Android – nastaveníAndroid setup

Aplikace pro Android můžou využívat sadu Microsoft Rights Management SDK 4.2 k povolení integrované ochrany informací ve svých aplikacích pomocí služby Azure Active Directory Rights Management (AAD RM).Android applications can use the Microsoft Rights Management SDK 4.2 to enable integrated information protection in their applications by using Azure Active Directory Rights Management (AAD RM ).

Toto téma vás provede nastavením vašeho prostředí, abyste mohli vytvářet své vlastní nové aplikace.This topic will guide you through setting up your environment for creating your own new apps .

PožadavkyPrerequisites

Pro váš vývojový systém doporučujeme následující software:We recommend the following software on your development system:

 • Operační systém Windows nebo OS X k provozování vývojového prostředí Eclipse.Windows or OS X operating system to run the Eclipse development environment.
 • V rámci tohoto průvodce se předpokládá, že používáte sadu Eclipse SDK minimálně ve verzi Eclipse Juno 4.2 a že používáte výchozí instalaci.This guide assumes that you are using the Eclipse SDK beginning with Eclipse Juno 4.2 and using a default installation.
 • Java od verze Java 1.6Java starting with Java 1.6.
 • Modul plug-in Android Developer Tools (ADT).Android Developer Tools (ADT) Plugin. POZNÁMKA: Můžete být vyzváni k restartování prostředí Eclipse, aby bylo možné dokončit instalaci.NOTE - You might be asked to restart Eclipse to complete the installation.

 • Balíček MS RMS SDK 4.2 pro Android.The MS RMS SDK 4.2 package for Android. Další informace najdete v tématu Začínáme.For more information see, Get started.

  Tuto sadu SDK je možné použít k vývoji pro Android 4.0.3 (API úrovně 15) a novější.This SDK can be used to develop for Android 4.0.3 (API level 15) and later.

 • Knihovna ověřování: Doporučujeme používat knihovnu Azure AD Authentication Library (ADAL).Authentication library: We recommend that you use the Azure AD Authentication Library (ADAL). Je ale také možné používat další knihovny ověřování, které podporují protokol OAuth 2.0.However, other authentication libraries that support OAuth 2.0 can be used as well.

  Další informace najdete v článku věnovaném knihovně ADAL pro Android.For more information see, ADAL for Android

  Poznámka: Pokud vaše aplikace nebude jako knihovnu ověřování OAuth 2.0 používat knihovnu ADAL, měli byste si projít tyto pokyny pro Android: Pár postřehů k hodnotám SecureRandom.Note If your application will not be using the ADAL Library as the OAuth 2.0 authentication library, you should review this Android guidance, Some SecureRandom Thoughts.

Přečtěte si téma Co je nového, kde najdete informace o aktualizacích, poznámky k verzi a nejčastější dotazy k rozhraním API.Read the What's new topic for information about API updates, release notes, and frequently asked questions (FAQ).

VolitelnéOptional

Naše knihovna uživatelského rozhraní obsahuje opakovaně použitelné uživatelské rozhraní pro operace využívání a ochrany pro vývojáře, kteří nechtějí vytvářet svoje vlastní uživatelské rozhraní – knihovny uživatelského rozhraní a ukázkové aplikace pro Android.Our UI library provides re-usable UI for consumption and protection operations for developers who don’t want to create their own custom UI - UI Library and Sample app for Android.

Konfigurace vašeho vývojového prostředíConfiguring your development environment

Poznámka: Verze MS RMS SDK 4.2 Preview: V této verzi Preview se neaktualizovaly snímky obrazovky, takže se na nich ještě neprojevila změna názvu cest z com/microsoft/protection na com/microsoft/rightsmanagment.Note MS RMS SDK 4.2 Preview Release: In this preview release, the screen shots have not been updated to show the change in name of the pathes from com/microsoft/protection to com/microsoft/rightsmanagment. Text se ale aktualizoval.The text though, has been updated.

 • Otevřete vývojové prostředí Eclipse.Open the Eclipse development environment.
 • Pokud chcete vytvořit nový projekt aplikace pro Android, klikněte v nabídce File (Soubor) na New (Nový), klikněte na Project (Projekt) a pak vyberte Android Application Project (Projekt aplikace pro Android).To create a new Android Application project, on the File menu, click New, click Project, and then select Android Application Project.

  Vytvoření nové aplikace pro Android

 • Zadejte název aplikace.Enter the application name. Název projektu a název balíčku se doplní podle názvu aplikace.The project name and package name is filled based on the application name.

 • Klikněte na Next (Další) a vyberte, kde chcete vytvořit pracovní prostor.Click Next and select where you want to create the workspace.

