Co je nového a poznámky k verziWhat's new and Release notes

Co je novéhoWhat's new

Toto téma popisuje důležité změny a funkce v této nové verzi v4.x RMS SDK.This topic outlines important changes and features in this new version of the RMS SDK v4.x.

Novinky z července 2017New for July 2017

Aktualizace pro verzi naše července zahrnuta zvyšování revize sady SDK, teď 4.2.5.The update for our July release included incrementing the revision of the SDK, now 4.2.5.

 • Sady SDK pro Android: Aplikace můžete nyní nastavení protokolování úrovně na průběžně s SDK pro Android.Android SDK: Your app can now set the logging level on-the-fly with the Android SDK. Další informace najdete v tématu Návody: Povolení protokolování chyb a výkonu.For more information, see How to: Enable error and performance logging
 • Sada SDK iOS nepodporuje úroveň protokolování.The iOS SDK does not support logging level.
 • Sada SDK nyní vrátí chybu pro přístupový token hodnotu NULL.The SDK now returns an error for a NULL access token.

Aktualizace října 2016October 2016 update

 • Implementujte několik oprav chyb back-end.Implement a few back-end bug fixes.
 • Povolte bitcode pro Apple iOS/OSX SDK.Enable bitcode for the Apple iOS/OSX SDK.

Aktualizace. června 2016June 2016 update

 • Podpora pro moderní ověřování -přináší založené na službě Active Directory Authentication Library ADAL přihlášení k RMS kompatibilních aplikací.Support for Modern Authentication - brings Active Directory Authentication Library (ADAL)-based sign-in to RMS enlightened apps. Povoluje přihlašovací funkce, jako je služba Multi-Factor Authentication (MFA), na základě SAML poskytovatelů identit třetích stran s klientské aplikace RMS, čipové karty a ověřování pomocí certifikátů a jeho eliminuje nutnost pro službu RMS používat základní aplikací s nativní podporou ověřovací protokol.It enables sign-in features like Multi-Factor Authentication (MFA), SAML-based third-party Identity Providers with RMS client applications, smart card, and certificate-based authentication and it removes the need for RMS enlightened apps to use the basic authentication protocol.
 • Podpora pro sledování dokumentů – Vývojáři nyní mohou při ochraně dokumentů v svých aplikací povolit sledování dokumentů.Document Tracking support - developers can now enable document tracking when protecting document in their apps
 • Vylepšení výkonuPerformance improvements
 • Opravy chybBug fixes

Aktualizace – prosinec 2015December 2015 update

Toto vydání posouvá sadu RMS SDK pro zařízení na verzi 4.2 a přidává tyto funkce:With this release, the RMS SDK for devices is now at version 4.2 and adds:

Aktualizace z července 2015 – přidává podporu prostředí Linux / vývoje v jazyce C++July 2015 Update - Adds support for Linux / C++ development

Tato verze přináší následující aktualizace:This release adds the following updates:

 • RMS SDK 4.1 pro platformy LinuxRMS SDK 4.1 for Linux platforms

  Další informace najdete v tématu Začínáme.For more information, see Get started.

Aktualizace z května 2015 – přidává ovládání protokolováníMay 2015 Update - Adds logging control

Tato verze přidává podporu pro následující aktualizace:This release adds support for the following updates:

Aktualizace z února 2015 – přidává podporu aplikací z Windows StoreFebruary 2015 Update - Adds Windows Store application support

Tato verze přidává podporu pro aplikace pro Windows Store a nabízí paritu funkcí s Windows Phone, Android a iOS/OS X verzi RMS SDK 4.1.This release adds support for Windows Store applications and provides functional parity with the Windows Phone, Android, and iOS/OS X release of the RMS SDK 4.1.

Aktualizace z ledna 2015 – přidává podporu platformy WinPhoneJanuary 2015 Update - Adds WinPhone platform support

Tato verze přidává podporu operačního systému Windows Phone a nabízí paritu funkcí s verzí sady RMS SDK 4.1 pro platformy Android a iOS / OS X.This release adds support for the Windows Phone operating system and provides functional parity with the Android and iOS/OS X release of the RMS SDK 4.1.

Aktualizace z října 2014 – upgrade na sadu Microsoft RMS SDK 4.1October 2014 Update - Upgrade to Microsoft RMS SDK 4.1

Verze 4.1 sady RMS SDK přidává do systémů Google Android a Apple iOS / OS X následující nové funkce.The version 4.1 release of the RMS SDK adds the following new features to the Google Android and Apple iOS / OS X.

 • Rozšíření rozhraní SDK API systémů Android a iOS/OS X SDK API pro zpracování souhlasu uživatele, která umožňují potvrzení chování sady SDK uživatelem.Android and iOS/OS X SDK API extensions for user consent processing, allowing user confirmation of SDK behaviors. V současné době jsou podporovanými typy souhlasu sledování dokumentů a přístup k neznámým adresám URL služby AD RMS.Currently, document tracking and accessing unknown AD RMS service URLs are the supported consent types.

