Konfigurace ověřování ADAL v aplikaciConfigure your app for ADAL authentication

Toto téma popisuje postup konfigurace ověřování Azure ADAL (Active Directory Authentication Library) ve vaší aplikaci.This topic describes the steps for configuring your app for Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) based authentication.

Nastavení ověřování AzureAzure authentication setup

Budete potřebovat následující:You will need the following:

Poznámka

Zeptejte se správce IT, jestli máte předplatné pro Microsoft Azure Rights Management, a požádejte ho, aby provedl následující kroky.Ask your IT Admin whether or not you have a subscription for Microsoft Azure Rights Management and, have your IT Admin perform the steps below. Pokud vaše organizace nemá předplatné, měli byste požádat správce, aby vám ho vytvořil.If your organization does not have a subscription, you should have your IT admin create one. Měl by také k přihlášení k odběru použít pracovní nebo školní účet, ne účet Microsoft (Hotmail).Also, your IT Admin should subscribe with a Work or school account, rather than a Microsoft account (i.e. Hotmail).

Po zaregistrování se k Microsoft Azure:After signing up for Microsoft Azure:

Přihlášení k Azure

 • Na levé straně na portálu přejděte dolů na aplikaci Active Directory.Browse down to the Active Directory application on the left side of the portal.

Výběr aplikace Active Directory

 • Pokud ještě nemáte adresář vytvořený, klikněte na tlačítko Nový, které je v levém dolním rohu portálu.If you haven’t created a directory already, choose the New button located in the bottom left corner of the portal.

Vyberte NOVÝ.

 • Vyberte kartu Rights Management kartu. Stav služby Rights Management musí být Aktivní, Neznámý nebo Neautorizováno.Select the Rights Management tab and ensure that the Rights Management Status is either Active, Unknown or Unauthorized. Pokud má služba stav Neaktivní, zvolte na portále dole uprostřed tlačítko Aktivovat a potvrďte výběr.If the status is Inactive, choose the Activate button at the bottom, center portion of the portal and confirm your selection.

Zvolte AKTIVOVAT.

 • Teď si v adresáři vytvořte novou nativní aplikaci. Uděláte to tak, že vyberete svůj adresář a zvolíte Aplikace.Now, create a new Native Application in your directory by selecting your directory, choosing Applications.

Vyberte APLIKACE.

 • Pak zvolte tlačítko PŘIDAT, které najdete na portále dole uprostřed.Then choose the Add button located in the bottom, center portion of the portal.

Vyberte PŘIDAT.

 • Na příkazovém řádku zvolte Přidat aplikaci, kterou vyvíjí moje organizace.At the prompt choose Add an application my organization is developing.

Vyberte Přidat aplikaci, kterou vyvíjí moje organizace.

 • Pojmenujte si aplikaci, a to tak, že vyberete NATIVNÍ KLIENTSKÁ APLIKACE a zvolíte tlačítko Další.Name your application by selecting NATIVE CLIENT APPLICATION and choosing the Next button.

Pojmenujte si aplikaci.

 • Přidejte identifikátor URI pro přesměrování a zvolte Další.Add a redirection URI and choose next. Identifikátor URI pro přesměrování musí být platný identifikátor URI, který je jedinečný pro váš do adresář.The redirection URI needs to be a valid URI and unique to your directory. Můžete například použít něco jako https://contoso.azurewebsites.net/.auth/login/done.For example, you could use something like https://contoso.azurewebsites.net/.auth/login/done.

Přidejte identifikátor URI pro přesměrování.

 • Vyberte svoji aplikaci v adresáři a zvolte KONFIGUROVAT.Select your application in the directory and choose CONFIGURE.

Zvolte KONFIGUROVAT.

Poznámka

Zkopírujte ID KLIENTA a IDENTIFIKÁTOR URI PRO PŘESMĚROVÁNÍ a uložte si je, abyste je měli k dispozici, až budete klienta RMS příště konfigurovat.Copy the CLIENT ID and REDIRECT URI and store them for future use when configuring the RMS client.

 • Přejděte do dolní části nastavení aplikace a zvolte tlačítko Přidat aplikaci v části s oprávněními k ostatním aplikacím.Browse to the bottom of your application settings and choose the Add application button under permissions to other applications.

Poznámka

Delegovaná oprávnění, která se zobrazují pro Windows Azure Active Directory, jsou ve výchozím nastavení správná. Měla by být vybraná jenom jedna možnost a tou možností je Přihlášení a čtení profilu uživatele.The Delegated Permissions that are shown for Windows Azure Active Directory are correct by default – only one option should be selected and that option is Sign in and read user profile.

Vyberte Přidat aplikaci.

 • Zvolte tlačítko plus vedle položky Microsoft Rights Management.Choose the plus button next to Microsoft Rights Management.

Vyberte tlačítko +.

 • Teď zvolte tlačítko se zaškrtnutím, které je v pravém dolním rohu dialogu.Now, choose the check mark located on the bottom left corner of the dialog.

Zvolte tlačítko se zaškrtnutím.

 • Teď ke svojí aplikaci můžete přidat závislost pro Azure RMS.You’re now ready to add a dependency to your application for Azure RMS. Pokud budete chtít přidat závislost, vyberte novou položku Microsoft Rights Management Services v části oprávnění k ostatním aplikacím a zaškrtněte políčko Vytvářet a používat chráněný obsah pro uživatele v rozevíracím seznamu Delegovaná oprávnění.To add the dependency, select the new Microsoft Rights Management Services entry under permissions to other applications and choose the Create and access protected content for users checkbox under the Delegated Permissions: drop box.

Nastavení oprávnění

 • Kliknutím na ikonu ULOŽIT, která je na portále dole uprostřed, si uložte aplikaci, aby se vám zachovaly změny.Save your application to persist the changes by choosing the Save icon located on the bottom, center of the portal.

Vyberte ULOŽIT.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.