Postupy: Instalace, konfigurace a testování pomocí serveru RMSHow-to: install, configure and test with an RMS server

Toto téma popisuje kroky pro připojení k serveru RMS nebo Azure RMS pro testování vašich aplikací s povolenými právy.This topic covers the steps to connect to an RMS Sever or Azure RMS for testing your rights-enabled application.

PokynyInstructions

Krok 1: Instalace serveru RMSStep 1: Setup your RMS server

Následující postup vás provede instalací serveru RMS a zahrnuje kroky:The following steps guide you in setting up your RMS server and include:

 • Instalace serveruInstall the server
 • Registrace serveruEnroll the server
 1. Instalace serveruInstall the server

  Služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services) se skládá z komponenty klienta a serveru.Active Directory Rights Management Services (AD RMS) consists of separate client and server components. Komponenta serveru je implementovaná jako sada webových služeb, které jde použít ke správě infrastruktury RMS, vydávání licencí vydavatelům a spotřebitelům obsahu a vydávání certifikátů počítačům a uživatelům.The server component is implemented as a set of web services that can be used to administer an RMS infrastructure, issue licenses to content consumers and publishers, and issue certificates to computers and users.

  Počínaje verzí Windows Server 2008 jsou komponenty klienta i serveru součástí operačního systému.Beginning with Windows Server 2008, both the client and the server components are included in the operating system. Komponenty serveru pro předchozí operační systémy můžete stáhnout z následujícího umístění.You can download the server components for prior operating systems from the following location.

  Při konfiguraci komponenty serveru v systému Windows Server 2008 je nutné nainstalovat roli služby AD RMS.To configure the server component on Windows Server 2008, you must install the AD RMS role. Pokud vyvíjíte aplikace pro předchozí serverový operační systém, proveďte konfiguraci registru po instalaci serveru RMS verze 1.0 SP2, ale před zřizováním služby RMS.If you are developing applications against a prior server operating system, configure the registry after installing RMS server v1.0 SP2 but before provisioning the RMS service.

 2. Registrace serveruEnroll the server

  Musíte zaregistrovat server RMS (Rights Management Services) k identifikaci v předprodukční nebo produkční hierarchii.You must enroll an Rights Management Services (RMS) server to identify it in the Pre-Production or Production hierarchy. Proces registrace ponechá serverový certifikát pro vystavování licencí na počítači serveru.The enrollment process leaves a server licensor certificate on the server computer. Tento certifikát je zřetězený zpátky k důvěryhodnému kořenovému certifikátu Microsoftu.This certificate chains back to a Microsoft root of trust. Způsob registrace serveru závisí na verzi služby RMS, kterou používáte.How you enroll the server depends on which RMS version you are using.

  • Vlastní registraceSelf enrollment

   Počínaje verzí Windows Server 2008 můžete registrovat server RMS v příslušné hierarchii bez odesílání informací Microsoftu.Beginning with Windows Server 2008, you can enroll an RMS server in the appropriate hierarchy without sending information to Microsoft. Při instalaci role RMS se taky nainstalují certifikát pro vlastní registraci a soukromý klíč.When you install the RMS role, a self-enrollment certificate and private key are also installed. Slouží k automatickému vytvoření serverového certifikátu pro vystavování licencí.These are used to automatically create the server licensor certificate. Nedochází k žádné výměně informací s Microsoftem.No information is exchanged with Microsoft.

  • Online registraceOnline enrollment

   Pokud používáte AD RMS verze 1.0 SP2, můžete zaregistrovat server online.If you are using AD RMS v1.0 SP2, you can enroll the server online. Registrace probíhá na pozadí během procesu zřizování, ale musíte mít internetové připojení.Enrollment takes place behind the scenes during the provisioning process, but you must have an Internet connection.

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRMS\1.0\UddiProvider = 0e3d9bb8-b765-4a68-a329-51548685fed3HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRMS\1.0\UddiProvider = 0e3d9bb8-b765-4a68-a329-51548685fed3

 3. Testování pomocí serveru RMSTest with RMS Server

  Pro testování pomocí serveru RMS nakonfigurujte zjišťování na straně serveru nebo klienta a povolte klientovi služby Rights Management 2.1, aby vyhledal váš server RMS a navázal s ním komunikaci.For testing with an RMS server, configure either server-side discovery or client-side discovery to enable the Rights Management Service Client 2.1 to discover and establish communication with your RMS server.

  Poznámka

  Testování s využitím Azure RMS nevyžaduje konfiguraci zjišťování.Testing with Azure RMS does not require discovery configuration.

  • Při zjišťování na straně serveru správce zaregistruje bod připojení služby (SCP) pro kořenový cluster RMS se službou Active Directory. Klient se dotáže služby Active Directory, vyhledá bod SCP a naváže připojení k serveru.In server-side discovery, an administrator registers a service connection point (SCP) for the RMS root cluster with Active Directory, and the client queries Active Directory to discover the SCP and establish a connection with the server.
  • Při zjišťování na straně klienta nakonfigurujete nastavení zjišťování služeb RMS v registru počítače, kde je spuštěný klient služby RMS 2.1.In client-side discovery, you configure RMS Service Discovery settings in the registry on the computer where the RMS Client 2.1 is running. Toto nastavení klientovi služby RMS 2.1 ukáže server RMS, který má použít.These settings point the RMS Client 2.1 to the RMS server to use. Když je toto nastavení k dispozici, zjišťování na straně serveru se neprovede.When they are present, server-side discovery is not performed.

  Pokud chcete konfigurovat zjišťování na straně klienta, můžete nastavit, aby následující klíče registru odkazovaly na váš server RMS.To configure client-side discovery, you can set the following registry keys to point to your RMS server. Informace o postupu při konfiguraci zjišťování na straně služby najdete v tématu Poznámky k nasazení klienta služby RMS 2.0.For information about how to configure service-side discovery, see RMS Client 2.0 Deployment Notes.

 4. EnterpriseCertificationEnterpriseCertification

   HKEY_LOCAL_MACHINE
    SOFTWARE
     Microsoft
      MSIPC
       ServiceLocation
        EnterpriseCertification
  

  Hodnota: (výchozí): [http|https]://název_clusteru_RMS/_wmcs/CertificationValue: (Default): [http|https]://RMSClusterName/_wmcs/Certification

 5. EnterprisePublishingEnterprisePublishing

   HKEY_LOCAL_MACHINE
    SOFTWARE
     Microsoft
      MSIPC
       ServiceLocation
        EnterprisePublishing
  

  Hodnota: (výchozí):[http|https]://RMSClusterName/_wmcs/LicensingValue: (Default): [http|https]://RMSClusterName/_wmcs/Licensing

Poznámka

Ve výchozím nastavení tyto klíče v registru neexistují a musí se vytvořit.By default, these keys do not exist in the registry and must be created.

Důležité

Pokud spouštíte 32bitovou aplikaci v 64bitové verzi Windows, musíte nastavit tyto klíče v následujícím umístění:If you are running a 32-bit application on a 64-bit version of Windows, you must set these keys in the following key location:

HKEY_LOCAL_MACHINE
 SOFTWARE
  Wow6432Node
   Microsoft
    MSIPC
     ```

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.