Jak konfigurovat popisek pro vizuální označení pro službu Azure Information ProtectionHow to configure a label for visual markings for Azure Information Protection

Platí pro: Azure Information ProtectionApplies to: Azure Information Protection

Když dokumentu nebo e-mailové zprávě přiřadíte popisek, můžete využít několik možností, aby zvolená klasifikace byla snadno viditelná.When you assign a label to a document or email message, you can select several options to make the chosen classification easily visible. Tímto vizuálním označením může být záhlaví, zápatí nebo vodoznak.These visual markings are a header, a footer, and a watermark.

Další informace o tomto vizuálním označení:Additional information about these visual markers:

 • Záhlaví a zápatí se používají ve Wordu, Excelu, PowerPointu a Outlooku.Headers and footers apply to Word, Excel, PowerPoint, and Outlook.

 • Vodoznaky se používají ve Wordu, Excelu a PowerPointu:Watermarks apply to Word, Excel, and PowerPoint:

  • Excel: Vodoznaky jsou vidět jenom v režimech Rozložení stránky a Náhled před tiskem a také po vytištění.Excel: Watermarks are visible only in Page layout and Print preview modes, and when printed.

  • PowerPoint: Vodoznaky se použijí pro předlohu snímků jako obrázek na pozadí.PowerPoint: Watermarks are applied to the master slide, as a background image.

  • Jsou podporovány více řádků textu.Multiple lines of text are supported.

 • Při použití záhlaví, zápatí nebo vodoznaku můžete určit jenom textový řetězec, nebo použít proměnné a textový řetězec vytvořit dynamicky.You can specify just a text string, or use variables to dynamically create the text string when the header, footer, or watermark is applied.

 • Vizuální označení podporovat pouze jeden jazyk.Visual markers support one language only.

Když se použije vizuální označeníWhen visual markings are applied

U e-mailových zpráv se vizuální označení použije při jejich odesílání z Outlooku.For email messages, the visual markings are applied when the email message is sent from Outlook.

Pro dokumenty vizuální označení použije takto:For documents, the visual markings are applied as follows:

 • V aplikaci Office vizuální označení z štítek se použijí, když je štítek nastavený.In an Office app, the visual markings from a label are applied when the label is applied. Vizuální označení se použije také při otevření dokumentu s popiskem a prvním uložení.Visual markings are also applied when a labeled document is opened and the document is first saved.

 • Pokud dokument je označené pomocí Průzkumníka souborů nebo prostředí PowerShell, vizuální označení nejsou okamžitě použity ale se použijí, když je v aplikaci Office otevřít dokument a prvním uložení.When a document is labeled by using File Explorer or PowerShell, visual markings are not immediately applied but are applied when that document is opened in an Office app and the document is first saved.

  Výjimkou je při použití automatické ukládání s Office 2016 pro soubory, které jsou uloženy ve službě SharePoint Online, Onedrivu nebo OneDrive pro firmy: když automaticky ukládat je na, vizuální označení se nepoužívají, pokud nezměníte konfiguraci pokročilé nastavení klienta zapnutí klasifikace, která se spouštět nepřetržitě na pozadí.The exception is when you use AutoSave with Office 2016 for files that are saved in SharePoint Online, OneDrive, or OneDrive for Business: When AutoSave is on, visual markings are not applied unless you configure the advanced client setting to turn on classification to run continuously in the background.

Při konfiguraci vizuálního označení pro štítekTo configure visual markings for a label

Při konfiguraci vizuálního označení pro popisek použijte následující pokyny.Use the following instructions to configure visual markings for a label.

 1. Pokud jste tak již neučinili, otevřete nové okno prohlížeče a Přihlaste se k portálu Azure.If you haven't already done so, open a new browser window and sign in to the Azure portal. Pak přejděte do okna Azure Information Protection.Then navigate to the Azure Information Protection blade.

  Například v nabídce centra klikněte na možnost všechny služby a začněte psát informace do pole Filtr.For example, on the hub menu, click All services and start typing Information in the Filter box. Vyberte Azure Information Protection.Select Azure Information Protection.

 2. Z klasifikace > popisky možnost nabídky: na Azure Information Protection – popisky okně vyberte štítek, který obsahuje vizuálu označení, které chcete přidat nebo změnit.From the CLASSIFICATIONS > Labels menu option: On the Azure Information Protection - Labels blade, select the label that contains the visual markings you want to add or change.

