Postupy: Ladění aplikace s povolenými právyHow-to: debug a rights-enabled application

Následující téma ukazuje, jak ladit aplikaci a používat protokol událostí systému Windows.The following topic shows how to debug your application and use the Windows Event Log.

Ladění aplikaceDebugging your application

V sadě Rights Management Services SDK 2.1 jsou ve verzi modulu runtime pro vývojáře zakázány kontroly proti ladění.In Rights Management Services SDK 2.1, the anti-debugging checks in the developer version of our runtime are disabled.

Trasování ladění lze zapnout pomocí následujícího klíče registru.You can turn on debug tracing by using the following registry key. (Chcete-li trasování ladění vypnout, změňte hodnotu na 0.) V této verzi není k ladění zapotřebí nic dalšího.(To turn debug tracing off, change the value to 0.) Nothing else is required for debugging in this release.

HKEY_LOCAL_MACHINE
  SOFTWARE
   Microsoft
     MSIPC
      "Trace" = 00000001
      Data type
      dword

Protokolování aplikací pomocí protokolu událostí systému WindowsApplication logging by using the Windows Event Log

Protokol událostí má název „Microsoft-RMS-MSIPC/Debug“.The name of the event log is "Microsoft-RMS-MSIPC/Debug". To znamená, že v prohlížeči událostí systému Windows se protokol zobrazí jako „Application and Services Logs\Microsoft\RMS\MSIPC\Debug“.This means that in the Windows Event Viewer, your log appears as "Application and Services Logs\Microsoft\RMS\MSIPC\Debug".

Poznámka: Ve výchozím nastavení je protokol povolen a je nastaven na úroveň podrobností 3.Note The log is enabled by default and set to verbosity level 3.

Chcete-li změnit nastavení funkce protokolování, můžete použít buď uživatelské rozhraní prohlížeče událostí systému Windows, nebo nástroj pro příkazový řádek Wevtutil, který je součástí systému Windows.To change the settings of the logging feature, you can use either the UI for the Windows Event Viewer or Wevtutil, a command line tool built into Windows.

Prostřednictvím rozhraní Wevtutil můžete řídit úroveň podrobností protokolu.Through the Wevtutil interface, you can control the level of verbosity of your log.

V současné době podporujeme 3 úrovně protokolování:At this time, we support 3 levels of logging:

 • Úroveň 2 – ChybaLevel 2—Error
 • Úroveň 3 – UpozorněníLevel 3—Warning
 • Úroveň 4 – InformaceLevel 4—Information

Následující příkaz například povolí protokol událostí MSIPC a nastaví úroveň podrobností na úroveň informace.For example, the following command will enable the MSIPC event log and set the level of verbosity to information.

wevtutil sl Microsoft-RMS-MSIPC/Debug /e:true /l:4wevtutil sl Microsoft-RMS-MSIPC/Debug /e:true /l:4

Poznámka Chcete-li zobrazit protokol ladění MSIPC, v prohlížeči událostí systému Windows vyberte v nabídce Zobrazení možnost Zobrazit protokoly pro ladění a analýzu.Note In the Windows Event Viewer on the View menu, select Show Analytic and Debug Logs to make the MSIPC Debug log visible.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.