Jaké jsou součásti Apache Hadoop a verze, které jsou k dispozici v HDInsight?What are the Apache Hadoop components and versions available with HDInsight?

Přečtěte si informace o komponentách a verzích ekosystému Apache Hadoop v Microsoft Azure HDInsight a také o balíček zabezpečení podniku.Learn about the Apache Hadoop ecosystem components and versions in Microsoft Azure HDInsight, as well as the Enterprise Security Package. Přečtěte si také, jak kontrolovat verze komponent Hadoop ve službě HDInsight.Also, learn how to check Hadoop component versions in HDInsight.

Apache Hadoop komponenty k dispozici v různých verzích HDInsightApache Hadoop components available with different HDInsight versions

Azure HDInsight podporuje víc verzí clusterů Hadoop, které se dají kdykoli nasadit.Azure HDInsight supports multiple Hadoop cluster versions that can be deployed at any time. Volba každé verze vytvoří konkrétní verzi distribuce HDP a sadu součástí, které jsou obsaženy v rámci této distribuce.Each version choice creates a specific version of the HDP distribution and a set of components that are contained within that distribution. Od 4. dubna 2017 je výchozí verze clusteru používaná v Azure HDInsight 3,6 a je založená na HDP 2,6.As of April 4, 2017, the default cluster version used by Azure HDInsight is 3.6 and is based on HDP 2.6.

Verze komponent přidružených ke clusterům HDInsight jsou uvedené v následující tabulce:The component versions associated with HDInsight cluster versions are listed in the following table:

Poznámka

Výchozí verze služby HDInsight se může změnit bez předchozího upozornění.The default version for the HDInsight service might change without notice. Pokud máte závislost verze, určete verzi HDInsight při vytváření clusterů pomocí sady .NET SDK s Azure PowerShell a Azure Classic CLI.If you have a version dependency, specify the HDInsight version when you create your clusters with the .NET SDK with Azure PowerShell and Azure Classic CLI.

KomponentaComponent HDInsight 4.0HDInsight 4.0 HDInsight 3,6 (výchozí)HDInsight 3.6 (Default) HDInsight 3,5HDInsight 3.5 HDInsight 3,4HDInsight 3.4 HDInsight 3,3HDInsight 3.3 HDInsight 3,2HDInsight 3.2
Apache Hadoop a PŘÍZeApache Hadoop and YARN 3.1.13.1.1 2.7.32.7.3 2.7.32.7.3 2.7.12.7.1 2.7.12.7.1 2.6.02.6.0
Apache TezApache Tez 0.9.10.9.1 0.7.00.7.0 0.7.00.7.0 0.7.00.7.0 0.7.00.7.0 0.5.20.5.2
Apache PigApache Pig 0.16.00.16.0 0.16.00.16.0 0.16.00.16.0 0.15.00.15.0 0.15.00.15.0 0.14.00.14.0
Apache HiveApache Hive 3.1.03.1.0 2.1.0, 1.2.12.1.0, 1.2.1 - - - -
Apache Tez Hive2Apache Tez Hive2 - 0.8.40.8.4 - - - -
Apache RangerApache Ranger 1.1.01.1.0 0.7.00.7.0 0.6.00.6.0 - - -
Apache HBaseApache HBase 2.0.12.0.1 1.1.21.1.2 1.1.21.1.2 1.1.21.1.2 1.1.11.1.1 0.98.40.98.4
Apache SqoopApache Sqoop 1.4.71.4.7 1.4.61.4.6 1.4.61.4.6 1.4.61.4.6 1.4.61.4.6 1.4.51.4.5
Apache OozieApache Oozie 4.3.14.3.1 4.2.04.2.0 4.2.04.2.0 4.2.04.2.0 4.2.04.2.0 4.1.04.1.0
Apache ZookeeperApache Zookeeper 3.4.63.4.6 3.4.63.4.6 3.4.63.4.6 3.4.63.4.6 3.4.63.4.6 3.4.63.4.6
Apache StormApache Storm - 1.1.01.1.0 1.0.11.0.1 0.10.00.10.0 0.10.00.10.0 0.9.30.9.3
Apache MahoutApache Mahout - 0.9.0+0.9.0+ 0.9.0+0.9.0+ 0.9.0+0.9.0+ 0.9.0+0.9.0+ 0.9.00.9.0
Apache PhoenixApache Phoenix 55 4.7.04.7.0 4.7.04.7.0 4.4.04.4.0 4.4.04.4.0 4.2.04.2.0
Apache SparkApache Spark 2.3.1, 2.42.3.1, 2.4 2.3.0, 2.2.0, 2.1.02.3.0, 2.2.0, 2.1.0 1.6.2, 2.01.6.2, 2.0 1.6.01.6.0 1.5.21.5.2 1.3.1 (pouze Windows)1.3.1 (Windows only)
Apache LivyApache Livy 0,50.5 0,4, 0,4, 0,30.4, 0.4, 0.3 0,30.3 0,30.3 0.20.2 -
Apache KafkaApache Kafka 1.1.1, 2.11.1.1, 2.1 1,1, 1,0 * (viz poznámka níže)1.1, 1.0 * (See Note below) 0.10.00.10.0 0.9.00.9.0 - -
Apache AmbariApache Ambari 2.7.02.7.0 2.6.02.6.0 2.4.02.4.0 2.2.12.2.1 2.1.02.1.0 -
Apache ZeppelinApache Zeppelin 0.8.00.8.0 0.7.00.7.0 - - - -
VýstupuMono 4.2.14.2.1 4.2.14.2.1 4.2.14.2.1 3.2.83.2.8 - -

