Nasazení aplikace služby do jiného tenantaDeploying a service application into a different tenant

Tento článek popisuje postup nasazení aplikace služby.This article describes the process of deploying a service application. V tomto scénáři přeneseme aplikaci, která je registrovaná u svého původního vývojového AD tenanta, aby byla registrovaná u produkčního AD tenanta jiné společnosti.In this scenario we are transitioning the application from being registered with its initial development AD tenant to being registered with a different company's production AD tenant.

Poznámka

Tento scénář je platný, jenom pokud aplikace služby používá ověřování pomocí symetrického klíče.This scenario is only relevant if the service application uses symmetric key authentication.

ScénářScenario

Společnost CoolApp vyvinula aplikaci služby s využitím služby AIP (Azure Information Protection), která šifruje, označuje popisky a chrání dokumenty exportované uživateli z obchodních aplikací, jako je Dynamics, SAP nebo Salesforce.Company CoolApp has developed a service application using Azure Information Protection (AIP) that encrypts, labels, and, protects documents when users are exporting from a business application such as Dynamics, SAP, or, Salesforce. V tomto scénáři zakoupí novou aplikaci společnosti CoolApp velká organizace ABC. Tým společnosti CoolApp proto potřebuje nasadit svoje řešení do prostředí organizace ABC.For this scenario, large enterprise ABC buys CoolApp's new application so, the CoolApp team needs to deploy their solution into ABC’s environment.

Ukázkový tok vytvoření symetrického klíče v jiném tenantovi

Tok 1: CoolApp poskytne organizaci ABC dialogové okno uživatelského rozhraní k implementaci nasazeníFlow 1: CoolApp provides a UI dialog to ABC to implement the deployment

Když organizace ABC zakoupí řešení společnosti CoolApp, musí správce IT ze společnosti ABC vytvořit instanční objekt služby CoolApp a zaregistrovat aplikaci v tenantovi Azure AD organizace ABC.Once ABC purchases CoolApp's solution, the IT administrator at ABC must create the CoolApp service principal and register the application in ABC's Azure AD tenant.

Postup je uvedený v části Vytvoření instančního objektu služby v článku Vývoj aplikace.The steps for this are outlined in the Create a service Principal section of Developing your application.

Příklad uživatelského rozhraní pro správce IT k zadání údajů pro vaši aplikaci

Poznámka

K vytvoření instančního objektu služby v tenantovi potřebujete práva správce tenanta.To create Service Principal in a tenant you need tenant admin rights

Správce IT organizace ABC potom spustí aplikaci společnosti CoolApp jako službu ve svém prostředí a vloží podrobnosti pro práci aplikace CoolApp, jako je ID aplikace, ID tenanta a symetrický klíč.ABC's IT administrator then launches CoolApp's application as a service in their environment and embeds the details for the CoolApp application to work such as; application ID, tenant ID, and, the symmetric key.

Pokud se nebude poskytovat správci IT organizace ABC dialogové okno uživatelského rozhraní pro zadání informací o instančním objektu služby, může se postupovat způsobem popsaným v části Tok 2.If the desired experience is to not provide the IT administrator of ABC with a UI dialog for the service principal information, then Flow 2 is the method to follow.

Tok 2: Správce IT organizace ABC poskytne klíč týmu společnosti CoolAppFlow 2: ABC IT Administrator provides the key to the CoolApp team

Když správce IT organizace ABC vytvoří instanční objekt služby, jak ukazuje Obrázek 1, poskytne organizace ABC tyto informace týmu společnosti CoolApp.Once ABC's IT Administrator creates the service principal, as shown in Figure 1, ABC provides the information to the CoolApp team. Tým společnosti CoolApp pak pokračuje a vloží tyto informace do aplikace CoolApp k použití v tenantovi organizace ABC.The CoolApp team then proceeds to embed the information in the CoolApp application for use in ABC's tenant.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.