  Další informace najdete třeba ve verzi rozhraní ConsentCallback pro rozhraní API systému Android.For more information, see as example, the Android API version of ConsentCallback interface.

 • Je teď dostupná podpora systémů iOS 8 a OS X 10.10 (Yosemite).iOS 8 and OS X 10.10 (Yosemite) are now supported. Také došlo k několika změnám názvů vlastností, které si vyžádalo prostředí Xcode 6.There have also been a few property name changes required by Xcode 6.

  Příklad: Název MSUserPolicy.name se změnil na MSUserPolicy.policyName.Example; MSUserPolicy.name changed to MSUserPolicy.policyName.

Poznámky k verziRelease notes

Tato část obsahuje přehled informací o aktuálních a předchozích verzích rozhraní API sady Microsoft Rights Management SDK 4.x, o kterých byste měli jako vývojáři vědět.This section outlines information about the current and previous releases of the Microsoft Rights Management SDK 4.x APIs that you, as a developer, want to be aware of.

AD RMS SDK 4.1 – verze pro platformy iOS / OS X a Android s globální dostupnostíAD RMS SDK 4.1 - iOS / OS X and Android platforms Global Availability Release

 • Podpora služby AD RMS – Správci IT teď můžou na mobilních zařízeních používat aplikace s podporou služby RMS s novými rozšířeními serveru AD RMS pro mobilní zařízení.AD RMS support - IT administrators can use RMS enabled apps on mobile devices with the new AD RMS server's mobile device extensions.
 • Offline spotřeba – koncoví uživatelé můžou k datům chráněným pomocí služby RMS do offline režimu.Offline Consumption - end users can access RMS protected data offline.
 • Oddělené ověřování – Vývojáři můžou pro služby Azure RMS a AD RMS používat vlastní knihovnu pro ověřování (nebo můžou použít doporučenou knihovnu Azure AD Authentication Library (ADAL)).Segregated Auth - developers can use their own authentication library for Azure RMS and AD RMS (or use the recommended Azure AD Authentication Library (ADAL)).
 • Oddělené uživatelské rozhraní – Vývojáři si můžou sestavit uživatelské rozhraní pro ochranu dokumentů chráněných službou RMS a práci s nimi.Segregated UI - developers can build their user interface to protect and consume RMS protected documents.
 • Rozhraní API je nově navržený tak -vývojáři využívat jednoduché a transparentní šifrování a dešifrování rozhraní API, které nabízí konzistentní chování služby RMS a uživatelské prostředí, s minimální námahou.Redesigned API - developers can now enjoy a straightforward and transparent encryption and decryption API, which provides consistent RMS behaviors and user experience, with minimum effort.

Společné pro všechny platformyCommon to all platforms

 • Rozhraní API sady RMS SDK 4.x nejsou bezpečná pro přístup z více vláken.The RMS SDK 4.x APIs are not thread-safe.

AndroidememAndroid

 • Pokud zobrazujete přílohy .ptxt na zařízení Amazon® Kindle pomocí ukázkové aplikace, musíte soubor nejdřív stáhnout a až potom ho můžete zobrazit.When you use a sample app on an Amazon® Kindle device to view .ptxt attachments, you must first download the file before you view it.

  Řešení -známý problém, který bude řešit později.Solution - a known issue that will be addressed later.

 • Pokud je povolené prostředí s víc instancemi, může v aplikaci využívající sadu SDK dojít k chybě.An application that uses the SDK may crash if multi-instance is allowed.

  Řešení – Ujistěte se, že aplikace nepovoluje volání víc instancí do rozhraní API systému Android.Solution - Make sure the application does not allow multi-instance calls to the Android API.

 • Kdy použít ProtectedFileOutputStream.write (byte[ ] array, int offset, int length) metoda s délkou odlišnou od array.length hodnotu, nejste schopni pracovat s obsahem později pomocí sady SDK.When I use the ProtectedFileOutputStream.write( byte[] array, int offset, int length ) method with a length different from the array.length value, I am not able to consume the content later using the SDK.

  Řešení – Jedná se o známý problém.Solution - This is a known issue. Pokud ho chcete zmírnit, můžete buď vždycky předávat byte [] array se stejnou hodnotou délky, jakou má parametr délky, nebo používat metodu ProtectedFileOutputStream.write(byte[] array).To mitigate it, either always pass a byte [] array with the same length value as the length parameter, or use the ProtectedFileOutputStream.write(byte[] array) method.

iOS a OS XiOS and OS X

 • Naše sady SDK pro iOS a OS X podporují dva dialekty portugalštiny.There are two dialects of Portuguese that our iOS and OS X SDKs support. Bohužel se z důvodu chyby, nepodporujeme aktuálně první lokalizace úplně.Unfortunately, due to a bug, we do not currently support the first localization completely. Kvůli této chybě není dostupná plná podpora portugalštiny.Because of this bug, Portuguese is not fully supported. Je přeložená většina textu, ale uživatelské rozhraní ne.Most of the text is translated, but not the UI.