Poznámka

Kvůli důležitým informacím o výkonu systému skončila podpora pro Kafka verze 0,10 v březnu 2019.Due to system performance considerations, support for Kafka version 0.10 was expired in March 2019.

Vyhledat aktuální informace o verzi komponenty HadoopCheck for current Hadoop component version information

Verze komponent ekosystému Hadoop přidružené k verzím clusterů HDInsight se můžou měnit s aktualizacemi HDInsight.The Hadoop ecosystem component versions associated with HDInsight cluster versions can change with updates to HDInsight. Chcete-li zkontrolovat komponenty Hadoop a ověřit, které verze jsou používány pro cluster, použijte REST API Ambari.To check the Hadoop components and to verify which versions are being used for a cluster, use the Ambari REST API. Příkaz GetComponentInformation načte informace o součástech služby.The GetComponentInformation command retrieves information about service components. Podrobnosti najdete v dokumentaci k Apache Ambari.For details, see the Apache Ambari documentation.

Poznámky k verziRelease notes

Další poznámky k verzi pro nejnovější verze služby HDInsight najdete v tématu poznámky k verzi HDInsight .See HDInsight release notes for additional release notes on the latest versions of HDInsight.

Podporované verze HDInsightSupported HDInsight versions

V následujících tabulkách jsou uvedeny verze HDInsight.The following tables list the versions of HDInsight. Verze HDP, které odpovídají jednotlivým verzím HDInsight, jsou uvedené spolu s daty vydání produktu.The HDP versions that correspond to each HDInsight version are listed along with the product release dates. K dispozici jsou také data vypršení platnosti podpory a datum vyřazení, pokud jsou známy.The support expiration and retirement dates are also provided, when they're known.

Dostupné verzeAvailable versions

V následující tabulce jsou uvedeny verze HDInsight, které jsou k dispozici v Azure Portal a také jiné metody nasazení jako PowerShell a .NET SDK.The following table lists the versions of HDInsight that are available in the Azure portal as well as other deployment methods like PowerShell and .NET SDK.

Verze HDInsightHDInsight version Verze HDPHDP version OPERAČNÍ SYSTÉM VIRTUÁLNÍHO POČÍTAČEVM OS Datum vydáníRelease date Datum vypršení platnosti podporySupport expiration date Datum vyřazeníRetirement date Vysoká dostupnostHigh availability Dostupnost na Azure PortalAvailability on the Azure portal
HDInsight 4.0HDInsight 4.0 HDP 3,0HDP 3.0 Ubuntu 16.0.4 LTSUbuntu 16.0.4 LTS 24. září 2018September 24, 2018 AnoYes AnoYes
HDInsight 3,6HDInsight 3.6 HDP 2,6HDP 2.6 Ubuntu 16.0.4 LTSUbuntu 16.0.4 LTS 4. dubna 2017April 4, 2017 30. června 2020June 30, 2020 31. prosince 2020December 31, 2020 AnoYes AnoYes

Poznámka

Po vypršení platnosti podpory pro verzi nemusí být k dispozici prostřednictvím portál Microsoft Azure.After support for a version has expired, it might not be available through the Microsoft Azure portal. Verze clusteru budou ale dál dostupné pomocí Version parametru v příkazu Windows PowerShellu New-AzHDInsightCluster a .NET SDK až do data vyřazení verze.However, cluster versions continue to be available using the Version parameter in the Windows PowerShell New-AzHDInsightCluster command and the .NET SDK until the version retirement date.

