Klient služby Azure Information Protection: instalace a konfigurace pro klientyAzure Information Protection client: Installation and configuration for clients

Platí pro: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Počítače s Office 2010 vyžadují, aby se klient služby Azure Information Protection (nebo aplikace pro sdílení obsahu Rights Management) ověřil ve službě Azure Rights Management a službě Azure Information Protection.Computers running Office 2010 require the Azure Information Protection client (or the Rights Management sharing application) to authenticate to the Azure Rights Management service and the Azure Information Protection service. Tento klient se také doporučuje pro všechny počítače s Windows a zařízení s iOSem a Androidem, které podporují služby Azure Rights Management a Azure Information Protection.This client is also recommended for all Windows computers and iOS and Android devices that support the Azure Rights Management service and Azure Information Protection.

Klient služby Azure Information Protection se integruje s aplikacemi Office prostřednictvím instalace doplňku Office tak, aby uživatelé mohli snadno označovat popisky a chránit dokumenty a e-maily přímo z pásu karet Office.The Azure Information Protection client integrates with Office applications by installing an Office add-in so that users can easily label and protect documents and emails directly from the Office ribbon. Tento klient také nabízí označování popisky a ochranu pro typy souborů, které nejsou službou Azure Rights Management nativně podporovány, prohlížeč pro chráněné soubory a web pro sledování dokumentů, kde mohou uživatelé sledovat soubory nebo odvolat přístup k souborům, u nichž dříve ochranu nastavili.This client also offers labeling and protection for files types that are not natively supported by the Azure Rights Management service, a viewer for protected files, and a document tracking site for users to track and revoke files that they have protected.

Klient služby Azure Information Protection pro Windows: instalace a konfiguraceThe Azure Information Protection client for Windows: Installation and configuration

Informace o podnikové instalaci a konfiguraci klienta pro Windows najdete v Příručce pro správce Azure Information Protection.For an enterprise installation and configuration of the client for Windows, see the Azure Information Protection administrator guide.

Tip

Pokud chcete rychle nainstalovat a otestovat klienta služby Azure Information Protection pro jeden počítač, podívejte se na část Stažení a instalace klienta služby Azure Information Protection z uživatelské příručky klienta služby Azure Information Protection.If you want to quickly install and test the Azure Information Protection client for a single computer, see Download and install the Azure Information Protection client from the Azure Information Protection client user guide.

Klient služby Azure Information Protection pro iOS a Android: instalace a správaThe Azure Information Protection client for iOS and Android: Installation and management

K instalaci klienta služby Azure Information Protection pro tyto oblíbené mobilní platformy můžete stáhnout relevantní aplikaci pomocí odkazů na stránce Microsoft Azure Information Protection.To install the Azure Information Protection client for these popular mobile platforms, you can download the relevant app by using the links on the Microsoft Azure Information Protection page. Není nutná žádná konfigurace.No configuration is required.

Poznámka

Pro počítače Mac a Windows Phone stáhnou odkazy z této stránky aplikace Sdílení RMS pro mobilní zařízení.For Mac computers and Windows Phone, links from this page download the RMS sharing apps for mobile devices. Tato zařízení aktuálně nepodporují klienta služby Azure Information Protection.These devices do not currently support the Azure Information Protection client.

Pokud máte Microsoft Intune: Vzhledem k tomu, že aplikace Azure Information Protection zahrnuje sadu Microsoft Intune App Software Development Kit, můžete na zařízení se systémem iOS a Android, která jsou registrovaná v Intune, nasadit a spravovat prohlížeč Azure Information Protection.If you have Microsoft Intune: Because the Azure Information Protection app includes the Microsoft Intune App Software Development Kit, when iOS and Android devices are enrolled by Intune, you can deploy and manage the Azure Information Protection Viewer for these devices. Další informace naleznete v části Konfigurace a nasazení zásad správy mobilních aplikací v konzole Microsoft Intune v dokumentaci k Intune.For more information, see Configure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune console from the Intune documentation. V kroku 2 postupujte podle pokynů k publikování aplikace spravované zásadami.For Step 2, use the instructions to publish a policy managed app.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.