ZačínámeGetting started

Platforma Rights Management Services SDK 2.1 umožňuje uživatelům vytvářet aplikace, které usnadňují ochranu RMS informací prostřednictvím serveru RMS nebo Azure RMS.The Rights Management Services SDK 2.1 platform enables developers to build applications that leverage RMS information protection via an RMS Server or Azure RMS. Tato platforma řeší komplexní postupy zabezpečení, jako například správu klíčů, zpracování šifrování a dešifrování. Nabízí zjednodušené rozhraní API pro snadný vývoj aplikací.The platform handles complex security practices such as key management, encryption and decryption processing and, offers a simplified API for easy application development.

Začínáme se sadou RMS SDK 2.1Get started with RMS SDK 2.1

Toto téma vás provede procesem nastavení a spuštění aplikace s povolenými právy v testovacím prostředí.This topic will guide you through the process of setting up and running your rights-enabled application in a testing environment. Následující témata popisují postup nastavení vývojového prostředí a jsou uvedeny tak, aby indikovaly pořadí, ve kterém byste měli postupovat.The following topics discuss how to set up your development environment and are listed such that they suggest an order that you could perform the tasks.

V této částiIn this sections

TémaTopic PopisDescription
Poznámky k verziRelease Notes Toto téma popisuje důležité informace o této a předchozích verzích RMS SDK 2.1.This topic contains important information about this and previous releases of the RMS SDK 2.1.
Instalace sady SDKInstall the SDK Toto téma vás provede instalací nástrojů pro vývojáře.This topic guides you through installing the developer tools.
Konfigurace sady Visual StudioConfigure Visual Studio Toto téma obsahuje pokyny ke konfiguraci projektu sady Visual Studio pro používání sady RMS SDK 2.1.This topic contains instructions about how to configure a Visual Studio project to use the RMS SDK 2.1.
Vývoj aplikaceDeveloping your application Toto téma obsahuje základní pokyny ke klíčovým aspektům aplikací s podporou RMS a může sloužit jako základ pro vývoj vlastních aplikací.This topic contains essential guidance on the core aspects of an RMS enabled application and can serve as the foundation of your own application development.
Otestování aplikaceTesting your application Toto téma obsahuje pokyny pro přípravu testování aplikace.This topic contains instructions about how to setup for your application testing.
Nasazení do produkčního prostředíDeploy into production Toto téma vás provede možnostmi nasazení pro vaši aplikaci s povolenými právy.This topic guides you through deployment options for your rights-enabled application.

Vyzkoušejte použití RMS SDK 2.1 a dodržujte následující pokyny v těchto tématech:Try using RMS SDK 2.1 by following the guidance in these topics:

Proč používat pro ochranu dat službu RMS SDK 2.1Why use RMS SDK 2.1 for protecting your content

Pro vývojáře, kteří chtějí přidat podporu RMS do svých nových nebo stávajících aplikací, může být RMS SDK 2.1 určitým usnadněním:For developers who want to add RMS support to their new and existing applications, the RMS SDK 2.1 helps make it easier to:

  • Aplikace RMS, které může spravovat sám autor a které jsou kompatibilní a robustní.Author manageable, compliant and robust RMS-aware applications.
  • Trvalé šifrování dat uživatele.Encrypt user data persistently. Data zůstávají v zašifrovaném stavu bez ohledu na prostředí, zařízení nebo operační systém.The data remains encrypted regardless of the environment, device, or operating system.
  • Bohatá sada omezení pro používání, například ochrana proti zachycení obrazovky s citlivými daty.Enforce a rich set of usage restrictions, such as preventing screen captures of your sensitive data.
  • Podpora ochranných postupů v rámci podniku.Support enterprise-managed protection policies.
  • Podpora nových mechanismů ověřování a šifrovacích algoritmů, ihned po jejich zveřejnění.Support new authentication mechanisms and encryption algorithms as they become available.

RMS SDK 2.1 podporuje celou řadu důležitých klientských a serverových platforem.The RMS SDK 2.1 supports a range of important client and server platforms. Více informací naleznete v kapitole Podporované platformy.For more information see, Supported platforms.

Základní zásadyCore principles

Jednoduchost – zpětná vazba a vzory pro používání pro AD RMS SDK 1.0 byly analyzovány a byla použita data pro zjednodušení nebo automatizování nejobtížnějších úloh programování.Simplicity—Feedback and usage patterns for the AD RMS SDK 1.0 were analyzed, and that data used to simplify or automate the most difficult programming tasks. RMS aplikace vytvořené pomocí RMS SDK 2.1 obvykle vyžadují 5–10krát méně řádků kódu RMS než u aplikací RMS zapisovaných pomocí AD RMS SDK 1.0.RMS applications authored using the RMS SDK 2.1 typically require 5–10 times fewer lines of RMS code than RMS applications written using AD RMS SDK 1.0. Jeden zápis – aplikace RMS SDK 2.1 nevyžadují změny kódu nebo nové kompilace pro použití s nejnovějšími funkcemi RMS.Write once—RMS SDK 2.1 applications do not need a code change or a recompile to work with the newest RMS features. Nové funkce služby RMS budou k dispozici ve stávající aplikaci, ihned po jejich přidání do RMS serveru.New RMS features will become available in your existing application as they get added to the RMS server. Konzistence – RMS SDK 2.1 pomáhá usnadnit zápis aplikací, který konzistentně respektuje různé konfigurace služby RMS.Consistency—RMS SDK 2.1 helps make it easy to write applications that consistently honor different RMS configurations. Tato sada také významně snižuje velikost RMS uživatelského rozhraní, které vývojář aplikace potřebuje k vytváření, s podporou konzistentního vzhledu a funkce a se snížením potřeby uživatelského vzdělávání.It also significantly reduces the amount of RMS user interface you, as the application developer, needs to author, encouraging a consistent look and feel and reducing the need for user education.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.