Příručka pro vývojáře RMSRMS Developer's Guide

PřehledOverview

Aktuálně jsou k dispozici tři generace sady Rights Management SDK: Microsoft Rights Management SDK 4.2 pro Android, iOS/OS X, zařízení se systémem Windows a Linux, Microsoft Rights Management SDK 2.1 pro klienta Windows Desktop Client a nahrazená sada AD RMS SDK.Three generations of the Rights Management SDK are now available: Microsoft Rights Management SDK 4.2 for Android, iOS/OS X, Windows devices and Linux, Microsoft Rights Management SDK 2.1 for Windows Desktop Client and the superseded AD RMS SDK.

Sady SDK (Software Development Kit)Software Development Kits

Sada SDKSDK PopisDescription
RMS SDK 4.2RMS SDK 4.2 Zjednodušená sada nástrojů příští generace, která poskytuje odlehčené vývojové prostředí a umožňuje rozšířit aplikace pro zařízení se systémem Android, iOS, Mac OS X, Windows Phone / RT a Linux/C++ o ochranu informací prostřednictvím služby Microsoft Rights Management.A simplified, next-generation tool set that provides a lightweight development experience for enabling your Android, iOS, Mac OS X, Windows Phone/RT and Linux/C++ device apps with information protection via Microsoft Rights Management services
RMS SDK 2.1RMS SDK 2.1 Výkonná sada SDK, která nabízí vývojářům aplikací pro počítače se systémem Windows a poskytovatelům serverových řešení možnost rozšířit své produkty o správu přístupových práv.A powerful SDK offering for Windows desktop application developers and server based solution providers to enable their products with rights management
Sada SDK služby AD RMSAD RMS SDK ** POZNÁMKA ** Sadu AD RMS SDK, která využívá funkce vystavené klientem v souboru Msdrm.dll, lze používat v systémech Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Vista.** NOTE ** - AD RMS SDK leveraging functionality exposed by the client in Msdrm.dll is available for use in Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008, and Windows Vista. V budoucích verzích může být změněna nebo nemusí být dostupná.It may be altered or unavailable in subsequent versions. Použijte místo ní sadu Microsoft Rights Management Services SDK 2.1, která využívá funkce vystavené klientem v souboru Msipc.dll.Instead, use Microsoft Rights Management Services SDK 2.1, which leverages functionality exposed by the client in Msipc.dll.
Rozhraní API pro skriptování služby AD RMSAD RMS Scripting API Slouží k vytváření skriptů pro správu instalace služby AD RMSUsed to create scripts to administer an AD RMS installation

Ukázky kódu a nástrojeCode Samples and Tools

Tato kolekce ukázek kódů RMS dodaných společností Microsoft a nástrojů podpory pro vývojáře je určena pro všechny podporované operační systémy jako Android, iOS/OS X, Windows Phone a Windows Desktop a je pravidelně aktualizována tak, aby byla zachována kompatibilita s podporovanou sadou SDK.This collection of Microsoft supplied RMS code samples and developer support tools spans all supported operating systems; Android, iOS/OS X, Windows Phone and Windows Desktop and is updated periodically to maintained compatibility with its supported SDK.

