Add-AadrmKeyAdd-AadrmKey

Tato rutina je z nejnovější verze modulu Azure Rights Management odebraná, protože služba Azure Rights Management používá pro zákazníkem spravované klíče Azure Key Vault.This cmdlet is now removed from the latest version of the Azure Rights Management module, because the Azure Rights Management service uses Azure Key Vault for customer-managed keys.

Místo ní použijte Use-AadrmKeyVaultKey.Instead, use Use-AadrmKeyVaultKey. Další informace najdete v článku Plánování a implementace klíče tenanta služby Azure Information Protection.For more information, see Planning and implementing your Azure Information Protection tenant key.

Navíc tento modul aktualizujte na verzi 2.9.0.0 nebo novější.In addition, update your version of the module so it is 2.9.0.0 or later. Pokyny najdete v tématu instalace modulu prostředí PowerShell AADRM.For instructions, see Installing the AADRM PowerShell module.