Postupy: Používání předdefinovaných právHow to: Use built-in rights

Toto téma popisuje předdefinovaná práva, která poskytuje sada Microsoft Rights Management SDK 4.2, a omezení použití, která by aplikace měla vynutit, aby byla tato omezení dodržena.This topic outlines the built-in rights that the Microsoft Rights Management SDK 4.2 provides and usage restrictions that an app should enforce in honoring those restrictions. Následující příklad ukazuje předdefinovaná práva, běžná práva, práva k upravovatelným dokumentům a práva pro e-maily s popisem a jejich hodnoty podle operačního systému.The following shows the built-in rights; common rights, editable document rights and email rights follwed by a description and their values by operating system.

Poznámka: V případě sady Linux SDK zjistíte podrobnosti podle zdrojového souboru rights.h.Note - For the Linux SDK, see the rights.h source file for details.

Běžná právaCommon Rights

All (Vše) – Kolekce všech běžných právAll - A collection of all common rights.

Owner – Právo Owner (Vlastník) uděluje oprávnění k úplnému řízení chráněného obsahu.Owner - The Owner right grants full control over the protected content.

View (Zobrazit) – Práva k zobrazení chráněného obsahu.View - The right to view protected content. Při udělení tohoto práva obvykle aplikace umožňuje uživatelům otevírat a zobrazovat chráněný obsah. K úpravám, extrahování, přeposílání nebo ukládání obsahu jsou však nutná další práva.Typically, when this right is granted, the application enables the user to open and view protected content; however, additional rights are required to modify, extract, forward, or save the content.

Práva pro upravovatelné dokumentyEditable Document Rights

All (Vše) – Kolekce, která obsahuje veškerá práva pro upravovatelné dokumenty.All - A collection that contains all of the editable document rights.

Comment (Komentovat) – Práva ke komentování dokumentůComment - The right to make comments on the document.

Edit (Upravovat) – Práva k úpravám chráněného obsahu a jeho uložení do stejného chráněné formátu.Edit - The right to edit protected content and save it in the same protected format. Když jsou udělena tato práva, aplikace obvykle umožňuje uživatelům měnit chráněný obsah a ukládat ho do stejného souboru.Typically, when this right is granted, the app enables the user to change protected content and then save it to the same file.

Export (Exportovat) – Práva k extrahování obsahu z chráněného formátu a jeho následné uložení do jiného formátu chráněného službou AD RMS.Export - The right to extract content from a protected format and place it in a different AD RMS-protected format. Když jsou udělena tato práva, aplikace obvykle umožňuje uživateli ukládat chráněný obsah do jiných formátů chráněných službou AD RMS, například pokud aplikace implementuje funkci Uložit jako.Typically, when this right is granted, the app enables the user to save protected content to other AD RMS-protected formats; for example, if the application implements a Save As functionality.

Extract (Extrahovat) – Práva k extrahování obsahu z chráněného formátu a jeho následné uložení do nechráněného formátu.Extract - The right to extract content from a protected format and place it in an unprotected format. Když jsou udělena tato práva, aplikace obvykle umožňuje uživatelům kopírovat a vkládat informace z chráněného obsahu.Typically, when this right is granted, the app enables the user to copy and paste information from protected content. Pokud aplikace implementuje funkci Uložit jako, může také uživatelům umožnit ukládání chráněného obsahu do nechráněných formátů a dalších chráněných formátů.If the app implements a Save As functionality, the application might also enable the user to save protected content to unprotected formats and other protected formats. Tato práva mají stejnou hodnotu jako práva Extract pro e-maily.This right has the same value as the Extract right for email.

Print (Tisknout) – Práva tisknout chráněný obsah.Print - The right to print protected content. Když jsou udělena tato práva, aplikace obvykle umožňuje uživatelům tisknout chráněný obsah.Typically, when this right is granted, the app enables the user to print protected content. Tato práva mají stejnou hodnotu jako práva Print pro e-maily.This right has the same value as the Print right for email.

Práva pro e-mailyEmail Rights

All (Vše) – Kolekce, která obsahuje veškerá práva pro e-maily.All - A collection that contains all of the email rights.

Extract (Extrahovat) – Práva k extrahování obsahu z chráněného formátu a jeho následné uložení do nechráněného formátu.Extract - The right to extract content from a protected format and place it in an unprotected format. Když jsou udělena tato práva, aplikace obvykle umožňuje příjemcům e-mailů kopírovat a vkládat informace z chráněných zpráv.Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to copy and paste information from a protected message. Pokud aplikace implementuje funkci Uložit jako, může také příjemcům umožnit ukládání chráněného obsahu do nechráněných formátů a dalších chráněných formátů.If the app implements a Save As functionality, the application might also enable the recipient to save protected content to unprotected formats and other protected formats. Tato práva mají stejnou hodnotu jako práva Extract pro upravovatelné dokumenty.This right has the same value as the Extract right for editable documents.

Forward (Přeposlat) – Práva přeposílat chráněné zprávy.Forward - The right to forward a protected message. Když jsou udělena tato práva, aplikace obvykle umožňuje příjemcům e-mailů přeposílat chráněné zprávy.Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to forward a protected message.

Print (Tisknout) – Práva tisknout chráněný obsah.Print - The right to print protected content. Když jsou udělena tato práva, aplikace obvykle umožňuje příjemcům e-mailů tisknout chráněné zprávy.Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to print a protected message. Tato práva mají stejnou hodnotu jako práva Print pro upravovatelné dokumenty.This right has the same value as the Print right for editable documents.

Reply (Odpovídat) – Když jsou udělena tato práva, aplikace obvykle umožňuje příjemcům e-mailů odpovídat na chráněné zprávy a zahrnout do odpovědi kopii původní zprávy.Reply - Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to reply to a protected message and include a copy of the original message.

ReplyAll (Odpovídat všem) – Když jsou udělena tato práva, aplikace obvykle umožňuje příjemcům e-mailů odpovídat na chráněné zprávy všem příjemcům a zahrnout do odpovědi kopii původní zprávy.ReplyAll - Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to reply to all recipients of a protected message and include a copy of the original message.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.