 3. V okně Popisek v části Nastavení vizuálního označení (třeba záhlaví nebo zápatí) nakonfigurujte požadované nastavení pro vizuální označení a potom klikněte na Uložit:On the Label blade, in the Set visual marking (such as header or footer) section, configure the settings for the visual markers that you want, and then click Save:

  • Konfigurace záhlaví: Pro Dokumenty s tímto popiskem mají záhlaví vyberte Zapnuto, pokud chcete použít záhlaví, nebo Vypnuto, pokud ho použít nechcete.To configure a header: For Documents with this label have a header, select On if you want a header, and Off if you do not. Pokud vyberete na, pak zadejte hlavičku text, velikost, písma, barvaa zarovnání záhlaví.If you select On, then specify the header text, size, font, color, and alignment for the header.

  • Konfigurace zápatí: Pro Dokumenty s tímto popiskem mají zápatí vyberte Zapnuto, pokud chcete použít zápatí, nebo Vypnuto, pokud ho použít nechcete.To configure a footer: For Documents with this label have a footer, select On if you want a footer, and Off if you do not. Pokud vyberete na, pak zadejte zápatí text, velikost, písma, barvaa zarovnání zápatí.If you select On, then specify the footer text, size, font, color, and alignment for the footer.

  • Konfigurace vodoznaku: Pro Dokumenty s tímto popiskem mají vodoznak vyberte Zapnuto, pokud chcete použít vodoznak, nebo Vypnuto, pokud ho použít nechcete.To configure a watermark: For Documents with this label have a watermark, select On if you want a watermark, and Off if you do not. Pokud vyberete na, pak zadejte vodoznak text, velikost, písma, barvaa vyrovnání vodoznaku.If you select On, then specify the watermark text, size, font, color, and alignment for the watermark.

Když kliknete na tlačítko Uložit, změny jsou automaticky dostupné uživatelům a službám.When you click Save, your changes are automatically available to users and services. Je už možností samostatné publikovat.There's no longer a separate publish option.

Použití proměnných v textovém řetězciUsing variables in the text string

V textovém řetězci pro záhlaví, zápatí nebo vodoznak můžete použít následující proměnné:You can use the following variables in the text string for your header, footer, or watermark:

 • ${Item.Label} pro vybraný popisek.${Item.Label} for the selected label. Příklad: InterníFor example: Internal

 • ${Item.Name} pro název souboru nebo předmět e-mailu.${Item.Name} for the file name or email subject. Příklad: prodeje-červenec.docxFor example: JulySales.docx

 • ${Item.Location} pro cestu a název souboru pro dokumenty a předmět pro e-maily.${Item.Location} for the path and file name for documents, and the email subject for emails. Příklad: \\Sales\2016\Q3\JulyReport.docxFor example: \\Sales\2016\Q3\JulyReport.docx

 • ${User.Name} pro vlastníka dokumentu nebo e-mailu, s využitím uživatelského jména přihlášeného ve Windows.${User.Name} for the owner of the document or email, by the Windows signed in user name. Příklad: rsimoneFor example: rsimone

 • ${User.PrincipalName} pro vlastníka dokumentu nebo e-mailu, s využitím e-mailové adresy přihlášeného klienta služby Azure Information Protection (UPN).${User.PrincipalName} for the owner of the document or email, by the Azure Information Protection client signed in email address (UPN). Příklad: rsimone@vanarsdelltd.comFor example: rsimone@vanarsdelltd.com

 • ${Event.DateTime} pro datum a čas, kdy byl vybraný popisek vytvořen.${Event.DateTime} for the date and time when the selected label was set. Příklad: 8/16/2016 1:30For example: 8/16/2016 1:30 PM

Příklad: Pokud zadáte řetězec Document: ${item.name} Classification: ${item.label} pro zápatí popisku Obecné, text zápatí použitý pro dokument s názvem projekt.docx bude Dokument: projekt.docx Klasifikace: Obecné.Example: If you specify the string Document: ${item.name} Classification: ${item.label} for the General label footer, the footer text applied to a documented named project.docx will be Document: project.docx Classification: General.

Nastavení různých vizuální označení pro Word, Excel, PowerPoint a OutlookSetting different visual markings for Word, Excel, PowerPoint, and Outlook

Ve výchozím nastavení se použijí vizuální označení, které zadáte v aplikaci Word, Excel, PowerPoint a Outlook.By default, the visual markings that you specify are applied across Word, Excel, PowerPoint, and Outlook. Ale můžete zadat vizuální označení podle typu aplikací Office při použití příkazu "If.App" proměnných v textovém řetězci a identifikovat typ aplikace pomocí hodnoty Word, Excel, PowerPoint, nebo Outlook.However, you can specify visual markings per Office application type when you use an "If.App" variable statement in the text string, and identify the application type by using the values Word, Excel, PowerPoint, or Outlook. Také můžete zkrátit tyto hodnoty a abbreiwhich je nezbytný, pokud chcete zadat více než jeden příkaz If.App.You can also abbreviate these values, and abbreiwhich is necessary if you want to specify more than one in the same If.App statement.

