Typy aplikacíApplication types

Toto téma popisuje typy aplikací, které lze vytvořit jako aplikace s povolenými právy.This topic covers types of applications that you might choose to create as rights-enabled.

Následující typy aplikací jsou aktuálně podporovány službou Rights Management Services SDK 2.1The following application types are currently supported by Rights Management Services SDK 2.1

Jednoduché aplikaceSimple applications

Jednoduchá aplikace může být nástrojem pro příkazový řádek, který je vytvořen pro zašifrování zadaného souboru.A simple application could be a command line tool built to encrypt a provided file. Příklad jednoduché aplikace s povolenými právy najdete v implementaci IPCHelloWorld, která je popsaná v tématu Vývoj aplikace.For an example of a simple, rights-enabled application see our implementation of IPCHelloWorld, described in Developing your application.

Aplikace v režimu serveruServer mode applications

Režim serveru je určen pro neinteraktivní aplikace, které využívají, chrání nebo zpracovávají obsah chráněný službou RMS.Server mode is meant for non-interactive applications that consume, protect or process RMS-protected content. Jedná se například o aplikaci Ochrany před ztrátou dat, která je provozována jako služba na souborovém serveru. Tato aplikace automaticky chrání citlivé dokumenty.An example would be a Data Loss Prevention application that runs as a service on a file server and automatically protects sensitive documents. Příkladem pro tento typ aplikace může být vzorek IpcDlp.See the IpcDlp sample for an example of this application type.

Pokud vaše aplikace používá režim serveru, měla by být ověřena v serveru RMS v bezobslužném režimu.If your application uses the server mode, it should authenticate to the RMS server silently. Na rozdíl od režimu klienta, RMS SDK 2.1 neotevře výzvu k zadání pověření, pokud se nepodaří ověření v bezobslužném režimu.Unlike the client mode, the RMS SDK 2.1 will not open a credential prompt when it fails to authenticate silently. Při spuštění v režimu serveru není rovněž zapotřebí žádného aplikačního manifestu.Also, when running in server mode, no application manifest is needed.

Další informace o nastavení bezpečnostního režimu API naleznete v kapitole Nastavení bezpečnostního režimu API.For more information on setting the API security mode see, Setting the API security mode.

Aplikace Rich ClientRich client applications

Aplikace Rich Client umožňuje uživatelům zobrazovat data a manipulovat s nimi prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI).A rich client application allows users to view and manipulate data through a graphical user interface (GUI). Data obsažená v tomto grafickém uživatelském rozhraní mají často vysokou hodnotu a jsou citlivá s ohledem na krádež nebo náhodnou expozici.Often, the data presented in this GUI is high-value and sensitive to theft or accidental exposure. Podpora ochrany informací obvykle vylepšuje existující scénáře. Není to však primární motivace pro vývoj aplikace.Information protection support typically enhances existing scenarios but, is not the primary motivation for developing the application.

Služba RMS SDK 2.1 s aplikacemi Rich Client umožňuje následující operace:Using RMS SDK 2.1 with rich client applications helps you:

  • Kontrola šifrování příslušných dat.Ensure that this data is always encrypted.

  • Zabránění uživatelům v extrahování dat do nechráněných formátů (například zabránění použití clipboardu pro kopírování a vložení).Prevent users from extracting data to an unprotected format (for example, prevent using the clipboard to copy and paste).

Microsoft Notepad představuje jednoduchou aplikaci Rich Client.Microsoft Notepad is a simple rich client application. Microsoft Office již představuje složitější aplikaci Rich Client.Microsoft Office is a more complex rich client application.

Další informace o ochraně vaší aplikace naleznete v kapitole Vysvětlení restrikcí pro používání.For more information on protecting your application, see Understanding usage restrictions.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.