Vyřazené verzeRetired versions

V následující tabulce jsou uvedeny verze HDInsight, které nejsou k dispozici v Azure Portal.The following table lists the versions of HDInsight that are not available in the Azure portal.

Verze HDInsightHDInsight version Verze HDPHDP version OPERAČNÍ SYSTÉM VIRTUÁLNÍHO POČÍTAČEVM OS Datum vydáníRelease date Datum vypršení platnosti podporySupport expiration date Datum vyřazeníRetirement date Vysoká dostupnostHigh availability Dostupnost na Azure PortalAvailability on the Azure portal
HDInsight 3,5HDInsight 3.5 HDP 2,5HDP 2.5 Ubuntu 16.0.4 LTSUbuntu 16.0.4 LTS 30. září 2016September 30, 2016 5. září 2017September 5, 2017 28. června 2018June 28, 2018 AnoYes NeNo
HDInsight 3,4HDInsight 3.4 HDP 2,4HDP 2.4 Ubuntu 14.0.4 LTSUbuntu 14.0.4 LTS 29. března 2016March 29, 2016 29. prosince 2016December 29, 2016 9. ledna 2018January 9, 2018 AnoYes NeNo
HDInsight 3,3HDInsight 3.3 HDP 2,3HDP 2.3 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 2. prosince 2015December 2, 2015 27. června 2016June 27, 2016 31. července 2018July 31, 2018 AnoYes NeNo
HDInsight 3,3HDInsight 3.3 HDP 2,3HDP 2.3 Ubuntu 14.0.4 LTSUbuntu 14.0.4 LTS 2. prosince 2015December 2, 2015 27. června 2016June 27, 2016 31. července 2017July 31, 2017 AnoYes NeNo
HDInsight 3,2HDInsight 3.2 HDP 2,2HDP 2.2 Ubuntu 12,04 LTS nebo Windows Server 2012 R2Ubuntu 12.04 LTS or Windows Server 2012 R2 18. února 2015February 18, 2015 1. března 2016March 1, 2016 1. dubna 2017April 1, 2017 AnoYes NeNo
HDInsight 3,1HDInsight 3.1 HDP 2,1HDP 2.1 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 24. června 2014June 24, 2014 18. května 2015May 18, 2015 30. června 2016June 30, 2016 AnoYes NeNo
HDInsight 3,0HDInsight 3.0 HDP 2,0HDP 2.0 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 11. února 2014February 11, 2014 17. září 2014September 17, 2014 30. června 2015June 30, 2015 AnoYes NeNo
HDInsight 2,1HDInsight 2.1 HDP 1,3HDP 1.3 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 28. října 2013October 28, 2013 12. května 2014May 12, 2014 31. května 2015May 31, 2015 AnoYes NeNo
HDInsight 1,6HDInsight 1.6 HDP 1.1HDP 1.1 28. října 2013October 28, 2013 26. dubna 2014April 26, 2014 31. května 2015May 31, 2015 NeNo NeNo

Poznámka

Clustery s vysokou dostupností se dvěma hlavními uzly se ve výchozím nastavení nasazují pro HDInsight verze 2,1 a novější.Highly available clusters with two head nodes are deployed by default for HDInsight version 2.1 and later. Pro clustery HDInsight verze 1,6 nejsou k dispozici.They are not available for HDInsight version 1.6 clusters.