  Zadejte název aplikace.

 • Klikněte na Next (Další) a vyberte ikonu pro svou aplikaci.Click Next and select an icon for your app.

  Vyberte ikonu pro svou aplikaci.

 • Klikněte na Next (Další) a výběrem možnosti Blank Activity (Prázdná aktivita) vytvořte aktivitu.Click Next and select Blank Activity to create the activity.

  Vytvoření aktivity

 • Klikněte na Next (Další) a zadejte název aktivity.Click Next and provide a name for the activity. Můžete nechat nastavený výchozí název MainActivity s názvem rozložení activity_main.You can leave MainActivity as the default name with a layout name of activity_main.

  Zadejte název aktivity.

 • Klikněte na tlačítko Dokončit.Click Finish.

  Dokončení vytvoření

 • Projekt je vytvořený a společně s ním také hlavní třída aktivit, MainActivity.java.Your project has been created, along with the main activity class MainActivity.java.

Odkazování na sadu SDKReferencing the SDK

 • Přejděte do složky, do které jste vyextrahovali soubor adrms_android_sdk.zip.Navigate to the folder in which you extracted the adrms_android_sdk.zip. Ve složce SDK > com > microsoft > rightsmanagement zkontrolujte, že nejsou soubory .classpath, .project a project.properties označené jako Jen pro čtení.In the "SDK > com > microsoft > rightsmanagement" folder, make sure the files .classpath, .project, and project.properties are not marked as read-only.
 • Pokud chcete odkazovat na sadu SDK, musíte ji naimportovat do pracovního prostoru.To reference the SDK, you must import it to the workspace.

  V prostředí Eclipse klikněte na File (Soubor).In Eclipse, click File. V nabídce File (Soubor) klikněte na Import (Importovat).On the File menu, click Import. V dialogovém okně Import (Importovat) vyberte Android / Existing Android Code into Workspace (Android / Existující kód pro Android do pracovního prostoru).In the Import dialog box, select Android / Existing Android Code into Workspace.

  Import do pracovního prostoru

 • Klikněte na Další.Click Next. Vyberte složku, do které jste vyextrahovali soubor adrms_android_sdk.zip.Navigate to select the folder in which you extracted the adrms_android_sdk.zip. Sada SDK by se měla v seznamu zobrazovat jako com.microsoft.rightsmanagement.The SDK should appear in the list as com.microsoft.rightsmanagement.

  Výběr složky

 • Když kliknete na Finish (Dokončit), projekt SDK se v hierarchii objeví na stejné úrovni jako dříve vytvořená aplikace.When you click Finish, the SDK project appears as a sibling of your previously created application.

  Projekt SDK se v hierarchii zobrazí na stejné úrovni jako vaše aplikace.

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu Project (Projekt) a zobrazte si vlastnosti projektu.Right-click the Project icon and view the properties for the project.

 • Přejděte na kartu Android.Navigate to the Android tab.
 • Klikněte na Add (Přidat) a vyberte z pracovního prostoru knihovnu com.microsoft.rightsmanagement.Click Add, and then select the com.microsoft.rightsmanagement library from the workspace.

  Přidání knihovny

 • Klikněte na OK.Click OK.

  Vzhledem k tomu, že se sada MS RMS SDK 4.2 připojí k AAD RM, musíte aplikaci udělit oprávnění INTERNET a ACCESS_NETWORK_STATE.Because the MS RMS SDK 4.2 connects with AAD RM, the application has to be granted the INTERNET and ACCESS_NETWORK_STATE. Pokud to budete chtít udělat, otevřete soubor AndroidManifest.xml v kořenovém adresáři projektu.To do so, open the AndroidManifest.xml file in the root of the project.

  Oprávnění přidáte tak, že kliknete na Add (Přidat) a pak vyberete Uses Permissions (Používá oprávnění).To add the permissions, click Add, and then select Uses Permissions.

  Přidání oprávnění

 • Krok manifestu můžete ověřit zobrazením manifestu v textovém editoru.You can verify the manifest step by viewing the manifest in the text editor view. Zkontrolujte, že v něm jsou tyto řádky:Make sure the following lines appear:

  <uses-sdk
     android:minSdkVersion="15"
     android:targetSdkVersion="19"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
  <uses-permission/>
  

Poznámka: Sada SDK používá android.support.v4.Note The SDK uses the android.support.v4

 • Teď můžete začít vytvářet svoje vlastní nové aplikace pro Android.You are now ready to create your own new Android apps.

Viz takéSee Also

ZačínámeGet started

NovinkyWhat's new

Terminologie a koncepty pro vývojářeDeveloper terms and concepts

Reference k rozhraní API pro AndroidAndroid API Reference

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.