Použijte následující syntaxi:Use the following syntax:

${If.App.<application type>}<your visual markings text> ${If.End}

Tato syntaxe v tomto příkazu je malá a velká písmena.This syntax in this statement is case-sensitive.

Příklady:Examples:

 • Nastavit text záhlaví pro dokumenty aplikace Word pouze:Set header text for Word documents only:

  ${If.App.Word}This Word document is sensitive ${If.End}

  V aplikaci Word pouze hlavičky dokumentu popisek platí text záhlaví "Tento dokument aplikace Word je citlivé".In Word document headers only, the label applies the header text "This Word document is sensitive". Žádný text záhlaví se použije u ostatních aplikací Office.No header text is applied to other Office applications.

 • Nastavit text zápatí pro Word, Excel a Outlook a jiné zápatí text pro PowerPoint:Set footer text for Word, Excel, and Outlook, and different footer text for PowerPoint:

  ${If.App.WXO}This content is confidential. ${If.End}${If.App.PowerPoint}This presentation is confidential. ${If.End}

  V aplikaci Word, Excel a Outlook popisek platí text zápatí "Tento obsah je důvěrné."In Word, Excel, and Outlook, the label applies the footer text "This content is confidential." V aplikaci PowerPoint popisek platí text zápatí "Tato prezentace je důvěrné."In PowerPoint, the label applies the footer text "This presentation is confidential."

 • Nastavení pro aplikace Word a PowerPoint konkrétní vodoznakového textu a pak vodoznaku text pro Word, Excel a PowerPoint:Set specific watermark text for Word and PowerPoint, and then watermark text for Word, Excel, and PowerPoint:

  ${If.App.WP}This content is ${If.End}Confidential

  V aplikaci Word a PointPoint popisek platí vodoznakového textu "Tento obsah je důvěrné".In Word and PointPoint, the label applies the watermark text "This content is Confidential". V aplikaci Excel se vztahuje popisek vodoznakového textu "Důvěrné informace".In Excel, the label applies the watermark text "Confidential". V aplikaci Outlook popisek nemá žádné vodoznakového textu, protože vodoznaky jako vizuální označení nejsou podporovány pro aplikaci Outlook.In Outlook, the label doesn't any watermark text because watermarks as visual markings are not supported for Outlook.

Nastavení písma názvuSetting the font name

Calibri je výchozí písmo pro záhlaví, zápatí a vodoznakového textu.Calibri is the default font for headers, footers, and watermark text. Pokud zadáte název alternativní písma, ujistěte se, že je k dispozici na klientských zařízeních, které použije vizuální označení.If you specify an alternative font name, make sure that it is available on the client devices that will apply the visual markers.

Pokud písmo zadané není k dispozici, klient se vrátí k používání Calibri písmo.If the font specified is not available, the client falls back to using the Calibri font.

Nastavení barvy písmaSetting the font color

Můžete vybrat ze seznamu dostupných barev nebo zadat vlastní barvu zadáním tohoto kódu šestnáctkových trojdílná pro součásti (RGB) červené, zelené a modré barvy.You can choose from the list of available colors or specify a custom color by entering a hex triplet code for the red, green, and blue (RGB) components of the color. Příklad: #DAA520.For example, #DAA520.

Pokud potřebujete odkaz pro tyto kódy barvy podle názvu z MSDN dokumentaci je užitečné výchozí bod.If you need a reference for these codes, Colors by Name from the MSDN documentation is a helpful starting point. Také zjistíte, že tyto kódy v mnoha aplikacích, které umožňují upravit obrázky.You also find these codes in many applications that let you edit pictures. Například Paint umožňuje vybrat vlastních barev palety a hodnoty RGB automaticky zobrazují, které pak můžete zkopírovat.For example, Microsoft Paint lets you choose a custom color from a palette and the RGB values are automatically displayed, which you can then copy.

Další krokyNext steps

K zobrazení dalších informací o konfiguraci zásad služby Azure Information Protection použijte odkazy v části Konfigurace zásad vaší organizace.For more information about configuring your Azure Information Protection policy, use the links in the Configuring your organization's policy section.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.