Balíček zabezpečení podniku pro HDInsightEnterprise Security Package for HDInsight

Enterprise Security je volitelný balíček, který můžete přidat do clusteru HDInsight jako součást pracovního postupu vytvoření clusteru.Enterprise Security is an optional package that you can add on your HDInsight cluster as part of create cluster workflow. Balíček zabezpečení podniku podporuje:The Enterprise Security Package supports:

Podporované typy clusterůSupported cluster types

V současné době jsou Balíček zabezpečení podniku podporovány pouze následující typy clusterů:Currently, only the following cluster types support the Enterprise Security Package:

  • Hadoop (pouze HDInsight 3,6)Hadoop (HDInsight 3.6 only)
  • SparkSpark
  • Interaktivní dotazInteractive Query

Podpora Azure Data Lake StorageSupport for Azure Data Lake Storage

Balíček zabezpečení podniku podporuje použití Azure Data Lake Storage jako primárního úložiště i úložiště doplňku.The Enterprise Security Package supports using Azure Data Lake Storage as both the primary storage and the add-on storage.

Ceny a smlouva o úrovni služebPricing and service level agreement

Informace o cenách a smlouvě SLA pro Balíček zabezpečení podniku najdete v tématu ceny služby HDInsight.For information on pricing and SLA for the Enterprise Security Package, see HDInsight pricing.

Smlouva o úrovni služeb pro verze clusteru HDInsightService level agreement for HDInsight cluster versions

Smlouva o úrovni služeb (SLA) je definována v souvislosti s oknem podpory.The service level agreement (SLA) is defined in terms of a support window. Okno podpory je časový interval, po který je podporovaná verze clusteru HDInsight zákaznická služba a podpora Microsoftu.The support window is the period of time that an HDInsight cluster version is supported by Microsoft Customer Service and Support. Pokud má verze prošlé Datum vypršení platnosti podpory , cluster HDInsight je mimo okno podpory.If the version has a support expiration date that has passed, the HDInsight cluster is outside the support window. Datum vypršení platnosti podpory pro zadanou verzi HDInsight X (po dostupnosti novější verze X + 1) se počítá jako pozdější z těchto:The support expiration date for a specified HDInsight version X (after a newer X+1 version is available) is calculated as the later of:

  • Vzorec 1: Přidejte 180 dní do data, kdy byl vydán cluster HDInsight verze X.Formula 1: Add 180 days to the date when the HDInsight cluster version X was released.
  • Vzorec 2: Do data přidejte 90 dní, kdy je ve Azure Portal zpřístupněný cluster HDInsight verze X + 1.Formula 2: Add 90 days to the date when the HDInsight cluster version X+1 is made available in Azure portal.

Datum vyřazení je datum, po jehož uplynutí nelze ve službě HDInsight vytvořit verzi clusteru.The retirement date is the date after which the cluster version cannot be created on HDInsight. Od 31. července 2017 nemůžete změnit velikost clusteru HDInsight po jeho datu vyřazení.Starting July 31, 2017, you cannot resize an HDInsight cluster after its retirement date.

Poznámka

Clustery Windows HDInsight (včetně verzí 2,1, 3,0, 3,1, 3,2 a 3,3) se spouštějí v řadě 4 hostovaného operačního systému Azure, která používá systémovou verzi Windows serveru 64 R2.HDInsight Windows clusters (including versions 2.1, 3.0, 3.1, 3.2 and 3.3) run on Azure Guest OS Family version 4, which uses the 64-bit version of Windows Server 2012 R2. Řada operačních systémů hosta Azure verze 4 podporuje .NET Framework verze 4,0, 4,5, 4.5.1 a 4.5.2.Azure Guest OS Family version 4 supports the .NET Framework versions 4.0, 4.5, 4.5.1, and 4.5.2.

Poznámky k verzi Hortonworks přidružené k verzím HDInsightHortonworks release notes associated with HDInsight versions

V části najdete odkazy na poznámky k verzi pro distribuce datových platforem Hortonworks a součásti Apache používané v HDInsight.The section provides links to release notes for the Hortonworks Data Platform distributions and Apache components that are used with HDInsight.

Výchozí konfigurace uzlů a velikosti virtuálních počítačů pro clusteryDefault node configuration and virtual machine sizes for clusters

Další informace o tom, které SKU virtuálních počítačů vybrat pro váš cluster, najdete v tématu Podrobnosti o konfiguraci clusteru Azure HDInsight.For more information on which virtual machine SKUs to select for your cluster, see Azure HDInsight cluster configuration details.

Další krokyNext steps