PoložkaItem Operační systémOperating System Podpora verze sady SDKSupporting SDK Version PopisDescription
Read PFILE protected PDFRead PFILE protected PDF Windows DesktopWindows Desktop RMS SDK 2.1 a novější verze 2.x sady SDKRMS SDK 2.1 and later versions of the 2.x SDK Jednoduchým příkladem kódu v našem blogu RMS Developer's Corner, který k dešifrování a otevření dokumentu PDF chráněného kódem PFILE používá rozhraní API souboru MSIPC, je Read PFILE protected PDF.Read PFILE protected PDF is a simple code example on our RMS Developer's Corner blog that uses the MSIPC File API to decrypt and open a PFILE protected PDF document.
IpcManagedAPIIpcManagedAPI Windows DesktopWindows Desktop RMS SDK 2.1 a novější verze 2.x sady SDKRMS SDK 2.1 and later versions of the 2.x SDK IpcManagedAPI je vyjádřením sady SDK 2.1 v jazyce .NET (C#), které usnadňuje povolení RMS ve vaší spravované aplikaci.IpcManagedAPI is a .NET (C#) representation of RMS SDK 2.1 to make it easy for your managed application to be RMS-enabled.
IPCNotepadIPCNotepad Windows DesktopWindows Desktop RMS SDK 2.1 a novější verze 2.x sady SDKRMS SDK 2.1 and later versions of the 2.x SDK IPCNotepad je vzorová aplikace s povolenou službou RMS, která vás provede základními kroky, které by měla aplikace s povolenou službou RMS provést při ochraně a spotřebovávání omezeného obsahu.IPCNotepad is a sample RMS-enabled application that takes you through the basic steps that each RMS-enabled application should perform when protecting and consuming restricted content.
IpcDlpIpcDlp Windows DesktopWindows Desktop RMS SDK 2.1 a novější verze 2.x sady SDKRMS SDK 2.1 and later versions of the 2.x SDK IPCNotepad je vzorová aplikace s povolenou aplikací DLP (Data Leak Protection), která vás provede základními kroky, které by měla aplikace DLP s povolenou službou RMS provést při ochraně a spotřebovávání omezeného obsahu.IpcDlp is a sample RMS-enabled Data Leak Protection (DLP) application that takes you through the basic steps that a DLP RMS-enabled application should perform by using File API for protecting and consuming restricted content.
IpcAzureAppIpcAzureApp Windows DesktopWindows Desktop RMS SDK 2.1 a novější verze 2.x sady SDKRMS SDK 2.1 and later versions of the 2.x SDK IpcAzureApp je ukázka, která ukazuje, jak používat sadu SDK služby RMS v aplikaci Azure k ochraně dat v úložišti objektů blob v Azure.IpcAzureApp is a sample that demonstrates how to use RMS SDK in Azure application to protect data in Azure Blob Storage.
RmsDocumentInspectorRmsDocumentInspector Windows DesktopWindows Desktop RMS SDK 2.1 a novější verze 2.x sady SDKRMS SDK 2.1 and later versions of the 2.x SDK RmsDocumentInspector je nástroj, který vám může poskytnout informace o jakémkoli souboru s ochranou RMS, jako je ID obsahu nebo uživatelská práva.RmsDocumentInspector is a tool can give information about any RMS protected file such as content-id or user rights.
RmsFileWatcherRmsFileWatcher Windows DesktopWindows Desktop RMS SDK 2.1 a novější verze 2.x sady SDKRMS SDK 2.1 and later versions of the 2.x SDK RmsFileWatcher je ukázka, jak sestavit aplikaci pro Windows, která sleduje adresáře v systému souborů a použije zásady ochrany RMS při každé změně, například při přidání nebo změně souboru.RmsFileWatcher is a sample that demonstrates how to build a Windows application that watches directories in the file system and applies RMS protection policies on every change, for example file added or file modified.
Scénáře použití iOSu / OS XiOS/OS X usage scenarios iOS / OS XiOS / OS X RMS SDK 4.2 a novější verze 4.x sady SDKRMS SDK 4.2 and later versions of the 4.x SDK Příklady kódu v jazyce Objective C představující důležité vývojové scénáře, díky nimž si zvyknete na sadu RMS SDK.Objective C code examples representing important development scenarios to get you accustomed to the RMS SDK. Mezi příklady patří použití formátu Microsoft Protected File, vlastních chráněných formátů souborů a vlastních ovládacích prvků uživatelského rozhraní.Examples include use of Microsoft Protected File format, custom protected file formats, and custom UI controls.
Knihovna uživatelského rozhraní a ukázková aplikaceUI Library and Sample app iOSiOS RMS SDK 4.2 a novější verze 4.x sady SDKRMS SDK 4.2 and later versions of the 4.x SDK Knihovny uživatelského rozhraní a ukázková aplikace pro iOS v GitHubu, které vám umožní rychle začít a znovu používat naše standardní uživatelské rozhraní ve svých aplikacích.UI libraries and sample app for iOS at GitHub, so you can get started quickly and re-use our standard UI in your apps.
Knihovna uživatelského rozhraní a ukázková aplikaceUI Library and Sample app AndroidAndroid RMS SDK 4.2 a novější verze 4.x sady SDKRMS SDK 4.2 and later versions of the 4.x SDK Knihovny uživatelského rozhraní a ukázková aplikace pro Android v GitHubu, které vám umožní rychle začít a znovu používat naše standardní uživatelské rozhraní ve svých aplikacích.UI libraries and sample app for Android at GitHub, so you can get started quickly and re-use our standard UI in your apps.
Scénáře použití pro AndroidAndroid usage scenarios AndroidAndroid RMS SDK 4.2 a novější verze 4.x sady SDKRMS SDK 4.2 and later versions of the 4.x SDK Příklady kódu v jazyce Java představující důležité vývojové scénáře, díky nimž si zvyknete na sadu RMS SDK.Java code examples representing important development scenarios to get you accustomed to the RMS SDK. Mezi příklady patří použití formátu Microsoft Protected File, vlastních chráněných formátů souborů a vlastních ovládacích prvků uživatelského rozhraní.Examples include use of Microsoft Protected File format, custom protected file formats, and custom UI controls.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.