  1. PortugalštinaPortuguese

  2. Portugalština (Portugalsko)Portuguese (Portugal)

Jenom iOSiOS only

 • Sada RMS SDK 4.x nezobrazuje ukazatel síťové aktivity.The RMS SDK 4.x does not show the network activity indicator.

  Jde o známé volitelné chování pro iOS podle dokumentu Apple Human Interface Guidelines.This is a known optional behavior for iOS according to the Apple Human Interface Guidelines.

Jenom OS XOS X only

 • Sada RMS SDK 4.x nezobrazuje ukazatel síťové aktivity.The RMS SDK 4.x does not show the network activity indicator.

  Jde o známé volitelné chování pro OS X podle dokumentu Apple Human Interface Guidelines.This is a known optional behavior for OS X according to the Apple Human Interface Guidelines.

 • Řešení – Pokud chcete pomocí naší sady SDK pro OS X vytvořit aplikaci s rozhraním MDI (Multiple Document Interface), použijte následující pokyny.Solution - To create a multiple document interface (MDI) application using our OS X SDK, use the following guidance.

  Následující metody se nesmí spouštět souběžně.The following methods must not be run concurrently. Chcete-li monitorovat provádění, použijte postup blok dokončení jak jsme uvedli.In order to monitor for execution completion, use the completion block approach as noted.

Poznámka: Naše rozhraní API pro iOS aplikace MDI nepodporuje.Note MDI applications are not supported by our iOS API.

Nejčastější dotazyFrequently asked questions

Všechny platformyAll platforms

D: V pracovním postupu ochrany nevidím v uživatelském rozhraní možnost Vlastní oprávnění.Q: I don’t see a Custom Permissions selection UI in the protection workflow. Proč?Why?

O: Jedná se o známý problém, který se bude řešit později.A: This is a known issue and will be addressed later.

D: Jak zařídím, aby mohli sadu SDK a ukázkové aplikace vyzkoušet noví tenanti v rámci organizace?Q: How do I get new organizational tenants to try out the SDK and sample applications?

A: Chcete-li požádat o přihlašovací údaje pro testovací organizace služby Azure AD RMS, odesílat e-mailu rmcstbeta@microsoft.com.A: To request credentials for Azure AD RMS test organizations, send email to rmcstbeta@microsoft.com.

D: Nemůžu v dokumentaci najít žádnou diskuzi o testovacích hierarchiích.Q: I don’t see any test hierarchy discussion here in the documentation. Proč?Why?

O: Nové sady SDK služby AD RMS neznají koncept testovacích hierarchií.A: There is no test hierarchy concept with the new AD RMS SDKs. Vždycky proto budete pracovat s produkční hierarchií.You will always work with the production hierarchy.

Q: byl pro každou aplikaci implementující ochranu informací potřeba ve verzi 2.1 sady RMS SDK, vygenerovaný manifest.Q: In the 2.1 version of the RMS SDK, a generated manifest was needed for each application implementing information protection. Je to stále platí pro 4.0 a novější verze sady SDK?Is this still true for the 4.0 and later versions of the SDK?

O: Ne, pro sadu SDK služby Rights Management Services verze 3.0 a novější už nejsou manifesty potřeba.A: No, manifests are no longer needed for the 3.0 and later versions of the Rights Management SDK.

AndroidememAndroid

D: Pomocí jakých vývojových prostředí se sada SDK testovala?Q: Which development environments has the SDK been tested with?

O: Prostředí Eclipse Juno s použitím rozhraní Google API 15 a vyšších verzí.A: Eclipse Juno using Google API 15 and above.

D: Můžu volat metodu zrušení cancel() z vlákna uživatelského rozhraní?Q: Can I call cancel() a cancel method from the UI thread? O: Metodu cancel() byste měli volat z vlákna, které nepochází z uživatelského rozhraní, protože jinak se může přerušit připojení k síti.A: You should call cancel() from a non-UI thread, as it may abort network a connection.

iOSiOS

D: Jaké platformy byly ověřeny pro vývoj pomocí sady SDK?Q: Which platforms were verified for SDK development?

O: Platforma Xcode 5.0 se systémem iOS 7 a novějším.A: Xcode 5.0 with iOS 7 and later.

D: Po volání metody cancel() u určité operace se mi stejně zobrazilo oznámení, že se operace dokončila.Q: I called a cancel() method on an operation, however I still got notification that the operation completed. Proč?Why?

O: Ne všechny operace se dají zrušit, proto se operace rušení provede, jenom pokud je to možné.A: Not all operations can be canceled, so a cancellation operation is executed as best as is possible.

OS xOS x

Q: rozhraní ukázkové aplikace je přizpůsobené pro prostředí Xcode 5, můžu pracovat s prostředím Xcode 4.6?Q: Sample app framework is adapted to Xcode 5, can I work with Xcode 4.6?

O: Sada SDK pro OS X pracuje jenom s prostředím Xcode 4.6 a novějšími verzemi a také se systémem OS X 10.8 a novějším.A:The OS X SDK works with Xcode 4.6 and later only, as well as OS X 10.8 and later.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.