Postupy: Přidání explicitních vlastnických právHow-to: add explicit owner rights

Při vytváření licence od začátku pomocí IpcCreateLicenseFromScratch je nutné, aby aplikace explicitně přidala práva „Vlastník“.Your application should explicitly add "Owner" rights when creating a license from scratch using IpcCreateLicenseFromScratch.

PožadavkyPrerequisites

Pokud aplikace vytváří popisovač licencí pomocí IpcCreateLicenseFromScratch, musí vlastníkovi také explicitně udělit úplná práva (oprávnění).When your application is creating a license handle using IpcCreateLicenseFromScratch, it must also grant the owner full rights (permissions) explicitly.

Poznámka

Pokud je uživatel nastavený jako vlastník pomocí IpcSetLicenseProperty s vlastností IPC_LI_OWNER, nejsou tím vlastníkovi udělena úplná oprávnění.Setting a user as "owner" using IpcSetLicenseProperty with the IPC_LI_OWNER property does not grant the owner full permissions.

Následující příklad kódu ukazuje jenom postup vytvoření a přidání konkrétních práv k dané licenci.The following example code only represents the steps involved in creating and adding the specific rights to a given license.

PokynyInstructions

Krok 1: Ukázkový scénářStep 1: Example scenario

V tomto příkladu jsou k licenci vytvořené pomocí IpcCreateLicenseFromScratch přidána potřebná práva.In this example, needed rights are added to a license created with IpcCreateLicenseFromScratch. Příklad ukazuje vytvoření a přiřazení práv k licenci prostřednictvím seznamu práv.The example shows the creation and assignment of the rights to the license through a rights list.

Těmto uživatelům jsou přidána následující dvě práva:The following two rights are added to these users:

 • Oprávnění ke čtení přiřazená uživateli joe@contoso.comRead permissions assigned to joe@contoso.com
 • Úplná oprávnění přiřazená uživateli mary_kay@contoso.comFull permissions assigned to mary_kay@contoso.com

  // Create User Rights structure
  IPC_USER_RIGHTS ownerRightForOwner = {0};
  
  // Create rights
  LPCWSTR rgwszOwnerRights[1] = {IPC_GENERIC_ALL};
  
  // Assign values to members of Rights structure
  ownerRightForOwner.User.dwType = IPC_USER_TYPE_IPC;
  ownerRightForOwner.User.wszID = IPC_USER_ID_OWNER;
  ownerRightForOwner.rgwszRights = rgwszOwnerRights;
  ownerRightForOwner.cRights = 1;
  
  // Create User Rights structure for Joe with Read permissions
  IPC_USER_RIGHTS joeReadRight = {0};
  LPCWSTR rgwszReadRights[1] = {IPC_GENERIC_READ};
  
  // Assign values to members of Rights structure for Joe
  joeReadRight.User.dwType = IPC_USER_TYPE_EMAIL;
  joeReadRight.User.wszID = "joe@contoso.com";
  joeReadRight.rgwszRights = rgwszReadRights;
  joeReadRight.cRights = 1;
  
  // Create User Rights structure for Mary Kay with Full permissions
  IPC_USER_RIGHTS mary_kayFullRight = {0};
  LPCWSTR rgwszFullRights[1] = {IPC_GENERIC_ALL};
  
  // Assign values to members of Rights structure for Mary Kay
  mary_kayFullRight.User.dwType = IPC_USER_TYPE_EMAIL;
  mary_kayFullRight.User.wszID = L"mary_kay@contoso.com";
  mary_kayFullRight.rgwszRights = rgwszFullRights;
  mary_kayFullRight.cRights = 1;
  
  // Create User Rights List and assign the above rights
  size_t uNoOfUserRights = 3;
  PIPC_USER_RIGHTS_LIST pUserRightsList = NULL;
  pUserRightsList = reinterpret_cast<PIPC_USER_RIGHTS_LIST>
  (new BYTE[ sizeof(IPC_USER_RIGHTS_LIST) + uNoOfUserRights * sizeof(IPC_USER_RIGHTS)]);
  
  if(pUserRightsList == NULL)
  {
   // Handle error
  }
  
  // Assign values to members of Rights List structure for Joe and Mary Kay
  (*pUserRightsList).cbSize = sizeof(IPC_USER_RIGHTS_LIST);
  (*pUserRightsList).cUserRights = uNoOfUserRights;
  (*pUserRightsList).rgUserRights[0] = ownerRightForOwner;
  (*pUserRightsList).rgUserRights[1] = joeReadRight;
  (*pUserRightsList).rgUserRights[2] = mary_kayFullRight;
  
  // Set the Rights List property on the license via its handle
  // hLicense is a license handle created with IpcCreateLicenseFromScratch
  hr = IpcSetLicenseProperty(hLicense, FALSE, IPC_LI_USER_RIGHTS_LIST, pUserRightsList);
  
  if(FAILED(hr))
  {
   // Handle the error
  }
  

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.