svou doménu v DNS Azure, musíte vytvořit zónu DNS pro daný název domény.To start hosting your domain in Azure DNS, you need to create a DNS zone for that domain name. Všechny záznamy DNS pro vaši doménu se pak vytvoří v této zóně DNS.Each DNS record for your domain is then created inside this DNS zone. Nakonec, pokud chcete zónu DNS publikovat na internetu, bude potřeba nakonfigurovat pro doménu názvové servery.Finally, to publish your DNS zone to the Internet, you need to configure the name servers for the domain. Jednotlivé kroky jsou popsány níže.Each of these steps is described below.

Tyto pokyny předpokládají, že již máte nainstalované Azure CLI 2.0 a jste k němu přihlášeni.These instructions assume you have already installed and signed in to Azure CLI 2.0. Nápovědu získáte v tématu Správa zón DNS pomocí Azure CLI 2.0.For help, see How to manage DNS zones using Azure CLI 2.0.

Azure DNS teď podporuje také privátní zóny DNS (aktuálně ve verzi Public Preview).Azure DNS now also supports private DNS zones (currently in public preview). Další informace o privátních zónách DNS najdete v tématu Použití DNS Azure pro privátní domény.To learn more about private DNS zones, see Using Azure DNS for private domains. Příklad vytvoření privátní zóny DNS najdete v tématu Začínáme s privátními zónami Azure DNS pomocí rozhraní příkazového řádku.For an example of how to create a private DNS zone, see Get started with Azure DNS private zones using CLI.

Vytvoření skupiny prostředkůCreate the resource group

Před vytvořením zóny DNS se vytvoří skupina prostředků, která bude obsahovat zónu DNS.Before creating the DNS zone, a resource group is created to contain the DNS Zone. Následuje ukázka příkazu.The following shows the command.

az group create --name MyResourceGroup --location "West US"

Vytvoření zóny DNSCreate a DNS zone

Zóna DNS se vytvoří příkazem az network dns zone create.A DNS zone is created using the az network dns zone create command. Pokud chcete zobrazit nápovědu k tomuto příkazu, zadejte az network dns zone create -h.To see help for this command, type az network dns zone create -h.

Následující příklad vytvoří zónu DNS s názvem contoso.com ve skupině prostředků MyResourceGroup.The following example creates a DNS zone called contoso.com in the resource group MyResourceGroup. Nahraďte hodnoty vlastními a použijte tento příklad k vytvoření zóny DNS.Use the example to create a DNS zone, substituting the values for your own.

az network dns zone create -g MyResourceGroup -n contoso.com

Vytvoření záznamu DNSCreate a DNS record

K vytvoření záznamu DNS použijte příkaz az network dns record-set [record type] add-record.To create a DNS record, use the az network dns record-set [record type] add-record command. Například nápovědu k záznamům A získáte příkazem azure network dns record-set A add-record -h.For help, for A records for example, see azure network dns record-set A add-record -h.

Následující příklad vytvoří záznam s relativním názvem „www“ v zóně DNS „contoso.com“ ve skupině prostředků „MyResourceGroup“.The following example creates a record with the relative name "www" in the DNS Zone "contoso.com", in resource group "MyResourceGroup". Plně kvalifikovaný název sady záznamů je „www.contoso.com“.The fully-qualified name of the record set is "www.contoso.com". Typ záznamu je A a používá se IP adresa 1.2.3.4 a výchozí hodnota TTL 3 600 sekund (1 hodina).The record type is "A", with IP address "1.2.3.4", and a default TTL of 3600 seconds (1 hour) is used.

az network dns record-set a add-record -g MyResourceGroup -z contoso.com -n www -a 1.2.3.4

Informace o dalších typech záznamů, sadách záznamů s více než jedním záznamem, alternativních hodnotách TTL a úpravě existujících záznamů najdete v tématu Správa záznamů a sad záznamů DNS pomocí Azure CLI 2.0.For other record types, for record sets with more than one record, for alternative TTL values, and to modify existing records, see Manage DNS records and record sets using the Azure CLI 2.0.

Zobrazení záznamůView records

K výpisu záznamů DNS ve vaší zóně použijte:To list the DNS records in your zone, use:

az network dns record-set list -g MyResourceGroup -z contoso.com

Aktualizace názvových serverůUpdate name servers

Jakmile budete spokojeni se správným nastavením zóny a záznamů DNS, bude potřeba nakonfigurovat váš název domény tak, aby používal názvové servery DNS Azure.Once you are satisfied that your DNS zone and records have been set up correctly, you need to configure your domain name to use the Azure DNS name servers. Tím umožníte ostatním uživatelům na internetu najít vaše záznamy DNS.This enables other users on the Internet to find your DNS records.

Názvové servery vaší zóny můžete zobrazit příkazem az network dns zone show.The name servers for your zone are given by the az network dns zone show command. Chcete-li zobrazit názvy názvových serverů, použijte výstup ve formátu JSON, jak je ukázáno v následujícím příkladu.To see the name server names, use JSON output, as shown in the following example.

az network dns zone show -g MyResourceGroup -n contoso.com -o json

{
 "etag": "00000003-0000-0000-b40d-0996b97ed101",
 "id": "/subscriptions/a385a691-bd93-41b0-8084-8213ebc5bff7/resourceGroups/myresourcegroup/providers/Microsoft.Network/dnszones/contoso.com",
 "location": "global",
 "maxNumberOfRecordSets": 5000,
 "name": "contoso.com",
 "nameServers": [
  "ns1-01.azure-dns.com.",
  "ns2-01.azure-dns.net.",
  "ns3-01.azure-dns.org.",
  "ns4-01.azure-dns.info."
 ],
 "numberOfRecordSets": 3,
 "resourceGroup": "myresourcegroup",
 "tags": {},
 "type": "Microsoft.Network/dnszones"
}

Tyto názvové servery by měly být nakonfigurované u registrátora názvu domény (u kterého jste zakoupili název domény).These name servers should be configured with the domain name registrar (where you purchased the domain name). Registrátor vám nabídne možnost nastavit názvové servery pro doménu.Your registrar will offer the option to set up the name servers for the domain. Další informace najdete v tématu Delegování domény do DNS Azure.For more information, see Delegate your domain to Azure DNS.

Odstranění všech prostředkůDelete all resources

Pokud chcete odstranit všechny prostředky vytvořené v rámci tohoto článku, proveďte následující krok:To delete all resources created in this article, take the following step:

az group delete --name MyResourceGroup

Další krokyNext steps

Další informace o DNS Azure najdete v tématu Přehled DNS Azure.To learn more about Azure DNS, see Azure DNS overview.

Další informace o správě zón DNS v DNS Azure najdete v tématu Správa zón DNS v DNS Azure pomocí Azure CLI 2.0.To learn more about managing DNS zones in Azure DNS, see Manage DNS zones in Azure DNS using Azure CLI 2.0.

Další informace o správě záznamů DNS v DNS Azure najdete v tématu Správa záznamů a sad záznamů DNS v DNS Azure pomocí Azure CLI 2.0.To learn more about managing DNS records in Azure DNS, see Manage DNS records and record sets in Azure DNS using Azure CLI 2.0.