Konfigurace aplikací pro Azure Rights ManagementConfiguring applications for Azure Rights Management

Platí pro: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Poznámka

Tyto informace jsou určené pro správce IT a konzultanty, kteří mají nasazenou službu Azure Information Protection.This information is for IT administrators and consultants who have deployed Azure Information Protection. Pokud hledáte uživatelskou nápovědu a informace o tom, jak používat funkce služby Rights Management pro konkrétní aplikaci nebo jak otevřít soubor, který je chráněný právy, použijte nápovědu a pokyny pro vaši aplikaci.If you are looking for user help and information about how to use the Rights Management functionality for a specific application or how to open a file that is rights-protected, use the help and guidance that accompanies your application.

V případě aplikací Office například klikněte na ikonu nápovědy a zadejte hledané pojmy jako Rights Management nebo IRM.For example, for Office applications, click the Help icon and enter search terms such as Rights Management or IRM. Další informace o klientovi služby Azure Information Protection pro Windows najdete v uživatelské příručce pro klienta služby Azure Information Protection.For the Azure Information Protection client for Windows, see the Azure Information Protection client user guide.

Jakmile nasadíte službu Azure Information Protection ve vaší organizaci, nakonfigurujte podle následujících informací aplikace, klienta služby Azure Information Protection a služby.After you have deployed Azure Information Protection for your organization, use the following information to configure applications, the Azure Information Protection client, and services. Týká se to například aplikací Office jako Word 2016, Word 2013 a Word 2010.For example, Office applications such as Word 2016, Word 2013, and Word 2010. A také služeb jako Exchange Online (pravidla přenosů, prevence ztráty dat, nepředávat dál a šifrování zpráv) a SharePoint Online (chráněné knihovny).Also services such as Exchange Online (transport rules, data loss prevention, do not forward, and message encryption) and SharePoint Online (protected libraries). Informace o tom, jak tyto aplikace a služby podporují službu ochrany dat ze služby Azure Information Protection, najdete v článku Jak aplikace podporují službu Azure Rights Management.For information about how these applications and services support the data protection service from Azure Information Protection, see How applications support the Azure Rights Management service.

Důležité

Informace o podporovaných verzích a dalších požadavcích najdete v tématu Azure Rights Management – požadavky.For information about supported versions and other requirements, see Requirements for Azure Rights Management.

Informace o tom, jak konfigurovat místní servery jako Exchange Server a SharePoint Server najdete v tématu Nasazení konektoru služby Rights Management.To configure on-premises servers such as Exchange Server and SharePoint Server, see Deploying the Azure Rights Management connector.

Kromě těchto aplikací a služeb jsou k dispozici další aplikace, které podporují rozhraní API služby Rights Management.In addition to these applications and services, there are other applications that support the Rights Management APIs. Tato kategorie zahrnuje interní firemní aplikace, které jsou napsané pomocí sady SDK služby Rights Management, a aplikace od dodavatelů softwaru, které jsou napsané pomocí sady SDK služby Rights Management.This category includes line-of-business applications that are written in-house by using the Rights Management SDK, and applications from software vendors that are written by using the Rights Management SDK. V případě těchto aplikací postupujte podle pokynů, které jsou k dispozici v aplikaci.For these applications, follow the instructions that are provided with the application.

Další krokyNext steps

Po dokončení konfigurace aplikací pro podporu služby Azure Rights Management použijte plán nasazení Azure Information Protection ke kontrole, jestli existují další kroky konfigurace, které bude třeba provést předtím, než bude možné aktivovat službu Azure Information Protection pro uživatele a správce.After you’ve configured your applications to support the Azure Rights Management service, use the Azure Information Protection deployment roadmap to check whether there are other configuration steps that you might want to do before you roll out Azure Information Protection to users and administrators. Pokud ne, můžou pro vás být užitečné následující provozní informace:If not, you might find the following operational information useful:

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.